Vyhláška č. 56/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov

Čiastka 23/2001
Platnosť od 20.02.2001 do31.05.2002
Účinnosť od 01.03.2001 do31.05.2002
Zrušený 184/2002 Z. z.

OBSAH

56

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

zo 17. januára 2000,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 20 ods. 2 a § 32 ods. 1 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 10/1977 Zb., ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov sa mení takto:

Prílohy č. 1 a 2 sa nahrádzajú prílohami č. 1 a 2 k tejto vyhláške, ktoré znejú:

,,1. Príloha č. 1 znie:

ZOZNAM VODÁRENSKÝCH TOKOV

Por. č. Názov toku Číslo hydrologického poradia *) Vodárenský tok v úseku
od km do km
1. Javorinka 3-01-01-007 10,60 18,50
2. Lipník 3-01-01-039 1,85 14,50
3. Poprad 3-01-02-002 139,90 142,50
Ľadový potok 3-01-02-001 0,00 2,00
4. Veľký Šum 3-01-02-005 4,20 7,80
5. Mlynica 3-01-02-012 17,20 21,60
6. Hromadná voda 3-01-02-032 2,00 3,40
7. Slavkovský potok 3-01-02-041 11,80 16,20
8. Štiavnik 3-01-02-042 4,50 8,30
9. Studený potok 3-01-02-053 9,25 16,80
10. Kežmarská Biela voda 3-01-03-003 6,60 18,20
Zelený potok 3-01-03-002 0,00 3,80
11. Lomnický potok 3-01-03-049 3,50 7,20
12. Jakubianka 3-01-03-075 10,00 21,50
13. Ipoltica 4-21-01-016 0,00 17,20
14. Kamenistý potok 4-21-01-073 0,00 7,30
15. Demänovka 4-21-02-028 4,10 18,30
Priečny potok 4-21-02-028 0,00 3,60
Otupnianka 4-21-02-029 0,00 3,50
Zadná voda 4-21-02-029 0,00 6,80
16. Ľubochnianka 4-21-02-120 5,60 24,70
17. Nová rieka 4-21-03-002 0,00 4,60
18. Riečka 4-21-03-018 0,00 2,80
19. Mútňanka 4-21-03-022 12,70 22,40
20. Polhoranka 4-21-03-054 15,60 27,00
21. Studený potok 4-21-04-020 14,00 25,80
22. Turiec 4-21-05-020 69,40 77,40
23. Pivovarský potok 4-21-05-099 3,85 7,90
24. Kysuca 4-21-06-012 30,80 63,50
25. Stankovský potok 4-21-06-051 1,80 3,10
26. Oščadnica 4-21-06-063 7,20 13,20
27. Bystrica 4-21-06-073 20,80 31,20
28. Klubinský potok 4-21-06-090 0,00 8,70
29. Petrovička 4-21-07-007 8,00 16,50
30. Štiavnik 4-21-07-048 9,50 19,20
31. Papradnianka 4-21-07-056 11,30 22,00
32. Tužina 4-21-11-010 7,25 15,00
33. Nitrica 4-21-11-084 33,70 51,60
34. Čierny Hron 4-23-01-080 15,85 25,40
Čierny potok 4-23-01-081 0,00 4,30
35. Kamenistý potok 4-23-01-098 0,40 25,80
36. Osrblianka 4-23-01-106 6,50 15,90
37. Vajskovský potok 4-23-02-020 2,70 17,50
38. Jaseniansky potok 4-23-02-029 5,60 18,60
39. Slatina 4-23-03-001 48,00 58,95
40. Hučava 4-23-03-068 15,00 28,20
41. Smrečník 4-23-04-038 0,00 4,50
42. Vydričný potok 4-23-04-067 1,65 5,56
43. Prochotský potok 4-23-04-078 12,50 14,90
44. Vyhniansky potok 4-23-04-081 12,70 12,80
45. Starohutský potok 4-23-04-115 5,80 8,40
46. Ipeľ 4-24-01-001 179,80 197,90
