Oznámenie č. 417/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu

Čiastka 112/2015
Platnosť od 22.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2015 okrem bodov 1 až 5 a 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

OBSAH

417

OZNÁMENIE


Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 2. decembra 2015 č. MF/19926/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu (oznámenie č. 388/2014 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2015 okrem bodov 1 až 5 a 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2015, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu (oznámenie č. 388/2014 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa slová „riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej“ nahrádzajú slovom „individuálnej“.

2. V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej “.

3. V § 5 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená b) až h).

4. V § 5 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená d) až g).

5. V § 5 ods. 1 písmeno d) znie:

d) pridruženou účtovnou jednotkou účtovná jednotka, v ktorej má iná účtovná jednotka podielovú účasť podľa § 2 ods. 4 písm. m) zákona a táto iná účtovná jednotka vykonáva podstatný vplyv na prevádzkovú činnosť a finančnú činnosť účtovnej jednotky; predpokladá sa, že účtovná jednotka vykonáva podstatný vplyv v inej účtovnej jednotke, ak má v tejto inej účtovnej jednotke minimálne dvadsaťpercentný podiel hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov,“.

6. V § 5 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

7. účtovná jednotka alebo niektorý člen skupiny, do ktorej účtovná jednotka patrí, poskytuje služby kľúčového manažmentu vykazujúcej účtovnej jednotke alebo materskej účtovnej jednotke vykazujúcej účtovnej jednotky.“.

7. V § 5 ods. 3 písm. b) sa slová „ekvivalentmi peňažnej hotovosti“ nahrádzajú slovami „peňažnými ekvivalentmi“.

8. § 5 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ak účtovná jednotka v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období nezostavila účtovnú závierku ako veľká účtovná jednotka,

a) preradia sa v stĺpcoch 3 a 5 súvahy konečné zostatky súvahových účtov podľa položiek súvahy uvedených v prílohe č. 1,

b) preradia sa v stĺpci 2 výkazu ziskov a strát konečné stavy nákladových účtov a výnosových účtov podľa položiek výkazu ziskov a strát uvedených v prílohe č. 1.“.

9. V prílohe č. 1 čl. X ods. 8 písm. a) sa slová „z bežnej činnosti“ nahrádzajú slovami „za účtovné obdobie“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2015 okrem bodov 1 až 5 a 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.


Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií