Oznámenie č. 472/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

Čiastka 178/2010
Platnosť od 14.12.2010
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

472

OZNÁMENIE


Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č. 741/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10354/2004-74 (oznámenie č. 688/2004 Z. z.), opatrenia z 28. novembra 2007 č. MF/24764/2007-74 (oznámenie č. 598/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24487/2008-74 (oznámenie č. 501/2008 Z. z.) a opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10296/2009-74 (oznámenie č. 103/2009 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2010 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.

54

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

Referent: Ing. Šalkovičova, tel.: 02/59 58 34 79; Ing. Vršková tel.: 02/59 58 34 79 – Odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

Základné ustanovenia

§ 1

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú postupy účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva podľa § 9 ods. 2 písm. c) a d) zákona.

(2) Vzor účtovnej závierky účtovných jednotiek podľa odseku 1 a obsahové vymedzenie jej položiek spolu s vysvetlivkami na jej vyplňovanie sú uvedené v prílohe.

§ 2

Deň uskutočnenia účtovného prípadu

(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku, platbe záväzku, inkasu pohľadávky, postúpeniu pohľadávky, vkladu pohľadávky, poskytnutiu alebo prijatiu preddavku, prevzatiu dlhu, výplate alebo prevzatiu hotovosti, nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov alebo cenných papierov v cudzej mene, pripísaniu cenných papierov na účet, dohodnutiu a vyrovnaniu obchodu s cennými papiermi, devízami, splneniu dodávky, zisteniu manka, schodku na majetku, prebytku majetku, škody, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a k ďalším skutočnostiam vyplývajúcim z osobitných predpisov alebo vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali, alebo o ktorých sú k dispozícii potrebné doklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

(2) Pri nehnuteľnostiach obstaraných na základe zmluvy, pri ktorých sa vlastníctvo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností a do nadobudnutia vlastníctva nadobúdateľ nehnuteľnosť užíva, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň prevzatia nehnuteľnosti nadobúdateľom; u prevádzajúceho je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň odovzdania nehnuteľnosti. Ak nebude vklad do katastra nehnuteľností povolený, účtovné zápisy sa zrušia.

(3) Účtovným prípadom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovanie skutočností podľa § 2 ods. 2 zákona, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „uzávierkový účtovný prípad“).

§ 3

Všeobecné obsahové vymedzenie  účtovných kníh

(1) V účtovníctve účtovnej jednotky sa účtujú skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva, v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona.

(2) Účtovnými zápismi v účtovných knihách sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období.

(3) Účtovné zápisy v účtovných knihách sa vykonávajú v časovom slede na základe účtovných dokladov podľa § 10 zákona tak, aby účtovnými knihami bolo možné preukázať

a) stav majetku a záväzkov ku dňu otvorenia účtovných kníh podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona,

b) prírastok a úbytok majetku a záväzkov účtovaný priebežne počas účtovného obdobia,

c) zostatok majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(4) Účtovné zápisy v účtovných knihách s výnimkou peňažného denníka môžu pokračovať aj v nasledujúcom účtovnom období, ak sa zreteľne oddelia.

§ 4

Postup pri otvorení a uzavretí účtovných kníh

(1) Na začiatku činnosti účtovnej jednotky sa otvoria účtovné knihy účtovným zápisom o vklade peňažných prostriedkov v hotovosti do pokladnice alebo na bankový účet pri jeho zriadení. Ďalej sa otvorí kniha pohľadávok, kniha záväzkov a pomocné knihy, pre ktoré účtovná jednotka má náplň.

(2) Pri otvorení účtovných kníh v nasledujúcom účtovnom období sa v peňažnom denníku zaúčtuje konečný zostatok peňažných prostriedkov v hotovosti, peňažných prostriedkov na vkladných knižkách a na účtoch v bankách a priebežných položiek z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia ako začiatočný stav.

(3) Pri otvorení knihy pohľadávok, knihy záväzkov a pomocných kníh sa prevedie konečný zostatok jednotlivých pohľadávok v členení podľa § 15 ods. 3 zákona, konečný zostatok jednotlivých záväzkov v členení podľa § 15 ods. 4 zákona a konečný zostatok ostatných zložiek majetku a záväzkov z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia ako začiatočný stav.

(4) Začiatočný stav peňažných prostriedkov v cudzej mene sa pri otvorení účtovných kníh účtuje v eurách a v cudzej mene, v ocenení kurzom, ktorý bol použitý pri uzavretí účtovných kníh.

(5) Pri uzavretí účtovných kníh sa

a) zisťuje suma nevymožiteľných pohľadávok pri trvalom upustení od ich vymáhania, o ktorú sa zníži stav v knihe pohľadávok,

b) zisťujú kurzové rozdiely peňažných prostriedkov v cudzej mene, ktoré sa účtujú ako uzávierkové účtovné prípady v peňažnom denníku podľa § 8 ods. 3 a kurzové rozdiely podľa § 8 ods. 6,

c) zisťujú kurzové rozdiely pohľadávok a záväzkov v cudzej mene, ktoré sa účtujú ako uzávierkové účtovné prípady v knihe pohľadávok a knihe záväzkov,

d) zisťuje výška použitej dotácie ako uzávierkový účtovný prípad podľa § 21 ods. 3,

e) zisťujú konečné zostatky údajov účtovaných v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocných knihách, vedených účtovnou jednotkou, napríklad peňažné prostriedky v hotovosti, na účtoch v banke, príjmy a výdavky celkom, suma neuhradených záväzkov a neinkasovaných pohľadávok,

f) uzavrie peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov a pomocné knihy so zreteľným oddelením jednotlivých účtovných období, ak sa pokračuje v účtovných zápisoch aj v ďalšom účtovnom období,

g) zisťuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami,

h) zisťuje základ dane z príjmov a daňová povinnosť za účtovné obdobie, ak účtovná jednotka je daňovníkom.

(6) Konečné zostatky z údajov peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov, pomocných kníh a z vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov, sa uvedú vo výkaze o majetku a záväzkoch a vo výkaze o príjmoch a výdavkoch.

Finančný majetok

§ 5

Zásady pre členenie finančného majetku

(1) Finančný majetok sa člení na krátkodobý finančný majetok a dlhodobý finančný majetok.

(2) Dlhodobý finančný majetok sa člení na

a) cenné papiere 1) a podiely na základnom imaní,

b) termínované vklady s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok,

c) pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok,

d) umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré sú obstarané s cieľom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov.

(3) Krátkodobý finančný majetok sa člení na

a) peňažnú hotovosť,

b) ceniny,

c) šeky,

d) účty v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk (ďalej len „banka“),

e) krátkodobé cenné papiere,

f) ostatný krátkodobý finančný majetok.

(4) Majetok, ktorým sú cenné papiere, sa člení podľa charakteru výnosov na

a) dlhové cenné papiere

1. s pevnou úrokovou mierou,

2. s premenlivou úrokovou mierou, ak jej premenlivosť (variabilita) je vopred určená vo vzťahu k úrokovým mieram používaným na trhu k určeným dátumom alebo obdobiam,

b) cenné papiere s premenlivým výnosom.

(5) Cenné papiere a vklady, ktoré vyjadrujú podiel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach (ďalej len „podielový cenný papier“), sa členia podľa vplyvu, ktorý účtovná jednotka vykonáva, a to na

a) podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom, ak má účtovná jednotka podiel viac ako 50 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti,

b) podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe, ak má účtovná jednotka podiel najmenej 20 % a najviac 50 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti,

c) ostatné podielové cenné papiere a vklady, ktoré nie sú podielovými cennými papiermi a vkladmi v obchodných spoločnostiach podľa písmen a) a b).

§ 6

Spôsoby oceňovania cenných papierov

(1) Cenné papiere sa pri prvotnom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou. Súčasťou obstarávacej ceny sú priame náklady na obchody spojené s cennými papiermi, ktoré sú účtovnej jednotke pri prvotnom účtovaní známe, napríklad poplatky a provízie maklérom, poradcom a burzám. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z úveru na obstaranie cenného papiera a náklady na jeho držbu.

(2) Pri dlhových cenných papieroch sa ich ocenenie postupne zvyšuje aj o dosahované úrokové výnosy iné ako úrokové výnosy z kupónov ako sú prémie alebo diskont.

(3) Ako úrokové výnosy alebo úrokové náklady sa účtuje

a) pri dlhopisoch s kupónmi postupne dosahovaný rozdiel (prémia alebo diskont) medzi menovitou hodnotou a čistou obstarávacou cenou, obstarávacou cenou zníženou o už dosiahnutý úrok z kupónu ku dňu obstarania cenného papiera a postupne dosahovaný úrok z kupónu určený v emisných podmienkach,

b) pri dlhopisoch bez kupónov a zmenkách postupne dosahovaný rozdiel medzi menovitou hodnotou a obstarávacou cenou.