47. Litava 4-24-03-060 14,80 47,80
48. Daňová 4-30-03-020 2,70 6,15
Kryštálový potok 4-30-03-020 0,00 1,80
49. Udáva 4-30-03-064 11,70 39,00
50. Cirocha 4-30-03-087 37,25 55,20
51. Barnov 4-30-03-121 7,30 9,80
52. Čierny potok 4-30-03-121 0,90 2,50
53. Hybkaňa 4-30-03-121 0,10 2,60
54. Kamenica 4-30-03-130 7,70 19,50
55. Suchý potok 4-30-03-135 0,90 5,50
56. Zbojský potok 4-30-05-012 14,50 21,40
57. Ráztoka 4-30-05-013 0,00 4,90
58. Bystriansky potok 4-30-05-014 0,00 4,50
59. Brusný potok 4-30-05-043 1,20 4,30
60. Žiarovnica 4-30-06-010 11,20 15,30
61. Syrový potok 4-30-06-021 3,10 9,30
62. Ondava 4-30-08-001 51,20 148,70
Rusinec 4-30-08-013 0,00 3,90
Ladomirka 4-30-08-017 0,00 20,70
Zimný potok 4-30-08-037 0,00 3,65
Chotčianka 4-30-08-038 0,00 26,20
Kazimírsky potok 4-30-08-104 0,00 9,50
63. Topia 4-30-09-001 62,90 136,80
64. Lysá 4-30-09-130 0,00 1,30
65. Hermanovský potok 4-30-09-143 6,20 10,90
66. Slaná 4-31-01-001 84,30 92,60
67. Súľovský potok 4-31-01-023 4,60 14,00
68. Rožňavský potok 4-31-01-032 5,20 13,10
69. Lepkavý potok 4-31-01-047 0,60 5,70
70. Židlovský potok 4-31-01-063 0,80 4,40
71. Klenovská Rimava 4-31-03-016 7,25 22,00
72. Kokavka 4-31-03-038 1,30 13,50
73. Hornád 4-32-01-001 136,70 178,60
Bystrá 4-32-01-004 0,00 15,20
Veľká Biela voda 4-32-01-024 0,00 12,80
74. Holubnica 4-32-01-036 10,40 12,00
75. Čierny potok 4-32-01-041 0,75 2,20
76. Peklisko 4-32-01-046 0,50 5,10
77. Smrdiace mláky 4-32-01-047 0,80 2,70
78. Zimná 4-32-01-062 2,20 4,20
79. Slovinský potok 4-32-01-098 8,85 16,20
80. Poráčsky potok 4-32-01-101 6,00 11,40
81. Stará voda 4-32-02-027 0,00 12,60
82. Bystrý potok 4-32-02-033 7,65 10,00
83. Smolník 4-32-02-044 13,00 19,40
84. Veľký Hutný potok 4-32-02-055 2,60 5,00
85. Hrelíkov potok 4-32-02-057 3,30 5,50
86. Perlový potok 4-32-02-062 5,20 12,00
87. Žakarovský potok 4-32-02-064 4,50 5,40
88. Kojšovský potok 4-32-02-065 7,70 15,80
89. Myslavský potok 4-32-03-070 15,50 19,30
90. Torysa 4-32-04-001 109,20 131,70
Rovinný potok 4-32-04-004 0,00 4,40
Olsavica 4-32-04-006 0,00 5,10
Škapová 4-32-04-008 0,00 6,80
91. Ľutinka 4-32-04-048 8,40 17,10
92. Veľký potok 4-32-04-070 0,00 14,00
93. Pastevník 4-32-04-081 4,70 8,20
94. Fričkovský potok 4-32-04-085 5,00 8,30
95. Hrabovec 4-32-04-091 10,30 13,80
96. Šebastovka 4-32-04-116 9,50 13,00
Šebastovík 4-32-04-116 0,70 4,20
97. Sigordský potok 4-32-04-127 0,45 2,60
98. Svinický potok 4-32-05-022 13,70 16,70
Medvedí potok 4-32-05-022 0,00 0,40
99. Bodva 4-33-01-001 39,00 48,40
Porča 4-33-01-004 0,00 4,70
100. Piverský potok 4-33-01-006 1,00 4,30
101. Zlatná 4-33-01-008 2,90 8,50
102. Zábava 4-33-01-017 5,90 8,10
Hájny potok 4-33-01-017 0,00 1,80
103. Ida 4-33-01-027 37,50 53,70

*) Číslo hydrologického poradia je určené podlá vodohospodárskej mapy v mierke 1 : 50 000, 2. vydanie.

2. Príloha č. 2 znie:

ZOZNAM VODOHOSPODÁRSKY VÝZNAMNÝCH VODNÝCH TOKOV

Por. č. Názov toku Číslo hydrologického poradia1) Vodohospodársky významný tok
v úseku (km) hraničný v úseku (km)
1. Biela voda 3-01-01-001 0,00 - 12,47
2. Rybí potok 3-01-01-003 0,00 - 0,54
3. Javorinka 3-01-01-007 0,00 - 2,12
4. Suchý potok 3-01-01-015 0,00 - 1,33
5. Osturniansky potok 3-01-01-016
6. Soliskový potok 3-01-01-025 0,00 - 0,26
7. Zubrovský potok 3-01-01-025 0,00 - 1,65
8. Dunajec 3-01-01-026 0,00 - 17,00
9. Starovinský potok 3-01-01-026 1,60-3,66
10. Faltinovský potok 3-01-01-026 0,00 - 1,07
11. Rieka 3-01-01-027
12. Záhorský potok 3-01-01-033 0,00 - 1,47
13. Jordanec 3-01-01-035
14. Havka 3-01-01-037
15. Lipník 3-01-01-039
16. Ľadový potok 3-01-02-001
17. Poprad 3-01-02-002 0,00 - 26,40
33,70 - 38,30
18. Veľký Šum 3-01-02-005
19. Mlynica 3-01-02-012
20. Velický potok 3-01-02-032
21. Hromadná voda 3-01-02-032
22. Slavkovský potok 3-01-02-041
23. Štiavnik 3-01-02-042
24. Skalný potok 3-01-02-050
25. Studený potok 3-01-02-053
26. Vrbovský potok 3-01-02-064
27. Ľubica 3-01-02-073
28. Zelený potok 3-01-03-002
29. Kežmarská Biela voda 3-01-03-003
30. Čierna voda 3-01-03-009
31. Biela 3-01-03-016
32. Toporský potok 3-01-03-035
33. Holumnický potok 3-01-03-041
34. Lomnický potok 3-01-03-049
35. Rieka 3-01-03-053
36. Kamienka 3-01-03-061
37. Jakubianka 3-01-03-075
38. Šambronka 3-01-03-094
39. Ľubotínka 3-01-03-104
40. Smrečný potok 3-01-03-115 0,00 - 5,05
41. Kurčín 3-01-03-118 0,00 - 2,00
42. Kremnianka 3-01-03-133
43. Lemešná 4-11-01-006 2,00 - 2,40
44. Radejovka 4-13-02-056 0,60 - 1,75
45. Sudomerický potok 4-13-02-063 0,00 - 13,70
46. Zlatnícky potok (Skalický potok) 4-13-02-066 0,00-0,10
47. Morava 4-13-02-071 0,00 - 70,00
48. Chvojnica 4-13-02-077
49. Chropovský potok 4-13-02-080
50. Koválovecký potok 4-13-02-084
51. Rúbaniskový potok 4-13-02-090
52. Unínsky potok 4-13-02-094
53. Myjava 4-13-03-001
54. Teplica 4-13-03-001 25,80 - 26,00
55. Bedernícky potok 4-13-03-013
56. Brezovský potok 4-13-03-014
57. Bystrina 4-13-03-019
58. Zrúbanský potok 4-13-03-026
59. Bahenský potok 4-13-03-028
60. Liešťanský potok 4-13-03-035 0,00 - 1,20
61. Zápasečník 4-13-03-038
62. Koválovský potok 4-13-03-052
63. Smolinský potok 4-13-03-081
64. Zoborský kanál 4-17-02-005
65. Rudava 4-17-02-009
66. Hrudky 4-17-02-012
67. Rudavka 4-17-02-020
68. Lakšársky potok2) 4-17-02-034 0,00 - 14,12
69. Studená voda 4-17-02-037
70. Kopčiansky kanál 4-17-02-053
71. Výtržina 4-17-02-053
72. Kanál Tvrdonice - Holíč 4-17-02-056
73. Prívodný kanál k čerp. stan. Brodské Brodštiansky 4-17-02-061
74. Kanál Kúty - Brodské 4-17-02-063
75. Malolevársky kanál 4-17-02-064
76. Malina 4-17-02-070
77. Močiarka 4-17-02-084
78. Suchý potok 4-17-02-090
79. Stupavský potok 4-17-02-095
80. Mláka 4-17-02-102
81. Dunaj 4-20-01-001 1 708,2 - 1 850,2
1 872,7 - 1 880,2
82. Vydrica 4-20-01-004
83. Prívodný kanál k VE Gabčíkovo 4-20-01-008
84. Odpadový kanál od VE Gabčíkovo 4-20-01-008
85. Malý Dunaj 4-20-01-010
86. Klučovský kanál 4-20-01-013
87. Kanál Ňárad - Vrbina 4-20-01-013
88. Kanál Milinovce - Vrbina 4-20-01-013
89. Kanál Vrbina - Medveďov 4-20-01-015
90. Kanál Medveďov - Klučovec 4-20-01-015
91. Čičovský kanál 4-20-01-015
92. Kanál Holiare - Kosihy 4-20-01-015
93. Kanál Čičov - Holiare 4-20-01-015
94. Kanál Vrbina - Holiare 4-20-01-015
95. Kanál Veľký Meder - Holiare 4-20-01-015
96. Patinský kanál 4-20-02-003
97. Obidský kanál 4-20-02-013
98. Čierny Váh 4-21-01-001
99. Ipoltica 4-21-01-016
100. Biely Váh 4-21-01-028
101. Váh 4-21-01-038
102. Boca 4-21-01-039
103. Hybica 4-21-01-056
104. Bela 4-21-01-071
105. Kamenistý potok 4-21-01-073
106. Račková 4-21-01-078
107. Smrečianka 4-21-02-021
108. Demänovka 4-21-02-028
109. Priečny potok 4-21-02-028
110. Otupnianka 4-21-02-029
111. Zadná voda 4-21-02-029
112. Kvačianka 4-21-02-040
113. Paludžanka 4-21-02-050
114. Dúbravka 4-21-02-051
115. Ľupčianka 4-21-02-064
116. Teplianka 4-21-02-072
117. Sliačanka 4-21-02-078
118. Štiavničanka 4-21-02-080
119. Revúca 4-21-02-084
120. Likavka 4-21-02-110
121. Ľubochnianka 4-21-02-120
122. Biela Orava 4-21-03-001
123. Nová rieka 4-21-03-002
124. Riečka 4-21-03-018
125. Mútňanka 4-21-03-022
126. Hruštínka 4-21-03-034
127. Veselianka 4-21-03-042
128. Michalovka 4-21-03-053
129. Polhoranka 4-21-03-054
130. Kriváň 4-21-03-075 0,00 - 1,67
131. Chyžník 4-21-03-095 0,00 - 1,42
132. Surdícky potok 4-21-03-095 0,00 - 0,40
133. Jelešňa 4-21-03-096 2,50 - 13,00
134. Hraničný Kriváň 4-21-03-100 1,20-2,87
135. Pasekový potok 4-21-03-100 0,70- 1,15
136. Orava 4-21-04-001
137. Oravica 4-21-04-003
138. Studený potok 4-21-04-020
139. Racibor 4-21-04-047
140. Pučov 4-21-04-049
141. Jasenovský potok 4-21-04-054
142. Lehotský potok 4-21-04-060
143. Zázrivka 4-21-04-068
144. Bystrička 4-21-04-081
145. Krpeliansky kanál Krpeľany - Lipovec 4-21-05-004
146. Studenec 4-21-05-008
147. Kantorský potok 4-21-05-010
