Oznámenie č. 595/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení

Čiastka 203/2008
Platnosť od 20.12.2008
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

595

OZNÁMENIE


Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

110

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”) ustanovuje:

Čl. I

§ 1

Základné ustanovenie

Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, o obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a podrobnosti o postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií (ďalej len „záručný fond“), Národný fond pre riešenie krízových situácií2a) (ďalej len „Národný fond“), platobné inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí1) a pobočky zahraničných finančných inštitúcií2) ktoré nezostavujú svoju účtovnú závierku podľa § 17a zákona.

§ 2

Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto opatrenia sa rozumie

a) finančným majetkom

1. peňažné prostriedky,

2. právo na získanie peňažných prostriedkov alebo iného finančného majetku od iného subjektu,

3. právo na zámenu finančného majetku,

4. kapitálový nástroj,

b) peňažnými prostriedkami peňažné prostriedky v hotovosti a peňažné prostriedky v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len “banka”) splatné na požiadanie,

c) finančným nástrojom právny vzťah, na základe ktorého vzniká finančný majetok jednej zmluvnej strane a finančný záväzok alebo kapitálový nástroj druhej zmluvnej strane,

d) finančným záväzkom

1. záväzok previesť peňažné prostriedky na iný subjekt,

2. záväzok zameniť finančné nástroje vzniknuté na základe zmluvy za podmienok podľa tejto zmluvy,

e) kapitálovým nástrojom zostatkový podiel na majetku účtovnej jednotky po odpočítaní všetkých jej záväzkov,

f) zabezpečovacím nástrojom finančný nástroj, ktorým sa zabezpečuje majetok alebo záväzok účtovnej jednotky proti nepriaznivej zmene reálnej hodnoty zabezpečovaného majetku alebo záväzku alebo proti nepriaznivej zmene peňažného toku zo zabezpečovovaného majetku alebo záväzku spôsobenej realizáciou určeného druhu rizika alebo určených druhov rizík tým spôsobom, že zmena reálnej hodnoty zabezpečovacieho nástroja alebo zmena peňažného toku z neho bude vyrovnávať zmenu reálnej hodnoty zabezpečovaného nástroja alebo zmenu peňažného toku z neho,

g) derivátom finančný nástroj,

1. ktorého účelom je získať prospech v deň jeho vyrovnania z rozdielu medzi dohodnutou cenou podkladového nástroja a reálnou hodnotou podkladového nástroja,

2. pri ktorom sa nevyžaduje žiadna počiatočná investícia alebo počiatočná investícia podstatne nižšia ako pri iných druhoch finančných nástrojov, u ktorých sa očakáva podobná reakcia na zmenu trhových činiteľov,

3. ktorého vyrovnanie je dohodnuté k budúcemu dátumu, pričom doba od dohodnutia obchodu do jeho vyrovnania je dlhšia ako pri spotovej operácii,

h) podkladovým nástrojom derivátu majetková hodnota, ktorá sa má alebo sa môže derivátom obstarať alebo dodať alebo iná skutočnosť, od ktorej sa odvodzuje hodnota derivátu,

i) hrubým spôsobom vykázania zhodnotenia majetku vykázanie výnosu z príslušného majetku a nákladu vynaloženého na výnos z príslušného majetku v osobitných riadkoch výkazu ziskov a strát,

j) čistým spôsobom vykázania zhodnotenia majetku vykázanie rozdielu medzi výnosom z príslušného majetku a nákladom vynaloženým na vykázaný výnos príslušného majetku vo výkaze ziskov a strát; tento rozdiel sa označuje ako zisk alebo strata,

k) podmieneným majetkom a podmieneným záväzkom majetok alebo záväzok, ktorého vznik je viazaný na odkladaciu podmienku, alebo ktorého znovunadobudnutie je viazané na rozväzovaciu podmienku,

l) centrálnou protistranou organizátor verejného trhu s cennými papiermi, ktorý je zaviazaný vyrovnať dohodnutý obchod medzi obchodníkmi s cennými papiermi alebo inými účastníkmi verejného trhu aj vtedy, ak niektorý z obchodných partnerov nesplní svoj záväzok riadne a včas,

m) prirastený úrok je úrok, ktorý tvorí príslušenstvo pohľadávky a na ktorý má veriteľ právo vzhľadom na hodnotu peniazmi oceniteľnej hodnoty, ktorú dlžníkovi poskytol a na dobu, počas ktorej ju dlžník užíva,

n) spriaznenou osobou právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá

1. je súčasťou toho istého konsolidovaného celku,

2. má v účtovnej jednotke podstatný vplyv alebo v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv,

3. je spoločne kontrolovanou účtovnou jednotkou účtovnej jednotky alebo spoločne kontrolovanou účtovnou jednotkou účtovnej jednotky, ktorá je súčasťou toho istého konsolidovaného celku,

4. je kľúčovou riadiacou osobou účtovnej jednotky alebo jej priamej materskej účtovnej jednotky alebo nepriamej materskej účtovnej jednotky,

5. je blízkou osobou fyzickej osoby podľa prvého bodu alebo štvrtého bodu,

6. je účtovnou jednotkou, ktorá je kontrolovaná, spoločne kontrolovaná alebo v ktorej má podstatný vplyv fyzická osoba podľa štvrtého bodu alebo piateho bodu,

o) spoločnou kontrolou zmluvne dohodnutý podiel na kontrole účtovnej jednotky, pri ktorom strategické rozhodnutia a rozhodnutia týkajúce sa finančnej činnosti a prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky môžu byť prijaté len s jednomyseľným súhlasom fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré sa podieľajú na spoločnej kontrole,

p) kľúčovou riadiacou osobou fyzická osoba, ktorá má priamu alebo nepriamu právomoc a zodpovednosť za plánovanie, riadenie a kontrolovanie činností účtovnej jednotky,

r) transakčným nákladom výdavok, ktorý sa nestáva súčasťou ocenenia položky majetku a ktorý je priamo priraditeľný k obstaraniu finančného majetku, finančného záväzku, k predaju alebo inému druhu zrušenia finančného majetku alebo finančného záväzku a ktorý by nevznikol, ak by účtovná jednotka predmetný finančný majetok alebo finančný záväzok neobstarala alebo nezrušila.

Účtovná závierka

§ 3

(1) Účtovná závierka záručného fondu sa zostavuje z hľadiska potrieb verejnosti na posúdenie ako účinne a efektívne vykonáva činnosť ustanovenú mu príslušným zákonom.

(2) Účtovná závierka pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie sa zostavuje, aby sa vykázal stav majetku a záväzkov a výkonnosť geografického segmentu činnosti príslušnej pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie v Slovenskej republike.

(3) Účtovná závierka platobnej inštitúcie sa zostavuje z hľadiska potrieb používateľov platobných služieb a obchodných partnerov platobnej inštitúcie. Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť používateľom platobných služieb a obchodným partnerom platobnej inštitúcie informácie užitočné pre ich rozhodovanie o tom, či sa stať požívateľom platobnej služby alebo obchodným partnerom platobnej inštitúcie alebo či tento vzťah ukončiť. Hlavným kritériom pre toto rozhodovanie je posúdenie, či je platobná inštitúcia solventná a likvidná a odhad jej budúcich peňažných tokov.

§ 4

(1) Údaje z riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu.

(2) Usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky

a) garančného fondu je uvedené v prílohe č. 1,

b) platobnej inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí je uvedené v prílohe č. 2 a

c) pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie je uvedené v prílohe č. 3.

(3) Účtovná závierka sa predkladá podľa osobitných predpisov3).

Súvaha

§ 5

(1) Súvaha je priamym nástrojom zobrazenia stavu majetku účtovnej jednotky a spôsobov jeho financovania.

(2) Súvaha sa člení na časť označenú “Aktíva” a na časť označenú “Pasíva”.

(3) Aktíva sú tvorené majetkom, pasíva sú tvorené záväzkami a položkami vlastného imania.

(4) V aktívach sú položky majetku zoskupené podľa ich druhov, podľa toho aký je ich účel z hľadiska činnosti účtovnej jednotky a zostupne podľa relatívnej likvidnosti tohto majetku. V pasívach sa uvádzajú najprv záväzky usporiadané zostupne podľa likvidity a potom sa uvádzajú položky vlastného imania.

(5) Zabezpečovaná položka súvahy sa vykáže v hodnote upravenej o hodnotu zabezpečenia a v poznámkach k príslušnej položke súvahy sa táto položka rozpíše na zabezpečovanú položku a zabezpečovací derivát. Poznámka má podobu tabuľky, ktorá sa zostavuje spôsobom podľa § 9 ods. 2 a 3.

§ 6

(1) V tabuľke súvahy v časti Aktíva stĺpcoch 1 až 3 sa vykazuje majetok za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 4 sa vykazuje majetok za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(2) V tabuľke súvahy v časti Pasíva stĺpci 1 sa vykazujú jednotlivé druhy položiek pasív za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 2 sa vykazujú jednotlivé druhy položiek pasív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Výkaz ziskov a strát

§ 7

(1) Výkaz ziskov a strát je štruktúrovaným rozpisom účtu ziskov a strát.

(2) V prvej časti výkazu ziskov a strát sa vykážu prevádzkové výsledky a v druhej časti náklady na financovanie. Výsledky obchodovania sa vykazujú čistým spôsobom. Vo výkaze ziskov a strát sa najskôr uvádzajú zisky a potom straty.

(3) Zmeny ocenenia zabezpečovacích derivátov sa v miere, v akej je zabezpečenie efektívne, vykážu ako podpoložky výnosov alebo nákladov, ktoré zabezpečujú, priamo vo výkaze ziskov a strát, ak je zabezpečovaný výnos alebo náklad významný a aj zisk alebo strata zo zabezpečovacieho derivátu je vo vzťahu k zabezpečovanej položke výnosov alebo nákladov významná. V ostatných prípadoch sa zmeny ocenenia zabezpečovacích derivátov vykážu v poznámkach k príslušnej položke výkazu ziskov a strát. Neefektívna časť zabezpečenia sa vykáže v položke Zisk/strata z derivátov.

§ 8

(1) Vo výkaze ziskov a strát sa v stĺpci 1 vykazujú náklady a výnosy za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 2 sa vykazujú náklady a výnosy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(2) V záhlaví výkazu ziskov a strát sa uvádzajú údaje o období, za ktoré sa výkaz ziskov a strát zostavuje, počnúc vždy prvým dňom účtovného odbobia.

(3) Položky výnosov, položky nákladov a rozdielové riadky alebo súčtové riadky sa označujú radmi odlišných druhov znakov.

(4) V prílohe č. 2 sa výnosy označujú arabskými číslicami, náklady sa označujú malými písmenami latinskej abecedy a sumárne riadky sa označujú rímskymi číslicami.

§ 9

Poznámky k účtovnej závierke

(1) Poznámky k účtovnej závierke účtovnej jednotky sa členia na tieto časti:

a) A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke,

b) B. Použité účtovné zásady a metódy,

c) E. Poznámky k položkám súvahy

a k položkám výkazu ziskov a strát,

d) F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (podsúvaha),

e) G. Ostatné poznámky.

(2) Poznámky sa uvádzajú spravidla v tabuľkovej forme. Tabuľka má na kraji vľavo stĺpec označenia riadku, nasleduje stĺpec popisujúci položku riadku, stĺpec s údajmi bežného účtovného obdobia, prípadne obdobia, za ktoré sa príslušná účtovná závierka zostavuje a ak existuje údaj na porovnanie, aj stĺpec obsahujúci údaje o príslušných položkách za obdobie, s ktorým sa údaj z predchádzajúceho obdobia v účtovnej závierke porovnáva. K poznámke v tabuľkovej forme môžu byť pripojené textové poznámky.

(3) Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát sa označujú číslom riadku a názvom riadku výkazu, ktorý popisujú. Ak majú poznámky tabuľkovú formu a ak je tabuliek popisujúcich riadok výkazu viac, k označeniu tabuliek je pripojené označenie tabuľky členom nepretržitého vzostupného radu rímskych číslic a k názvu riadku je pripojený prívlastok určujúci, z akého hľadiska sa riadok rozpisuje. K tomuto označeniu sa pripojí označenie meny, ak ide o rozpis tabuliek podľa meny.

(4) K tabuľkám popisujúcim obsah riadku súvahy alebo obsah riadku výkazu ziskov a strát ako sú ustanovené v prílohe, sa môžu pridať aj tabuľky popisujúce daný riadok aj z iných hľadísk, ak je to podľa úvahy účtovnej jednotky pre získanie pravdivého a verného zobrazenia finančnej pozície a výkonnosti tejto účtovnej jednotky a pre ich analýzu potrebné. Rovnako sa môže postupovať, ak k riadku súvahy alebo výkazu ziskov a strát nie sú poznámky v prílohe ustanovené.

(5) Ak položka súvahy alebo výkazu ziskov a strát má hodnotu nula, tabuľka poznámok popisujúca túto položku sa nepredkladá.

§ 12

Poznámky k položkám súvahy, k položkám výkazu ziskov a strát a k položkám prehľadov

(1) Poznámky analyzujú jednotlivé položky súvahy, výkazu ziskov a strát, prípadne prehľadov a bližšie ich vysvetľujú. Obsahujú informácie potrebné na to, aby si používateľ účtovnej závierky mohol utvoriť úplný obraz o jednotlivej položke vo vzťahu k zdrojom jej financovania a k ostatným položkám majetku a vo vzťahu k zisku alebo strate účtovnej jednotky.

(2) Umorovaná hodnota pohľadávky alebo záväzku je súčasná hodnota budúcich peňažných tokov z nich v čase ich vzniku, znížená o splátky istiny, zvýšená o hodnotu prirasteného úroku a znížená o hodnotu zaplateného úroku. Do peňažného toku pohľadávky sa zahŕňajú akékoľvek peňažné príjmy, ktoré dlžník veriteľovi zaplatil a zaplatí v súvislosti s touto pohľadávkou, nielen úroky, napríklad provízie a poplatky. Do peňažného toku záväzku sa zahŕňajú akékoľvek peňažné výdavky, ktoré dlžník veriteľovi zaplatil a zaplatí v súvislosti s týmto záväzkom, nielen úroky, napríklad provízie a poplatky. Tieto peňažné príjmy a peňažné výdavky sa diskontujú na súčasnú hodnotu efektívnou úrokovou mierou.

(3) Efektívna úroková miera je úroková miera, ktorou sa diskontuje budúci peňažný tok na jeho súčasnú hodnotu tak, aby sa rovnal hodnote peňažných prostriedkov, ktoré boli vydané alebo prijaté ako jeho protihodnota.

§ 13

(1) Hodnoty položiek účtovnej závierky sa uvádzajú v eurách.

(2) Záporné hodnoty v súvahe, výkaze ziskov a strát a v poznámkach a hodnoty nákladov alebo strát vo výkaze ziskov a strát sa označujú tak, že príslušná hodnota sa uvedie v okrúhlych zátvorkách.

(3) Majetok a záväzky sa v súvahe vykazujú podľa zostatkovej doby ich splatnosti.

(4) V záhlaví stĺpcov súvahy, výkazu ziskov a strát a v záhlaví stĺpcov prehľadov v poznámkach, sa uvádza v stĺpci 1 deň, ku ktorému je účtovná závierka zostavená a v stĺpci 2 deň, ku ktorému je zostavená účtovná závierka za porovnateľné obdobie bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

§ 14

Rámcová účtová osnova

(1) Záznamy o účtovných prípadoch sa zoskupujú podľa druhu a účtuje sa o nich v účtovných knihách na základe rámcovej účtovej osnovy, ktorá je uvedná v prílohe č. 4. Rámcová účtová osnova sa člení na triedy, triedy sa členia na skupiny syntetických účtov a skupiny syntetických účtov sa členia na syntetické účty.

(2) V rámcovej účtovej osnove sú účty usporiadané v tomto poradí:

a) súvahové účty,

b) účty nákladov a účty výnosov,

c) účty podsúvahovej evidencie.

(3) Na účely sústavného zhromažďovania údajov o účtovných prípadoch a ich členenia do tried podľa potrieb zostavenia účtovnej závierky, sa na základe rámcovej účtovej osnovy zostaví účtový rozvrh. V účtovom rozvrhu k účtom podľa rámcovej účtovej osnovy možno podľa potrieb zostavenia účtovnej závierky účtovnej jednotky pridávať do účtovných skupín syntetické účty, ktoré majú podobnú povahu ako syntetické účty zoskupené v príslušnej účtovej skupine rámcovej účtovej osnovy a označia sa názvom, ktorý vystihuje obsah účtovných prípadov, o ktorých sa má na tomto účte účtovať.

§ 15

Zásady pre vytváranie analytických účtov k syntetickým účtom

Analytické účty sa vytvárajú najmä pre potreby zostavenia účtovnej závierky, najmä poznámok k účtovnej závierke, zostavenia výkazov podľa osobitných predpisov3) a pre potreby riadenia účtovnej jednotky.

§ 16

Zásady pre členenie účtov finančného majetku a finančných záväzkov

(1) Z časového hľadiska sa účty finančného majetku a finančných záväzkov členia na

a) krátkodobé, ak ich dohodnutá doba splatnosti je do jedného roka vrátane,

b) dlhodobé, ak ich dohodnutá doba splatnosti je viac ako jeden rok.