§ 7

Obsahové vymedzenie účtovných kníh finančného majetku

(1) V pokladničnej knihe sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov v hotovosti s výnimkou cenín. Ak je v účtovníctve otvorených niekoľko pokladníc v eurách a niekoľko pokladníc v cudzej mene, otvorí sa pokladničná kniha pre každú pokladnicu a pre každý druh meny. V pokladničnej knihe, otvorenej pre jednotlivú cudziu menu, sa účtuje v eurách a v cudzej mene.

(2) V účtovníctve účtovnej jednotky sa otvorí kniha bankového účtu pri otvorení bankového účtu podľa osobitného predpisu 2). V knihe bankového účtu sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov na jednotlivých účtoch v banke. Ak je v účtovníctve otvorený bankový účet v cudzej mene, otvorí sa k nemu kniha bankového účtu. V knihe bankového účtu v cudzej mene sa účtuje v eurách a v cudzej mene.

(3) Ako ceniny sa účtujú najmä poštové známky, telefónne a ostatné karty, ak majú hodnotu, z ktorej sa bude môcť po ich vydaní čerpať. Ako cenina sa tiež účtujú zakúpené stravné lístky do prevádzkarní verejného stravovania.

(4) Ceniny sa účtujú v knihe cenín. Kniha cenín sa vedie samostatne pre každý druh ceniny zvlášť. Pre ceniny v cudzej mene sa otvára samostatná kniha cenín, v ktorej sa ceniny účtujú v eurách a v cudzej mene. Ak sú ceniny určené na priamu spotrebu bezodkladne po ich obstaraní, v knihe cenín sa neúčtujú.

(5) Knihy finančného majetku obsahujú najmenej tieto údaje:

a) deň uskutočnenia účtovného prípadu,

b) číslo účtovného dokladu,

c) obsah účtovného prípadu,

d) príjem finančného majetku,

e) úbytok finančného majetku,

f) zostatok finančného majetku.

(6) V knihe dlhodobého finančného majetku sa účtuje finančný majetok podľa časového hľadiska, podľa druhu, meny a emitentov.

(7) Pri odplatnom2a) nadobudnutí virtuálnej meny sa v knihe finančného majetku účtuje obstaranie virtuálnej meny2a) v reálnej hodnote podľa § 27 ods. 13 zákona.

§ 8

Cudzia mena

(1) Pri kúpe cudzej meny za eurá sa prírastok cudzej meny ocení kurzom, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená alebo referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska3) (ďalej len „referenčný kurz“) v deň uzavretia obchodu. Pri kúpe cudzej meny za inú cudziu menu sa prírastok cudzej meny uvedie ako hodnota úbytku inej cudzej meny v eurách alebo sa prírastok cudzej meny ocení referenčným kurzom v deň uzavretia obchodu.

(2) Na prepočet úbytku rovnakej cudzej meny v pokladnici alebo na účte v cudzej mene na eurá, napríklad pri predaji cudzej meny alebo úhrade záväzku v cudzej mene, sa môže použiť referenčný kurz v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, cena zistená váženým aritmetickým priemerom alebo spôsob, keď prvá cena na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku cudzej meny v eurách. Ak je úbytok cudzej meny spojený s úhradou záväzku, na prepočet úhrady záväzku sa použije rovnaký spôsob, aký sa použil pri prepočte úbytku cudzej meny.

(3) Peňažné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, na účtoch v bankách a ceniny v cudzej mene sa prepočítajú na eurá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, referenčným kurzom vyhláseným v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vyčíslený kurzový rozdiel v jednotlivých knihách podľa jednotlivých cudzích mien sa zaúčtuje ako uzávierkový účtovný prípad v peňažnom denníku v príslušnom stĺpci podľa § 9 ods. 12 písm. c).

(4) Pohľadávky a záväzky, ocenené pri vzniku cudzou menou, sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 2 ocenia referenčným kurzom vyhláseným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Pohľadávky a záväzky, ocenené pri vzniku cudzou menou, sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ocenia referenčným kurzom vyhláseným v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzový rozdiel, ktorý vznikne ako rozdiel medzi ocenením ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ocenením ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa pri pohľadávkach a záväzkoch účtuje v knihe pohľadávok alebo v knihe záväzkov. Tento kurzový rozdiel sa v peňažnom denníku neúčtuje, s výnimkou kurzového rozdielu podľa odseku 6.

(5) Prijaté preddavky a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa účtujú a vykazujú ocenené kurzom, ktorým boli prvotne ocenené ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Pri prijatých preddavkoch a poskytnutých preddavkoch v cudzej mene nevznikajú kurzové rozdiely.

(6) Kurzové rozdiely vznikajúce pri obstarávaní dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku (ďalej len „dlhodobý majetok“) v cudzej mene na splátky, sa účtujú v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných prípadov podľa

a) § 9 ods. 12 písm. d) 15. bodu, ak ide o kurzovú stratu,

b) § 9 ods. 12 písm. e) ôsmeho bodu, ak ide o kurzový zisk.

§ 9

Obsahové vymedzenie peňažného denníka

(1) Peňažný denník je určený na účtovanie

a) príjmov a výdavkov v hotovosti, vrátane prijatých šekov a cenín,

b) príjmov a výdavkov vykonávaných prostredníctvom banky,

c) priebežných položiek,

d) nepeňažných účtovných prípadov v priebehu účtovného obdobia a

e) uzávierkových účtovných prípadov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(2) V peňažnom denníku sa neúčtujú pohľadávky a záväzky účtovnej jednotky.

(3) Účtovné zápisy v peňažnom denníku sa uskutočňujú v časovom slede podľa účtovných dokladov v členení na príjmy a výdavky, najmenej za kalendárny mesiac.

(4) Prehľad o účtovných zápisoch sa zabezpečuje vhodným, prehľadným a zrozumiteľným spôsobom, napríklad číslovaním účtovných dokladov, samostatnými stĺpcami v peňažnom denníku a označením účtovných zápisov pre potreby vyúčtovania prijatých finančných prostriedkov podľa osobitných predpisov 4).

(5) V peňažnom denníku sa účtuje iba v eurách. Pohyb peňažných prostriedkov v pokladniciach sa účtuje v peňažnom denníku v prehľade peňažných prostriedkov v hotovosti na základe pokladničných dokladov.

(6) Príjem a výdavok peňažných prostriedkov na bankových účtoch sa účtuje v peňažnom denníku podľa výpisov z banky. Zápisy v peňažnom denníku sa vykonávajú tak, aby sa zabezpečila nadväznosť na zostatky jednotlivých bankových účtov, pokladníc alebo vkladných knižiek. Príjem, ktorý je inkasom pohľadávky a výdavok, ktorý je platbou záväzku sa účtujú aj v knihe pohľadávok alebo v knihe záväzkov.

(7) Peňažné prostriedky v cudzej mene sa pri uzavieraní účtovných kníh prepočítavajú na eurá podľa § 8 ods. 3 a kurzový rozdiel vyplývajúci z prepočtu sa účtuje ako uzávierkový účtovný prípad v peňažnom denníku ako nepeňažný príjem alebo nepeňažný výdavok.

(8) Priebežné položky sa účtujú pri prevodoch medzi pokladnicou a bankovým účtom, pri prevodoch medzi pokladnicami a pri prevodoch medzi bankovými účtami. Priebežné položky sa členia na príjem a výdavok. V stĺpci príjmu sa účtuje priebežná položka pri výdavku peňažných prostriedkov, pri ktorých nie je účtovný doklad o príjme, v stĺpci výdavku sa účtuje priebežná položka pri príjme peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je účtovný doklad o výdavku.

(9) Zostatky peňažných prostriedkov a priebežných položiek sú začiatočnými stavmi nasledujúceho účtovného obdobia. Mínusový zostatok na bankovom účte sa účtuje ako kontokorentný úver a vo výkaze o majetku a záväzkoch sa vykazuje na riadku Úvery a pôžičky.

(10) Pri inkase platobnou kartou sa v peňažnom denníku účtuje priebežná položka v stĺpci príjmu v sume prijatej tržby a v členení podľa odseku 12 písm. d). Na základe výpisu z banky sa účtuje v deň zúčtovania inkasa príjem na účte v banke a súčasne priebežná položka v stĺpci výdavku.

(11) Pri platbe platobnou kartou sa v peňažnom denníku účtuje priebežná položka v stĺpci výdavku v sume uhradenej platby a v členení podľa odseku 12 písm. e). Na základe výpisu z banky sa účtuje v deň zúčtovania platby výdavok z účtu v banke a priebežná položka v stĺpci príjmu. Pri výbere hotovosti z bankomatu a následnej platbe sa postupuje obdobne.

(12) Peňažný denník obsahuje

a) prehľad o peňažných prostriedkoch v hotovosti v členení na príjem a výdavok,

b) prehľad o peňažných prostriedkoch na účtoch v banke v členení na príjem a výdavok,

c) prehľad o nepeňažných účtovných prípadoch v členení na príjem a výdavok,

d) prehľad o príjmoch v členení najmä na príjmy

1. z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa,

2. z majetku,

3. z darov a príspevkov,

4. z členských príspevkov,

5. z podielu zaplatenej dane z príjmov,

6. z verejných zbierok,

7. z úverov a pôžičiek,

8. z dedičstva,

9. z organizovania podujatí,

10. z dotácií podľa odseku 17,

11. z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky,

12. z predaja majetku,
 
13. z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov,

14. fondu prevádzky, údržby a opráv,

15. ostatné,

e) prehľad o výdavkoch v členení najmä na výdavky na

1. zásoby,

2. služby,

3. mzdy, poistné a príspevky,

4. dary a príspevky iným subjektom,

5. prevádzková réžia,

6. splátky úverov a pôžičiek,

7. použitie sociálneho fondu,

8. ostatné,

f) prehľad o použití podielu zaplatenej dane z príjmov,

g) prehľad o príjmoch a výdavkoch priebežných položiek,

h) prehľad o príjmoch a výdavkoch z nezdaňovanej činnosti,

i) prehľad o príjmoch a výdavkoch zo zdaňovanej činnosti.

(13) V peňažnom denníku sa účtujú príjmy a výdavky podľa odseku 12 písm. a) alebo písm. b), následne sa účtujú v členení podľa druhu v súlade s odsekom 12 písm. d) až g) a súčasne sa účtujú v členení podľa odseku 12 písm. h) alebo písm. i).

(14) V peňažnom denníku podľa odseku 12 písm. d) druhého bodu sa účtujú príjmy z majetku, napríklad kreditný úrok z bankového účtu alebo príjem z prenájmu majetku.

(15) V peňažnom denníku podľa odseku 12 písm. d) tretieho bodu sa účtujú príjmy z finančných darov a príspevkov právnických osôb a fyzických osôb.

(16) V peňažnom denníku podľa odseku 12 písm. d) siedmeho bodu sa účtujú príjmy z úveru a pôžičiek. Splátka úveru alebo pôžičky vrátane úroku sa účtuje v peňažnom denníku podľa odseku 12 písm. e) šiesteho bodu.

(17) V peňažnom denníku podľa odseku 12 písm. d) desiateho bodu sa účtujú príjmy z dotácií, podpory, príspevkov a grantov z prostriedkov štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie a z iných verejných zdrojov (ďalej len „dotácia“), ako aj príjmy prijaté na základe zmluvy o sponzorstve v športe4a) účtované podľa § 21a, ktoré sa vo výkaze o príjmoch a výdavkoch vykazujú v stĺpci zdaňovaná činnosť.

(18) V účtovnej jednotke, ktorou je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome5), sa v peňažnom denníku podľa odseku 12 písm. d) 13. bodu účtujú príjmy prijaté od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktoré sú určené na správu domu. Výdavky na správu domu sa účtujú podľa druhu použitia.

(19) V účtovnej jednotke, ktorou je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, sa v peňažnom denníku podľa odseku 12 písm. d) 14. bodu účtujú príjmy prijaté od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktoré sú určené na tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv. Výdavky fondu prevádzky, údržby a opráv sa účtujú podľa druhu použitia.

(20) V účtovnej jednotke, ktorou je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, sa v peňažnom denníku podľa odseku 12 písm. d) 15. bodu účtujú príjmy prijaté od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktoré sú určené na úhradu nákladov spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru. V peňažnom denníku účtovnej jednotky, ktorou je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, sa podľa odseku 12 písm. e) ôsmeho bodu účtujú výdavky na finančnú úhradu plnenia spojeného s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, ktorými sú napríklad dodávky tepla, teplej vody a odvoz odpadu.

(21) V peňažnom denníku podľa odseku 12 písm. e) prvého bodu sa účtujú výdavky na obstaranie zásob podľa § 20 ako sú výdavky na materiál, ktorým sú napríklad kancelárske potreby, knihy, tovar a zvieratá. V účtovnej jednotke, ktorá je poľovníckou organizáciou,5aa) sa ako zásoby účtujú aj výdavky spojené s obstaraním značky na označenie ulovenej zveri.5ab)

(22) Výdavky na služby poskytované účtovnou jednotkou v súvislosti s jej hlavnou činnosťou sa účtujú v peňažnom denníku podľa odseku 12 písm. e) druhého bodu. Ide napríklad o výdavky na cestovné na súťaže, prenájom priestorov na vykonávanie hlavnej činnosti, poskytovanie vzdelávania, seminárov, kurzov, prekladov, školení pre členov ale aj nečlenov, výdavky na materiálne zabezpečenie dobrovoľníkov5a), výdavky na zabezpečenie lektora, prípadne trénera, organizovanie výstav a iných podujatí. Pri športových kluboch, telovýchovných jednotách a iných neziskových športových právnických osobách náklady spojené s prestupmi a hosťovaním hráčov, náklady na usporadúvanie domácich a medzinárodných súťaží vrátane registračných poplatkov, štartovného, výdavkov na ceny, stravovanie a občerstvenie športovcov a iných oprávnených osôb. V účtovnej jednotke, ktorá je športovou organizáciou podľa osobitného predpisu,5b) sa ako služby účtujú výdavky spojené s prestupmi a hosťovaním hráčov, výdavky na usporadúvanie domácich a medzinárodných súťaží vrátane registračných poplatkov, štartovného, výdavkov na ceny, stravovanie a občerstvenie športovcov a iných oprávnených osôb a náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu5c). V účtovnej jednotke, ktorá je poľovníckou organizáciou, sa ako služby účtujú výdavky spojené so zmluvou za užívanie poľovného revíru a výdavky súvisiace s vyšetreniami podľa osobitného predpisu,5d) ktoré súvisia s výkonom činnosti. Vo výkaze o príjmoch a výdavkoch sa tieto výdavky poľovníckej organizácie vykazujú v stĺpci za nezdaňovanú činnosť.

(23) V peňažnom denníku podľa odseku 12 písm. e) tretieho bodu sa účtujú výdavky na mzdy zamestnancom vrátane odmien funkcionárom, vyplateného daňového bonusu a výdavkov na platby poistného a príspevkov v súlade s výpočtom podľa § 13 ods. 2. Ďalej sa tu účtujú výdavky na daň z príjmu zo závislej činnosti, preddavky na daň zo závislej činnosti a daňový bonus vrátený správcom dane účtovaný ako storno (mínus výdavky). Účtuje sa tu aj odmena za prácu pre spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome nezníženej o daň z príjmov.

(24) V peňažnom denníku podľa odseku 12 písm. e) štvrtého bodu sa účtujú dary a príspevky poskytnuté iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám.

(25) V peňažnom denníku podľa odseku 12 písm. e) piateho bodu sa účtujú výdavky na prevádzkovú réžiu, ktoré súvisia so správou účtovnej jednotky, napríklad spotreba energií, poistné, telefónne služby, poštové služby, náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu6) zamestnancom účtovnej jednotky, náklady na propagáciu účtovnej jednotky ako je tlač letákov, správne poplatky a prenájom priestorov na výkon správy účtovnej jednotky. Ako prevádzková réžia sa účtujú aj výdavky na overenie účtovnej závierky a výročnej správy audítorom alebo audítorskou spoločnosťou. V účtovnej jednotke, ktorá je poľovníckou organizáciou, sa ako prevádzková réžia účtujú aj výdavky súvisiace s povoleniami na lov zveri a výdavky spojené s povinne platenými členskými príspevkami podľa osobitného predpisu.6aa)

(26) Daňová povinnosť, ktorá vznikla účtovnej jednotke pri výkone zdaňovanej činnosti, napríklad pri kreditnom úroku na bankovom účte, sa účtuje v peňažnom denníku podľa odseku 12 písm. e) ôsmeho bodu.

(27) V peňažnom denníku v prehľade o nepeňažných účtovných prípadoch sa účtuje aj hodnota

a) vykonávanej dobrovoľníckej činnosti na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti6a) podľa charakteru vykonávanej dobrovoľníckej práce, pri čerpaní prostriedkov Európskej únie alebo finančného mechanizmu členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru,

b) nepeňažného plnenia prijatá alebo poskytnutá na základe zmluvy o sponzorstve v športe4a) ocenená v reálnej hodnote podľa § 27 zákona.

(28) Pri nadobudnutí virtuálnej meny za eurá alebo inú cudziu menu sa tento výdavok prvotne účtuje v peňažnom denníku ako výdavok podľa odseku 12 písm. h). Pri takto nadobudnutej virtuálnej mene sa pri jej následnom predaji účtuje výdavok podľa odseku 12 písm. e) ôsmeho bodu v súlade s osobitným predpisom6b) a príjem z odplatného prevodu virtuálnej meny sa účtuje podľa odseku 12 písm. d) 12. bodu a v účtovnej závierke sa vo výkaze o príjmoch a výdavkoch vykazujú v stĺpci zdaňovaná činnosť. Pri predaji virtuálnej meny6c) sa v peňažnom denníku účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií výdavok podľa odseku 12 písm. e) ôsmeho bodu v súlade s osobitným predpisom.6b) Pri predaji virtuálnej meny,6c) okrem príjmu z odplatného prevodu virtuálnej meny, sa v peňažnom denníku účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií príjem podľa odseku 12 písm. d) 15. bodu v súlade s osobitným predpisom.6d) Pri následnom predaji bezodplatne nadobudnutej virtuálnej meny sa účtuje rovnako ako pri účtovaní predaja odplatne nadobudnutej virtuálnej meny v súlade s osobitným predpisom.6d)

(29) V účtovnej jednotke, ktorou je poskytovateľ sociálnej služby,6e) sa príjmy a výdavky spojené s poskytovaním odborných činností, obslužných činností a ďalších činností podľa osobitného predpisu6e) účtujú oddelene od príjmov a výdavkov spojených s inými službami alebo inou činnosťou poskytovateľa tejto sociálnej služby.“.

Pohľadávky a záväzky

§ 10

Zásady pre členenie pohľadávok a záväzkov

(1) Z časového hľadiska sa pohľadávky a záväzky členia na

a) krátkodobé, ktorých doba splatnosti je do jedného roka vrátane,

b) dlhodobé, ktorých doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok.

(2) Pohľadávky a záväzky sa ďalej členia podľa § 15 ods. 3 a 4 zákona. Ak si to vyžaduje charakter činnosti účtovnej jednotky, možno pohľadávky a záväzky členiť podrobnejšie.

§ 11

Oceňovanie a účtovanie pohľadávok a záväzkov

(1) Pohľadávky a záväzky sa oceňujú podľa § 25 zákona.

(2) Vznik a zánik pohľadávky alebo záväzku sa účtuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 2.

(3) Pri trvalom upustení od vymáhania pohľadávky sa účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok na základe dokladov preukazujúcich dôvod odpisu pohľadávky v tom účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka o upustení od jej vymáhania rozhodla. Ak v budúcnosti dôjde k inkasu už odpísanej pohľadávky, účtuje sa príjem podľa § 9 ods. 12 písm. d) 15. bodu.

(4) Pri vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov sa k zmluvne dohodnutému dňu účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok a zánik záväzku v knihe záväzkov, najviac však do výšky nižšej sumy pohľadávky. Zostatok pohľadávky alebo záväzku sa zaúčtuje ako príjem alebo výdavok podľa § 9 ods. 12 písm. a) alebo písm. b). Výška započítanej hodnoty pohľadávky a záväzku sa účtuje ako nepeňažný príjem a nepeňažný výdavok podľa § 9 ods. 12 písm. c). Súčasne sa v celkovej výške pohľadávky a záväzku účtuje príjem podľa § 9 ods. 12 písm. d) a výdavok podľa § 9 ods. 12 písm. e). Pri započítaní pohľadávky a záväzku v cudzej mene sa použije referenčný kurz vyhláseným v deň predchádzajúci dňu vzájomného započítania.

(5) V knihe záväzkov sa účtuje prijatý úver alebo prijatá pôžička a súčasne sa účtuje príjem peňažných prostriedkov v peňažnom denníku podľa § 9 ods. 12 písm. d) siedmeho bodu. Ak je platobný doklad dodávateľa uhradený priamo veriteľom, účtuje sa prijatý úver alebo prijatá pôžička vo výške vykonanej úhrady ako nepeňažný príjem podľa § 9 ods. 12 písm. c) a súčasne sa účtuje zníženie záväzku voči dodávateľovi v knihe záväzkov.

(6) V účtovnej jednotke, ktorou je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, sa vedie kniha fondu prevádzky, údržby a opráv, v ktorej sa účtuje tvorba a použitie fondu. Ďalej sa vedú v knihe pohľadávok a knihe záväzkov najmä pohľadávky a záväzky podľa osobitného predpisu7) . Tieto evidencie sa vedú osobitne za každý dom.

§ 12

Obsahové vymedzenie knihy pohľadávok a knihy záväzkov

(1) V knihe pohľadávok sa účtujú pohľadávky z hlavnej činnosti a z nárokov na príspevky alebo na vrátenie poskytnutých prostriedkov podľa osobitného predpisu8), pohľadávky z obchodných vzťahov za splnené dodávky výrobkov, tovaru a služieb, pohľadávky z finančných vzťahov, pohľadávky z pracovnoprávnych vzťahov a pohľadávky z poskytnutých preddavkov.

(2) V knihe záväzkov sa účtujú záväzky z hlavnej činnosti, z obchodných vzťahov za uskutočnené dodávky výrobkov, tovarov a služieb, záväzky z finančných vzťahov, napríklad z bankového úveru alebo pôžičky, záväzky z pracovnoprávnych vzťahov a záväzky z prijatých preddavkov.

(3) Pohľadávky a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa v knihe pohľadávok a v knihe záväzkov účtujú v eurách a v cudzej mene.

§ 13

Pomocná kniha pohľadávok a záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov

(1) Zúčtovanie miezd zamestnancov sa vykonáva v mzdových listoch alebo inej evidencii podľa osobitného predpisu9).

(2) Podkladom na zápisy v mzdových listoch sú písomnosti, z ktorých je zrejmý výpočet

a) mzdy,

b) odvodov poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie Sociálnej poisťovni, odvodov poistného príslušnej zdravotnej poisťovni vrátane ročného zúčtovania a príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie,

c) daňového bonusu, daňového bonusu na zaplatené úroky alebo jeho časť9a) a zrážok z miezd vrátane preddavkov na daň z príjmov,

d) vyplateného preddavku na mzdu.

(3) Vyplatenie mzdy a preddavkov na mzdu zamestnancovi sa doloží účtovným dokladom.

(4) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu10) sa účtuje v knihe sociálneho fondu ako prírastok a úbytok sociálneho fondu. Čerpanie sociálneho fondu sa účtuje podľa § 9 ods. 12 písm. e) siedmeho bodu. Ak sú prostriedky sociálneho fondu uložené na osobitnom účte v banke, tvorba sociálneho fondu sa účtuje aj v peňažnom denníku prostredníctvom priebežných položiek ako finančný účtovný prípad v priebehu účtovného obdobia na základe bankových výpisov. Ak do konca bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia účtovná jednotka už nie je zamestnávateľom10a) a nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu uložený na osobitnom účte v banke sa prevedie na účet v banke, v peňažnom denníku sa účtuje ako príjem podľa § 9 ods. 12 písm. d) 15. bodu. Ak prostriedky sociálneho fondu nie sú uložené na osobitnom účte v banke, nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu sa v rámci uzávierkových účtovných operácií účtuje v peňažnom denníku ako príjem podľa § 9 ods. 12 písm. d) 15. bodu. V knihe sociálneho fondu sa nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu vysporiada najneskôr do uzavretia účtovných kníh bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia.

(5) Nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia11) sa účtuje v knihe záväzkov ako záväzok voči príslušnej zdravotnej poisťovni. Úhrada tohto nedoplatku sa účtuje v peňažnom denníku podľa § 9 ods. 12 písm. e) tretieho bodu.

(6) Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia11) sa účtuje v knihe pohľadávok ako pohľadávka voči príslušnej zdravotnej poisťovni. Inkaso tohto preplatku sa účtuje v peňažnom denníku podľa § 9 ods. 12 písm. d) 15. bodu.

(7) V účtovnej jednotke, ktorou je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, sa v pomocnej knihe pohľadávok a záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov účtuje aj odmena za prácu pre spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Hmotný majetok a nehmotný majetok

§ 14

Zásady pre členenie majetku

(1) Z časového hľadiska sa majetok člení na

a) krátkodobý, ktorého doba použiteľnosti je do jedného roka vrátane,
b) dlhodobý, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

(2) Dlhodobý majetok sa člení na

a) hmotný majetok,

b) nehmotný majetok,

c) finančný majetok.

(3) Za dlhodobý majetok sa na účely účtovania a vykazovania považuje aj dlhodobý majetok v obstarávaní. Obstarávanie dlhodobého majetku sa účtuje v knihe dlhodobého majetku a jeho úhrada v peňažnom denníku podľa § 9 ods. 12 písm. a) alebo písm. b). Výdavok na obstaranie tohto majetku sa ďalej nečlení podľa § 9 ods. 12 písm. e) a nezahŕňa sa do celkových výdavkov vo výkaze o príjmoch a výdavkoch.

