Vyhláška č. 568/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupnom na tieto dražby

Čiastka 92/1990
Platnosť od 28.12.1990
Účinnosť od 22.11.1991

568

VYHLÁŠKA

Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky

z 10. decembra 1990

o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupnom na tieto dražby

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky podľa § 25 zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby ustanovuje:


§ 1

Základné ustanovenie

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o verejných dražbách (ďalej len „dražba“) prevádzkových jednotiek, ku ktorým mali k 1. novembru 1990 právo hospodárenia štátne podniky, rozpočtové a príspevkové organizácie a národné výbory (ďalej len „organizácie“), ktoré sa uskutočňujú pri prevodoch majetku štátu podľa zákona o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby (ďalej len „zákon“).1)

§ 2

Predmet dražby

Predmetom dražby môžu byť len prevádzkové jednotky zaradené do zoznamov prevádzkových jednotiek (ďalej len „zoznamy“), vyhotovených komisiami pre privatizáciu národného majetku (ďalej len „komisie“) a potvrdených Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky.

§ 3

Účastníci dražby

(1) Účastník dražby2) je pri vstupe do dražobnej miestnosti povinný predložiť potvrdenie o zložení dražobnej zábezpeky v pobočke Slovenskej štátnej sporiteľne na vinkulovaný účet; ďalej je povinný preukázať spôsobilosť stať sa vlastníkom prevádzkovej jednotky.3) Ak je účastníkom dražby právnická osoba, je ten, kto je oprávnený v jej mene konať, povinný predložiť aj splnomocnenie a preukázať svoju totožnosť.

(2) Účastníci dražby sú v priebehu jej konania povinní správať sa tak, aby nedochádzalo k rušeniu priebehu dražby, dbať na pokyny organizátorov dražby a podrobiť sa opatreniam prijatým na udržiavanie poriadku v dražobnej miestnosti a jej okolí.

§ 4

Poplatok a vstupné na dražbu

(1) Za oprávnenie zúčastniť sa dražby zaplatí každý účastník poplatok 1 000 Kčs4) poverenému členovi komisie.

(2) Na dražbe môže byť prítomná každá osoba, ktorá zaplatila vstupné. Účastníci dražby vstupné neplatia.

(3) Vstupné do dražobnej miestnosti je 50 Kčs na osobu a deň.

§ 5

Organizačné zabezpečenie dražby

(1) Dražby organizujú a na ich priebeh dohliadajú komisie prostredníctvom svojich poverených členov. Pri zabezpečení dražieb pomáhajú komisiám ich sekcie.

(2) Komisia zabezpečí účastníkom dražby prednostný vstup do dražobnej miestnosti a určí priestor, v ktorom budú môcť nerušene vykonávať úkony spojené s dražbou.

(3) Komisia zabezpečí, aby v dražobnej miestnosti boli všetkým účastníkom dražby prístupné zoznamy prevádzkových jednotiek, ktoré budú v jej priebehu vydražované.

(4) Komisia je na požiadanie povinná zabezpečiť poslancom Federálneho zhromaždenia alebo poslancom Slovenskej národnej rady voľný vstup do dražobnej miestnosti a poskytnúť im informácie o priebehu dražby.

§ 6

Dražobná miestnosť

Komisia je povinná zabezpečiť pre dražbu vhodnú miestnosť, ktorá je verejne prístupná, dostatočne priestranná, osvetlená a má vhodnú akustiku.

Licitátor

§ 7

(1) Dražbu vykonáva licitátor. Licitátora vymenúva a odvoláva komisia.

(2) Komisia je povinná pre každú dražbu určiť licitátora a náhradného licitátora.

§ 8

Za licitátora môže byť vymenovaná fyzická osoba staršia ako 18 rokov, bezúhonná, výrečná, fyzicky a psychicky spôsobilá na výkon tejto činnosti.

§ 9

(1) Poverený člen komisie dohliada na činnosť licitátora, najmä na to, či pri dražbe postupuje v súlade so zákonom a s touto vyhláškou a či sa chová k jednotlivým účastníkom dražby nestranne.

(2) Ak neplní licitátor riadne svoje povinnosti, môže ho poverený člen komisie odvolať a na jeho miesto určiť náhradného licitátora.

Priebeh dražby

§ 10

Ak má záujem o jednu vydražovanú prevádzkovú jednotku viac účastníkov dražby, pridelí komisia pred jej začatím každému účastníkovi dražby poradové číslo, ktoré mu vydá na zreteľne viditeľnej tabuľke.

§ 11

(1) Licitátor začína dražbu oznámením prevádzkovej jednotky, ktorá je predmetom dražby, vyvolávacej ceny5) a ceny zásob bez predmetov postupnej spotreby ku dňu dražby.

(2) Účastníci dražby reagujú na oznámenie vyvolávacej ceny zdvihnutím tabuľky s poradovým číslom. Ak prejaví o vydražovanú prevádzkovú jednotku záujem viac účastníkov dražby, určí licitátor toho z nich, ktorý sa prihlásil ako prvý. V prospech tohto účastníka dražby licitátor opakuje ponuku ceny trikrát spolu s dodatkom „prvý raz“, „druhý raz“, „tretí raz“.

(3) Ak iný účastník dražby do doznenia poslednej ponuky oznámenej licitátorom podľa odseku 2 ponúkne vyššiu sumu, dražba pokračuje. Licitátor v takomto prípade pokračuje od tejto poslednej ponuky. Najnižšia suma, o ktorú možno ponuku zvýšiť, je 1000 Kčs.

(4) Licitátor opakuje ponuku podľa odseku 2 bez unáhlenia. Po treťom opakovaní ponuky licitátor určí príklepom prevádzkovú jednotku tomu, kto urobil poslednú ponuku.

§ 12

(1) Ak sa nepodarí prevádzkovú jednotku, s ktorou sa nedraží nehnuteľnosť, vydražiť spôsobom uvedeným v § 11 a ak sa zúčastní na dražbe najmenej päť osôb, licitátor vyvolávaciu cenu postupne znižuje, a to vždy o 10 %, najviac však o 50 % vyvolávacej ceny alebo pri opakovanej dražbe o 80 % vyvolávacej ceny.

(2) Pri opakovanej dražbe prevádzkovej jednotky, s ktorou sa draží nehnuteľnosť, ak sa na dražbe zúčastní najmenej päť osôb, licitátor vyvolávaciu cenu postupne znižuje, najviac však o 50 % vyvolávacej ceny.

(3) Ak v prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 prejaví záujem o vydražovanú prevádzkovú jednotku niektorý z účastníkov dražby, opakuje licitátor v jeho prospech zníženú vyvolávaciu cenu trikrát spolu s dodatkom „prvý raz“, „druhý raz“, „tretí raz“.

(4) Licitátor opakuje zníženú vyvolávaciu cenu podľa odseku 3 bez unáhlenia. Po treťom opakovaní zníženej vyvolávacej ceny licitátor príklepom určí prevádzkovú jednotku tomu, kto prejavil záujem podľa odseku 3.

(5) Ak iný účastník dražby do príklepu licitátora ponúkne vyššiu sumu, postupuje sa podľa § 11.

§ 13

Ak o vydražovanú prevádzkovú jednotku prejaví záujem iba jeden účastník dražby, licitátor úderom dražobného kladivka určí prevádzkovú jednotku tomuto účastníkovi.

§ 14

Zastavenie dražby

Poverený člen komisie môže výkon dražby zastaviť, ak pre technické dôvody alebo pre protiprávne alebo nevhodné správanie sa účastníkov dražby a ostatných prítomných nebude možné v dražbe riadne pokračovať. V takomto prípade určí komisia náhradný termín dražby za podmienok ustanovených zákonom.


§ 15

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Húska DrSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby.

2) § 5 ods. 1 zák. č. 427/1990 Zb.

3) § 3 a 13 ods. 2 zák. č. 427/1990 Zb.

4) § 5 ods. 3 zák. č. 427/1990 Zb.

5) § 8 zák. č. 427/1990 Zb.

6) § 10 zák. č. 427/1990 Zb.

7) § 13 ods. 3 zák. č. 427/1990 Zb.