(2) Dohodnutá doba splatnosti pohľadávok alebo záväzkov je doba dohodnutá v zmluve, ktorá uplynie odo dňa vzniku pohľadávky alebo záväzku do dňa ich splatnosti.

(3) Zostatková doba splatnosti je doba, ktorá sa rovná rozdielu medzi dohodnutou dobou splatnosti a dobou, ktorá uplynula odo dňa vzniku pohľadávky alebo záväzku do dňa, ku ktorému sa zostatková doba splatnosti pohľadávky alebo záväzku zisťuje.

(4) Vklady, úvery a cenné papiere sa členia na účely poznámok k účtovnej závierke podľa ich dohodnutej a zostatkovej doby splatnosti spravidla takto:

a) do jedného mesiaca vrátane,

b) viac ako jeden mesiac, ale nie viac ako tri mesiace,

c) viac ako tri mesiace, ale nie viac ako šesť mesiacov,

d) viac ako šesť mesiacov, ale nie viac ako jeden rok,

e) viac ako jeden rok, ale nie viac ako dva roky,

f) viac ako dva roky, ale nie viac ako päť rokov,

g) viac ako päť rokov.

§ 17

Zásady pre členenie derivátov na účely vykazovania a účtovania

(1) Deriváty sa členia podľa účelu ich použitia, podľa druhu derivátu a prípadne podľa ďalších hľadísk určených účtovnou jednotkou.

(2) Podľa účelu použitia sa deriváty členia na

a) deriváty na obchodovanie,

b) zabezpečovacie deriváty.

(3) Podľa druhu derivátu sa deriváty členia na

a) pevné termínové operácie, ktorými sú forwardy, futurity a swapy,

b) opcie.

§ 18

Účtovné metódy úpravy ocenenia majetku o predpokladané zníženie jeho hodnoty a zásady ich použitia

(1) Ocenenie majetku, ktorý sa neoceňuje reálnou hodnotou a cenných papierov držaných na predaj, sa v účtovnej závierke upravuje o predpokladané zníženie jeho hodnoty.

(2) Pri inventarizácii sa v rámci zisťovania skutočného stavu majetku zisťuje, či je odôvodnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku a ak je predpoklad zníženia hodnoty majetku odôvodnený, odhaduje sa hodnota tohto zníženia. O odhadnutú hodnotu zníženia hodnoty majetku sa upraví jeho ocenenie.

(3) Predpoklad zníženia hodnoty finančného majetku je odôvodnený, ak po obstaraní tohto majetku účtovnou jednotkou nastala skutočnosť alebo viac skutočností alebo sa udiala udalosť alebo viac udalostí, ktorézapríčiňujú zníženie odhadu diskontovaných budúcich peňažných tokov z tohto majetku v porovnaní s diskontovanými dohodnutými alebo pri prvotnom zaúčtovaní očakávanými budúcimi peňažnými tokmi z tohto majetku.

(4) Pri odhade zníženia hodnoty finančného majetku sa postupuje tak, že sa porovná dohodnutá hodnota alebo prvotne očakávaná hodnota a dohodnutá splatnosť peňažného toku alebo prvotne očakávané platby peňažného toku z finančného majetku so súčtom doteraz uskutočneného peňažného toku z finančného majetku a v budúcnosti pravdepodobného peňažného toku z neho. Ak je hodnota doteraz uskutočneného peňažného toku a v budúcnosti pravdepodobného peňažného toku nižšia ako dohodnutá alebo očakávaná hodnota peňažného toku, alebo ak je čiastočné alebo úplné splácanie peňažného toku pravdepodobné neskôr ako bolo dohodnuté, alebo sa očakáva neskoršie plynutie platieb peňažného toku, hodnota finančného majetku sa zníži. Zníženie hodnoty finančného majetku sa rovná rozdielu medzi súčasnou hodnotou dohodnutého alebo očakávaného peňažného toku z finančného majetku a pravdepodobnou súčasnou hodnotou peňažného toku z finančného majetku. Očakávaný peňažný tok z podielových účastí sa odhadne metódami založenými na odhade produkčnej schopnosti podniku, akými je skupina metód analýzy diskontovaných peňažných tokov, napríklad metóda „Voľný peňažný tok k vlastnému imaniu“3a).

(5) Pri odhadovaní zníženia hodnoty pohľadávok sa berie do úvahy aj odhadovaný peňažný tok zo zabezpečenia znížený o náklady na obstaranie tohto zabezpečenia a na jeho uplatnenie a odhadovaný moment jeho speňaženia alebo odhadovaný časový interval jeho speňaženia.

(6) Predpoklad zníženia hodnoty majetku iného ako finančného je odôvodnený, ak jeho reálna hodnota je nižšia ako jeho účtovná hodnota. Ak je možné odhadnúť reálnu hodnotumajetku viacerými spôsobmi, použije sa ten, ktorý je najpravdepodobnejší. Ak je možné odhadnúť reálnu hodnotu majetku viacerými spôsobmi, ktoré sú rovnako pravdepodobné, použije sa ten, ktorý poskytuje najvyššiu reálnu hodnotu.

(7) Pri odhadovaní zníženia hodnoty obstarania nehnuteľnosti sa porovnáva jej obstarávacia cena s reálnou hodnotou obstarávanej nehnuteľnosti. Jedným zo spôsobov určenia reálnej hodnoty obstarania nehnuteľnosti je porovnanie percent, na ktoré bola doteraz nehnuteľnosť obstaraná s rovnakým percentuálnym podielom z reálnej hodnoty obdobnej nehnuteľnosti.

(8) Stav finančného majetku podľa odseku 2 sa zisťuje jednotlivo pri každej jednotlivej položke.

(9) Finančný majetok, ktorého stav sa zisťoval jednotlivo a pri ktorom sa zníženie hodnoty nezistilo, ak je to možné sa zoskupí do skupiny, ktorá je z hľadiska rizika rovnorodá a zisťuje sa, či je odôvodnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty skupiny majetku ako celku a odhaduje sa hodnota tohto zníženia.

(10) Pri odhadovaní zníženia hodnoty skupiny majetku, sa toto zníženie odhaduje vynásobením všetkých možných stavov zníženia hodnoty skupiny majetku pravdepodobnosťami týchto stavov a sčítaním týchto hodnôt.

(11) Ak nemožno spoľahlivo určiť pravdepodobný peňažný tok z majetku, určí sa hodnota zníženia majetku približne, a to podľa systému zníženia hodnoty majetku určeného vo vnútornom predpise účtovnej jednotky, ktorý obsahuje

a) rad ukazovateľov, ktoré sú vzájomne nezávislé a ktoré majú aspoň nepriamy vzťah k predpokladanému peňažnému toku z príslušnej položky majetku,

b) váhy ukazovateľov sú určené podľa ich očakávaného vplyvu na peňažný tok z príslušnej položky majetku a

c) množina možných výsledkov hodnotenia je rozdelená do tried zoradených podľa nepretržite rastúcich alebo klesajúcich hodnôt výsledkov a týmto triedam je priradená hodnota zníženia hodnoty majetku.

§ 19

Účtovné metódy ocenenia majetku oceňovaného reálnou hodnotou a zásady ich použitia

(1) Ocenenie majetku oceňovaného reálnou hodnotou sa neupravuje o zníženie jeho hodnoty s výnimkou cenných papierov držaných na predaj, pretože ocenenie reálnou hodnotou v sebe zahŕňa spolu s inými činiteľmi aj činiteľ zníženia hodnoty.

(2) Ak pre príslušný majetok neexistuje aktívny trh, reálna hodnota tohto majetku sa určí kvalifikovaným odhadom, ako rozdiel súčasnej hodnoty odhadovaných budúcich peňažných príjmov a súčasnej hodnoty odhadovaných budúcich peňažných výdavkov z majetku (ďalej len “súčasná hodnota čistých peňažných príjmov”), s výnimkou peňažných tokov z likvidácie majetku. Pri odhade budúcich peňažných prímov a peňažných výdavkov z majetku sa vychádza z jeho bežného použitia za bežných podmienok a okolností v danom čase a na danom mieste za predpokladu bežnej vnútornej miery návratnosti kapitálu bežného kupujúceho; pri nehnuteľnostiach sa odhadujú budúce peňažné príjmy a peňažné výdavky z použitia nehnuteľnosti kupujúcim, ktoré sú pre danú nehnuteľnosť v danom čase, na danom mieste a za daných okolností najpravdepodobnejšie. Pri diskontovaní peňažných tokov sa použije vhodná úroková miera v závislosti od druhu majetku, účelu jeho použitia, neistoty odhadovaných peňažných tokov o ich hodnote alebo čase, splatnosti peňažných tokov a meny, v ktorej sú peňažné toky ocenené.

(3) Pri výpočte súčasnej hodnoty čistých peňažných príjmov sa čisté peňažné príjmy diskontujú úrokovou mierou, ktorá vyjadruje bežné trhové ohodnotenie časovej hodnoty peňažných prostriedkov a rizík vlastných určitému druhu majetku. Táto úroková miera nezohľadňuje riziká, o ktoré bola upravená hodnota odhadovaných budúcich čistých peňažných príjmov. Úroková miera, ktorá vyjadruje bežné trhové ohodnotenie časovej hodnoty peňazí a rizík vlastných určitému druhu majetku,je miera návratnosti investície, ktorú by investor požadoval, ak by jeho investícia vytvárala peňažný tok s hodnotou, splatnosťami a rizikami obdobnými tomu, o ktorom účtovná jednotka očakáva, že ho získa z určitého majetku. Táto úroková miera sa odhaduje z miery obsiahnutej v bežných trhových obchodoch s podobnými druhmi majetku alebo skupinami majetku podobného zloženia. Ak túto úrokovú mieru trh netvorí, použije sa jej vhodná náhrada, ktorej účelom je odhadnúť trhové ohodnotenie časovej hodnoty peňazí pre obdobia do skončenia životnosti určitého majetku a rizík, že budúci čistý peňažný tok sa bude odlišovať v hodnotách a splatnostiach od odhadovaného peňažného toku. Na tento účel sa môže vziať do úvahy napríklad vážená priemerná cena kapitálu účtovnej jednotky určená napríklad pomocou modelu “capital asset pricing”.

§ 20

Účtovné metódy oceňovania cenných papierov a zásady ich použitia

(1) Odo dňa obstarania prirastá k účtu dlhového cenného papiera úrok v prospech úrokových výnosov úrokovou mierou, ktorou by bol budúci peňažný tok z cenného papiera pri jeho obstaraní diskontovaný na súčasnú hodnotu rovnú cene, za ktorú bol obstaraný. Prirastanie úroku na kupóne sa môže účtovať lineárnym spôsobom úrokovou mierou podľa emisných podmienok príslušného dlhového cenného papiera.

(2) V deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa cenný papier precení na ťarchu alebo v prospech analytického účtu oceňovací rozdiel k účtu cenného papiera súvzťažne v prospech alebo na ťarchu účtu Zisky/straty z operácií s cennými papiermi.

§ 21

Účtovné metódy oceňovania derivátov a zásady ich použitia

(1) Reálna hodnota derivátu obchodovaného na verejnom trhu sa určí ako trhová cena derivátu vyhlásená v deň ocenenia. Reálna hodnota derivátu neobchodovaného na verejnom trhu alebo, ak trh v deň ocenenia cenu nevytvoril, ak ide o call opciu, je rozdiel medzi reálnou hodnotou podkladového nástroja vynásobenou pravdepodobnosťou, že v deň expirácie alebo možnej realizácie bude mať podkladový nástroj reálnu hodnotu väčšiu ako dohodnutá cena a medzi súčasnou hodnotou dohodnutej ceny podkladového nástroja vynásobenou pravdepodobnosťou, že jeho reálna cena v deň expirácie alebo možnej realizácie bude nižšia ako cena dohodnutá. Ak ide o put opciu, jej reálnou hodnotou je rozdiel medzi dohodnutou cenou podkladového nástroja vynásobenou pravdepodobnosťou, že jeho reálna hodnota v deň expirácie alebo možnej realizácie bude nižšia ako cena dohodnutá, a medzi jeho reálnou hodnotou v deň ocenenia vynásobenou pravdepodobnosťou, že v deň expirácie alebo možnej realizácie bude mať podkladový nástroj reálnu hodnotu väčšiu ako dohodnutá cena. Ak ide o pevnú termínovú operáciu, jej reálnou hodnotou je rozdiel medzi súčasnou dohodnutou forwardovou cenou podkladového nástroja a jeho súčasnou forwardovou cenou v deň ocenenia. Forwardová cena podkladového nástroja sa dohoduje ako reálna hodnota podkladového nástroja v deň uzavretia dohody, upravená o náklady na udržiavanie pozície a výnosy z udržiavania pozície. Nákladmi na udržiavanie pozície sú napríklad náklady na financovanie pozície a náklady na skladovanie podkladového nástroja, vrátane prirodzených úbytkov, ak ide o komoditu. Výnosmi z udržiavania pozície sú napríklad výnosy z kupónov podkladových nástrojov, ak sú tieto kupóny splatné v dobe trvania pozície.

(2) Zmeny reálnych hodnôt derivátov sa súvzťažne účtujú na účet Zisky/straty zo zabezpečovacích derivátov alebo na účet Zisky/straty z derivátov na obchodovanie.

§ 22

Účtovné metódy oceňovania nehnuteľností a zásady ich použitia

Ocenenie nehnuteľností sa zvýši o výdavky vynaložené na technické zhodnotenie4). Tieto výdavky sa aktivujú na účte obstarania majetku a po dokončení technického zhodnotenia a jeho zaradenia do užívania sa o ne zvýši ocenenie nehnuteľnosti a primerane sa upraví odpisový plán.

§ 24

Účtovanie pri otvorení a uzavretí účtovných kníh

(1) Syntetické účty hlavnej knihy sa otvoria podvojnými účtovnými zápismi. Konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív vykázaných v účtovej skupine 58 na účte Konečný účet súvahový sú začiatočnými stavmi jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív v účtovej skupine 58 na účte Začiatočný účet súvahový s výnimkou zostatku účtu ziskov a strát, ktorý je začiatočným stavom účtu Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní.

(2) Účtovnými zápismi na ťarchu účtu Začiatočný účet súvahový a v prospech príslušných novootvorených účtov pasív a účtovnými zápismi v prospech účtu Začiatočný účet súvahový a na ťarchu príslušných novootvorených účtov aktív sa účtujú ich začiatočné stavy.

(3) Pri uzavretí účtovných kníh sa zisťujú

a) obraty strán má dať a dal jednotlivých syntetických účtov,

b) konečné zostatky súvahových účtov aktív a pasív a konečné stavy účtov nákladov a výnosov.

(4) Syntetické účty hlavnej knihy sa uzavrú účtovnými zápismi. Účtovné knihy sa uzavrú prevodom zostatkov súvahových účtov a zostatku účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny 58 na účet Konečný účet súvahový účtovej skupiny 58.

(5) Konečné stavy účtov nákladov sa preúčtujú na ťarchu účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny 58 a konečné stavy účtov výnosov sa preúčtujú v prospech účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny 58. Výsledný zostatok Účtu ziskov a strát účtovej skupiny 58 sa podľa svojej povahy preúčtuje v prospech, prípadne na ťarchu účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 58.

(6) Konečné zostatky účtov aktív sa preúčtujú na ťarchu účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 58 a konečné zostatky účtov pasív sa preúčtujú v prospech účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 58. V prípade straty sa na ťarchu účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 58 preúčtuje zostatok účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny 58. V prípade zisku sa v prospech účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 58 preúčtuje zostatok účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny 58.

§ 25

Deň uskutočnenia účtovného prípadu

(1) Deň uskutočnenia účtovného prípadu kúpy alebo predaja cenného papiera je deň dohodnutia kúpy, ak dohodnutá doba medzi uzavretím zmluvy a dohodnutým vyrovnaním obchodu nie je dlhšia ako obvyklá doba na vyrovnanie obchodov podľa bežných obchodných zvyklostí na príslušnom trhu. Ak je táto doba dlhšia, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je prvý deň lehoty, počas ktorej bude obchod podľa dohody vyrovnaný.

(2) Na účely zjednodušenia účtovania o obchodovaní s cennými papiermi, ak vyrovnanie obchodu nie je dohodnuté v dobe dlhšej ako obvyklá doba na vyrovnanie obchodov podľa bežných obchodných zvyklostí na príslušnom trhu, sa môže použiť účtovníctvo obchodného dňa alebo účtovníctvo dňa vyrovnania. V rámci účtovníctva obchodného dňa sa o pohľadávke alebo záväzku na dodanie cenného papiera ku dňu uzavretia dohody neúčtuje a účtuje sa o cennom papieri ako by bol prevedený. Toto účtovanie sa môže použiť, ak je kúpna cena cenného papiera dohodnutá ako reálna hodnota cenného papiera v deň uzavretia obchodu. V rámci účtovníctva dňa vyrovnania sa účtuje o prevode cenného papiera a úhrade kúpnej ceny ku dňu vyrovnania. Ocennom papieri ocenenom reálnou hodnotou a dohodnutou cenou sa vedie evidencia v podsúvahe. Pri použití oboch typov účtovníctva sa cenný papier do dňa vyrovnania preceňuje denne na reálnu hodnotu. Ak ide o účtovníctvo dňa vyrovnania, do dňa vyrovnania sa rozdiel medzi reálnou hodnotou cenného papiera a kúpnou cenou cenného papiera účtuje ako majetok alebo záväzok na účet Spotové operácie účtovnej skupiny 35 súvzťažne na účet Zisky/ straty z operácií s cennými papiermi účtovnej skupiny 73. Reálna hodnota cenného papiera sa zaúčtuje súvzťažne s úbytkom peňažných prostriedkov a s úbytkom účtu Spotové operácie účtovej skupiny 35.

(3) Deň uskutočnenia účtovného prípadu prevodu cenného papiera je deň pripísania na účet alebo odpísania z účtu cenných papierov účtovnej jednotky vedenom u inej osoby5), ak sa nepostupuje podľa odseku 2.

(4) Deň uskutočnenia účtovného prípadu nadobudnutia derivátu je deň uzavretia zmluvy o ňom. Deň uskutočnenia účtovného prípadu zániku derivátu je deň jeho expirácie.

(5) Deň uskutočnenia účtovného prípadu poskytnutia úveru je deň, v ktorom boli pripísané peňažné prostriedky na účet dlžníka.

(6) Za deň uskutočnenia účtovného prípadu nadobudnutia hmotného majetku a nadobudnutia nehmotného majetku sa považuje deň jeho zaradenia do užívania. Majetok sa zaradí do užívania v deň, keď sa stane pripraveným na zamýšľané použitie. Za pripravený na zamýšľané použitie sa majetok považuje, ak sú zabezpečené všetky jeho technické funkcie potrebné na jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov5a). Uvedením do užívania sa rozumie aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby5b) alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku5c).

§ 26

Účtovanie nákladov a výnosov

(1) Náklady a výnosy sa účtujú spravidla prírastkovým spôsobom, na ťarchu účtu, ak ide o účet nákladov a v prospech účtu, ak ide o účet výnosov. Na opačnej strane účtu sa účtuje oprava zápisu alebo prevod jeho zostatku na konečný účet súvahový.

(2) Výnosy a náklady z ocenenia majetku prípadne záväzkov a z predajamajetku prípadne z postúpenia záväzkov, ktoré sa oceňujú reálnou hodnotou sa účtujú vyrovnávacím spôsobom, výnos v prospech príslušného účtu a náklad na ťarchu tohto účtu. Zostatok účtu sa vykáže podľa zostatku ako zisk alebo ako strata.

(3) Náklady a výnosy sa účtujú vždy do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Opravy chýb minulých účtovných období sa účtujú na účet Zisk alebo strata minulých rokov účtovnej skupiny 57, u záručných fondov na príslušný účet nákladov alebo príslušný účet výnosv bežného účtovného obdobia. Opravy chýb minulých účtovných období sa môžu v príslušnom účtovnom období začať účtovať na analytických účtoch k účtom nákladov alebo výnosov bežného účtovného obdobia. Ak sa ich úhrn stane významný, preúčtujú sa zostatky týchto analytických účtov na účet Nerozdelené zisky minulých rokov alebo na účet Nerozdelené straty minulých rokov účtovnej skupiny 57. Náhrady nákladov sa účtujú ako zníženie príslušného nákladu. Náhrady nákladov vynaložených v minulých účtovných obdobiach sa účtujú v prospech účtu Zisk alebo strata minulých rokov účtovnej skupiny 57 súvzťažne na ťarchu príslušného účtu majetku.

(4) Opredaji majetku oceňovanom reálnou hodnotou sa účtuje čistým spôsobom. Na účet nákladov alebo na účet výnosov sa zaúčtuje len čistý zisk alebo čistá strata z predaja. Na to slúžia usporiadacie účty. Úbytok predávaného majetku sa súvzťažne zaúčtuje na ťarchu usporiadacieho účtu a tržba sa súvzťažne zaúčtuje v prospech tohto účtu. Rozdiel sa súvzťažne zaúčtuje v prospech zisku z predaja alebo na ťarchu straty z predaja. Usporiadací účet nemá v účtovnej závierke zostatok.

(5) Prirastené úroky sa účtujú na účtoch úrokových výnosov alebo účtoch úrokových nákladov súvzťažne na účty majetku a na účty záväzkov, ku ktorým tieto úrokové výnosy alebo úrokové náklady prirástli.

§ 27

Časové rozlišovanie nákladov a výnosov, výdavkov a príjmov

(1) Ak pohľadávka alebo záväzok a príjem alebo výdavok, ktoré menia vlastné imanie účtovnej jednotky, sú za poskytovanie výkonu za určité obdobie a toto obdobie sa týka dvoch alebo viacerých období medzi bezprostredne po sebe nasledujúcimi účtovnými závierkami alebo inými udalosťami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo účtovnou politikou účtovnej jednotky, takáto pohľadávka alebo záväzok a príjem alebp výdavok sa pri svojom vzniku nevykážu súvzťažne ako náklad alebo výnos v celej hodnote, ale v primeranej časti ako súvahová položka časového rozlíšenia.

(2) Príjmy a výdavky, ktoré sa stanú výnosmi alebo nákladmi v budúcnosti, sa časovo rozlišujú ako výnosy budúcich období a náklady budúcich období.

(3) Výnosy a náklady, ktoré budú prijaté alebo vydané v budúcnosti, sa časovo rozlišujú ako príjmy budúcich období a výdavky budúcich období.

(4) Pri účtovných prípadoch časového rozlíšenia je známy ich vecný obsah, výška a obdobie, ktorého sa týkajú.

(5) Časové rozlíšenie sa účtuje na analytických účtoch k účtom majetku a záväzkov, ak príjmy alebo výdavky prirastajú k majetku alebo záväzku. Ak príjmy alebo výdavky neprirastajú k majetku alebo záväzku, ale sú samostatným majetkom alebo záväzkom, účtujú sa na účtoch časového rozlíšenia v účtovej skupine 35.

(6) Pri inventarizácii sa na základe dokladov posudzuje výška a odôvodnenosť časového rozlíšenia.

§ 28

Vzájomné započítavanie výnosov a nákladov a vyrovnávanie výnosov a nákladov

(1) Výnosy a náklady sa vzájomne nezapočítavajú s výnimkou podľa odseku 2. Výnosy a náklady sa vzájomne započítavajú tak, že na účtoch nákladov alebo na účtoch výnosov sa účtuje len o čistom výnose alebo o čistom náklade, ktorým je rozdiel medzi započítavaným výnosom a započítavaným nákladom.

(2) O čistom výnose alebo o čistom náklade prípadne obdobne o čistom oceňovacom rozdiele sa účtuje len, ak ide o

a) prírastok majetku uplatnením zabezpečenia a úbytok zabezpečeného majetku jeho odpísaním,

b) účtovanie čistým spôsobom podľa § 26 ods. 4,

c) kurzové rozdiely daného dňa z majetku a záväzkov ocenených v tej istej cudzej mene,

d) oceňovacie rozdiely daného dňa toho istého finančného nástroja.

(3) Výnosy a náklady sa vyrovnávajú, ak sa výnos účtovného prípadu účtuje na nákladový účet, na ktorý sa účtuje náklad z účtovného prípadu, s ktorým predchádzajúci účtovný prípad súvisí alebo naopak. Výnos alebo náklad zo súvisiaceho účtovného prípadu je spravidla nižší alebo rovný nákladu alebo výnosu z účtovného prípadu, s ktorým súvisí. Ide napríklad o refundáciu nákladu, ak náklad alebo výnos aj refundácia sú účtovným prípadom toho istého účtovného obdobia; ak nie sú účtovnými prípadmi toho istého účtovného obdobia, účtujú sa ako náklad a výnos.

§ 29

Účtovanie kurzových rozdielov

Kurzové rozdiely vzniknuté preceňovaním majetku a záväzkov ocenených v cudzích menách sa účtujú na účte Zisky/straty z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou účtovnej skupiny 72 s výnimkou podielov na vlastnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách, ktoré sa účtujú na účte Fond z ocenenia majetku a záväzkov ocenených v cudzej mene účtovej skupiny 55. Pri úbytku majetku alebo záväzkov sa kurzový rozdiel preúčtuje z účtu Fond z ocenenia majetku a záväzkov ocenených v cudzej mene na príslušný účet nákladov alebo na príslušný účet výnosov.

§ 30

Účtovanie o cenných papieroch

(1) O kúpe alebo predaji cenného papiera sa účtuje zaúčtovaním pohľadávky na odobratie cenného papiera a záväzku na zaplatenie kúpnej ceny alebo zaúčtovaním pohľadávky na zaplatenie kúpnej ceny cenného papiera a záväzku na dodanie cenného papiera alebo sa použije účtovníctvo obchodného dňa alebo účtovníctvo dňa vyrovnania.

(2) Cenné papiere poskytnuté v repoobchodoch ako záloh a cenné papiere poskytnuté ako marže, sa účtujú na samostatných analytických účtoch k príslušným syntetickým účtom, na ktorých sa účtovali pred poskytnutím v repoobchodoch ako záloh alebo pred poskytnutím ako marže a pokračuje sa v ich oceňovaní.

(3) Cenné papiere nadobudnuté v rámci repoobchodov ako záloh, s výnimkou tých, ktoré veriteľ následne previedol v rámci repoobchodu na tretiu stranu alebo ich požičal, sa účtujú na podsúvahovom účte podľa § 49 ods. 3.

(4) Kúpa alebo predaj cenných papierov na verejnom trhu, ktorý vystupuje voči obchodným partnerom ako centrálna protistrana, sa účtuje prostredníctvom súvahového účtu Zúčtovanie s verejným trhom cenných papierov účtovej skupiny 37. Ak sú ako poskytnuté marže použité cenné papiere, tieto cenné papiere sa účtujú sa na osobitných analytických účtoch k príslušným súvahovým účtom.

(5) Ak sa cenné papiere odovzdajú na nakladanie, do úschovy, správy alebo na uloženie inej účtovnej jednotke, účtuje sa o nich aj na podsúvahových účtoch Hodnoty odovzdané do úschovy, Hodnoty odovzdané do správy, Hodnoty odovzdané na uloženie, Hodnoty odovzdané na nakladanie účtovej skupiny 97 Pohľadávky zo zverených hodnôt.

§ 30a

Účtovanie o požičaných cenných papieroch a vypožičaných cenných papieroch

(1) O vypožičanom cennom papieri sa v účtovníctve dlžníka účtuje ako o podsúvahovom záväzku na podsúvahovom účte podľa § 49 ods. 8. Ak ho dlžník predá, odúčtuje sa podsúvahový záväzok na vrátenie vypožičaného cenného papiera a zaúčtuje sa záväzok na vrátenie vypožičaného cenného papiera, ktorý sa ocení reálnou hodnotou cenného papiera.

(2) O požičanom cennom papieri sa v účtovníctve veriteľa účtuje na samostatnom analytickom účte k príslušnému syntetickému účtu, na ktorom sa účtoval pred požičaním a pokračuje sa v jeho oceňovaní.

(3) Výnos alebo náklad z odplaty za požičanie cenného papiera sa časovo rozlišuje.

§ 31

Účtovanie o repoobchodoch

(1) Repoobchod sa účtuje podľa jeho podstaty. Podstatou repoobchodu je prijatie alebo poskytnutie úveru alebo pôžičky, ktoré sú zabezpečené cennými papiermi alebo peňažnými prostriedkami.

(2) Repoobchody majú tieto formy:

a) úver alebo pôžička cenných papierov zabezpečené zabezpečovacím prevodom cenných papierov; na účely účtovania o repoobchodoch sa takto prevedené aktíva považujú za záloh,

b) predaj cenných papierov so súčasne dohodnutým spätným nákupom a nákup cenných papierov so súčasne dohodnutým spätným predajom, pričom spätný predaj sa uskutoční za sumu rovnajúcu sa sume, za ktorú bol cenný papier predaný a úroku z tejto sumy; na účely účtovania o repoobchodoch sa takto predané alebo nakúpené cenné papiere považujú za záloh.

(3) Repoobchod sa člení na repoobchod z hľadiska dlžníka, ktorým je prijatý úver alebo pôžička a na obrátený repobobchod z hľadiska veriteľa, ktorým je poskytnutý úver alebo pôžička.

(4) Záloh prijatý v obrátenom repoobchode sa účtuje na podsúvahovom účte ocenený jeho reálnou hodnotou.

§ 32

Účtovanie o derivátoch

(1) Deriváty sa účtujú na účtoch derivátov účtovej skupiny Pevné termínové operácie a účtovej skupiny Opcie. Kladné a záporné zostatky rôznych derivátov sa nevyrovnávajú a vykazujú sa oddelene, ako majetok a záväzky.

(2) Zmeny reálnych hodnôt všetkých derivátov sa súvzťažne účtujú na účte Zisky/straty zo zabezpečovacích derivátov alebo na účte Zisky/straty z derivátov na obchodovanie účtovej skupiny 72.

(3) Na podsúvahových účtoch sa účtujú pohľadávky na odobratie podkladových nástrojov derivátov a záväzky na dodanie podkladových nástrojov derivátov odo dňa dohodnutia obchodu v dohodnutej hodnote podkladového finančného nástroja. Tieto pohľadávky a záväzky sa v účtovníctve členia podľa toho, či sú z derivátov s dodaním finančného nástroja alebo z derivátov s finančným vyrovnaním.

(4) Marže v hotovosti poskytnuté pre deriváty, s ktorými sa zúčtovávajú zmeny reálnych hodnôt derivátov sa účtujú na účte Marže účtovej skupiny Pevné termínové operácie a na účte Marže účtovej skupiny Opcie. Marže zložené v cenných papieroch sa účtujú na analytických účtoch k účtom príslušných cenných papierov.

(5) Pevné termínové operácie sa účtujú podľa toho, či ide o pevné termínové operácie s dodaním podkladového nástroja, alebo bez neho; v tomto prípade si zmluvné strany iba finančne vyrovnajú rozdiel medzi dohodnutou cenou podkladového nástroja a jeho reálnou hodnotou v deň expirácie. Ak ide o pevné termínové operácie s dodaním podkladového nástroja, v deň expirácie sa zaúčtuje

a) pohľadávka na odobratie podkladového nástroja alebo na odplatu za dodanie podkladového nástroja a súvzťažne záväzok na odplatu za odobratie podkladového nástroja alebo na dodanie podkladového nástroja a odúčtuje sa derivát,

b) podkladový finančný nástroj a záväzok na odplatu za odobratie podkladového nástroja alebo sa odúčtuje podkladový nástroj a zaúčtuje sa pohľadávka na odplatu za dodanie podkladového nástroja a odúčtuje sa derivát, ak sa použije účtovníctvo obchodného dňa,

c) rozdiel medzi reálnou hodnotou podkladového nástroja a jeho dohodnutou hodnotou a odúčtuje sa derivát, ak sa použije účtovníctvo dňa vyrovnania.

(6) Ak ide o pevné termínové operácie bez dodania podkladového nástroja, derivát sa preúčtuje na finančnú pohľadávku alebo finančný záväzok.

(7) Opčná prémia sa zaúčtuje ako majetok na účte Opcie v účtovej skupine Opcie. Je hodnotou opcie ku dňu jej dohodnutia. V deň expirácie opcie sa zaúčtuje súvzťažne pohľadávka na odobratie podkladového nástroja alebo na odplatu za dodanie podkladového nástroja a záväzok na dodanie podkladového nástroja alebo na odplatu za odobratie podkladového nástroja alebo sa použije účtovníctvo obchodného dňa. Opcia sa odúčtuje z účtu Opcie, čím sa vyrovná debetná strana a kreditná strana účtovania operácie kúpy podkladového nástroja.

§ 33

Účtovanie o zabezpečovaní

(1) Zabezpečovacím finančným nástrojom sa zabezpečuje hodnota

a) majetku alebo záväzku, alebo ich časti,

b) iného aktíva alebo iného pasíva,

c) očakávaného budúceho obchodu doteraz zmluvne nezabezpečeného, ktorého uskutočnenie je pravdepodobné, pričom účtovný záznam o účtovnom prípade očakávaného obchodu obsahuje odhad množstva, ceny a termínu, kedy by sa obchod mal uskutočniť, alebo aspoň obdobie, v priebehu ktorého sa uskutočnenie obchodu očakáva,

d) viacerých aktív alebo pasív s obdobnými charakteristikami, pričom zabezpečenie zaisťuje zmenu hodnoty zabezpečených položiek spôsobenú určeným rizikom.

(2) Na účely zabezpečenia je možné použiť celý finančný nástroj alebo jeho časť.

(3) Iný finančný nástroj ako derivát sa použije ako zabezpečovací nástroj len na zabezpečenie kurzového rizika.

(4) Derivát sa účtuje ako zabezpečovací, ak je

a) zabezpečovací vzťah zdokumentovaný, dokumentácia umožňuje identifikáciu zabezpečovaného nástroja a zabezpečovacieho nástroja a určenie rizika, ktoré môže spôsobiť zmenu hodnoty zabezpečovaného nástroja a zabezpečovacieho nástroja,

b) zabezpečenie efektívne; zabezpečenie je efektívne, ak počas celej doby trvania zabezpečovacieho vzťahu pomer zmien reálnych hodnôt zabezpečovaného nástroja a zabezpečovacieho nástroja spôsobených príslušným rizikom nie je nižší ako 80 % a nie je vyšší ako 125 %; efektívnosť zabezpečenia sa zisťuje na začiatku zaistenia a ďalej aspoň ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky.

(5) O zabezpečenom majetku alebo záväzku a o zabezpečovacom finančnom nástroji sa účtuje na analytických účtoch k účtom príslušného majetku alebo príslušných záväzkov.