(4) Ako dlhodobý majetok sa účtujú veci, ktoré sú uvedené do užívania a spĺňajú všetky technické funkcie tohto majetku potrebné na jeho užívanie a povinnosti ustanovené osobitnými predpismi12). Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtuje aj stavba, na ktorej užívanie bolo vydané právoplatné povolenie na predčasné užívanie stavby13) alebo právoplatné rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku14). Podmienkou zaradenia dlhodobého majetku do užívania nie je jeho úhrada.

(5) Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú

a) pozemky, budovy, stavby, umelecké diela obstarané za účelom výzdoby a doplnenia interiérov a predmety z drahých kovov, bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu,

b) samostatné hnuteľné veci alebo súbory hnuteľných vecí so samostatným technic­ko-eko­no­mic­kým určením, ktorých obstarávacia cena je vyššia ako suma ustanovená osobitným predpisom15) pre hmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,

c) pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,

d) technické zhodnotenie 16), ak nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku,

e) základné stádo a ťažné zvieratá,

f) dlhodobý majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

(6) Ako dlhodobý hmotný majetok možno účtovať aj drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom15) pre hmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

(7) Ak účtovná jednotka hmotný majetok podľa odseku 6 nezaradí do dlhodobého hmotného majetku, do doby jeho uvedenia do užívania sa účtuje ako zásoba a vykazuje sa ako zásoba vo výkaze o majetku a záväzkoch. Pri uvedení tohto hmotného majetku do užívania sa účtuje v peňažnom denníku podľa § 9 ods. 12 písm. e) piateho bodu.

(8) Ako príslušenstvo dlhodobého hmotného majetku sa účtujú predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou jeden celok a sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou dodávky hlavnej veci alebo ho možno k hlavnej veci priradiť dodatočne.

(9) Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtujú nehmotné výsledky vývojovej a obdobnej činnosti, softvér, oceniteľné autorské práva, ktorých ocenenie je vyššie ako suma ustanovená osobitným predpisom15) pre nehmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Ako dlhodobý nehmotný majetok možno účtovať podľa rozhodnutia účtovnej jednotky aj drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom15) pre nehmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Ak účtovná jednotka takýto nehmotný majetok nezaradí do dlhodobého nehmotného majetku, účtuje sa v peňažnom denníku podľa § 9 ods. 12 písm. e) piateho bodu.

(10) Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje softvér bez ohľadu na to, či je alebo nie je predmetom autorských práv, ak je

a) kúpený samostatne, a nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia,

b) vytvorený vlastnou činnosťou s cieľom používania pre potreby účtovnej jednotky alebo na účely obchodovania s ním, ak nejde o softvér na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru.

(11) Za dlhodobý nehmotný majetok sa nepovažujú marketingové štúdie a obdobné štúdie a výdavky na

a) školenia a semináre,

b) prieskum trhu,

c) poradenstvo a odborné posudky,

d) získanie noriem a certifikátov, napríklad ISO normy,

e) prípravu a zábeh výkonov,

f) reklamu,

g) uvedenie výrobkov na trh,

h) výskum, ktorým sa rozumie pôvodné a plánované zisťovanie, vykonávané s cieľom získať nové vedecké poznatky alebo technické poznatky.

(12) O umeleckých dielach a zbierkach evidovaných podľa osobitných predpisov17) sa v účtovníctve neúčtuje.

§ 15

Spôsoby oceňovania dlhodobého majetku

(1) Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku, do času jeho uvedenia do užívania, sú

a) náklady na prieskumné práce, geodetické práce a projektové práce, vrátane variantných riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných objektov, náhrady za odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskych organizácií, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre zriadenie staveniska, otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technickú rekultiváciu, technické zhodnotenie, dopravné práce, montážne práce a clo,

b) ostatné náklady na prípravu a zabezpečenie výstavby dlhodobého hmotného majetku, napríklad odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, náklady na poskytnutie zábezpeky v súvislosti s obstaraním,

c) náklady na zabezpečovacie práce, konzervačné práce, udržiavacie práce a dekonzervačné práce, ak sa zastavia práce na obstarávaní dlhodobého hmotného majetku,

d) náklady na náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a náhrady majetkovej ujmy poskytnuté vlastníkovi nehnuteľností podľa osobitných predpisov18) a platby za ekologickú ujmu19) v súvislosti s výstavbou,

e) náklady na úhradu nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody ako i úhradu vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia20),

f) vyvolaná investícia, ktorou je obstaranie majetku alebo služby, ktorú nebude účtovná jednotka používať, ale ktorá jej vznikla podľa osobitného predpisu alebo na základe zmluvy v súvislosti s obstaraním dlhodobého hmotného majetku,

g) iné náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku a jeho uvedením do užívania.

(2) Jednotlivé záväzky súvisiace s obstarávaním dlhodobého majetku sa účtujú v knihe záväzkov. Jednotlivé súčasti tvoriace obstarávaciu cenu dlhodobého majetku sa pri obstarávaní účtujú na základe účtovného dokladu do knihy dlhodobého majetku. Zaradenie dlhodobého majetku do užívania sa vyznačí v knihe dlhodobého majetku.

(3) Ocenenie nového osobného motorového vozidla sa zníži o sumu poskytnutej dotácie podľa osobitného predpisu21). Ocenenie súboru hnuteľného majetku sa zvyšuje o obstarávaciu cenu vecí dodatočne zaradených do súboru hnuteľného majetku.

(4) Za náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku sa nepovažujú najmä

a) penále, pokuty, úroky z omeškania alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov a peňažné náhrady škôd súvisiacich s obstaraním dlhodobého hmotného majetku,

b) náklady na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia,

c) náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého hmotného majetku zásobami,

d) náklady na biologickú rekultiváciu,

e) náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstarávaného dlhodobého hmotného majetku do užívania,

f) náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku, pričom

1. opravami sa rozumie odstraňovanie čiastočného fyzického opotrebenia alebo poškodenia s cieľom uvedenia do predchádzajúceho stavu alebo prevádzkyschopného stavu; uvedením do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológií, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti dlhodobého hmotného majetku a ani k zmene účelu použitia,

2. udržiavaním sa rozumie spomaľovanie fyzického opotrebenia, predchádzanie jeho následkom a odstraňovanie drobnejších závad,

g) úroky z úverov, ak do času uvedenia tohto majetku do užívania účtovná jednotka nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny.

(5) Reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona sa oceňuje

a) dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne,

b) dlhodobý majetok novozistený a v účtovníctve doteraz nezaúčtovaný, napríklad inventarizačný prebytok.

(6) Ocenenie dlhodobého majetku sa zvýši o náklady vynaložené na technické zhodnotenie, ak sa o technické zhodnotenie zvyšuje vstupná cena dlhodobého majetku podľa osobitného predpisu6). Ak suma technického zhodnotenia pri jednotlivom majetku neprevýši sumu ustanovenú osobitným predpisom22), môže sa účtovať ako technické zhodnotenie a zvýši sa vstupná obstarávacia cena alebo ako výdavok podľa § 9 ods. 12 písm. e) prvého bodu pri hmotnom majetku alebo podľa § 9 ods. 12 písm. e) druhého bodu v prípade nehmotného majetku.

§ 16

Odpisovanie dlhodobého majetku

(1) Dlhodobý majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu v knihe dlhodobého majetku podľa § 28 zákona. Dlhodobý majetok sa začne odpisovať v mesiaci, v ktorom bol zaradený do užívania.

(2) Účtovné odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je dlhodobý majetok ocenený v účtovníctve podľa § 15. Tento majetok sa odpisuje len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve.

(3) Sadzby účtovných odpisov sa určujú podľa

a) času, počas ktorého je majetok použiteľný pre činnosť účtovnej jednotky,

b) uskutočnených výkonov.

(4) Drobný dlhodobý majetok možno odpísať aj jednorazovo.

(5) Účtovné odpisy dlhodobého majetku v podielovom spoluvlastníctve sa vykonávajú za každého spoluvlastníka z jeho spoluvlastníckeho podielu.

(6) Pri čiastočnej likvidácii jednotlivého dlhodobého hmotného majetku sa obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku zníži o obstarávaciu cenu vyradenej časti majetku a zároveň sa upraví odpisový plán.

(7) Pri odpisovaní zvierat základného stáda alebo ťažných zvierat sa odpisy vyjadria podielom obstarávacej ceny zníženej o predpokladanú tržbu pri brakovaní a predpokladaného počtu rokov chovu základného stáda alebo ťažných zvierat.

(8) Spôsob zaokrúhlenia odpisov sa uvedie v odpisovom pláne.

(9) Na základe údajov z knihy dlhodobého majetku sa účtujú účtovné odpisy dlhodobého majetku ako nepeňažné účtovné prípady v peňažnom denníku podľa § 9 ods. 12 písm. e) piateho bodu. Rovnako sa účtuje aj zostatková cena dlhodobého majetku pri jeho vyradení.

§ 17

Obsahové vymedzenie účtovných kníh k majetku

(1) Dlhodobý majetok sa účtuje v knihe dlhodobého majetku.

(2) V knihe dlhodobého majetku sa uvádza

a) názov alebo popis dlhodobého majetku, prípadne jeho číselné označenie,

b) názov alebo popis každej jednotlivej oddeliteľnej súčasti dlhodobého majetku23) v ocenení podľa osobitného predpisu24), pričom sa uvedie aj dátum a rozsah zmien jednotlivých oddeliteľných súčastí dlhodobého majetku a údaj o obstarávacej cene a zostatkovej hodnote jednotlivých oddeliteľných súčastí dlhodobého majetku,

c) ocenenie a druh financovania dlhodobého majetku obstaraného z vlastných finančných prostriedkov dodávateľským spôsobom, vlastnou činnosťou, z dotácie, z podielových daní, z finančného daru, bezodplatne alebo na úver,

d) dátum obstarania a dátum uvedenia do užívania, ak ide o dlhodobý majetok obstarávaný postupne, najmä pri stavbách, budovách a halách obstarávaných výstavbou,

e) údaj o účtovných odpisoch podľa odpisového plánu a účtovnú zostatkovú cenu,

f) dátum a spôsob vyradenia, napríklad predajom, likvidáciou, darovaním, vkladom do obchodnej spoločnosti alebo družstva a v dôsledku škody alebo manka.

(3) V knihe dlhodobého majetku sa účtuje dlhodobý majetok podľa jednotlivých vecí, súborov vecí a práv vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním. Obdobne sa účtuje aj dlhodobý majetok obstaraný vlastnou činnosťou. V knihách dlhodobého majetku sa uvádza aj zľava z ceny, ak je poskytnutá pred zaradením dlhodobého majetku do užívania.

(4) V knihe dlhodobého majetku sa účtuje aj dlhodobý majetok novo zistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezaúčtovaný.

(5) Zvieratá v základnom stáde, ťažné zvieratá, plemenné a dostihové kone sa v knihách dlhodobého majetku účtujú podľa jednotlivých kusov a spôsobom, aby bola zabezpečená riadna evidencia ich stavu, prírastkov a úbytkov. Evidencia zvierat sa vedie v peňažných jednotkách alebo v jednotkách množstva s uvedením ceny za kus alebo hmotnostnú jednotku.

Zásoby

§ 18

Zásady pre členenie majetku, ktorým sú zásoby

(1) Zásoby sa členia na

a) materiál,

b) nedokončenú výrobu,

c) polotovary vlastnej výroby,

d) výrobky,

e) zvieratá,

f) tovar.

(2) Ako materiál sa účtuje skladovaný materiál, ktorý zahŕňa suroviny, pomocné látky a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly.

(3) Ako zásoby vlastnej výroby sa účtujú nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky a zvieratá.

(4) Ako nedokončená výroba sa účtujú produkty, ktoré už prešli jedným alebo niekoľkými výrobnými stupňami a nie sú už materiálom, ale nie sú hotovými výrobkami.

(5) Ako polotovar vlastnej výroby sa účtujú oddelene evidované produkty, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a musia sa dokončiť alebo skompletizovať do finálnych výrobkov v ďalšom výrobnom procese.

(6) Ako výrobok sa účtujú predmety vlastnej výroby určené na realizáciu mimo účtovnej jednotky.

(7) Ako zásoby zvierat sa účtujú mladé zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstvá, kŕdle hydiny, psy a podobne.

(8) Ako tovar sa účtuje všetko, čo sa zaobstaráva s cieľom predaja.

(9) Hnuteľné veci s dobou použiteľnosti najviac jeden rok sa účtujú bez ohľadu na obstarávaciu cenu ako zásoby.

(10) Ak účtovná jednotka nadobudne dlhodobý majetok s cieľom darovania fyzickej osobe alebo inej účtovnej jednotke, účtuje sa tento majetok v knihe zásob.

§ 19

Spôsoby oceňovania zásob

(1) Zásoby sa oceňujú podľa § 25 zákona. Súčasťou obstarávacej ceny zásob sú všetky náklady potrebné na ich obstaranie, napríklad preprava, provízia, clo a poistné. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.

(2) Zásoby nadobudnuté bezodplatne a nájdené prebytky zásob, odpad a zvyškové produkty vrátené z výroby alebo inej činnosti sa oceňujú reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona.

(3) Súčasťou ocenenia zásob sú zľavy z ceny, pričom ocenenie zásob sa v knihe zásob o tieto položky znižuje. Za zľavu z ceny zásob sa nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu, ako je prijatý druh zásoby.

(4) Vyskladnené zásoby sa oceňujú v cenách, v ktorých sa zásoby oceňujú na sklade podľa § 25 zákona.

(5) Ak má účtovná jednotka vnútorný predpis o druhoch materiálu účtovaných priamo do spotreby, účtuje sa materiál bez jeho zaúčtovania do knihy zásob.

§ 20

Obsahové vymedzenie knihy zásob

(1) V knihe zásob sa účtujú zásoby obstarané nákupom alebo bezodplatne, podľa jednotlivých produktov alebo ich skupín, v jednotkách množstva a v peňažných jednotkách s výnimkou zásob podľa § 19 ods. 5. Zásoby, ktoré boli poskytnuté ako dar alebo prijaté ako dar, sa v knihe zásob osobitne vyznačia. V knihe zásob sa uvádza aj prijatá zľava z ceny k zásobám, ktoré v čase jej prijatia má účtovná jednotka na sklade.

(2) Zásoby prijaté na sklad sa zapisujú do knihy zásob na základe dodacích listov, faktúr, prípadne iných dokladov o prevzatí materiálu. Výdaj materiálu do spotreby sa zapisuje na základe výdajok.

(3) Ak sú zásoby materiálu uložené na viacerých miestach, uvádzajú sa v knihe zásob nielen podľa druhov, ale tiež podľa miesta uloženia. V knihe zásob sa zaznamenáva miesto uloženia zásob odovzdaných účtovnou jednotkou na spracovanie inej účtovnej jednotke, požičané mimo účtovnej jednotky alebo omylom zaslané inej účtovnej jednotke s uvedením druhu zásob a ich ocenenia.

Podrobnosti o postupoch účtovania v osobitných účtovných prípadoch

§ 21

Účtovanie dotácií

(1) Priznanie dotácie sa účtuje v knihe pohľadávok na základe zmluvy o poskytnutí dotácie. V deň prijatia dotácie sa príjem peňažných prostriedkov účtuje v peňažnom denníku a zánik pohľadávky voči poskytovateľovi dotácie sa účtuje v knihe pohľadávok. Zároveň sa táto skutočnosť účtuje ako vznik záväzku voči poskytovateľovi dotácie v knihe záväzkov. Pri dotácii systémom predfinancovania sa vzniknutý oprávnený záväzok voči dodávateľovi účtuje v knihe záväzkov. Po schválení žiadosti o predfinancovanie sa účtuje vznik pohľadávky voči poskytovateľovi dotácie v knihe pohľadávok.

(2) Použitie dotácie sa účtuje ako výdavok a zároveň sa účtuje zánik záväzku voči poskytovateľovi dotácie.

(3) Na konci prvého obdobia prijatia dotácie sa zistí suma použitej dotácie. Suma nepoužitej dotácie sa účtuje v rámci uzávierkových účtovných prípadov ako nepeňažný výdavok a zníženie príjmu z dotácie podľa § 9 ods. 12 písm. d) desiateho bodu. V nasledujúcich účtovných obdobiach sa v sume použitia dotácie účtuje nepeňažný príjem a príjem dotácie podľa § 9 ods. 12 písm. d) desiateho bodu.

(4) Ak sa dotácia použije na nákup dlhodobého majetku, vo výkaze o príjmoch a výdavkoch sa dotácia vyčísli vo výške odpisov k príslušnému majetku. Ak sa dotácia použije na bežné výdavky, vo výkaze o príjmoch a výdavkoch sa vyčísli vo výške použitej dotácie. Použitie dotácie na obstaranie neodpisovaného dlhodobého majetku sa účtuje v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami v tom účtovnom období, v ktorom sa účtuje súvisiaci výdavok. Ak sa dotácia použije na nákup neodpisovaného dlhodobého majetku, vo výkaze o príjmoch a výdavkoch sa vyčísli vo výške použitej dotácie na riadku Ostatné. Ak sa obstaráva neodpisovaný dlhodobý majetok, a to pozemok s podmienkou postavenia stavby na tomto pozemku, použitie dotácie sa účtuje v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií ako prírastok príjmov podľa § 9 ods. 12 písm. d) desiateho bodu súčasne s odpisom tejto stavby v rovnakej výške alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie na obstaranie pozemku.

(5) Ak sa porušia ustanovené podmienky a vznikne povinnosť vrátiť peňažné prostriedky alebo platiť penále za neoprávnené použitie dotácie, záväzok voči poskytovateľovi dotácie sa účtuje v knihe záväzkov a následne úhrada sa účtuje v peňažnom denníku podľa § 9 ods. 12 písm. e) ôsmeho bodu.

(6) Dotácia systémom refundácie sa účtuje v knihe pohľadávok vo výške oprávnených výdavkov účtovaných v peňažnom denníku. V deň prijatia dotácie sa príjem peňažných prostriedkov účtuje v peňažnom denníku podľa § 9 ods. 12 písm. d) desiateho bodu a zánik pohľadávky voči poskytovateľovi dotácie sa účtuje v knihe pohľadávok.

(7) Pri poskytnutí dotácie na úhradu nájomného24aa) sa na základe oznámenia o schválení dotácie na úhradu nájomného v peňažnom denníku nájomcu v rámci uzávierkových účtovných operácií účtuje príjem zo započítanej pohľadávky z dotácie na úhradu nájomného a výdavok zo započítaného záväzku z nájomného voči prenajímateľovi najviac vo výške poskytnutej dotácie na úhradu nájomného. V knihe pohľadávok prenajímateľa sa na základe oznámenia o schválení dotácie účtuje zánik pohľadávky z nájomného voči nájomcovi vo výške dotácie na úhradu nájomného a zároveň vznik pohľadávky voči štátnemu rozpočtu. V peňažnom denníku prenajímateľa sa účtuje prijatá platba z dotácie na úhradu nájomného ako príjem podľa § 9 ods. 12 písm. d) druhého bodu a vo výkaze o príjmoch a výdavkoch v stĺpci zdaňovaná činnosť.

§ 21a

Účtovanie sponzorského

(1) Ak v účtovnej jednotke, ktorá je sponzorom, podpisom zmluvy o sponzorstve v športe4a) vznikol z príjmov zo zdaňovanej činnosti záväzok, ktorým sa účtovná jednotka zaväzuje poskytnúť peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie (ďalej len „sponzorské“) športovcovi24a), športovému odborníkovi24b) alebo športovej organizácii5b) (ďalej len „sponzorovaný“), účtuje sa v knihe záväzkov. Sponzorské sa v účtovnej jednotke, ktorá je sponzorom, účtuje v peňažnom denníku ako výdavok podľa § 9 ods. 12 písm. e) štvrtého bodu a v rovnakej výške v knihe záväzkov ako zníženie záväzku voči sponzorovanému. Na základe informácie o použití sponzorského24c) sa v rámci uzávierkových účtovných operácií účtuje prírastok výdavkov zahrnovaných do základu dane4) podľa § 9 ods. 12 písm. i) v účtovnom období, v ktorom nastalo skutočné použitie sponzorského.

(2) Ak účtovná jednotka, ktorá je športovou organizáciou,5b) podpíše zmluvu o sponzorstve v športe, účtuje sa v knihe pohľadávok pohľadávka voči sponzorovi. V účtovnej jednotke, ktorá je športovou organizáciou, sa prijatie sponzorského účtuje v peňažnom denníku ako príjem peňažných prostriedkov na účet v banke a v členení podľa § 9 ods. 12 písm. d) desiateho bodu, súčasne sa v knihe pohľadávok vo výške prijatého sponzorského zníži pohľadávka voči sponzorovi.

(3) Na konci účtovného obdobia, v ktorom sa prijalo sponzorské, sa suma nepoužitého sponzorského účtuje v rámci uzávierkových účtovných prípadov ako nepeňažný výdavok podľa § 9 ods. 12 písm. c) a ako zníženie príjmu zo sponzorského podľa § 9 ods. 12 písm. d) desiateho bodu. V nasledujúcich účtovných obdobiach sa suma použitého sponzorského účtuje v rámci uzávierkových účtovných prípadov ako nepeňažný príjem podľa § 9 ods. 12 písm. c) a príjem sponzorského podľa § 9 ods. 12 písm. d) desiateho bodu.

(4) Použitie sponzorského sa v účtovnej jednotke, ktorá je športovou organizáciou, účtuje v peňažnom denníku ako výdavok v členení podľa § 9 ods. 12 písm. e) a súčasne v knihe záväzkov ako zníženie záväzku. Ak sa sponzorské použije na nákup dlhodobého majetku, vo výkaze o príjmoch a výdavkoch sa vykáže vo výške odpisov k príslušnému majetku, a to na riadku Prevádzková réžia. Ak sa sponzorské použije na bežné výdavky, vo výkaze o príjmoch a výdavkoch sa vykáže vo výške použitého sponzorského.

(5) V účtovnej jednotke, ktorá je športovou organizáciou a ktorej porušením podmienok zmluvy o sponzorstve v športe vznikla povinnosť vrátiť peňažné prostriedky za neoprávnené použitie sponzorského, sa v knihe záväzkov účtuje záväzok voči účtovnej jednotke, ktorá je sponzorom. Následná úhrada záväzku sa účtuje v peňažnom denníku podľa § 9 ods. 12 písm. e) ôsmeho bodu. V účtovnej jednotke, ktorá je sponzorom, sa pri porušení podmienok zmluvy o sponzorstve v športe účtuje v knihe pohľadávok pohľadávka voči sponzorovanému vo výške sumy peňažných prostriedkov určených na vrátenie. Ak nastane povinnosť vrátenia neoprávnene vynaložených peňažných prostriedkov zo sponzorského v tom istom účtovnom období ako je jeho prijatie, v deň účtovania vrátenia peňažných prostriedkov zo sponzorského sa v účtovnej jednotke, ktorá je sponzorom, účtuje v peňažnom denníku zníženie výdavkov podľa § 9 ods. 12 písm. e) štvrtého bodu a súčasne sa zníži v knihe pohľadávok pohľadávka voči sponzorovanému. V iných účtovných obdobiach sa v účtovnej jednotke, ktorá je sponzorom, účtuje príjem podľa § 9 ods. 12 písm. e) ôsmeho bodu a súčasne sa zníži v knihe pohľadávok pohľadávka voči sponzorovanému.

§ 22

Účtovanie podielu zaplatenej dane z príjmov

(1) O príjme peňažných prostriedkov z podielu zaplatenej dane z príjmov25) sa účtuje v peňažnom denníku a zároveň sa táto skutočnosť účtuje v knihe záväzkov.

(2) Použitie podielu zaplatenej dane sa účtuje ako výdavok v peňažnom denníku podľa druhu výdavku a zároveň sa účtuje zánik záväzku v príslušnej výške v knihe záväzkov. Ak účtovná jednotka, ktorou je prijímateľ, poskytne podiel zaplatenej dane inej právnickej osobe26), účtuje sa výdavok v peňažnom denníku v členení podľa § 9 ods. 12 písm. e) štvrtého bodu. Súčasne o použití podielu zaplatenej dane sa vedie prehľad podľa § 9 ods. 12 písm. f).

(3) Ak sa použije podiel zaplatenej dane na obstaranie dlhodobého majetku, účtuje sa zánik záväzku v knihe záväzkov vo výške obstarávacej ceny dlhodobého majetku a ďalej sa postupuje podľa § 17.

(4) Ak sa porušia stanovené podmienky a vznikne povinnosť vrátiť peňažné prostriedky alebo platiť penále za neoprávnené použitie podielu zaplatenej dane, záväzok sa účtuje v knihe záväzkov a následne úhrada sa účtuje v peňažnom denníku podľa § 9 ods. 12 písm. e) ôsmeho bodu.

§ 23

Účtovanie finančného prenájmu

(1) Na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie

a) finančným prenájmom obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby trvania nájmu27) tohto majetku,

b) dohodnutými platbami jednotlivé platby uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby trvania finančného prenájmu; súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena28), za ktorú na konci dohodnutej doby trvania finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu,

c) istinou u nájomcu celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady (nájomné), pričom suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa nerealizovanými budúcimi výnosmi.

(2) V deň prevzatia majetku nájomcom sa účtuje v knihe záväzkov a v knihe dlhodobého majetku nájomcu záväzok z finančného prenájmu v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu sú súčasťou ocenenia majetku. Daň z pridanej hodnoty nie je súčasťou ocenenia majetku.