148. Turiec 4-21-05-020
149. Javorovec 4-21-05-023
150. Turček 4-21-05-025
151. Jasenica 4-21-05-043
152. Teplica 4-21-05-047
153. Polerieka 4-21-05-054
154. Vedžer 4-21-05-056
155. Dolinka 4-21-05-057
156. Somolický potok 4-21-05-060
157. Vríca 4-21-05-065
158. Valčiansky potok 4-21-05-071
159. Blatnický potok 4-21-05-075
160. Beliansky potok 4-21-05-086
161. Necpalský potok 4-21-05-091
162. Pivovarský potok 4-21-05-099
163. Hoskora 4-21-05-112
164. Varínka 4-21-05-114
165. Kysuca 4-21-06-012
166. Predmieranka 4-21-06-027
167. Olešnianka 4-21-06-035
168. Čierňanka 4-21-06-045
169. Latonka 4-21-06-050 0,00 - 1,70
170. Hrčava 4-21-06-051 1,30- 1,80
171. Gorilov potok 4-21-06-051 0,00 - 0,60
172. Stankovský potok 4-21-06-051
173. Oščadnica 4-21-06-063
174. Bystrica 4-21-06-073
175. Harvelka 4-21-06-075
176. Vychylovka 4-21-06-078
177. Klubinský potok 4-21-06-090
178. Ochodničanka 4-21-06-096
179. Povinský potok 4-21-06-100
180. Vadičovský potok 4-21-06-102
181. Snežnica 4-21-06-107
182. Rajčanka 4-21-06-115
183. Porubský potok 4-21-06-134
184. Kuneradský potok 4-21-06-138
185. Turiansky potok 4-21-06-143
186. Petrovička 4-21-07-007
187. Hradnianka 4-21-07-015
188. Manínsky potok 4-21-07-021
189. D omanižanka 4-21-07-023
190. Hričovský kanál Hričov - Pov. Bystrica 4-21-07-035
191. Dlhopoľka 4-21-07-036
192. Rovnianka 4-21-07-042
193. Štiavnik 4-21-07-048
194. Papradnianka 4-21-07-056
195. Marikovský potok 4-21-07-066
196. Nosičky kanál Nosice - Puchov 4-21-07-076
197. Biela voda 4-21-07-078
198. Dešnianka 4-21-07-083 0,00 - 0,90
199. Chmellnec 4-21-07-083 0,00 - 0,80
200. Rutov potok 4-21-07-083 0,00- 1,20
201. Lysky 4-21-07-084 3,30 - 3,60
202. Hraničiak 4-21-07-084
203. Malý potôčik 4-21-07-084 0,00-0,21
204. Pružinka 4-21-08-002
205. Strážovský potok 4-21-08-005
206. Biely potok 4-21-08-008
207. Lednica 4-21-08-020
208. Zubák 4-21-08-021
209. Nebrová 4-21-08-024 0,00 - 0,09
210. Tovarský potok 4-21-08-025 16,00 - 20,40
211. Podhradský potok 4-21-08-030
212. Bolešovský potok (Plešivica) 4-21-08-043
213. Vlára 4-21-08-053
214. Krištienka 4-21-08-076 0,00 - 0,80
215. Vlárka 4-21-08-076 0,00 - 7,60
216. Klučovský potok 4-21-08-082
217. Sučianka 4-21-08-082
218. Nosičky kanál D. Koškovce - Trenčín 4-21-08-093
219. Prejtiansky potok 4-21-08-106
220. Teplička 4-21-08-110
221. Opatovský potok 4-21-08-116
222. Biskupský kanál Trenčín - Piešťany 4-21-09-002
223. Drietomica 4-21-09-004
224. Holbový potok 4-21-09-006 0,00 - 1,25
225. Liešňanský potok 4-21-09-007 2,20 - 3,50