(6) Ak sa zabezpečenie stane neefektívnym, zabezpečený majetok alebo záväzok sa preúčtuje z analytického účtu zabezpečeného majetku alebo záväzku príslušného majetku alebo záväzku na analytický účet nezabezpečeného majetku a zisk alebo strata z ocenenia zabezpečovacieho derivátu sa preúčtuje z účtu Zisky/straty zo zabezpečovacích derivátov na účet Zisky/straty z derivátov na obchodovanie.

§ 34

Účtovanie o vložených derivátoch

(1) Vložený derivát je derivát, ktorý je prvkom zloženého finančného nástroja, zloženého z nederivátového finančného nástroja, ktorý je základom zloženého finančného nástroja a z derivátu, ktorý

a) modifikuje všetky alebo niektoré peňažné toky zo zloženého finančného nástroja tak, že sa menia podobne, ako by sa menili peňažné toky z vloženého derivátu, keby bol samostatný,

b) má rovnakú zmluvnú stranu ako nederivátový finančný nástroj,

c) nie je samostatne prevoditeľný na tretiu stranu.

(2) Vložený derivát sa oddeľuje od základného finančného nástroja a účtuje sa o ňom samostatne, ak sú splnené súčasne tieto podmienky:

a) ekonomické vlastnosti a riziká vloženého derivátu nie sú v úzkom vzťahu s ekonomickými vlastnosťami a rizikami základného finančného nástroja,

b) finančný nástroj s rovnakými podmienkami ako vložený derivát by ako samostatný finančný nástroj spĺňal definíciu derivátu,

c) zložený finančný nástroj nie je oceňovaný reálnou hodnotou.

(3) Ak je úverový derivát, ktorý sa účtuje ako zabezpečenie proti úverovému riziku, súčasťou zloženého finančného nástroja, napríklad dlhopis s vloženým úverovým derivátom, eviduje sa aj na podsúvahovom účte ako záruka.

§ 35

Účtovanie o hmotnom majetku a nehmotnom majetku

(1) O výdavkoch na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku sa účtuje na účte Obstaranie hmotného majetku a na účte Obstaranie nehmotného majetku účtovej skupiny 44. Konečný zostatok príslušného účtu obstarania majetku je obstarávacou cenou predmetného majetku. V deň zaradenia do užívania sa majetok preúčtuje na príslušný účet účtovej skupiny 43 Hmotný majetok alebo na príslušný účet účtovej skupiny 47 Nehmotný majetok.

(2) Vo vnútornom predpise účtovnej jednotky sa určí hodnota drobného hmotného majetku a drobného nehmotného majetku, ktorého hodnota jednotlivo je v pomere k celkovej hodnote majetku zanedbateľná a ktorý nemá kľúčový význam pre výkon činnosti účtovnej jednotky a určí sa, že výdavok na obstaranie takéhoto majetku sa neaktivuje, ale účtuje sa na ťarchu nákladov.

(3) Ak sa účtovná jednotka rozhodne nepoužívať ďalej hmotný majetok alebo nehmotný majetok na určený účel ale ho predať, tento majetok sa preúčtuje na účet Majetok na predaj účtovej skupiny 39.

§ 36

Účtovanie o finančnom prenájme

(1) Na účely účtovania o finančnom prenájme sa rozumie

a) finančným prenájmom nájom hmotného majetku dohodnutý na dobu určitú, ktorá predstavuje väčšinu ekonomickej doby životnosti tohto majetku, alebo nájom hmotného majetku dohodnutý na dobu určitú s dohodnutým právom kúpy prenajatého majetku po uplynutí dohodnutej doby nájmu,

b) ekonomickou dobou životnosti hmotného majetku doba, počas ktorej sa očakáva, že hmotný majetok bude hospodársky využiteľný,

c) splátkami jednotlivé splátky uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu; hodnota splátky sa skladá z dvoch častí účtovaných oddelene na dvoch analytických účtoch, zo splátky čistej investície prenajímateľa do finančného prenájmu a z finančného výnosu z finančného prenájmu, ktorý sa vypočíta tak, aby počas dohodnutej doby finančného prenájmu bola za každé splátkové obdobie zabezpečená konštantná periodická miera výnosnosti zostatku prenajímateľovej čistej investície do finančného prenájmu,

d) hrubou investíciou do finančného prenájmu súčet nesplatených splátok uhrádzaných podľa nájomnej zmluvy nájomcom prenajímateľovi; súčasťou splátok je aj kúpna cena, za ktorú po uplynutí dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému hmotnému majetku z prenajímateľa na nájomcu,

e) čistou investíciou do finančného prenájmu súčasná hodnota hrubej investície do finančného prenájmu, ktorá bola vypočítaná pomocou úrokovej miery obsiahnutej vo finančnom prenájme,

f) úrokovou mierou obsiahnutou vo finančnom prenájme diskontná miera, pomocou ktorej sa na začiatku dohodnutej doby finančného prenájmu určila taká súčasná hodnota súčtu splátok a kúpnej ceny predmetu finančného prenájmu po uplynutí dohodnutej doby finančného prenájmu, ktorá sa rovná reálnej hodnote prenajatého hmotného majetku.

(2) V deň odovzdania hmotného majetku nájomcovi sa v účtovníctve prenajímateľa odúčtuje predávaný majetok z účtu Zásoby účtovej skupiny 39 na ťarchu nákladov. Súčasne sa zaúčtuje čistá investícia do finančného prenájmu na ťarchu účtu Pohľadávky z finančného prenájmu účtovej skupiny 21 v prospech výnosov.

(3) V deň odovzdania hmotného majetku nájomcovi sa v účtovníctve nájomcu zaúčtuje obstaranie hmotného majetku a záväzok z finančného prenájmu v súčasnej hodnote leasingových splátok.

(4) V deň predčasného skončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve prenajímateľa zostatok čistej investície do finančného prenájmu v ocenení podľa nájomnej zmluvy účtuje na ťarchu účtu Ostatní dlžníci účtovej skupiny 31 a v prospech účtu Pohľadávky z finančného prenájmu. O hmotnom majetku, ktorý bolpredmetom finančného prenájmu, sa v deň jeho vrátenia dlžníkom veriteľovi účtuje v účtovníctve veriteľa na ťarchu účtu Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku a v prospech účtu Pohľadávky z finančného prenájmu.

(5) V deň predčasného skončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje zostatok záväzku z obstarania predmetu finančného prenájmu na ťarchu účtu Záväzky z finančného prenájmu účtovej skupiny 23 a v prospech účtu Rôzni veritelia účtovej skupiny 34.

(6) V deň odovzdania majetku prenajímateľovi sa v účtovníctve nájomcu účtuje

a) odpis majetku v prospech účtu oprávok a na ťarchu účtu odpisov v účtovej skupine 63 tak, aby sa jeho účtovná hodnota rovnala zostatku záväzku z obstarania predmetu finančného prenájmu,

b) vyradenie odpísanej časti majetku z účtovníctva nájomcu na ťarchu účtu Oprávky k hmotnému majetku alebo účtu Oprávky k nehmotnému majetku a v prospech účtu príslušného majetku,

c) vysporiadanie s prenajímateľom na ťarchu účtu Rôzni veritelia účtovej skupiny 34 a v prospech účtu príslušného majetku.

§ 37

Účtovanie o znížení hodnoty majetku

O predpokladané zníženie hodnoty majetku sa zníži jeho ocenenie na príslušnom účte opravných položiek, súvzťažne na účet Náklady zo zníženia hodnoty majetku. V účtovnej závierke, v ktorej sa nezistí zníženie hodnoty majetku alebo sa zistí menšie zníženie ako v bezprostredne predchádzajúcej účtovnej závierke, sa z účtu opravnej položky odúčtuje príslušná hodnota súvzťažne v prospech účtu Výnosy zo zrušenia zníženia hodnoty majetku účtovej skupiny 76. Keď sa zníženie ocenenia stane nevratným, opravná položka sa zúčtuje s účtom majetku, ktorého zníženie ocenenia vyjadruje.

§ 38

Zásady pre tvorbu a rušenie rezerv

(1) Rezerva sa tvorí, ak

a) je pravdepodobné, že účtovná jednotka má záväzok alebo inú povinnosť, ktorá je výsledkom minulých udalostí, ktorá môže mať neistú výšku alebo splatnosť, pričom konkrétny veriteľ alebo oprávnená osoba nemusia byť známe,

b) pravdepodobnosť úbytku zdrojov zahŕňajúcich ekonomické úžitky, ktorý bude nutný na splnenie povinnosti, je väčšia ako 50 % a ak je možné vykonať spoľahlivý odhad úbytku týchto zdrojov.

(2) Ak ide o množstvo podobných záväzkov (ďalej len “trieda záväzkov”), pravdepodobnosť úbytku zdrojov zahŕňajúcich ekonomické úžitky, ktorý bude nutný na vyrovnanie záväzkov, môže byť posudzovaná z triedy záväzkov ako celku. V takom prípade, hoci pravdepodobnosť úbytku pre každú jednotku triedy záväzkov môže byť menšia ako 50 %, pravdepodobnosť úbytku z triedy záväzkov ako celku môže byť spoľahlivo odhadnutá a rezerva sa vytvorí.

(3) Rezerva k triede záväzkov sa odhaduje vynásobením všetkých možných hodnôt triedy záväzkov ich pravdepodobnosťami a súčtom týchto hodnôt. Ak existuje rad možných hodnôt a všetky hodnoty tohto radu majú rovnakú pravdepodobnosť, použije sa stredná hodnota.

(4) Rezerva sa tvorí v prospech analytického účtu toho druhu záväzku, ktorého je odhadom a súvzťažne na ťarchu účtu nákladov, na ktorý by sa súvzťažne účtoval záväzok, ktorého je rezerva odhadom. Zrušenie rezervy sa účtuje opačným zápisom. Ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka príslušný účet nákladov vykazuje záporný zostatok, tento zostatok sa preúčtuje v prospech účtu Výnosy zo zániku záväzkov účtovej skupiny 76 Ostatné prevádzkové výnosy. Ak vznikne záväzok, na ktorý bola rezerva vytvorená, účtuje sa o ňom zloženým účtovným zápisom súvzťažne na účet rezervy a na účet príslušného nákladu.

§ 39

Účtovanie dane z pridanej hodnoty

(1) V účtovnej jednotke, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty, sa účtuje daň, ktorú si platiteľ dane z pridanej hodnoty môže odpočítať na ťarchu analytického účtu k syntetickému účtu Zúčtovanie so štátnym rozpočtom účtovej skupiny 34. V prospech analytického účtu k syntetickému účtu Zúčtovanie so štátnym rozpočtom účtovej skupiny 34 sa účtuje daňová povinnosť. Rozdiel medzi daňovou povinnosťou a odpočítateľnou daňou z pridanej hodnoty sa účtuje, ak je

a) pasívny, na ťarchu analytického účtu k syntetickému účtu Zúčtovanie so štátnym rozpočtom účtovej skupiny 34 a v prospech účtu peňažných prostriedkov,

b) aktívny, v prospech analytického účtu k syntetickému účtu Zúčtovanie sa štátnym rozpočtom účtovej skupiny 34 a na ťarchu účtu peňažných prostriedkov.

(2) Ak účtovná jednotka odpočítava daň z pridanej hodnoty koeficientom v pomernej výške, rozdiel medzi daňou z pridanej hodnoty uplatnenou pri tovare a službe a pomernou výškou odpočítateľnej dane z pridanej hodnoty sa účtuje pri dani z pridanej hodnoty vzniknutej z dôvodu obstarania

a) hmotného majetku alebo nehmotného majetku

1. na ťarchu príslušných účtov majetku, ak pomerná výška odpočítateľnej dane z pridanej hodnoty bola vypočítaná prostredníctvom koeficientu z predchádzajúceho kalendárneho roka alebo koeficientu určeného odhadom so súhlasom správcu dane podľa osobitného predpisu6),

2. na ťarchu alebo v prospech účtu Iné prevádzkové náklady účtovej skupiny 66, ak pomerná výška odpočítateľnej dane z pridanej hodnoty bola vypočítaná prostredníctvom koeficientu po skončení kalendárneho roka z údajov skončeného kalendárneho roka spôsobom podľa osobitného predpisu7)

b) zásob a výkonov na ťarchu účtu Iné prevádzkové náklady účtovej skupiny 66.

(3) V účtovnej jednotke, ktorá nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, sa účtuje nakúpený majetok vrátane dane z pridanej hodnoty na príslušné účty v účtovej triede 4 a všetky nakúpené výkony sa účtujú vrátane dane z pridanej hodnoty na príslušných účtoch nákladov.

§ 40

Účtovanie dane z príjmov

(1) Daň z príjmov sa ako náklad účtuje na účtoch účtovej skupiny 68 Daň z príjmov.

(2) Pri dani z príjmov sa osobitne účtuje

a) splatná daň z príjmov za bežné účtovné obdobie a zdaňovacie obdobie,

b) odložená daň z príjmov do budúcich účtovných období a zdaňovacích období.

(3) Zo základu dane z príjmov a sadzby ustanovenej osobitným predpisom8) sa na účely účtovania dane z príjmov vypočíta splatná daň z príjmov. Splatná daň z príjmov sa účtuje na ťarchu účtu Splatná daň z príjmov účtovej skupiny 68 a v prospech účtu Zúčtovanie so štátnym rozpočtom dane z príjmov účtovej skupiny 34.

(4) Oodloženej dani z príjmov sa účtuje, ak ide o

a) dočasné rozdiely medzi účtovnými hodnotami aktív a účtovnými hodnotami pasív a ich daňovými základňami,

b) daňovú stratu, ktorá sa bude podľa osobitného predpisu9) v budúcich zdaňovacích obdobiach umorovať; umorovaním daňovej straty sa rozumie postupné odpočítavanie častí daňovej straty od základov dane z príjmov budúcich zdaňovacích období,

c) prevedenia nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov do budúcich zdaňovacích období.

(5) Daňovou základňou na účely účtovania o odloženej dani z príjmov je hodnota aktíva alebo hodnota pasíva podľa osobitného predpisu10).

(6) Dočasné rozdiely medzi účtovnými hodnotami aktív a účtovnými hodnotami pasív a ich daňovými základňami sú najmä

a) zdaniteľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných obdobiach budú tvoriť zdaniteľné hodnoty pri určovaní základu dane z príjmov, napríklad

1. účtovná hodnota dlhodobého hmotného majetku je vyššia ako jeho daňová základňa, napríklad účtovná zostatková cena dlhodobého hmotného majetku je vyššia ako je jeho zostatková cena podľa osobitného predpisu10)

2. účtovná hodnota pohľadávky je vyššia ako je jej daňová základňa, napríklad pohľadávka z úrokov, ktoré sa zahrnú do základu dane z príjmov až po ich inkase,

b) odpočítateľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných obdobiach budú tvoriť odpočítateľné hodnoty pri určovaní základu dane z príjmov, napríklad

1. účtovná hodnota dlhodobého hmotného majetku je nižšia ako je jeho daňová základňa, napríklad účtovná zostatková cena dlhodobého hmotného majetku je nižšia ako je jeho zostatková cena podľa osobitného predpisu10),

2. účtovná hodnota pohľadávky je nižšia ako je jej daňová základňa, napríklad bola vytvorená opravná položka k pohľadávke a tento rozdiel medzi účtovnou hodnotou pohľadávky a daňovou základňou pohľadávky bude v budúcnosti znižovať základ dane z prímov,

3. účtovná hodnota záväzku je vyššia ako jeho daňová základňa, napríklad záväzky znižujúce základ dane z príjmov až po ich uhradení.

(7) Odložená daňová pohľadávka je

a) odpočítateľný dočasný rozdiel,

b) daňová strata, ktorá sa bude v súlade s osobitným predpisom9) v budúcich zdaňovacích obdobiach umorovať,

c) prevedenie nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov do budúcich zdaňovacích období.

(8) Odložený daňový záväzok je zdaniteľný dočasný rozdiel.

(9) O odloženom daňovom záväzku sa účtuje v prospech analytického účtu Odložená daň účtovej skupiny 34 a o odloženej daňovej pohľadávke sa účtuje na ťarchu analytického účtu Odložená daň účtovej skupiny 34. Súvzťažne sa o odloženom daňovom záväzku a o odloženej daňovej pohľadávke účtuje v závislosti od toho, ako sa účtuje účtovný prípad v súvislosti, s ktorým vznikli. Ak sa účtuje ako náklad alebo výnos, odložený daňový záväzok sa účtuje na ťarchu účtu Zisk/strata z odloženej dane z príjmov účtovej skupiny 68 a odložená daňová pohľadávka v prospech toho istého účtu. Ak sa účtovný prípad neúčtuje ako náklad alebo výnos, ale priamo v prospech alebo na ťarchu účtov vlastného imania, aj odložená daň z príjmov sa účtuje priamo na ťarchu alebo v prospech účtov vlastného imania.

(10) Odložená daňová pohľadávka vzniknutá z odpočítateľných dočasných rozdielov sa účtuje na analytickom účte Odložená daňová pohľadávka k účtu Odložená daň účtovej skupiny 34 len, ak je pravdepodobné, že základ dane z prímov, voči ktorému sa odpočítateľné dočasné rozdiely budú môcť použiť je dosiahnuteľný, a ak existujú dostatočné zdaniteľné dočasné rozdiely, ktoré sa vzťahujú k rovnakým správcom daní a k tej zdaňovanej položke, pri ktorej sa očakáva vrátenie

a) v rovnakom období, v ktorom je očakávaný návrat odpočítateľných dočasných rozdielov,

b) v obdobiach, v ktorých daňová strata, ktorá vyplýva z odloženej daňovej pohľadávky, môže byť spätne uplatnená alebo prevedená do ďalších období.

(11) Odložená daňová pohľadávka pri splnení podmienok uvedených v odseku 10 sa zúčtuje v období, v ktorom odpočítateľné dočasné rozdiely vznikajú.

(12) Ak je ku dňu zostavenia účtovnej závierky nepravdepodobné, že bude dosiahnutý základ dane z príjmov, ktorý by umožnil použiť časť alebo celú odloženú daňovú pohľadávku, účtovná hodnota odloženej daňovej pohľadávky sa znižuje vo výške, v akej je pravdepodobné, že základ dane z príjmov nebude dosiahnutý.

(13) Odložená daňová pohľadávka, ktorá vznikla z prevedených nevyužitých daňových strát alebo prevedených nevyužitých daňových odpočtov, sa účtuje na analytickom účte Odložená daňová pohľadávka k účtu Odložená daň účtovej skupiny 34 vo výške, v ktorej je pravdepodobné, že budúcim základom dane z príjmov bude možné kryť nevyužité daňové straty a nevyužité daňové odpočty.

(14) Odložená daň sa neúčtuje, ak ide o dočasné rozdiely vzniknuté z ocenenia dobrého mena (goodwill).

Osobitné ustanovenia o usporiadaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky a k postupom účtovania pre záručný fond

§ 41

(1) Strata z minulých rokov a strata v schvaľovacom konaní sa v záručnom fonde vykazuje ako aktívum.

(2) Z príspevkov platených záručnému fondu účastníkmi systému ochrany vkladov11) alebo systému ochrany investícií12) sa tvorí fond príspevkov. Tieto príspevky nie sú výnosom záručného fondu. Zostatok fondu príspevkov nemôže byť záporný.

(3) Po schválení účtovnej závierky13) sa zisk z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia prevedie na účet fondu príspevkov a strata sa s ním zúčtuje. Ak je väčšia ako zostatok fondu príspevkov, rozdiel sa zaúčtuje na účte Strata z minulých rokov účtovej skupiny 57. Následne prichádzajúce príspevky sa s ňou zúčtujú a opäť sa z nich začne tvoriť fond príspevkov, keď účet Strata z minulých rokov dosiahne nulovú hodnotu.

(4) Dotácie sa účtujú ako výnos na účet účtovej skupiny 77 Výnosy z dotácií súvzťažne na ťarchu účtu Rôzni dlžníci účtovej skupiny 34.

(5) O úhradách nákladov bežného účtovného obdobia sa účtuje v prospech účtu príslušných nákladov. O úhradách nákladov minulých účtovných období sa účtuje v prospech účtu Iné prevádzkové výnosy účtovej skupiny 76.

§ 42

Účtovanie o záväzku na vyplatenie náhrad

(1) Ku dňu, v ktorom sa vklady v banke stanú nedostupnými14) alebo ku dňu vyhlásenia obchodníka s cennými papiermi alebo vyhlásenia správcovskej spoločnosti Národnou bankou Slovenska za neschopných plniť záväzky voči klientom, zaúčtuje sa rezerva na záväzky na vyplatenie náhrad za nedostupné vklady alebo za nedostupný klientský majetok súvzťažne na ťarchu fondu príspevkov až do jeho vyčerpania. Po jeho vyčerpaní sa rezervy na záväzky na vyplatenie náhrad za nedostupné chránené vklady13) alebo za nedostupný klientský majetok súvzťažne účtujú ako náklad, na účet Náklady na záväzky na vyplácanie náhrad účtovej skupiny 66.

(2) V dobe, keď sa dá predpokladať, že v priebehu jedného roka s odhadovanou pravdepodobnosťou väčšou ako 75 % sa vklady v banke stanú nedostupnými alebo klientský majetok u obchodníka s cennými papiermi sa stane nedostupným a je možné spoľahlivo odhadnúť ich hodnotu, zaúčtuje sa rezerva v príslušnej dobe, pred tým, ako sa vklady v banke alebo klientský majetok u obchodníka s cennými papiermi stanú nedostupnými.

(3) V deň, v ktorom sa záručnému fondu stane známou presná výška nároku klienta na vyplatenie náhrady za nedostupný vklad alebo nedostupný klientský majetok, ale najneskôr v deň začatia vyplácania náhrady sa klientom preukázaná peňažná suma preúčtuje z účtu rezervy na záväzky na vyplatenie náhrad v prospech účtu záväzky na vyplatenie náhrad. Ak suma presne vyčíslených záväzkov prevýši rezervu, rozdiel sa zaúčtuje na ťarchu účtu Fond príspevkov, prípadne na ťarchu účtu príslušných nákladov. Ak je suma nižšia ako hodnota rezervy, rozdiel sa zaúčtuje v prospech účtu Fond príspevkov, prípadne v prospech účtu Strata z minulých rokov.

§ 43

Účtovanie o pohľadávkach za vyplatené náhrady

O pohľadávkach za vyplatené náhrady sa účtuje pri ich vzniku zloženým účtovným zápisom na ťarchu účtu Pohľadávky za vyplatené náhrady účtovej skupiny 24, v prospech účtu Opravná položka k pohľadávkam za vyplatené náhrady účtovej skupiny 24 a v prospech účtu Fond príspevkov účtovej skupiny 53, prípadne v prospech účtu Strata z minulých rokov účtovej skupiny 57, tieto pohľadávky majú pri ich vzniku zníženú hodnotu. Zmeny zníženia ich hodnoty sa účtujú na účet Opravná položka k pohľadávkam za vyplatené náhrady účtovej skupiny 24 a súvzťažne na účet Fond príspevkov účtovej skupiny 53, prípadne v prospech účtu Strata z minulých rokov účtovej skupiny 57.

§ 44

(1) O sociálnom fonde sa účtuje ako o rezerve prípadne ako o záväzku na sociálne výdavky súvzťažne na ťarchu sociálnych nákladov. O jeho použití sa účtuje ako o znížení rezervy na sociálne výdavky v prospech záväzku na príslušný druh sociálneho výdavku.

(2) V záručnom fonde sa účtuje o cenných papieroch ako o cenných papieroch na obchodovanie.

Ustanovenia o usporiadaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky ao postupoch účtovania Národného fondu

§44a

Účtovná závierka

(1) Účtovná závierka Národného fondu pozostáva zo súvahy, podsúvahy a z poznámok k nim.

(2) Účtovným obdobím Národného fondu je kalendárny rok.

(3) Na účely vedenia účtovníctva Národného fondu zdrojmi jeho financovania sú

a) záväzky voči Jednotnému fondu na riešenie krízových situácií (ďalej len „Jednotný fond“) za peňažné prostriedky, ktoré poskytol Národnému fondu na riešenie krízovej situácie vybranej inštitúcie,

b) fond príspevkov obchodníkov s cennými papiermi.

c) záväzky na prevod príspevkov14a) poukázaných vybranými inštitúciami na účet Národného fondu v Národnej banke Slovenska do Jednotného fondu,
d) záväzky na prevod príspevkov s odloženou splatnosťou,14b)

e) úvery,

f) iné záväzky, napríklad záväzok na nenávratné poskytnutie peňažných prostriedkov.

(4) Na účely vedenia účtovníctva Národného fondu jeho majetkom sú

a) peňažné prostriedky,

b) pohľadávky na príspevky,

c) pohľadávky na príspevky s odloženou splatnosťou,

d) úvery,

e) pôžičky,

f) iné pohľadávky.

(5) Na účely vedenia účtovníctva Národného fondu sa pôžičkami rozumejú návratné bezodplatne poskytnuté peňažné prostriedky.

(6) Usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky Národného fondu je uvedené v prílohe č. 9.

§ 44b

Účtovanie

(1) Účtovníctvo Národného fondu sa vedie v sústave podvojného účtovníctva. Podsúvahová evidencia sa vykonáva jednoduchým účtovným zápisom.

(2) V účtovníctve Národného fondu sa neúčtuje o výnosoch a nákladoch. Zmena hodnoty majetkovej položky, ktorá mení hodnotu bilančnej sumy, sa súvzťažne účtuje ako zmena hodnoty záväzku, z ktorého je majetková položka financovaná.

(3) Úvery sa oceňujú umorovanou hodnotou podľa § 12 ods. 2 a 3.

(4) Ocenenie úverov a pôžičiek a vymáhaných pohľadávok na príspevky sa upravuje prostredníctvom účtu opravnej položky hodnoty majetku o zníženie jeho hodnoty podľa § 18 ods. 1 až 5 a 8 a 11.

(5) Účty opravných položiek hodnoty majetku sú analytickými účtami k účtom majetku, ktorého zníženie zobrazujú. Majú prírastok na strane Dal a úbytok na strane Má dať. Súvzťažne k nim sa účtuje na účtoch opravných položiek hodnoty záväzkov, z ktorých je príslušný majetok financovaný a ktoré sú analytickými účtami k účtom týchto záväzkov. Majú prírastok na strane Má dať a úbytok na strane Dal.

(6) Úroky a úroky z omeškania sú príslušenstvom pohľadávok,14c) za ktoré sú odplatou alebo za neplnenie podmienok ktorých sú pokutou. Účtujú sa na analytické účty účtov, na ktorých sa účtujú pohľadávky, ktorých sú príslušenstvom a vykazujú sa spolu s nimi.

(7) Rámcová účtová osnova Národného fondu je uvedená v prílohe č. 10.

(8) Pri vedení účtovníctva Národného fondu a zostavovaní jeho účtovnej závierky sa postupuje podľa tohto paragrafu a primerane podľa § 9 ods. 2 až 5, § 12 a 13, § 14 ods. 1 a 3, § 16 ods. 2, § 18 ods. 1 až 5 a 8 a 11, § 24, § 44a, § 48 ods. 1 až 3 a ods. 5 a § 49 ods. 1 až 3 a 8.

(9) Pohľadávky z úverov a pôžičiek a záruky a ručenia za pohľadávky sa oceňujú štvrťročne, k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka. Vymáhané pohľadávky na príspevky sa oceňujú ku dňu účtovnej závierky.

(10) Na účel, aby sa včas identifikovala potreba doplnenia zábezpeky, sa zabezpečenia evidované v podsúvahovej evidencii v účtovej skupine 94 oceňujú mesačne, k poslednému dňu kalendárneho mesiaca.

(11) Pohľadávky na príspevky voči bankám, ktorých úhrada je v omeškaní, sa v deň začatia procesu ich vymáhania, najneskôr ale 91. deň po uplynutí lehoty na ich uhradenie, prevedú na účet 212 Vymáhané pohľadávky na príspevky voči bankám a záväzok v ich hodnote sa prevedie z účtu 217 Záväzky voči Jednotnému fondu na prevod hotovostných príspevkov na účet 218 Záväzky voči Jednotnému fondu na prevod hotovostných príspevkov, ktoré sú vymáhané. Rovnako sa postupuje pri pohľadávkach na príspevky voči obchodníkom s cennými papiermi, ktoré sa prevedú na účet 215 Vymáhané pohľadávky na príspevky voči OCP.

Osobitné ustanovenia o usporiadaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky a k postupom účtovania pre pobočky zahraničných finančných inštitúcií

§ 45

(1) V účtovnej závierke zahraničnej finančnej inštitúcie sa v súvahe vykazujú ako majetok a záväzky aj vzťahy s inými organizačnými zložkami zahraničnej finančnej inštitúcie (vnútropodnikové vzťahy) a vo výnosoch a nákladoch vnútropodnikové výnosy a náklady vyplývahúce z týchto vzťahov.

(2) V pobočke zahraničnej finančnej inštitúcie sa nevykazuje vlastné imanie, okrem zisku alebo straty za bežné účtovné obdobie. Zisk alebo strata sa nekumulujú za viacero účtovných období. Prvou účtovnou operáciou po otvorení účtov v nasledujúcom účtovnom období je na účte ziskov a strát preúčtovanie jeho zostatku na záväzok voči ústrediu. Ak je výsledkom strata, jej časť, ktorá prevyšuje zostatok účtu záväzkov voči ústrediu sa zaúčtuje ako pohľadávka voči ústrediu.

(3) Oddelene sa vykazujú a nekompenzujú sa vzťahy

a) s rôznymi organizačnými zložkami,

b) z hospodárskych operácií rôzneho druhu,

c) ocenené v rôznych menách,

d) rôznej splatnosti.

(4) Vnútropodnikové vzťahy sa zahrnú do tých položiek súvahy a výkazu ziskov a strát, do ktorých by boli zarhnuté podľa svojej povahy, ak by to boli vzťahy s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami. Ak je ich hodnota v rámci položky významná, pridá sa do príslučného finančného výkazu k príslušnej položke riadok popísaný v stĺpci „POLOŽKA“ takto: „z toho vnútropodnikové vzťahy“. Ak ich hodnota nie je významná, rozpíše sa v poznámkach k príslušej položke finančného výkazu.

(5) Pohľadávka voči akcionárom sa vykáže ako majetok, súvzťažne ako záväzok voči ústrediu. Rovnako sa vykáže aj pohľadávka na vlastnú akciu a pohľadávka na podiel v dcérskej účtovnej jednotke alebo v účtovnej jednotke s podstatným vplyvom.

(6) V pobočke zahraničnej finančnej inštitúcie sa účtuje o cenných papieroch ako o cenných papieroch na obchodovanie.

Osobitné ustanovenia o usporiadaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky a k postupom účtovania pre platobné inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí

§ 45a

Účtovanie o cenných papieroch

(1) V platobnej inštitúcii a inštitúcii elektronických peňazí sa účtuje o cenných papieroch ako o cenných papieroch na obchodovanie, o cenných papieroch na predaj alebo ako o cenných papieroch držaných do splatnosti, s výnimkou cenných papierov, ktoré predstavujú podiely v dcérskych účtovných jednotkách alebo v pridružených účtovných jednotkách, o ktorých sa účtuje podľa § 45b a s výnimkou vlastných akcií, o ktorých sa účtuje podľa odseku 5.

(2) Cenný papier na obchodovanie je cenný papier držaný na účel dosiahnutia zisku z rozdielu medzi jeho cenou obstarania a jeho predajnou cenou. Pri jeho ocenení sa rozdiel z ocenenia súvzťažne zaúčtuje na účet Zisky/straty z ocenenia cenných papierov.

(3) Cenný papier na predaj je cenný papier, ktorý nie je držaný na obchodovanie ani nie je držaný do splatnosti. Pri jeho ocenení sa rozdiel z ocenenia súvzťažne zaúčtuje na účet Fond z ocenenia cenných papierov na predaj v účtovnej skupine 56 s výnimkou, ak sú cenné papiere zabezpečené alebo ak je ocenenie cenného papiera nižšie v porovnaní s predchádzajúcim ocenením a toto nižšie ocenenie nebolo zapríčinené trhovými činiteľmi, ale činiteľmi spojenými s emitentom cenného papiera. Ak sú cenné papiere zabezpečené, zmena ich ocenenia sa účtuje súvzťažne na účet Zisky/straty z operácií s cennými papiermi. Ak bolo zníženie ocenenia cenného papiera zapríčinené činiteľmi spojenými s emitentom cenného papiera, postupuje sa podľa odseku 4. Pri predaji cenného papiera na predaj sa rozdiel z ocenenia preúčtuje z účtu Fond z ocenenia cenných papierov na účet Zisk/strata z operácií s cennými papiermi účtovej skupiny 72.

(4) Ak je zníženie ocenenia cenného papiera na predaj zapríčinené činiteľmi spojenými s emitentom cenného papiera, toto zníženie hodnoty cenného papiera sa súvzťažne zaúčtuje na účet Náklady zo zníženia hodnoty majetku účtovnej skupiny 66 Ostatné prevádzkové náklady. Ak sa zistí, že zníženie ocenenia v predchádzajúcich obdobiach bolo zapríčinené činiteľmi spojenými s emitentom cenného papiera, príslušná časť oceňovacieho rozdielu sa zruší opačným zápisom, to znamená účtuje sa na účtoch Cenné papiere na predaj/Fond z ocenenia cenných papierov na predaj a zníženie hodnoty sa zaúčtuje na účty Náklady zo zníženia hodnoty majetku/Opravné položky k cenným papierom. Ak cenným papierom je akcia, dočasný list alebo iný cenný papier predstavujúci podiel na vlastnom imaní obchodnej spoločnosti, zníženie hodnoty je nevratné a súvzťažne sa účtuje na účtoch Náklady na odpísanie finančného majetku/Cenné papiere na predaj.

(5) Cenný papier držaný do splatnosti je cenný papier, ktorý má splatnosť a ktorý účtovná jednotka už pri jeho obstaraní účtovala ako cenný papier držaný do splatnosti, má v úmysle ho držať do splatnosti a má aj schopnosť ho držať do splatnosti, to znamená má takú finančnú pozíciu, že nebude potrebovať predať takýto cenný papier pred jeho splatnosťou, aby získala peňažné prostriedky alebo aby si zlepšila výnosnosť a nič nenasvedčuje tomu, že v budúcnosti by mala takúto finančnú pozíciu stratiť. Obstarávacia cena cenného papiera držaného do splatnosti predstavuje istinu, ktorá sa úročí efektívnou úrokovou mierou.