(3) V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v knihe záväzkov nájomcu účtuje záväzok vo výške splatného finančného nákladu. V peňažnom denníku sa účtuje úhrada dohodnutej platby podľa § 9 ods. 12 písm. a) alebo písm. b), pričom výdavok vo výške finančného nákladu29) sa ďalej člení podľa § 9 ods. 12 písm. e) piateho bodu. Uhradená časť prislúchajúca hodnote istiny sa ďalej nečlení podľa § 9 ods. 12 písm. e) a nezahŕňa sa do celkových výdavkov vo výkaze o príjmoch a výdavkoch.

(4) Ak je ocenenie majetku v cudzej mene, prepočíta sa ocenenie majetku, ako aj ocenenie záväzku z istiny v účtovníctve nájomcu na eurá referenčným kurzom vyhláseným v deň predchádzajúci dňu prevzatia majetku nájomcom. V deň splatnosti dohodnutých platieb v cudzej mene sa v knihe záväzkov nájomcu účtuje záväzok vo výške splatného finančného nákladu, prepočítaný referenčným kurzom vyhláseným v deň predchádzajúci dňu splatnosti. Ak má účtovná jednotka účet vedený v eurách, v peňažnom denníku sa zaúčtuje úhrada dohodnutej platby v eurách, ktorá sa ocení kurzom príslušnej banky. Ak má účtovná jednotka účet vedený v cudzej mene, úhrada dohodnutej platby v cudzej mene sa zaúčtuje v peňažnom denníku prepočítaná na eurá referenčným kurzom vyhláseným v deň predchádzajúci dňu úhrady, váženým aritmetickým priemerom alebo spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku cudzej meny v eurách. Kurzové rozdiely vznikajúce pri jednotlivých splátkach sa účtujú v rámci uzávierkových účtovných prípadov.

(5) V deň odovzdania majetku prenajímateľovi z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa účtuje vyradenie majetku v zostatkovej cene v knihe dlhodobého majetku. V knihe záväzkov nájomcu sa účtuje zánik zostatku záväzku vzniknutého z finančného prenájmu. Prípadné finančné vysporiadanie nájomcu s prenajímateľom sa účtuje v peňažnom denníku nájomcu.

(6) Majetok obstaraný finančným prenájmom sa v účtovníctve nájomcu odpisuje podľa § 16.

§ 24

Účtovanie dane z pridanej hodnoty

(1) V knihe pohľadávok a v knihe záväzkov účtovnej jednotky, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty, sa účtujú pohľadávky a záväzky z dôvodu uplatňovania dane z pridanej hodnoty. V knihe záväzkov sa účtuje vzniknutá daňová povinnosť dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie, v knihe pohľadávok sa účtuje nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Zúčtovaním jednotlivých pohľadávok a záväzkov dane z pridanej hodnoty sa za zdaňovacie obdobie vyjadrí výsledný vzťah voči správcovi dane z pridanej hodnoty.

(2) Pri prijatí služby alebo pri nadobudnutí majetku, ktorým je tovar podľa osobitného predpisu30), pri ktorých nevzniká účtovnej jednotke nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu31), je daň z pridanej hodnoty súčasťou obstarávacej ceny.

(3) V knihe záväzkov účtovnej jednotky, ktorá je povinná sa registrovať pre daň z pridanej hodnoty pred nadobudnutím tovaru z iného členského štátu alebo pred prijatím služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu32), sa v deň vzniku daňovej povinnosti účtuje jej daňová povinnosť.

(4) Pri pomerne odpočítanej dani z pridanej hodnoty33) v jednom zdaňovacom období sa časť dane z pridanej hodnoty, na ktorú nie je nárok, účtuje podľa § 9 ods. 12 písm. e) piateho bodu. Rozdiel medzi pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty33) v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty34) vypočítanou po skončení účtovného obdobia sa účtuje v rámci uzávierkových účtovných prípadov podľa

a) § 9 ods. 12 písm. e) piateho bodu, ak ide o zvýšenie daňovej povinnosti,

b) § 9 ods. 12 písm. d) 15. bodu, ak ide o zníženie daňovej povinnosti.

(5) Pri účtovaní dane z pridanej hodnoty v peňažnom denníku pri čiastočnej úhrade záväzku alebo čiastočnom inkase pohľadávky sa postupuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky.

§ 25

Účtovná závierka

(1) Účtovná závierka sa zostavuje podľa § 17 zákona.

(2) Údaje z účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu.

(3) Účtovná závierka sa ukladá v registri účtovných závierok v lehote

a) na podávanie daňového priznania, ak má účtovná jednotka povinnosť podať daňové priznanie,

b) ustanovenej osobitným predpisom,35) ak má účtovná jednotka povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom alebo

c) do šiestich mesiacov od konca účtovného obdobia, za ktoré sa ukladá, ak má účtovná jednotka povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa § 19 ods. 4 zákona.

(4) Vo výkaze o príjmoch a výdavkoch sa uvádzajú jednotlivé položky príjmov a výdavkov v členení podľa druhov za nezdaňovanú činnosť a za zdaňovanú činnosť v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta.

(5) Vo výkaze o majetku a záväzkoch sa uvádzajú jednotlivé položky majetku a záväzkov v členení za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 26

(1) Na zostavenie účtovnej závierky za rok 2010 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

(2) Účtovná závierka podľa tohto opatrenia sa zostavuje po prvýkrát za rok 2011, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak.

(3) V účtovnej jednotke, ktorá uplatňuje účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, sa postupuje podľa tohto opatrenia od účtovného obdobia, ktoré začína najskôr 1. januárom 2011.

(4) V účtovnej jednotke, ktorá uplatňuje účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, sa postupuje pri zostavovaní účtovnej závierky podľa tohto opatrenia po prvýkrát v roku 2012.

§ 26a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013

(1) Účtovná závierka sa ukladá v registri účtovných závierok po prvýkrát podľa tohto opatrenia za účtovné obdobie, ktoré končí 31. decembra 2013.

(2) V účtovnej jednotke, ktorá uplatňuje účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, sa účtovná závierka ukladá v registri účtovných závierok po prvýkrát za účtovné obdobie, ktoré končí po 1. januári 2014.

§ 26b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Vzor účtovnej závierky v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použije po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré končí 31. decembra 2013.

§ 27

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22602/ 2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č. 741/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10354/2004-74 (oznámenie č. 688/2004 Z. z.), opatrenia z 28. novembra 2007 č. MF/24764/2007-74 (oznámenie č. 598/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24487/2008-74 (oznámenie č. 501/2008 Z. z.) a opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10296/2009-74 (oznámenie č. 103/2009 Z. z.).

§ 28

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií


Príloha k opatreniu č. MF/24975/2010-74

VZOR

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

vzor

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

2) § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

2a) § 9 písm. l) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2020 Z. z.

3) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12. 2006).
Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. V. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).

4) Napríklad § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

4a) § 50 a 51 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

5a) § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5aa) § 32 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 115/2013 Z. z.

5ab) § 64 zákona č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5b) § 8 zákona č. 440/2015 Z. z.

5c) § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 406/2011 Z. z. v znení zákona č. 440/2015 Z. z.

5d) § 17 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

6) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

6a) § 120 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
§ 6 zákona č. 406/2011 Z. z. v znení zákona č. 440/2015 Z. z.

6aa) § 43 zákona č. 274/2009 Z. z.

6b) § 19 ods. 2 písm. v) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 213/2018 Z. z.

6c) § 2 písm. ai) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 213/2018 Z. z.

6d) § 17 ods. 43 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 213/2018 Z. z.

6e) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

7) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) Napríklad § 23 ods. 6 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.

9) § 39 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9a) § 33a a § 38 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.

10a) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z v znení zákona č. 591/2007 Z. z.

11) § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13) § 83 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/1997 Z. z.

14) § 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

15) Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.

18) Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

19) Napríklad zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

20) Zákon č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

21) § 7a výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. marca 2005 č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 88/2005 Z. z.) v znení výnosu zo 4. marca 2009 č. 2/2009 (oznámenie č. 80/2009 Z. z.).

22) § 29 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

23) Príloha č. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

24) § 22 ods. 15 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 60/2009 Z. z.

24a) § 4 zákona č. 440/2015 Z. z.

24aa) § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 155/2020 Z. z.

24b) § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z.

24c) § 51 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z. z.

25) § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

26) § 50 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

27) § 2 písm. s) druhý bod zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

28) § 2 písm. s) prvý bod zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

29) § 19 ods. 3 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

30) § 8 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

31) § 49 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

32) § 7 a 7a zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

33) § 50 ods. 1 až 3 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 593/2007 Z. z.

34) § 50 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 523/2005 Z. z.

35) Napríklad § 24 zákona č. 147/1997 Z. z. v znení zákona č. 445/2008 Z. z., § 33 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

36) § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.