Oznámenie č. 278/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení v znení neskorších predpisov

Čiastka 87/2014
Platnosť od 15.10.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2014.

278

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov


opatrenie z 24. septembra 2014 č. MF/16228/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení (oznámenie č. 641/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 10. decembra 2008 č. MF/24547/2008-74 (oznámenie č. 593/2008 Z. z.), opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027014/2010-74 (oznámenie č. 537/2010 Z. z.), opatrenia z 21. októbra 2011 č. MF/24042/2011-74 (oznámenie č. 367/2011 Z. z.) a opatrenia zo 14. decembra 2012 č. MF/23779/2012-74 (oznámenie č. 405/2012 Z. z.) na účel, aby sa transponovali ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29. 6. 2013), o vykazovaní vlastných akcií a iných druhov vlastných podielov a aby sa znížila administratívna záťaž obchodníkov s cennými papiermi pri zostavovaní účtovnej závierky a jej zverejňovaní. Na ten účel sú doteraz samostatné prílohy opatrenia (súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky) zlúčené do jednej prílohy s názvom účtovná závierka.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2014.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. septembra 2014 č. MF/16228/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení (oznámenie č. 641/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 10. decembra 2008 č. MF/24547/2008-74 (oznámenie č. 593/2008 Z. z.), opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027014/2010-74 (oznámenie č. 537/2010 Z. z.), opatrenia z 21. októbra 2011 č. MF/24042/2011-74 (oznámenie č. 367/2011 Z. z.) a opatrenia zo 14. decembra 2012 č. MF/23779/2012-74 (oznámenie č. 405/2012 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky je uvedené v prílohe č. 1.“.

2. V § 32 odsek 5 znie:

(5) O vlastných akciách sa účtuje na ťarchu účtu Vlastné akcie účtovej skupiny Dlhodobý finančný majetok, hmotný majetok, nehmotný majetok a vlastné akcie na predaj v ocenení ich obstarávacou cenou. Rozdiel medzi súčtom ich menovitej hodnoty a ážia na ne pripadajúceho a ich obstarávacou cenou sa účtuje na účte Iné prevádzkové výnosy alebo na účte Iné prevádzkové náklady. Súčasne s prvotným zaúčtovaním vlastných akcií sa vytvorí rezervný fond na vlastné akcie v hodnote súčtu obstarávacích cien týchto vlastných akcií. Pri prevode týchto vlastných akcií sa rezervný fond na vlastné akcie zruší v prospech účtu Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov účtovej skupiny Výsledok hospodárenia minulých rokov. Rozdiel predajnej ceny vlastných akcií a súčtu ich menovitej hodnoty a ážia na ne pripadajúceho. sa účtuje na účte Iné prevádzkové výnosy alebo na účte Iné prevádzkové náklady.“.

3. V § 44 ods. 5 znie:

(5) Na účte Emisné ážio sa účtuje rozdiel medzi menovitou hodnotou upísaných akcií alebo dočasných listov a ich upisovacou hodnotou a rozdiel medzi upisovacou hodnotou akcií a ocenením konvertibilných dlhopisov pri ich zámene za akcie.“.

4. Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.

5. Prílohy č. 2 a 3 sa vypúšťajú.

6. V prílohe č. 4 sa názov účtovej skupiny 39 „Zásoby“ nahrádza názvom „Iný krátkodobý majetok“ a účtová skupina 39 sa dopĺňa účtom s názvom „Vlastné akcie“.

7. V prílohe č. 4 účtovej skupine 54 Základné imanie sa vypúšťa účet s názvom „Vlastné akcie“.

8. V prílohe č. 4 účtová skupina 56 Fondy tvorené zo zisku znie:

„56 Fondy tvorené zo zisku

Zákonný rezervný fond

Rezervný fond na vlastné akcie

Iné rezervné fondy“.

9. V prílohe č. 5 prvý bod znie:

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29. 6. 2013).“.

ČI. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2014.

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha k opatreniu č. MF/016228/2014-74

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/26307/2007-74

VZOR

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

obchodníka s cennými papiermi

Vzor tlačiva