(6) Ak účtovná jednotka predá z portfólia cenných papierov držaných do splatnosti viac ako jeho nevýznamnú časť, preúčtujú sa všetky cenné papiere držané do splatnosti medzi cenné papiere na predaj a ocenia sa reálnou hodnotou. Rozdiel medzi ich reálnou hodnotou a ich dovtedajšou účtovnou hodnotou sa súvzťažne účtuje na účet Zisky/straty z operácií s cennými papiermi účtovnej skupiny 72. O cenných papieroch držaných do splatnosti sa opäť účtuje až po uplynutí dvoch rokov .

(7) O vlastných akciách sa účtuje na ťarchu účtu Vlastné akcie účtovej skupiny Dlhodobý finančný majetok, hmotný majetok, nehmotný majetok a vlastné akcie na predaj v ocenení ich obstarávacou cenou. Rozdiel medzi súčtom ich menovitej hodnoty a emisného ážia na ne pripadajúceho a ich obstarávacou cenou sa účtuje na účte Iný prevádzkový výnos alebo na účte Iný prevádzkový náklad. Súčasne s prvotným zaúčtovaním vlastných akcií sa vytvorí rezervný fond na vlastné akcie v hodnote súčtu obstarávacích cien týchto vlastných akcií. Pri ich prevode sa rezervný fond na vlastné akcie zruší v prospech účtu Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov účtovej skupiny Výsledok hospodárenia minulých rokov. Rozdiel predajnej ceny vlastných akcií a súčtu ich menovitej hodnoty a ážia na ne pripadajúceho sa účtuje na účte Iný prevádzkový výnos alebo na účte Iný prevádzkový náklad.

(8) Emisné ážio je rozdiel medzi menovitou hodnotou upísaných akcií alebo dočasných listov a ich upisovacou hodnotou a rozdiel medzi upisovacou hodnotou akcií a ocenením konvertibilných dlhopisov pri ich zámene za akcie.

§ 45b

Účtovné metódy oceňovania podielov v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách a zásady ich použitia

(1) Podiely v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách sa v účtovnej závierke ocenia obstarávacou cenou alebo metódou vlastného imania.

(2) Pri ocenení metódou vlastného imania sa podiely na základnom imaní pri obstaraní oceňujú obstarávacou cenou. Dobré meno (goodwill) zahrnuté v obstarávacej cene, ak podiel účtovnej jednotky na čistých aktívach dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky ocenených reálnou hodnotou je nižší ako obstarávacia cena podielu, sa prevedie na účet Dobré meno (goodwill) účtovej skupiny 48 alebo sa odpíše do nákladov. Ak podiel účtovnej jednotky na čistých aktívach dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky ocenených reálnou hodnotou je vyšší ako obstarávacia cena podielu, o rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom na čistých aktívach sa zvýši ocenenie podielu súvzťažne v prospech účtu Výnosy z akcií a podielov v ekvivalencii účtovej skupiny 76. Pre ocenenie metódou vlastného imania sa použijú údaje z účtovníctva dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky, ktoré nie sú staršie ako tri mesiace. Ocenenie podielu na základnom imaní sa

a) znižuje alebo zvyšuje o podiely na zmenách vo vlastnom imaní dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky, ktoré neboli zahrnuté do výkazu ziskov a strát dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky, napríklad v dôsledku zmien vzniknutých z kurzových rozdielov účtovaných v súvahe; rozdiely z takéhoto ocenenia podielov na základnom imaní sa účtujú v prospech alebo na ťarchu účtu Oceňovacie rozdiely z vkladov do základného imania dcérskych účtovných jednotiek alebo pridružených účtovných jednotiek účtovej skupiny 56,

b) zvyšuje o podiel na zisku alebo znižuje o podiel na strate dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky, najviac na hodnotu nula; účtuje sa so súvzťažným zápisom na účtoch Výnosy z akcií a podielov v ekvivalencii účtovej skupiny 76 alebo Náklady z akcií a podielov v ekvivalencii účtovej skupiny 66.

(3) Pri ocenení metódou vlastného imania sa nárok na dividendy v sume nezníženej o daň z príjmu, alebo nárok na iné rozdelenie zisku účtuje na ťarchu účtu Rôzni dlžníci účtovej skupiny 34, súčasne sa zníži ocenenie podielov na základnom imaní podľa odseku 2 o hodnotu zodpovedajúcu nároku na dividendy, alebo nároku na iné rozdelenie zisku.

(4) Na ocenenie podielov na základnom imaní metódou vlastného imania ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky sa použijú údaje o vlastnom imaní dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky toho istého dňa ako je deň, ku ktorému sa podiely na základnom imaní oceňujú. Ak dcérska účtovná jednotka alebo pridružená účtovná jednotka nezostavuje účtovnú závierku k rovnakému dňu ako obchodník s cennými papiermi, môžu sa použiť údaje o vlastnom imaní dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky ku dňu, ktorý nepredchádza dňu ocenenia viac ako tri mesiace.

Osobitné ustanovenia k rámcovej účtovej osnove

§ 46

(1) Na účtoch Hodnoty na ceste v účtovnej triede 1 sa účtuje o hodnotách, ktoré boli odúčtované z jedného účtu, ale z dôvodu časového posunu medzi vystavením, prípadne odoslaním účtovného dokladu a jeho zaúčtovaním neboli doteraz zaúčtované na inom účte a naopak, napríklad presun peňažných prostriedkov medzi dvomi bankovými účtami.

(2) Účet Zúčtovanie so štátnym rozpočtom účtovnej skupiny 34 Rôzne pohľadávky a záväzky sa analyticky člení podľa druhu dane. V účtovnej závierke sa zostatky týchto účtov vzájomne nevyrovnávajú, vykážu sa ako záväzok a ako majetok.

§ 47

(1) O záporných rozdieloch zistených pri inventarizácii a škodách a o iných nákladoch, o ktorých sa neúčtuje na iných účtoch nákladov, sa účtuje na účte Iné prevádzkové náklady účtovej skupiny 66 Ostatné prevádzkové náklady.

(2) Onáhradách mánk a škôd, o kladných inventarizačných rozdieloch, o výnosoch z pokút a penále a o ostatných výnosoch, o ktorých sa neúčtuje na iných účtoch výnosov, sa účtuje na účte Iné prevádzkové výnosy účtovej skupiny 76 Ostatné prevádzkové výnosy.

Účtová trieda 9 – Podsúvahová evidencia

§ 48

(1) V účtovej triede 9 – Podsúvahová evidencia sa vedie evidencia o ostatných aktívach a o ostatných pasívach. Ide o pohľadávky a záväzky zo zmlúv, z ktorých ani jedna zmluvná strana doteraz neplnila. V tejto evidencii sa uvádza aj podmienený majetok a podmienené záväzky, práva účtovnej jednotky k cudzím majetkovým hodnotám alebo práva iných k majetkovým hodnotám účtovnej jednotky, napríklad právo užívať vec na základe nájomnej zmluvy, veci alebo práva, ktoré patria účtovnej jednotke, ale ovláda ich niekto iný, napríklad na základe zmluvy o uložení veci.

(2) O položke sa účtuje ako o pasíve alebo ako o aktíve podľa toho, či má účtovná jednotka podľa zmluvy plniť prvá. Ak má účtovná jednotka plniť ako prvá, príslušná položka sa eviduje ako pasívum. Ak má ako prvá plniť druhá strana, príslušná položka sa eviduje ako aktívum. Ak majú obe zmluvné strany plniť podľa zmluvy súčasne, eviduje sa aktívum aj pasívum.

(3) V podsúvahovej evidencia sa zaznamenávajú skutočností, ktoré sa nezaznamenávajú v účtovných knihách. Tieto skutočnosti dopĺňajú informáciu jednotlivej položky súvahy alebo výkazu ziskov a strát, alebo umožňujú lepšie pochopiť finančnú pozíciu účtovnej jednotky. Evidencia na podsúvahových účtoch sa nevykonáva podvojným zápisom, pretože prírastok jednej položky aktív alebo pasív nemá za následok prírastok alebo úbytok inej položky aktív alebo pasív. Nástroje tejto evidencie sa nazývajú účty, pretože na jednej strane zobrazujú prírastok položiek rovnakej podstaty a na druhej strane ich úbytok.

(4) Na účtoch účtovnej skupiny 96 Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií a na účtoch účtovnej skupiny 97 Pohľadávky a záväzky z operácií s opciami sa môže účtovať podvojne ako pri spotových operáciách podľa § 47 ods. 5.

(5) Ak podľa § 49 je ocenenie položky nejakého účtu zložené z dvoch alebo viacerých položiek, ako napríklad Prijaté zabezpečenia cennými papiermi, kde sa zabezpečovací predmet oceňuje reálnou hodnotou, ktorá sa znižuje o predpokladané výdavky na realizáciu zabezpečenia, položka účtu sa analyticky člení na zložky svojho ocenenia.

§ 49

(1) Na účtoch účtovej skupiny 91 – Pohľadávky a záväzky z úverových zmlúv sa účtujú práva na vypožičanie peňažných prostriedkov a cenných papierov a záväzky na požičanie peňažných prostriedkov a cenných papierov na základe zmluvy o úvere a zmluvy o pôžičke.

(2) Na účtoch účtovej skupiny 92 – Pohľadávky a záväzky zo záruk sa účtujú pohľadávky a záväzky zo všetkých druhov ručení. Pohľadávky zo záruk sa oceňujú dlžnou sumou zabezpečenou touto zárukou; toto ocenenie pohľadávky sa upravuje o zníženie jej hodnoty podľa § 18.

(3) Na účtoch účtovej skupiny 94 – Pohľadávky a záväzky zo záložných práv, zabezpečovacích prevodov práv a iných zabezpečení sa účtuje majetok prijatý ako zabezpečenie a majetok poskytnutý ako zabezpečenie a záväzky zo všetkých druhov vecných zabezpečení. Zabezpečovacie predmety sa účtujú ocenené reálnou hodnotou, zníženou o predpokladané výdavky na realizáciu zabezpečenia; ak sa zvažuje možnosť použitia jednej z dvoch alebo viacerých možností realizácie zabezpečenia, reálna hodnota predmetu zabezpečenia sa zníži o výdavok na realizáciu zabezpečenia, ktorý je z nich najvyšší. Účtuje sa tu aj majetok a záväzky, ktorých znovunadobudnutie je podmienené splnením rozväzovacej podmienky. Ak sa nevykazujú v súvahe, v podsúvahovej evidencii sa oceňujú tou hodnotou, ktorú má účtovná jednotka druhej strane vrátiť, alebo ktorá bude účtovnej jednotke druhou stranou vrátená.

(4) Na účtoch účtovej skupiny 95 – Majetok a záväzky zo spotových operácií sa účtuje v rámci účtovníctva dňa vyrovnania podvojne o cennom papieri ocenenom reálnou hodnotou a dohodnutou cenou a o rozdiele medzi nimi odo dňa dohodnutia obchodu do dňa jeho vyrovnania.

(5) Na účtoch účtovej skupiny 96 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií sa účtujú pohľadávky na odobratie a záväzky na dodanie podkladového nástroja z pevných termínových operácií v ocenení podkladových nástrojov ich dohodnutou hodnotou.

(6) Na účtoch účtovej skupiny 97 – Pohľadávky a záväzky z operácií s opciami sa účtujú pohľadávky na odobratie a záväzky na dodanie podkladového nástroja z opcií, ktoré sú ocenené ich dohodnutou hodnotou.

(7) Na účtoch účtovej skupiny 98 – Pohľadávky a záväzky zo zverených hodnôt účtovnej jednotky sa účtujú hodnoty, ktoré patria účtovnej jednotke a ktoré zverila iným osobám. Účtuje sa o nich v takom ocenení, v akom sa o nich účtuje na súvahových účtoch.

(8) Na účtoch účtovej skupiny 99 – Evidenčné účty sa účtuje o odpísaných pohľadávkach a iných hodnotách v evidencii, ktoré napomáhajú určenie hodnoty majetku alebo záväzku. Účtuje sa tu aj o právach k cudzím veciam a právam a o právach iných k veciam a právam účtovnej jednotky, napríklad o prenajatých nehnuteľnostiach, v takom ocenení, v akom sa o nich účtuje na súvahových účtoch.

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 50

Rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov konverzným kurzom15) v rámci prechodu zo slovenskej meny na menu euro a rozdiely zo zaokrúhľovania sa zaúčtujú na účte Fond z ocenenia účtovej skupiny 55 Základné imanie a kapitálové fondy. Tento účet je súčasťou účtovného rozvrhu účtovnej jednotky len v roku 2009. Z tohto účtu sa podľa povahy jeho zostatku v prvý pracovný deň roku 2009 tieto rozdiely preúčtujú na účet Iné prevádzkové výnosy účtovej skupiny Ostatné prevádzkové výnosy a výnosy zo zrušenia zníženia ocenenia majetku účtovej triedy 7 Výnosy alebo na účet Iné prevádzkové náklady účtovej skupiny Ostatné prevádzkové náklady účtovej triedy 6 Náklady.

§ 51

(1) Ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia sa v záručnom fonde preúčtujú všetky položky vlastného imania z príslušných účtov, na ktorých sa vykazovali doteraz, na účet Fond príspevkov, vrátane neuhradených strát z minulých rokov, s výnimkou hospodárskeho výsledku v schvaľovacom konaní.

(2) V prvej účtovnej závierke zostavovanej podľa tohto opatrenia sa údaje z účtovnej závierky, s ktorou sa predmetná závierka porovnáva, upravia tak, ako by bola účtovná závierka, s ktorou sa predmetná závierka porovnáva zostavená podľa tohto opatrenia.

(3) V pobočkách zahraničných finančných inštitúcií sa môže v roku 2009 zostaviť účtovná závierka podľa tohto opatrenia aj za účtovné obdobie, ktoré sa končí 31. decembra 2008.

§ 51a

Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie, uvedené v prílohe č. 8.

§ 52

Evidencia o prostriedkoch Národného fondu sa vedie od 1. decembra 2015 do 31. decembra 2015 v podsúvahe Fondu ochrany vkladov jednoduchým účtovným zápisom na účtoch účtovnej skupiny 90 Prostriedky Národného fondu. Tieto účty sa zrušia 1. januára 2016 zápisom hodnoty konečného zostatku účtu na strane účtu opačnej k strane účtu, na ktorej je zapísaný jeho konečný zostatok a vypustením tejto účtovnej skupiny z účtovného rozvrhu Fondu ochrany vkladov.


Čl. II

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92,ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Záručný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (oznámenie č. 644/2002 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. júna 2003 č. 13 593/2003-92 (oznámenie č. 224/2003 Z. z.), opatrenia z 10. februára 2004 č. 504/2004-74 (oznámenie č. 93/2004 Z. z.), opatrenia z 19. októbra 2004 č. MF/6250/2004-74 (oznámenie č. 575/2004 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2004 č. MF/11938/2004-74 (oznámenie č. 731/2004 Z. z.), opatrenia zo 16. marca 2005 č. MF/5292/2005-74 (oznámenie č. 111/2005 Z. z.), opatrenia z 19. decembra 2006 č. MF/25957/2006-74 (oznámenie č. 698/2006 Z. z) a opatrenia z 18. decembra 2007 č. 26307/2007-74 (oznámenie č. 641/2007 Z. z.) sa mení takto:

1. V § 1ods. 1 sa vypúšťajú písmená d) a e).

Doterajšie písmená f) až m) sa označujú ako písmená d) až k).

2. V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú písmená j) a k).

3. V § 32 sa vypúšťa odsek 5.

4. V § 36 odsek 4 znie:

(4) Na účtoch účtovej skupiny 54 – Rezervy sa účtujú rezervy v členení v prvom rade podľa účelu, na ktorý boli vytvorené a v druhom rade podľa toho, či náklady na ich tvorbu sú súčasťou daňového základu podľa osobitného predpisu17) alebo nie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

17) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5. V prílohe č. 1 účtovej skupine 34 Rôzne pohľadávky a záväzky sa vypúšťa účet pohľadávky z príspevkov.

Čl. III

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. marca 2005 č. MF/5292/005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre finančné inštitúcie, ktoré nevykonávajú poisťovaciu činnosť a zaisťovaciu činnosť, pre Fond ochrany vkladov a Záručný fond investícií a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Záručný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy v znení neskorších opatrení (oznámenie č. 111/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 19. decembra 2006 č. MF/25957/2006-74 (oznámenie č. 698/2006 Z. z.) a opatrenia z 18. decembra 2007 č. 26307/2007-74 (oznámenie č. 641/2007 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú písmená b) a c).

Doterajšie písmená d) až k) sa označujú ako písmená b) až i).

2. V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú písmená h) a i).

3. Za § 45aa sa dopĺňa nový § 45ab, ktorý znie

„45ab

V pobočkách zahraničných finančných inštitúcií sa účtovná závierka za účtovné obdobie, ktoré sa končí 31. decembra 2008 zostaví podľa tohto opatrenia v znení účinnom do 1. januára 2009, ak sa nezostaví podľa osobitného predpisu36).“.

Poznámka k odkazu 36 znie:

36) § 51 ods. 3 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení.“.


Čl. IV

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Ján Počiatek, v. r.

minister financií


Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/22276/2008-74

Vzor

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

garančného fondu

SÚVAHA

k ...............20..

v eurách

Vysvetlivky k Súvahe:

Aktíva

10. Ostatný majetok - vykazujú sa tu aj poskytnuté zálohy na platby za správu prostriedkov Národného fondu.

Pasíva

5. Ostatné záväzky – vykazujú sa tu aj záväzky za správu prostriedkov Národného fondu, z ktorých náklady znáša Fond ochrany vkladov podľa zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

v eurách

za ... mesiace/mesiacov roku 20..

POZNÁMKY

účtovnej závierky zostavenej

k ..................20....

v eurách

A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

1. Popis činností účtovnej jednotky, určenie jej základných úloh.

2. Obchodné meno priamej materskej účtovnej jednotky a obchodné meno materskej účtovnej jednotky celej skupiny.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Informácia o tom, či účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania účtovnej jednotky, a ak nebola zostavená na základe tohto predpokladu, ktoré skutočnosti k tomu vedenie účtovnej jednotky viedli. Ak bola účtovná závierka zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania účtovnej jednotky, ale účtovná jednotka je vystavená významným neistotám v súvislosti s jej činnosťou, a to takým neistotám, že vedenie účtovnej jednotky má významné pochybnosti o schopnosti účtovnej jednotky naďalej nepretržite trvať, tieto neistoty sa uvedú.

2. Účtovné zásady a účtovné metódy použité pri zostavovaní účtovnej závierky.

3. Informácie o použití nových účtovných zásad a nových účtovných metód v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím a o dôvodoch ich použitia a ich vplyve na výsledok hospodárenia a vlastné imanie účtovnej jednotky.

4. Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metód použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích mien a popis kurzov použitých na prepočet cudzej meny na eurá.

5. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu, napríklad pri účtovaní cenných papierov a derivátov, či sa účtuje v deň dohodnutia obchodu alebo v deň vyrovnania obchodu.

6. Postupy odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku.

7. Zásady a postupy identifikácie majetku so zníženou hodnotou.

8. Zásady a postupy výpočtu výšky tvorby opravných položiek a rezerv.

E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát

Súvaha

F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)

G. Ostatné poznámky

2. Uvedú sa údaje o udalostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky.

3. Uvedú sa opravy chýb minulých účtovných období, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtovnej jednotky; uvádza sa vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

4. Uvedie sa návrh na rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia.

5. Uvedie sa priemerný počet zamestnancov v účtovnom období, pričom priemerný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch v účtovnom období; počet členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov, prípadne iných orgánov.

6. Uvedú sa náklady alebo výnosy, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie.

7. Uvedú sa údaje o zamestnaneckých požitkoch, na základe ktorých majú zamestnanci nárok na finančné nástroje vydané účtovnou jednotkou viazané na vlastné imanie alebo podľa ktorých výška záväzkov účtovnej jednotky voči zamestnancom je závislá na budúcej cene finančných nástrojov, napríklad účtovnou jednotkou vydané akcie alebo opcie na akcie.

8. Uvedú sa údaje o úverovom riziku, a to:

a) o použitých spôsoboch a postupoch úverového hodnotenia dlžníka vrátane vysvetlenia obsahu jednotlivých hodnotiacich stupňov,

b) popis pohľadávok, ktorých ocenenie sa upravuje skupinovo,

c) popis spôsobov a nástrojov znižovania úverového rizika,

d) popis významných koncentrácií úverového rizika a popis spôsobov a postupov používaných pre zabezpečenie účtovnou jednotkou akceptovanej koncentrácie úverového rizika.

9. Uvedú sa údaje o trhovom riziku, a to:

a) o používaní nových finančných nástrojov,

b) o spôsoboch a postupoch používaných na meranie, sledovanie a riadenie trhového rizika,

c) o spôsoboch zabezpečenia sa proti nepriaznivému vplyvu zmien trhových úrokových mier,

d) o citlivosti majetku a záväzkov na zmeny úrokových mier,

e) o spôsoboch a postupoch merania úrokového rizika,

f) rozpis majetku a záväzkov podľa dátumu zmluvnej zmeny úrokovej miery alebo dátumu zostatkovej doby splatnosti v členení do jedného mesiaca vrátane, od jedného mesiaca do troch mesiacov vrátane, od troch mesiacov do jedného roka vrátane, od jedného roka do päť rokov vrátane a nad päť rokov.

10. Uvedú sa údaje o ostatných druhoch rizík, a to o:

a) spôsoboch a postupoch identifikácie rizík, ktorým je účtovná jednotka vystavená a

b) spôsoboch a postupoch merania, sledovania a riadenia týchto rizík.

Použité skratky:

NBS – Národná banka Slovenska

úč. o. – účtovné obdobie

DPH – daň z pridanej hodnoty

SK NACE – označenie podtriedy ekonomickej činnosti prípadne hierarchicky vyššie členenie ekonomických činností ak garančný fond vykonáva viac podtried ekonomických činností podľa prílohy k vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností v znení neskorších predpisov

Vysvetlivky:

Určenia časového obdobia v tabuľkách, napríklad slová „do jedného mesiaca“, znamenajú vrátane posledného dňa obdobia.

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/22273/2008-74

Vzor

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

platobnej inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí

SÚVAHA

k ...............20.. v eurách

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

v eurách

za ... mesiace/mesiacov roku 20..

POZNÁMKY

účtovnej závierky zostavenej

k ..................20...

v eurách.

A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

1. Popis činností účtovnej jednotky, určenie jej základných činností.

2. Obchodné meno priamej materskej účtovnej jednotky a obchodné meno materskej účtovnej jednotky celej skupiny.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Informácia o tom, či účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania účtovnej jednotky, a ak nebola zostavená na základe tohto predpokladu, popis skutočností, ktoré vedenie účtovnej jednotky viedli k predpokladu, že účtovná jednotka zanikne. Ak bola účtovná závierka zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania účtovnej jednotky, ale účtovná jednotka je vystavená významným neistotám v súvislosti s jej činnosťou, a to takým neistotám, že vedenie účtovnej jednotky má významné pochybnosti o schopnosti účtovnej jednotky naďalej nepretržite trvať, tieto neistoty sa uvedú.

2. Účtovné zásady a účtovné metódy použité pri zostavovaní účtovnej závierky.

3. Informácie o použití nových účtovných zásad a nových účtovných metód v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím, o dôvodoch ich použitia a ich vplyve na výsledok hospodárenia a vlastné imanie účtovnej jednotky.

4. Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metód použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích mien a popis kurzov použitých na prepočet cudzej meny na eurá.

5. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu, napríklad pri účtovaní cenných papierov a derivátov, či sa účtuje v deň dohodnutia obchodu alebo v deň vyrovnania obchodu.

6. Postupy odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku.

7. Zásady a postupy identifikácie majetku so zníženou hodnotou.

8. Zásady a postupy výpočtu výšky tvorby opravných položiek a rezerv.

E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát

Súvaha

F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)

G. Ostatné poznámky

1. Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami.

2. Uvedú sa údaje o udalostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky.

3. Uvedú sa opravy chýb minulých účtovných období, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtovnej jednotky, pričom sa uvádza vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

4. Uvedie sa návrh na rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia.

5. Uvedie sa priemerný počet zamestnancov v účtovnom období, pričom priemerný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch v účtovnom období; počet členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov, prípadne iných orgánov.

6. Uvedú sa náklady alebo výnosy, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za prechádzajúce účtovné obdobie.

7. Uvedú sa údaje o zamestnaneckých požitkoch, na základe ktorých majú zamestnanci nárok na finančné nástroje vydané účtovnou jednotkou viazané na vlastné imanie alebo podľa ktorých výška záväzkov účtovnej jednotky voči zamestnancom je závislá na budúcej cene finančných nástrojov, napríklad účtovnou jednotkou vydané akcie alebo opcie na akcie.

8. Uvedú sa údaje o úverovom riziku, a to:

a) o použitých spôsoboch a postupoch úverového hodnotenia dlžníka vrátane vysvetlenia obsahu jednotlivých hodnotiacich stupňov,

b) popis pohľadávok, ktorých ocenenie sa upravuje skupinovo,

c) popis spôsobov a nástrojov znižovania úverového rizika,

d) popis významných koncentrácií úverového rizika a popis spôsobov a postupov používaných pre zabezpečenie účtovnou jednotkou akceptovanej koncentrácie úverového rizika.

9. Uvedú sa údaje o trhovom riziku, a to:

a) o používaní nových finančných nástrojov,

b) o spôsoboch a postupoch používaných na meranie, sledovanie a riadenie trhového rizika,

c) o spôsoboch zabezpečenia sa proti nepriaznivému vplyvu zmien trhových úrokových mier,

d) o citlivosti majetku a záväzkov na zmeny úrokových mier,

e) o spôsoboch a postupoch merania úrokového rizika,

f) rozpis majetku a záväzkov podľa dátumu zmluvnej zmeny úrokovej miery alebo dátumu zostatkovej doby splatnosti v členení do jedného mesiaca vrátane, od jedného mesiaca do troch mesiacov vrátane, od troch mesiacov do jedného roka vrátane, od jedného roka do piatich rokov vrátane a nad päť rokov.

10. Uvedú sa údaje o ostatných druhoch rizík, a to o:

a) spôsoboch a postupoch identifikácie rizík, ktorým je účtovná jednotka vystavená a

b) spôsoboch a postupoch merania, sledovania a riadenia týchto rizík.

Použité skratky:

BU – bežný účet

FP – finančné prostriedky

Úč.j. - účtovná jednotka

úč.o. – účtovné obdobie

DPH – daň z pridanej hodnoty

PI-IEP – platobná inštitúcia a inštitúcia elektronických peňazí

SK NACE – označenie podtriedy ekonomickej činnosti prípadne hierarchicky vyššie členenie ekonomických činností ak platobná inštitúcia alebo inštitúcia elektronických peňazí vykonáva viac podtried ekonomických činností podľa prílohy k vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností v znení neskorších predpisov

Vysvetlivky:

Určenia časového obdobia v tabuľkách, napríklad slová „do jedného mesiaca“, znamenajú vrátane posledného dňa obdobia.

Príloha č. 3 opatreniu č. MF/22273/2008-74

Vzor

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie

SÚVAHA

k ...............20..

v eurách

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

v eurách

za ... mesiace/mesiacov roku 20..

POZNÁMKY

účtovnej závierky zostavenej

k ..................20....

v eurách

A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

1. Popis činností účtovnej jednotky, určenie jej základných činností.

2. Obchodné meno priamej materskej účtovnej jednotky a obchodné meno materskej účtovnej jednotky celej skupiny.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Informácia o tom, či účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania účtovnej jednotky, a ak nebola zostavená na základe tohto predpokladu, ktoré skutočnosti k tomu vedenie účtovnej jednotky viedli. Ak bola účtovná závierka zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania účtovnej jednotky, ale účtovná jednotka je vystavená významným neistotám v súvislosti s jej činnosťou, a to takým neistotám, že vedenie účtovnej jednotky má významné pochybnosti o schopnosti účtovnej jednotky naďalej nepretržite trvať, tieto neistoty sa uvedú.

2. Účtovné zásady a účtovné metódy použité pri zostavovaní účtovnej závierky.

3. Informácie o použití nových účtovných zásad a nových účtovných metód v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím a o dôvodoch ich použitia a ich vplyve na výsledok hospodárenia a vlastné imanie účtovnej jednotky.

4. Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metód použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích mien a popis kurzov použitých na prepočet cudzej meny na eurá.

5. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu, napríklad pri účtovaní cenných papierov a derivátov, či sa účtuje v deň dohodnutia obchodu alebo v deň vyrovnania obchodu.

6. Postupy odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku.

7. Zásady a postupy identifikácie majetku so zníženou hodnotou.

8. Zásady a postupy výpočtu výšky tvorby opravných položiek a rezerv.

Súvaha

Výkaz ziskov a strát

Každá položka výkazu ziskov a strát, u ktorej pripadá do úvahy vnútropodnikový vzťah, sa rozpíše podľa nasledujúceho vzoru

F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)

G. Ostatné poznámky

2. Uvedú sa údaje o udalostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky.

3. Uvedú sa opravy chýb minulých účtovných období, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtovnej jednotky, pričom sa uvádza sa vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

4. Uvedie sa návrh na rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia.

5. Uvedie sa priemerný počet zamestnancov v účtovnom období, pričom priemerný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch v účtovnom období; počet členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov, prípadne iných orgánov.

6. Uvedú sa náklady alebo výnosy, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie.

7. Uvedú sa údaje o zamestnaneckých požitkoch, na základe ktorých majú zamestnanci nárok na finančné nástroje vydané účtovnou jednotkou viazané na vlastné imanie alebo podľa ktorých výška záväzkov účtovnej jednotky voči zamestnancom je závislá na budúcej cene finančných nástrojov, napríklad účtovnou jednotkou vydané akcie alebo opcie na akcie.

8. Uvedú sa údaje o úverovom riziku, a to:

a) o použitých spôsoboch a postupoch úverového hodnotenia dlžníka vrátane vysvetlenia obsahu jednotlivých hodnotiacich stupňov,

b) popis pohľadávok, ktorých ocenenie sa upravuje skupinovo,

c) popis spôsobov a nástrojov znižovania úverového rizika,

d) popis významných koncentrácií úverového rizika a popis spôsobov a postupov používaných pre zabezpečenie účtovnou jednotkou akceptovanej koncentrácie úverového rizika.

9. Uvedú sa údaje o trhovom riziku, a to:

a) o používaní nových finančných nástrojov,

b) o spôsoboch a postupoch používaných na meranie, sledovanie a riadenie trhového rizika,

c) o spôsoboch zabezpečenia sa proti nepriaznivému vplyvu zmien trhových úrokových mier,

d) o citlivosti majetku a záväzkov na zmeny úrokových mier,

e) o spôsoboch a postupoch merania úrokového rizika,

f) rozpis majetku a záväzkov podľa dátumu zmluvnej zmeny úrokovej miery alebo dátumu zostatkovej doby splatnosti v členení do jedného mesiaca vrátane, od jedného mesiaca do troch mesiacov vrátane, od troch mesiacov do jedného roka vrátane, od jedného roka do päť rokov vrátane a nad päť rokov.

10. Uvedú sa údaje o ostatných druhoch rizík, a to o:

a) spôsoboch a postupoch identifikácie rizík, ktorým je účtovná jednotka vystavená a

b) spôsoboch a postupoch merania, sledovania a riadenia týchto rizík.

Použité skratky:

NBS – Národná banka Slovenska

úč. o. – účtovné obdobie

DPH – daň z pridanej hodnoty

SK NACE – označenie podtriedy ekonomickej činnosti prípadne hierarchicky vyššie členenie ekonomických činností ak pobočka zahraničnej finančnej inštitúcie vykonáva viac podtried ekonomických činností podľa prílohy k vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností v znení neskorších predpisov

Vysvetlivky:

Určenia časového obdobia v tabuľkách, napríklad slová „do jedného mesiaca“, znamenajú vrátane posledného dňa obdobia.

Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/22273/2008-74

Rámcová účtová osnova pre záručné fondy, inštitúcie elektronických peňazí a pre pobočky zahraničných finančných inštitúcií

Účtová trieda 1 – Pokladničné účty a bankové účty

11 Pokladničné hodnoty
Pokladnica
Iné pokladničné hodnoty
Hodnoty na ceste
12 Účty v Národnej banke Slovenska
Účty peňažných rezerv v Národnej banke Slovenska
Bežný účet v Národnej banke Slovenska
Termínované vklady v Národnej banke Slovenska
Prijaté úvery od Národnej banky Slovenska
13Vklady, úvery a ostatné pohľadávky a záväzky voči bankám
Bežné účty v bankách
Termínované vklady v bankách
Prijaté úvery
Ostatné záväzky

Účtová trieda 2 – Účty klientov, poskytnuté úvery a pôžičky a prijaté úvery a pôžičky, pohľadávky a záväzky záručných fondov

21 Poskytnuté úvery, pôžičky a ostatné pohľadávky
Krátkodobé úvery a pôžičky
Dlhodobé úvery a pôžičky
Ostatné pohľadávky
Skupinová opravná položka
Pohľadávky z finančného prenájmu
Krátkodobé úvery poskytnuté používateľom platobných služieb
22Vklady členov a klientov
Termínované vklady členov a klientov
Úsporné vklady členov a klientov
Ostatné záväzky voči členom a klientom
23Prijaté úvery a pôžičky
Prijaté úvery a pôžičky
Záväzky z finančného nájmu
Krátkodobé úvery poskytnuté používateľom platobných služieb
24Pohľadávky špecifické pre záručné fondy
Pohľadávky na príspevky do záručných fondov
Pohľadávky za vyplatené náhrady
Opravná položka k pohľadávkam za vyplatené náhrady
25Záväzky záručných fondov na vyplatenie náhrad

Účtová trieda 3 – Cenné papiere, deriváty, ostatné pohľadávky, ostatné záväzky a prechodné účty

30Pohľadávky a záväzky z obchodného styku
Pohľadávky z obchodného styku
Záväzky z obchodného styku
Opravná položka k pohľadávkam z obchodného styku
31 Pevné termínové operácie
Forwardy na kúpu
Forwardy na predaj
Swapy
Marže
32 Opcie
Kúpené call opcie
Kúpené put opcie
Vypísané call opcie
Vypísané put opcie
Marže
33 Organizačné zložky v zahraničí
Odčerpané prostriedky
Prijaté prostriedky
34 Rôzne pohľadávky a záväzky
Rôzni dlžníci
Rôzni veritelia
Záväzky voči akcionárom
Zúčtovanie so zamestnancami
Poskytnuté prevádzkové preddavky
Prijaté prevádzkové preddavky
Záväzky voči zamestnancom
Zúčtovanie so štátnym rozpočtom
Odložená daň
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
Opravná položka k rôznym dlžníkom
35 Časové rozlíšenie a usporiadacie účty
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
Spotové operácie
Usporiadacie účty
36 Cenné papiere na predaj
Dlhopisy bez kupónov
Zmenky
Akcie
Podielové listy
Depozitné certifikáty
Iné cenné papiere
Opravná položka k cenným papierom na predaj
37 Záväzky z cenných papierov vydaných účtovnou jednotkou
Záväzky z dlhopisov
Záväzky zo zmeniek
38 Cenné papiere
Dlhopisy bez kupónov
Dlhopisy s kupónmi
Zmenky
Depozitné certifikáty
Akcie
Podielové listy
Iné cenné papiere
39 Iný krátkodobý majetok
Tovar
Majetok na predaj
Zásoby
Opravná položka
Vlastné akcie

Účtová trieda 4 – Finančné investície, hmotný majetok, nehmotný majetok

41 Finančné investície
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách
Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách
Dlhopisy držané do splatnosti s kupónmi
Dlhopisy držané do splatnosti bez kupónov
Opravná položka
43 Hmotný majetok
Pozemky
Budovy
Stroje, prístroje a zariadenia
Umelecké predmety
Oprávky k budovám, strojom, prístrojom a zariadeniam
Opravná položka k hmotnému majetku
44 Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku
Obstaranie hmotného majetku
Obstaranie nehmotného majetku
Poskytnuté preddavky na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku
Opravná položka k obstaraniu majetku a k poskytnutým preddavkom
47 Nehmotný majetok
Softvér
Ostatný nehmotný majetok
Oprávky k nehmotnému majetku
Opravná položka k nehmotnému majetku
48 Goodwill

Účtová trieda 5 – Kapitálové účty, dlhodobé záväzky a závierkové účty

52 Dlhodobé cenné papiere vydané účtovnou jednotkou
Dlhopisy bez kupónov
Dlhopisy s kupónmi
Zmenky
53 Fond príspevkov (záručné fondy)
54Základné imanie
Upísané základné imanie
Pohľadávky voči akcionárom
Vlastné akcie
55 Kapitálové fondy
Emisné ážio
Fond z ocenenia podielov na vlastnom imaní, ktorých ocenenie je vyjadrené v cudzej mene
Fond z ocenenia podielov na vlastnom imaní metódou vlastného imania
Fond z ocenenia cenných papierov na predaj
56Fondy tvorené zo zisku
Zákonný rezervný fond
Rezervný fond na vlastné akcie
Iné rezervné fondy
57Výsledok hospodárenia minulých rokov
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
Strata z minulých rokov (len záručné fondy)
58Závierkové účty
Začiatočný účet súvahový
Konečný účet súvahový
Účet ziskov a strát
59Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní
Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní

Účtová trieda 6 – Náklady

61 Náklady na finančné činnosti
Náklady na poplatky a provízie
Náklady na operácie s cennými papiermi
Náklady na devízové operácie
Náklady na derivátové operácie
Náklady na ostatné operácie
63 Všeobecné prevádzkové náklady
Náklady na zamestnancov
Sociálne náklady
Náklady na prenájom
Nakupované výkony
Dane a poplatky
Odpisy hmotného majetku
Odpisy nehmotného majetku
66Ostatné prevádzkové náklady
Náklady na postúpené pohľadávky
Náklady na odpísanie finančného majetku
Náklady z podielu na strate z podielov na základnom imaní v ekvivalencii
Náklady na prevod hmotného majetku a nehmotného majetku
Náklady na odpísanie hmotného majetku
Náklady na odpísanie nehmotného majetku
Náklady na odpísanie zásob
Náklady na záväzky na vyplácanie náhrad
Náklady zo zníženia hodnoty majetku
Iné prevádzkové náklady
68Náklady na financovanie
Úroky
Náklady na finančný prenájom
Splatná daň z príjmov
Zisk/strata z odloženej dane z príjmov
69Vnútroorganizačné náklady
Vnútroorganizačné náklady

Účtová trieda 7 – Výnosy

71 Výnosy z finančných nástrojov
Výnosy z úrokov z úverov
Výnosy z úrokov z cenných papierov
Výnosy z finančného prenájmu
Výnosy z ostatných úrokov
Dividendy a podiely na zisku
Výnosy z podielových listov
72Zisky/straty z operácií s majetkom a záväzkami
Zisky/straty z operácií s cennými papiermi
Zisky/straty z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou
Zisky/straty z derivátov na obchodovanie
Zisky/straty zo zabezpečovacích derivátov
73Výnosy z odplát
Výnosy z poplatkov a provízií
Výnosy z operatívneho prenájmu
76Ostatné prevádzkové výnosy
Výnosy z odpísaných pohľadávok
Výnosy z postúpených pohľadávok
Výnosy z akcií a z podielov v ekvivalencii
Zisky/straty z prevodu podielov na vlastnom imaní
Výnosy z prevodu hmotného majetku a nehmotného majetku
Iné prevádzkové výnosy
Výnosy zo zrušenia zníženia hodnoty majetku
Výnosy zo zániku záväzkov
77Výnosy z dotácií (len záručné fondy)
79Vnútroorganizačné výnosy
Vnútroorganizačné výnosy

Účtová trieda 9 – Podsúvahové účty

90 Prostriedky Národného fondu
Účet Národného fondu v Národnej banke Slovenska
Pohľadávky na príspevky voči bankám
Pohľadávky na príspevky voči obchodníkom s cennými papiermi
91 Pohľadávky a záväzky z úverových zmlúv
Pohľadávky z úverových zmlúv
Záväzky z úverových zmlúv
92Pohľadávky a záväzky zo záruk
Poskytnuté záruky a ručenie
Prijaté záruky a ručenie
Poskytnuté prijatie zmeniek
Prijaté prijatie zmeniek
Poskytnuté záruky z prevedených zmeniek
Prijaté záruky z prevedených zmeniek
Poskytnuté zmenkové ručenie
Prijaté zmenkové ručenie
93Pohľadávky a záväzky z akreditívov
Poskytnuté záruky z otvorenia akreditívov
Prijaté záruky z otvorenia akreditívov
Poskytnuté záruky z potvrdenia akreditívov
Prijaté záruky z potvrdenia akreditívov
94Pohľadávky a záväzky zo záložných práv, zabezpečovacích prevodov práv a iných zabepečení
Poskytnuté zabezpečenia nehnuteľnosťami
Prijaté zabezpečenia nehnuteľnosťami
Poskytnuté zabezpečenia cennými papiermi
Prijaté zabezpečenia cennými papiermi
Poskytnuté ručenia peňažnými zálohmi
Prijaté ručenia peňažnými zálohmi
Poskytnuté ostatné zabezpečenia
Prijaté ostatné zabezpečenia
95Majetok a záväzky zo spotových operácií
Pohľadávky zo spotových operácií s cennými papiermi a derivátmi
Záväzky zo spotových operácií s cennými papiermi a derivátmi
Pohľadávky zo spotových operácií s menovými nástrojmi
Záväzky zo spotových operácií s menovými nástrojmi
Rozdiel medzi reálnou hodnotou finančného nástroja a jeho dohodnutou cenou
96Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií
Pohľadávky z forwardov
Záväzky z forwardov
Pohľadávky zo swapov
Záväzky zo swapov
Pohľadávky z iných pevných termínových operácií
Záväzky z iných pevných termínových operácií
97Pohľadávky a záväzky z operácií s opciami
Pohľadávky z kúpených call opcií
Záväzky z kúpených call opcií
Pohľadávky z kúpených put opcií
Záväzky z kúpených put opcií
Pohľadávky z upísaných call opcií
Záväzky z upísaných call opcií
Pohľadávky z upísaných put opcií
Záväzky z upísaných put opcií
98Pohľadávky a záväzky zo zverených hodnôt
Hodnoty odovzdané do úschovy
Hodnoty prevzaté do úschovy
Hodnoty odovzdané do správy
Hodnoty prevzaté do správy
Hodnoty odovzdané na uloženie
Hodnoty prevzaté na uloženie
Portfóliá odovzdané na riadenie
Portfóliá prevzaté na riadenie
Cenné papiere členov
99Evidenčné účty
Práva k cudzím veciam a právam
Práva iných k veciam a právam účtovnej jednotky
Odpísané pohľadávky
Hodnoty v evidencii

Príloha č. 8 k opatreniu č. MF/22273/2008-74

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29. 6. 2013).

2. Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv. 1) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 17/ zv. 1) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 17/ zv. 1) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006, s. 1 – 7).

Príloha č. 9 k opatreniu č. MF/22273/20078-74

S Ú V A H A

k ...............20..

v eurách

Ozna-čeniePOLOŽKAČíslo poz-námky Bežné účtovné obdobie (BÚO)Predchá-dzajúce účtovné obdobie
Brutto Korekcia Netto
abc1234
xAktívaxxxxx
1. Peňažné prostriedky
2.Pohľadávky na príspevky voči
2.a.bankám
2.b.OCP
3.Vymáhané pohľadávky na príspevky za BÚO voči
3.a. bankám
3.b.OCP
4.Vymáhané pohľadávky na príspevky za minulé účtovné oobdobia (MÚO)
5.Pohľadávky na príspevky s odloženou splatnosťou
6.Pohľadávky z úverov
7.Pohľadávky z pôžičiek
8.Iné pohľadávky
Aktíva spolu
Ozna-čeniePOLOŽKAČíslo poz-námky Bežné účtovné obdobiePredchá-dzajúce účtovné obdobie
Brutto Korekcia Netto
abc1234
xPasívaxxxxx
1.Záväzky voči Jednotnému fondu za poskytnuté peňažné prostriedky
2.Fond príspevkov OCP
3.Záväzky na prevod príspevkov
4.Záväzky na prevod vymáhaných príspevkov za
4.a.BÚO
4.bMÚO
5.Záväzky na prevod príspevkov s odloženou splatnosťou
6.Záväzky z úverov
7.Iné záväzky
Pasíva spolu

P O D S Ú V A H A

k ...............20..

v eurách

Ozna-čenie POLOŽKA Číslo poz-námky Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné obdobie
abc12
xAktívaxxx
1.Pohľadávky na poskytnutie úverov
2.Štátne záruky
3.Prijaté zabezpečenia pohľadávok na príspevky s odloženou splatnosťou
4.Prijaté zabezpečenia iného majetku
Aktíva spolu
x Pasívaxxx
1.Záväzky na poskytnutie úverov
2.Záväzky na poskytnutie pôžičiek
3.Záväzky z ručení
4. Záväzky na nenávratné poskytnutie peňažných prostriedkov
Pasíva spolu

P O Z N Á M K Y

k ...............20..

v eurách

Príspevky bánk Číslo riadku Ročný príspevok Mimoriadny príspevok
Predpísané príspevky 1
Úroky z omeškania 2
Spolu riadky 1 a 2 3
Uhradené príspevky 4
Vymáhané príspevky 5
Spolu riadky 4 a 5 6
Záväzky na prevod predpísaných príspevkov 7
Záväzky na prevod úrokov z omeškania 8
Spolu riadky 7 a 8 9
Prevedené príspevky 10
Záväzky na prevod vymáhaných príspevkov 11
Spolu riadky 10 a 11 12
Rozdiel riadku 4 a 10 13
Príspevky obchodníkov s cennými papiermi Číslo riadku Ročný príspevok Mimoriadny príspevok
Predpísané príspevky 1
Úroky z omeškania 2
Spolu riadky 1 a 2 3
Uhradené príspevky 4
Vymáhané príspevky 5
Spolu riadky 4 a 5 6
Číslo riadkuA6. Pohľadávky z úverov podľa zostatkovej doby splatnosti Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do troch mesiacov vrátane
2. Od troch mesiacov do jedného roku vrátane
3. Od jedného roku do dvoch rokov vrátane
4. Od dvoch rokov do piatich rokov vrátane
5. Nad päť rokov
Spolu
Číslo riadkuA7. Pohľadávky z pôžičiek podľa zostatkovej doby splatnosti Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1 Do troch mesiacov vrátane
2 Od troch mesiacov do jedného roku vrátane
3 Od jedného roku do dvoch rokov vrátane
4 Od dvoch rokov do piatich rokov vrátane
5 Nad päť rokov
Spolu
Číslo riadkuB6 Záväzky z úverov podľa zostatkovej doby splatnosti Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1 Do troch mesiacov vrátane
2 Od troch mesiacov do jedného roku vrátane
3 Od jedného roku do dvoch rokov vrátane
4 Od dvoch rokov do piatich rokov vrátane
5 Nad päť rokov
Spolu

Príloha č. 10 k opatreniu č. MF/22273/2008-74

Rámcová účtová osnova Národného fondu pre riešenie krízových situácií

Účtová trieda 1 – Účty peňažných prostriedkov

Účtová skupina 11 – Účty v Národnej banke Slovenska

111 Bežné účty v Národnej banke Slovenska

Účtová trieda 2 – Účty pohľadávok a záväzkov

Účtová skupina 21 – Pohľadávky na príspevky a záväzky na prevod príspevkov

211 Pohľadávky na príspevky voči bankám

212 Vymáhané pohľadávky na príspevky voči bankám

213 Pohľadávky na príspevky s odloženou splatnosťou voči bankám

214 Pohľadávky na príspevky voči OCP

215 Vymáhané pohľadávky na príspevky voči OCP

216 Pohľadávky na príspevky s odloženou splatnosťou voči OCP

217 Záväzky voči Jednotnému fondu na prevod hotovostných príspevkov

218 Záväzky voči Jednotnému fondu na prevod hotovostných príspevkov, ktoré sú vymáhané

219 Záväzky voči Jednotnému fondu na prevod príspevkov s odloženou splatnosťou

Účtová skupina 22 – Pohľadávky a záväzky z úverov

221 Úvery poskytnuté vybraným inštitúciám

222 Úvery poskytnuté na prevod majetku

223 Úvery poskytnuté preklenovacím inštitúciám

224 Úvery poskytnuté mechanizmom financovania iných členských štátov

226 Úvery prijaté od mechanizmov financovania iných členských štátov

227 Úvery prijaté od Fondu ochrany vkladov

228 Úvery prijaté od vybraných inštitúcií, finančných inštitúcií alebo tretích osôb

Účtová skupina 23 – Pohľadávky z pôžičiek

231 Pôžičky poskytnuté vybraným inštitúciám

232 Pôžičky poskytnuté na prevod majetku

233 Pôžičky poskytnuté preklenovacím inštitúciám

Účtová skupina 24 – Iné pohľadávky a iné záväzky

241 Iné pohľadávky

246 Iné záväzky

247 Záväzky na nenávratné poskytnutie peňažných prostriedkov

Účtová trieda 5 Základné zdroje financovania a závierkové účty

Účtová skupina 51 – Základné zdroje financovania

511 Záväzky voči Jednotnému fondu na riešenie krízových situácií za poskytnuté peňažné prostriedky na riešenie krízovej situácie

512 Fond z príspevkov obchodníkov s cennými papiermi

Účtová skupina 58 – Závierkové účty

581 Začiatočný účet súvahový

582 Konečný účet súvahový

Účtová trieda 9 - Podsúvahové účty

Účtová skupina 91- Pohľadávky a záväzky z budúcich úverov a pôžičiek

911 Pohľadávky na prijatie úverov

912 Pohľadávky na prijatie pôžičiek

916 Záväzky na poskytnutie úverov

917 Záväzky na poskytnutie pôžičiek

Účtová skupina 92 - Pohľadávky a záväzky zo záruk a z ručení

921 Prijaté záruky a ručenia za dlžníkov Národného fondu

922 Prijaté štátne záruky za Národný fond

926 Poskytnuté ručenia

Účtová skupina 94 - Pohľadávky a záväzky zo záložných práv, zabezpečovacích prevodov práv a iných zabepečení

941 Prijaté zabezpečenia cennými papiermi

942 Prijaté zabezpečenia inými právami

Účtová skupina 99 - Evidenčné účty

991 Odpísané pohľadávky

992 Záväzky na nenávratné poskytnutie peňažných prostriedkov

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 6 ods. 17 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov.

2a) Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Napríklad § 21c zákona č. 510/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 písm. g) a ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2007 Z. z.

3a) Príloha č. 6 k opatreniu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 22. marca 2012 č. MF/9713/2012-74 (oznámenie č. 120/2012 Z. z.).

4) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 659/2004 Z. z.

5) § 105 a 106 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5a) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5b) § 83 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 229/1997 Z. z.

5c) § 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

6) § 50 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

7) § 50 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) § 15 zákona č. 595/2003 Z. z.

9) § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

10) Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) § 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12) § 84 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z.

13) § 17 ods. 1 písm. g) zákona č. 118/1996 Z. z.

14) § 3 ods. 5 zákona č. 118/1996 Z. z.

15) § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

14a) § 87 a 88 zákona č. 371/2014 Z. z.

14b) § 89 ods. 3, 9 a 10 zákona č. 371/2014 Z. z.

14c) § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka.

16) § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.