Nájdených 75
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
233/1995 Z. z. Exekučný poriadok 01.12.1995
350/2018 Z. z. Zákon o ochrane majetku v plynárenstve 12.12.2018
68/2017 Z. z. Vyhláška o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 01.04.2017
440/2015 Z. z. Zákon o športe 01.01.2016
424/2015 Z. z. Vyhláška o ďalšom vzdelávaní a preskúšaní mediátorov 01.01.2016
355/2014 Z. z. Vyhláška o centrálnom registri exekúcií 01.01.2015
335/2014 Z. z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní 01.01.2015
327/2013 Z. z. Vyhláška o výberovom konaní na funkciu súdneho exekútora 01.11.2013
180/2013 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 01.10.2013
466/2009 Z. z. Zákon o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok 15.12.2009
514/2003 Z. z. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci 01.07.2004
249/1999 Z. z. Vyhláška o postupe likvidátora štátneho podniku 01.10.1999
211/1997 Z. z. Zákon o revitalizácii podnikov 30.07.1997
288/1995 Z. z. Vyhláška o odmenách a náhradách súdnych exekútorov 16.12.1995
66/2021 Z. z. Novela zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 15.03.2021
46/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení 01.04.2020
389/2019 Z. z. Novela zákona o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 01.12.2019
57/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci nesúladu ustanovenia zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti 28.02.2019
59/2018 Z. z. Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 01.04.2018
264/2017 Z. z. Novela Obchodného zákonníka 08.11.2017