Oznámenie č. 296/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

Čiastka 84/2015
Platnosť od 06.11.2015
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.

296

OZNÁMENIE


Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 21. októbra 2015 č. MF/14949/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti ­o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 592/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24442/2008-74 (oznámenie č. 504/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10208/2009-74 (oznámenie č. 101/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2010-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.) a opatrenia z 3. novembra 2011 č. MF/24652/2011-74 (oznámenie č. 398/2011 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2015, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. októbra 2015 č. MF/14949/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 592/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24442/2008-74 (oznámenie č. 504/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10208/2009-74 (oznámenie č.101/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2009-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.) a opatrenia z 3. novembra 2011 č. MF/24652/2011-74 (oznámenie č. 398/2011 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 1 sa slová „trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom“ nahrádzajú slovami „reálnou hodnotou“.

2. V § 15 odsek 10 znie:

(10) Vlastné akcie sa bez ohľadu na účel nadobudnutia11) účtujú na účte Vlastné akcie účtovej skupiny 11 Finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky v obstarávacej cene. V účtovníctve sa na vlastné akcie vytvára Rezervný fond na vlastné akcie podľa § 48 ods. 3.“.

3. V § 16 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „v iných ako akciových spoločnostiach, napríklad podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným,“.

4. V § 20 ods. 6 sa slová „určí kvalifikovaným odhadom“ nahrádzajú slovami „zistí postupom podľa § 27 ods. 7 zákona“.

5. V § 20 ods. 7 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „určená kvalifikovaným odhadom“.

6. V § 20b ods. 1 sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.

7. § 40 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Na účte Záväzky voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky sa účtujú aj príspevky na správu a rozvoj národného zdravotníckeho informačného systému podľa osobitného predpisu26) súvzťažne na ťarchu účtu Ostatné technické náklady.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

26) § 8b zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

8. V § 47 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

9. V § 47 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

10. § 48 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Rezervný fond na vlastné akcie sa tvorí podľa osobitného predpisu28b) v rovnakej výške ako je hodnota nadobudnutých vlastných akcií súvzťažne s účtom účtovej skupiny 42 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní alebo s účtom účtovej skupiny 43 Nerozdelený zisk minulých rokov. Zníženie alebo zrušenie rezervného fondu na vlastné akcie sa účtuje na ťarchu účtu Rezervný fond na vlastné akcie a v prospech účtu účtovej skupiny 43 Nerozdelený zisk minulých rokov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:

28b) § 161d Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

11. Za § 68c sa vkladá § 68d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„ § 68d

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2015

Zostatok analytického účtu k syntetickému účtu Rezervný fond vzťahujúci sa k vlastným akciám sa z dôvodu zmeny metódy účtovania v účtovnom období roka 2015 zruší so súvzťažným zápisom v prospech účtu Rezervný fond na vlastné akcie.“.

12. V prílohe č. 1 účtovej triede 1 v účtovej skupine 11 Finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky sa za slová „Ostatné dlhodobé pohľadávky“ vkladajú slová „Vlastné akcie“.

13. V prílohe č. 1 účtovej triede 4 v účtovej skupine 40 Základné imanie a kapitálové fondy sa vypúšťajú slová „Vlastné akcie“.

14. V prílohe č. 1 účtovej triede 4 v účtovej skupine 41 Fondy tvorené zo zisku sa na konci pripájajú tieto slová: „Rezervný fond na vlastné akcie“.

15. Príloha č. 2 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ (Ú. v. EÚ L 330, 15. 11. 2014) a smernice Rady 2014/102/EÚ (Ú. v. EÚ L 334, 21. 11. 2014).“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií