Vyhláška č. 535/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky o veřejných dražbách při převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby a o vstupném na tyto dražby

Čiastka 87/1990
Platnosť od 21.12.1990
Účinnosť od 01.01.1991

535

VYHLÁŠKA

ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky

ze dne 29. listopadu 1990

o veřejných dražbách při převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby a o vstupném na tyto dražby

Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky podle § 25 zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, stanoví:


§ 1

Tato vyhláška upravuje podrobnosti o veřejných dražbách provozních jednotek, ke kterým měly ke dni 1. listopadu 1990 právo hospodaření státní podniky, rozpočtové a příspěvkové organizace a národní výbory (dále jen „organizace“), k nimž dochází při převodech majetku státu podle zákona o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby (dále jen „zákon“).1)

§ 2

Předmět veřejné dražby

Předmětem veřejné dražby (dále jen „dražba“) mohou být jen provozní jednotky zařazené do seznamů provozních jednotek vyhotovených okresními komisemi pro privatizaci nebo Pražskou komisí pro privatizaci národního majetku (dále jen „komise“) a potvrzených ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky (dále jen „ministerstvo“).

§ 3

Účastníci dražby

(1) Účastníci dražby (§ 3 a § 13 odst. 2 zákona) jsou při vstupu do dražební místnosti povinni předložit potvrzení příslušné pobočky peněžního ústavu o složení dražební jistoty. Je-li účastníkem dražby právnická osoba, je ten, kdo jedná jejím jménem povinen předložit též doklad o tom, že je oprávněn jménem této právnické osoby účastnit se dražby a doklad totožnosti.

(2) Účastníci dražby a ostatní přítomní na dražbě jsou v průběhu jejího konání povinni nerušit průběh dražby, dbát pokynů organizátorů dražby a podrobit se opatřením přijatým k udržování pořádku v dražební místnosti a jejím okolí.

§ 4

Vstupné na dražbu

(1) Dražbě může být přítomen každý občan, který zaplatil vstupné. Účastníci dražby vstupné neplatí.

(2) Vstupné do jedné dražební místnosti činí 50 Kčs na osobu a den.

§ 5

Organizační zabezpečení dražby

(1) Dražby organizují a na jejich průběh dohlížejí komise prostřednictvím svých členů, které pověřují účastí na jejich konání.

(2) Komise je povinna zajistit účastníkům dražby přednostní vstup do dražební místnosti a vymezit pro ně prostor, ve kterém budou moci nerušeně provádět úkony spojené s dražbou.

(3) Komise zabezpečí, aby v dražební místnosti byly všem účastníkům dražby zpřístupněny seznamy provozních jednotek, které budou v jejím průběhu vydražovány.

§ 6

Dražební místnost

Komise je povinna pro konání dražby zajistit vhodnou místnost, která je veřejně přístupná, dostatečně prostorná, osvětlená a má vhodnou akustiku.

§ 7

(1) Dražbu provádí licitátor. Licitátora jmenuje komise.

(2) Komise je povinna pro každou dražbu připravit náhradního licitátora pro případ, že by dražbu provádějící licitátor nemohl ve své činnosti pokračovat.

§ 8

Licitátorem může být jmenována fyzická osoba starší 18 let, bezúhonná, s rétorickými předpoklady, fyzicky i psychicky způsobilá k výkonu této činnosti.

§ 9

(1) Komise je povinna dohlížet na činnost licitátora, zejména na to, zda při dražbě postupuje v souladu se zákonem a s touto vyhláškou, zda při dražbě jednotlivých provozních jednotek nepostupuje kvapně a zda se chová k jednotlivým účastníkům dražby nestranně.

(2) Neplní-li licitátor řádně své povinnosti, může ho komise v průběhu dražby odvolat a na jeho místo jmenuje náhradního licitátora.

§ 10

(1) Komise může zastavit konání dražby v případě, že z technických důvodů nebo pro nevhodné chování účastníků dražby a ostatních přítomných na dražbě nebude možné v dražbě pokračovat.

(2) Komise může též vyloučit z konání veřejné dražby účastníka, který se chová v rozporu se zákonem a s touto vyhláškou.

Průběh dražby

§ 11

Komise před zahájením dražby přidělí každému účastníku dražby dražební číslo, které mu vydá na zřetelně viditelné tabulce.

§ 12

(1) Licitátor zahajuje dražbu oznámením provozní jednotky, která je předmětem dražby, její vyvolávací ceny (§ 8 zákona), ceny zásob bez předmětů postupné spotřeby a oznámením, zda se jedná o první či opakovanou dražbu.

(2) Licitátor zopakuje vyvolávací cenu a účastníci dražby činí nabídky. Nabídka se činí zvednutím dražebního čísla.

(3) Pokud nabídku ve výši vyvolávací ceny činí více účastníků, licitátor určí toho z nich, který se přihlásil jako první a v jeho prospěch opakuje nabídku třikrát spolu s dodatkem „poprvé“, „podruhé“, „potřetí“.

(4) Pokud jiný účastník dražby do doby doznění poslední vyvolávky dá vyšší nabídku, licitátor opakuje tuto nabídku ve prospěch tohoto účastníka dražby třikrát spolu s dodatkem „poprvé“, „podruhé“, „potřetí“.

(5) Licitace podle odstavce 4 se opakuje tolikrát, kolikrát je učiněna do doby doznění poslední vyvolávky nová vyšší nabídka.

(6) Nejmenší povolený rozdíl mezi navzájem následujícími nabídkami (dále jen „příhoz“) činí 100 Kčs. Činí-li stejnou nabídku nejméně dva účastníci dražby, může licitátor nejmenší povolený příhoz zvýšit.

(7) Trojí opakování vyvolávky se provádí bez ukvapenosti a zvláště pak poslední vyvolávka až po třech minutách, které uplynou od předposlední vyvolávky. Po doznění poslední vyvolávky licitátor úhozem dražebního kladívka určí provozní jednotku k prodeji tomu, kdo poslední nabídku učinil a zároveň zvolá jeho dražební číslo.

(8) Neučiní-li žádný z účastníků dražby nabídku alespoň ve výši vyvolávací ceny, opakuje licitátor vyvolávací cenu třikrát spolu s dodatkem „poprvé“, „podruhé“, „potřetí“ a tím dražbu ukončí.

§ 13

(1) Nepodaří-li se provozní jednotku vydražit způsobem uvedeným v § 12 a účastní-li se na dražbě nejméně pět osob, licitátor vyvolávací cenu postupně snižuje, a to vždy o 10 %, nejvýše však o 50 % vyvolávací ceny (10 zákona) anebo při opakované dražbě o 80 % vyvolávací ceny (§ 13 odst. 3 zákona).

(2) Pokud projeví zájem o vydražovanou provozní jednotku více účastníků, postupuje licitátor podle § 12. Projeví-li zájem o vydražovanou provozní jednotku pouze jeden účastník dražby, licitátor úhozem dražebního kladívka určí provozní jednotku k prodeji tomuto účastníku.


§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.


Ministr:

Ing. Ježek CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby.