Oznámenie č. 321/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení neskorších predpisov

Čiastka 91/2015
Platnosť od 26.11.2015
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2015 okrem šiesteho, siedmeho, 17., 22. a 23. bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

321

OZNÁMENIE


Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 11. novembra 2015 č. MF/020367/2015 -74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení (oznámenie č. 595/2008 Z. z.) v znení opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027016/2010-74 (oznámenie č. 583/2010 Z. z.), opatrenia z 24. októbra 2011 č. MF/24045/2011-74 (oznámenie č. 369/2011 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2011 č. MF/27545/2011-74 (oznámenie č. 566/2011 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2012 č. MF/23781/2012-74 (oznámenie č. 406/2012 Z. z.) a opatrenia z 24. septembra 2014 č. MF/16232/2014-74 (oznámenie č. 279/2014 Z. z.) na účel, aby sa upravilo finančné vykazovanie a účtovanie v Národnom fonde pre riešenie krízových situácií a aby sa transponovala Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií v prípade platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí vo veci pohľadávok za upísané základné imanie.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2015 okrem šiesteho, siedmeho, 17., 22. a 23. bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2015, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008- 74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení (oznámenie č.595/2008 Z. z.) v znení opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027016/2010-74 (oznámenie č. 583/2010 Z. z.), opatrenia z 24. októbra 2011 č. MF/24045/2011-74 (oznámenie č.369/2011 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2011 č. MF/27545/2011-74 (oznámenie č. 566/2011 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2012 č. MF/23781/2012-74 (oznámenie č.406/2012 Z. z.) a opatrenia z 24. septembra 2014 č. MF/16232/2014-74 (oznámenie č. 279/2014 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za slová „(ďalej len „záručný fond“),“ vkladajú slová „Národný fond pre riešenie krízových situácií2a) (ďalej len „Národný fond“),“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

2. V § 18 ods. 3 sa za slová „s diskontovanými dohodnutými“ vkladajú slová „alebo pri prvotnom zaúčtovaní očakávanými“.

3. V § 18 odsek 4 znie:

(4) Pri odhade zníženia hodnoty finančného majetku sa postupuje tak, že sa porovná dohodnutá hodnota alebo prvotne očakávaná hodnota a dohodnutá splatnosť peňažného toku alebo prvotne očakávané platby peňažného toku z finančného majetku so súčtom doteraz uskutočneného peňažného toku z finančného majetku a v budúcnosti pravdepodobného peňažného toku z neho. Ak je hodnota doteraz uskutočneného peňažného toku a v budúcnosti pravdepodobného peňažného toku nižšia ako dohodnutá alebo očakávaná hodnota peňažného toku, alebo ak je čiastočné alebo úplné splácanie peňažného toku pravdepodobné neskôr ako bolo dohodnuté, alebo sa očakáva neskoršie plynutie platieb peňažného toku, hodnota finančného majetku sa zníži. Zníženie hodnoty finančného majetku sa rovná rozdielu medzi súčasnou hodnotou dohodnutého alebo očakávaného peňažného toku z finančného majetku a pravdepodobnou súčasnou hodnotou peňažného toku z finančného majetku. Očakávaný peňažný tok z podielových účastí sa odhadne metódami založenými na odhade produkčnej schopnosti podniku, akými je skupina metód analýzy diskontovaných peňažných tokov, napríklad metóda „Voľný peňažný tok k vlastnému imaniu“3a).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) Príloha č. 6 k opatreniu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 22. marca 2012 č. MF/9713/2012-74 (oznámenie č. 120/2012 Z. z.).“.

4. V § 18 ods. 5 sa slová „finančného majetku“ nahrádzajú slovom „pohľadávok“ a vypúšťajú sa slová „taký, počas ktorého sa súčasná hodnota peňažných prostriedkov získaných zo speňaženia tohto zabezpečenia zmení len zanedbateľne“.

5. V § 20 sa vypúšťajú odseky 1, 4 a 5.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

6. 20 ods. 1 druhá veta znie: „Prirastanie úroku na kupóne sa môže účtovať lineárnym spôsobom úrokovou mierou podľa emisných podmienok príslušného dlhového cenného papiera.“

7. Za § 44 sa vkladajú § 44a a 44b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Ustanovenia o usporiadaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky ao postupoch účtovania Národného fondu

§44a

Účtovná závierka

(1) Účtovná závierka Národného fondu pozostáva zo súvahy, podsúvahy a z poznámok k nim.

(2) Účtovným obdobím Národného fondu je kalendárny rok.

(3) Na účely vedenia účtovníctva Národného fondu zdrojmi jeho financovania sú

a) záväzky voči Jednotnému fondu na riešenie krízových situácií (ďalej len „Jednotný fond“) za peňažné prostriedky, ktoré poskytol Národnému fondu na riešenie krízovej situácie vybranej inštitúcie,

b) fond príspevkov obchodníkov s cennými papiermi.

c) záväzky na prevod príspevkov14a) poukázaných vybranými inštitúciami na účet Národného fondu v Národnej banke Slovenska do Jednotného fondu,
d) záväzky na prevod príspevkov s odloženou splatnosťou,14b)

e) úvery,

f) iné záväzky, napríklad záväzok na nenávratné poskytnutie peňažných prostriedkov.

(4) Na účely vedenia účtovníctva Národného fondu jeho majetkom sú

a) peňažné prostriedky,

b) pohľadávky na príspevky,

c) pohľadávky na príspevky s odloženou splatnosťou,

d) úvery,

e) pôžičky,

f) iné pohľadávky.

(5) Na účely vedenia účtovníctva Národného fondu sa pôžičkami rozumejú návratné bezodplatne poskytnuté peňažné prostriedky.

(6) Usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky Národného fondu je uvedené v prílohe č. 9.

§ 44b

Účtovanie

(1) Účtovníctvo Národného fondu sa vedie v sústave podvojného účtovníctva. Podsúvahová evidencia sa vykonáva jednoduchým účtovným zápisom.

(2) V účtovníctve Národného fondu sa neúčtuje o výnosoch a nákladoch. Zmena hodnoty majetkovej položky, ktorá mení hodnotu bilančnej sumy, sa súvzťažne účtuje ako zmena hodnoty záväzku, z ktorého je majetková položka financovaná.

(3) Úvery sa oceňujú umorovanou hodnotou podľa § 12 ods. 2 a 3.

(4) Ocenenie úverov a pôžičiek a vymáhaných pohľadávok na príspevky sa upravuje prostredníctvom účtu opravnej položky hodnoty majetku o zníženie jeho hodnoty podľa § 18 ods. 1 až 5 a 8 a 11.

(5) Účty opravných položiek hodnoty majetku sú analytickými účtami k účtom majetku, ktorého zníženie zobrazujú. Majú prírastok na strane Dal a úbytok na strane Má dať. Súvzťažne k nim sa účtuje na účtoch opravných položiek hodnoty záväzkov, z ktorých je príslušný majetok financovaný a ktoré sú analytickými účtami k účtom týchto záväzkov. Majú prírastok na strane Má dať a úbytok na strane Dal.

(6) Úroky a úroky z omeškania sú príslušenstvom pohľadávok,14c) za ktoré sú odplatou alebo za neplnenie podmienok ktorých sú pokutou. Účtujú sa na analytické účty účtov, na ktorých sa účtujú pohľadávky, ktorých sú príslušenstvom a vykazujú sa spolu s nimi.

(7) Rámcová účtová osnova Národného fondu je uvedená v prílohe č. 10.

(8) Pri vedení účtovníctva Národného fondu a zostavovaní jeho účtovnej závierky sa postupuje podľa tohto paragrafu a primerane podľa § 9 ods. 2 až 5, § 12 a 13, § 14 ods. 1 a 3, § 16 ods. 2, § 18 ods. 1 až 5 a 8 a 11, § 24, § 44a, § 48 ods. 1 až 3 a ods. 5 a § 49 ods. 1 až 3 a 8.

(9) Pohľadávky z úverov a pôžičiek a záruky a ručenia za pohľadávky sa oceňujú štvrťročne, k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka. Vymáhané pohľadávky na príspevky sa oceňujú ku dňu účtovnej závierky.

(10) Na účel, aby sa včas identifikovala potreba doplnenia zábezpeky, sa zabezpečenia evidované v podsúvahovej evidencii v účtovej skupine 94 oceňujú mesačne, k poslednému dňu kalendárneho mesiaca.

(11) Pohľadávky na príspevky voči bankám, ktorých úhrada je v omeškaní, sa v deň začatia procesu ich vymáhania, najneskôr ale 91. deň po uplynutí lehoty na ich uhradenie, prevedú na účet 212 Vymáhané pohľadávky na príspevky voči bankám a záväzok v ich hodnote sa prevedie z účtu 217 Záväzky voči Jednotnému fondu na prevod hotovostných príspevkov na účet 218 Záväzky voči Jednotnému fondu na prevod hotovostných príspevkov, ktoré sú vymáhané. Rovnako sa postupuje pri pohľadávkach na príspevky voči obchodníkom s cennými papiermi, ktoré sa prevedú na účet 215 Vymáhané pohľadávky na príspevky voči OCP.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14a až 14c znejú:

14a) § 87 a 88 zákona č. 371/2014 Z. z.

14b) § 89 ods. 3, 9 a 10 zákona č. 371/2014 Z. z.

14c) § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka.“

8. V § 45b ods. 2 druhej vete a tretej vete sa slová „obchodníka s cennými papiermi“ nahrádzajú slovami „účtovnej jednotky“.

9. V § 48 ods. 4 sa číslica „95“ nahrádza číslicou „96“, číslica „96“ sa nahrádza číslicou „97“ a slová „ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „ods. 5“.

10. § 48 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Ak podľa § 49 je ocenenie položky nejakého účtu zložené z dvoch alebo viacerých položiek, ako napríklad Prijaté zabezpečenia cennými papiermi, kde sa zabezpečovací predmet oceňuje reálnou hodnotou, ktorá sa znižuje o predpokladané výdavky na realizáciu zabezpečenia, položka účtu sa analyticky člení na zložky svojho ocenenia.“.

11. V § 49 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pohľadávky zo záruk sa oceňujú dlžnou sumou zabezpečenou touto zárukou; toto ocenenie pohľadávky sa upravuje o zníženie jej hodnoty podľa § 18.“.

12. V § 49 ods. 3 sa číslica „93“ nahrádza číslicou „94“, v odseku 4 sa číslica „94“ nahrádza číslicou „95“, v odseku 5 sa číslica „95“ nahrádza číslicou „96“, v odseku 6 sa číslica „96“ nahrádza číslicou „97“ a v odseku 7 sa číslica „97“ nahrádza číslicou „98“.

13. V § 49 ods. 3 druhej vete sa za slovo „hodnotou“ vkladá čiarka a na konci sa pripájajú tieto slová: „zníženou o predpokladané výdavky na realizáciu zabezpečenia; ak sa zvažuje možnosť použitia jednej z dvoch alebo viacerých možností realizácie zabezpečenia, reálna hodnota predmetu zabezpečenia sa zníži o výdavok na realizáciu zabezpečenia, ktorý je z nich najvyšší“.

14. § 52 znie:

㤠52

Evidencia o prostriedkoch Národného fondu sa vedie od 1. decembra 2015 do 31. decembra 2015 v podsúvahe Fondu ochrany vkladov jednoduchým účtovným zápisom na účtoch účtovnej skupiny 90 Prostriedky Národného fondu. Tieto účty sa zrušia 1. januára 2016 zápisom hodnoty konečného zostatku účtu na strane účtu opačnej k strane účtu, na ktorej je zapísaný jeho konečný zostatok a vypustením tejto účtovnej skupiny z účtovného rozvrhu Fondu ochrany vkladov.“.

15. V prílohe č. 1 sa za Súvahu vkladajú vysvetlivky, ktoré znejú:

„Vysvetlivky k Súvahe:

Aktíva

10. Ostatný majetok - vykazujú sa tu aj poskytnuté zálohy na platby za správu prostriedkov Národného fondu.

Pasíva

5. Ostatné záväzky – vykazujú sa tu aj záväzky za správu prostriedkov Národného fondu, z ktorých náklady znáša Fond ochrany vkladov podľa zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

16. V prílohe č. 1 vo Výkaze ziskov a strát sa za položku „I. Náklady na správu záručného fondu“ vkladá nová položka II., ktorá znie:

„II. Náklady na správu Národného fondu“.

Doterajšia položka II. sa označuje ako položka III.

17. V prílohe č. 1 v Poznámkach v časti Pasíva sa za poznámku „3.II. Záväzky z úverov voči záručnému fondu podľa zostatkovej doby splatnosti“ vkladá nová poznámka, ktorá znie:

„Výkaz ziskov a strát

Čślo riadku II. Náklady na správu Národného fonduBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Vykonávanie operácií platobného styku
2.Vykonávanie účtovných záznamov a zostavovanie finančných výkazov a výkazov nedoplatkov
3.Oceňovanie majetku, záväzkov a zabezpečení
4.Správa a vymáhanie pohľadávok
5.Zabezpečovanie pohľadávok
6.Udeľovanie plnomocenstiev, uzatváranie dohôd a iná právna agenda
Spolu

18. V prílohe č. 2 v Súvahe časti Aktíva sa za riadok 13.3 vkladá nový riadok 14, ktorý znie:

„14. Pohľadávky za upísané základné imanie“.

Doterajšie riadky 14 až 23 sa označujú ako riadky 15 až 24.

19. V prílohe č. 2 v Súvahe časti Pasíva sa vypúšťa riadok „11.2 Pohľadávky voči akcionárom“.

20. V prílohe č. 4 sa dopĺňa účtová skupina 90, ktorá znie:

„90 Prostriedky Národného fondu

Účet Národného fondu v Národnej banke Slovenska

Pohľadávky na príspevky voči bankám

Pohľadávky na príspevky voči obchodníkom s cennými papiermi“.

21. V prílohe č. 4 účtovej triede 9 Podsúvahové účty sa v názve účtovej skupiny 91 slová „budúcich úverov a pôžičiek“ nahrádzajú slovami „úverových zmlúv“.

22. Opatrenie sa dopĺňa prílohou č. 9, ktorá je prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

23. Opatrenie sa dopĺňa prílohou č. 10, ktorá je prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2015, okrem bodov 6, 7, 17, 22 a 23, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/020367/2015-74

Príloha č. 9 k opatreniu č. MF/22273/20078-74

S Ú V A H A

k ...............20..

v eurách

OznačeniePOLOŽKAČíslo poz-námky Bežné účtovné obdobie (BÚO)Predchá-dzajúce účtovné obdobie
Brutto Korekcia Netto
abc1234
xAktívaxxxxx
1. Peňažné prostriedky
2.Pohľadávky na príspevky voči
2.a.bankám
2.b.OCP
3.Vymáhané pohľadávky na príspevky za BÚO voči
3.a. bankám
3.b.OCP
4.Vymáhané pohľadávky na príspevky za minulé účtovné oobdobia (MÚO)
5.Pohľadávky na príspevky s odloženou splatnosťou
6.Pohľadávky z úverov
7.Pohľadávky z pôžičiek
8.Iné pohľadávky
Aktíva spolu
Ozna-čeniePOLOŽKAČíslo poz-námky Bežné účtovné obdobiePredchá-dzajúce účtovné obdobie
Brutto Korekcia Netto
abc1234
xPasívaxxxxx
1.Záväzky voči Jednotnému fondu za poskytnuté peňažné prostriedky
2.Fond príspevkov OCP
3.Záväzky na prevod príspevkov
4.Záväzky na prevod vymáhaných príspevkov za
4.a.BÚO
4.bMÚO
5.Záväzky na prevod príspevkov s odloženou splatnosťou
6.Záväzky z úverov
7.Iné záväzky
Pasíva spolu

P O D S Ú V A H A

k ...............20..

v eurách

Ozna-čenie POLOŽKA Číslo poz-námky Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné obdobie
abc12
xAktívaxxx
1.Pohľadávky na poskytnutie úverov
2.Štátne záruky
3.Prijaté zabezpečenia pohľadávok na príspevky s odloženou splatnosťou
4.Prijaté zabezpečenia iného majetku
Aktíva spolu
x Pasívaxxx
1.Záväzky na poskytnutie úverov
2.Záväzky na poskytnutie pôžičiek
3.Záväzky z ručení
4. Záväzky na nenávratné poskytnutie peňažných prostriedkov
Pasíva spolu

P O Z N Á M K Y

k ...............20..

v eurách

Príspevky bánk Číslo riadku Ročný príspevok Mimoriadny príspevok
Predpísané príspevky 1
Úroky z omeškania 2
Spolu riadky 1 a 2 3
Uhradené príspevky 4
Vymáhané príspevky 5
Spolu riadky 4 a 5 6
Záväzky na prevod predpísaných príspevkov 7
Záväzky na prevod úrokov z omeškania 8
Spolu riadky 7 a 8 9
Prevedené príspevky 10
Záväzky na prevod vymáhaných príspevkov 11
Spolu riadky 10 a 11 12
Rozdiel riadku 4 a 10 13
Príspevky obchodníkov s cennými papiermi Číslo riadku Ročný príspevok Mimoriadny príspevok
Predpísané príspevky 1
Úroky z omeškania 2
Spolu riadky 1 a 2 3
Uhradené príspevky 4
Vymáhané príspevky 5
Spolu riadky 4 a 5 6
Číslo riadkuA6. Pohľadávky z úverov podľa zostatkovej doby splatnosti Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Do troch mesiacov vrátane
2. Od troch mesiacov do jedného roku vrátane
3. Od jedného roku do dvoch rokov vrátane
4. Od dvoch rokov do piatich rokov vrátane
5. Nad päť rokov
Spolu
Číslo riadkuA7. Pohľadávky z pôžičiek podľa zostatkovej doby splatnosti Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1 Do troch mesiacov vrátane
2 Od troch mesiacov do jedného roku vrátane
3 Od jedného roku do dvoch rokov vrátane
4 Od dvoch rokov do piatich rokov vrátane
5 Nad päť rokov
Spolu
Číslo riadkuB6 Záväzky z úverov podľa zostatkovej doby splatnosti Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1 Do troch mesiacov vrátane
2 Od troch mesiacov do jedného roku vrátane
3 Od jedného roku do dvoch rokov vrátane
4 Od dvoch rokov do piatich rokov vrátane
5 Nad päť rokov
Spolu

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/020367/2015-74

Príloha č. 10 k opatreniu č. MF/22273/2008-74

Rámcová účtová osnova Národného fondu pre riešenie krízových situácií

Účtová trieda 1 – Účty peňažných prostriedkov

Účtová skupina 11 – Účty v Národnej banke Slovenska

111 Bežné účty v Národnej banke Slovenska

Účtová trieda 2 – Účty pohľadávok a záväzkov

Účtová skupina 21 – Pohľadávky na príspevky a záväzky na prevod príspevkov

211 Pohľadávky na príspevky voči bankám

212 Vymáhané pohľadávky na príspevky voči bankám

213 Pohľadávky na príspevky s odloženou splatnosťou voči bankám

214 Pohľadávky na príspevky voči OCP

215 Vymáhané pohľadávky na príspevky voči OCP

216 Pohľadávky na príspevky s odloženou splatnosťou voči OCP

217 Záväzky voči Jednotnému fondu na prevod hotovostných príspevkov

218 Záväzky voči Jednotnému fondu na prevod hotovostných príspevkov, ktoré sú vymáhané

219 Záväzky voči Jednotnému fondu na prevod príspevkov s odloženou splatnosťou

Účtová skupina 22 – Pohľadávky a záväzky z úverov

221 Úvery poskytnuté vybraným inštitúciám

222 Úvery poskytnuté na prevod majetku

223 Úvery poskytnuté preklenovacím inštitúciám

224 Úvery poskytnuté mechanizmom financovania iných členských štátov

226 Úvery prijaté od mechanizmov financovania iných členských štátov

227 Úvery prijaté od Fondu ochrany vkladov

228 Úvery prijaté od vybraných inštitúcií, finančných inštitúcií alebo tretích osôb

Účtová skupina 23 – Pohľadávky z pôžičiek

231 Pôžičky poskytnuté vybraným inštitúciám

232 Pôžičky poskytnuté na prevod majetku

233 Pôžičky poskytnuté preklenovacím inštitúciám

Účtová skupina 24 – Iné pohľadávky a iné záväzky

241 Iné pohľadávky

246 Iné záväzky

247 Záväzky na nenávratné poskytnutie peňažných prostriedkov

Účtová trieda 5 Základné zdroje financovania a závierkové účty

Účtová skupina 51 – Základné zdroje financovania

511 Záväzky voči Jednotnému fondu na riešenie krízových situácií za poskytnuté peňažné prostriedky na riešenie krízovej situácie

512 Fond z príspevkov obchodníkov s cennými papiermi

Účtová skupina 58 – Závierkové účty

581 Začiatočný účet súvahový

582 Konečný účet súvahový

Účtová trieda 9 - Podsúvahové účty

Účtová skupina 91- Pohľadávky a záväzky z budúcich úverov a pôžičiek

911 Pohľadávky na prijatie úverov

912 Pohľadávky na prijatie pôžičiek

916 Záväzky na poskytnutie úverov

917 Záväzky na poskytnutie pôžičiek

Účtová skupina 92 - Pohľadávky a záväzky zo záruk a z ručení

921 Prijaté záruky a ručenia za dlžníkov Národného fondu

922 Prijaté štátne záruky za Národný fond

926 Poskytnuté ručenia

Účtová skupina 94 - Pohľadávky a záväzky zo záložných práv, zabezpečovacích prevodov práv a iných zabepečení

941 Prijaté zabezpečenia cennými papiermi

942 Prijaté zabezpečenia inými právami

Účtová skupina 99 - Evidenčné účty

991 Odpísané pohľadávky

992 Záväzky na nenávratné poskytnutie peňažných prostriedkov