Nájdených 104
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
337/2014 Z. z. Vyhláška o financovaní geologických prác 15.12.2014
180/2013 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 01.10.2013
345/2012 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe 01.01.2013
409/2011 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže 01.01.2012
321/2011 Z. z. Opatrenie o poskytnutí dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu obcí 13.10.2011
258/2011 Z. z. Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia 03.08.2011
226/2011 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 01.09.2011
107/2010 Z. z. Nariadenie o vhodnosti prírodných štruktúr pri uskladňovaní plynov a kvapalín 01.04.2010
461/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva Katastrálny zákon 01.12.2009
300/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii 01.08.2009
249/2008 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov 01.08.2008
51/2008 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva geologický zákon 15.02.2008
569/2007 Z. z. Geologický zákon 01.01.2008
194/2007 Z. z. Vyhláška o podrobnejších geodetických a kartografických činnostiach 01.05.2007
525/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 01.01.2004
216/1995 Z. z. Zákon o Komore geodetov a kartografov 01.01.1996
215/1995 Z. z. Zákon o geodézii a kartografii 01.01.1996
98/1992 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem 24.03.1992
82/1967 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa Komisia pre klasifikáciu zásob ložísk nerastných surovín podriaďuje vláde 01.09.1967
276/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa určuje deň, ktorým sa okresné národné výbory ujímajú výkonu pôsobnosti vo veciach verejného vymeriavania a mapovania. 01.01.1950