226. Turniansky potok 4-21-09-015
227. Selecký potok 4-21-09-022
228. Bošáčka 4-21-09-026
229. Šance 4-21-09-026 0,20 - 1,30
230. Predpolomský potok 4-21-09-027 6,30 - 6,60
231. Chocholnica 4-21-09-029
232. Kalnický potok 4-21-09-038
233. Klanečnica 4-21-09-051
234. Majlový potok 4-21-09-053 0,00 - 1,25
235. Hraničný potok 4-21-09-053 0,00 - 2,30
236. Kamečnica 4-21-09-055
237. Striebornica 4-21-09-057
238. Jablonka 4-21-09-060
239. Tŕstie 4-21-09-065
240. Kostolník 4-21-09-067
241. Melioračný kanál Stará Holeška 4-21-10-004
242. Dubová 4-21-10-004
243. Drahovský kanál Drahovce - Madunice 4-21-10-007
244. Horný Dudváh 4-21-10-009
245. Holeška 4-21-10-012
246. Pustoveský potok 4-21-10-012
247. Podkylavský potok 4-21-10-013
248. Chtelnička (Výtok) 4-21-10-025
249. Lopašovský potok 4-21-10-027
250. Horná Blava 4-21-10-033
251. Vrbovec 4-21-10-035
252. Dubovský potok 4-21-10-037
253. Jarčie 4-21-10-046
254. Babský potok 4-21-10-049
255. Kanál Zájarčie 4-21-10-056
256. Komočský kanál 4-21-10-058
257. Nitra 4-21-11-001
258. Bedziansky potok 4-21-11-002
259. Solka 4-21-11-008
260. Tužina 4-21-11-010
261. Chvojnica 4-21-11-017
262. Breziansky potok 4-21-11-025
263. Porubský potok 4-21-11-027
264. Bezmenný prítok Kanianky (Ruch) 4-21-11-032
265. Handlovka 4-21-11-036
266. Lehotský potok 4-21-11-061
267. Osliansky potok 4-21-11-076
268. Drahožica 4-21-11-080
269. Pažitský potok 4-21-11-082
270. Nitrica 4-21-11-084
271. Jasenina (Gáplianka) 4-21-11-087
272. Nevidzianka 4-21-11-095
273. Bystrica 4-21-11-098
274. Hradištnica 4-21-11-110
275. Vyčoma 4-21-11-118
276. Bebrava 4-21-11-129
277. Trebichavský potok 4-21-11-130
278. Machnáč 4-21-11-135
279. Svinica 4-21-11-145
280. Radiša 4-21-11-163
281. Kšlnka 4-21-11-165
282. Omastiná 4-21-11-166
283. Striebornica 4-21-11-169
284. Haláčovka 4-21-11-173
285. Livlna 4-21-11-175
286. Hydina 4-21-11-183
287. Chotlna 4-21-12-006
288. Železnica 4-21-12-008
289. Slivnica 4-21-12-010
290. Dršňa 4-21-12-013
291. Lišňa 4-21-12-014
292. Bojnianka 4-21-12-018
293. Hradný potok 4-21-12-019
294. Zľavský potok 4-21-12-023
295. Dubnica 4-21-12-026
296. Radošinka 4-21-12-032
297. Blatnica 4-21-12-033
298. Cerový potok 4-21-12-034
299. Hlavinka 4-21-12-035
300. Lipovnícky potok 4-21-12-036
301. Blesovský potok 4-21-12-036
302. Perkovský potok 4-21-12-049
303. Selenec 4-21-12-055
304. Kadaň 4-21-12-060
305. Malá Nitra 4-21-12-064
306. Žitava 4-21-13-001
307. Hostiansky potok 4-21-13-008
308. Leveš 4-21-13-013
309. Stránka 4-21-13-022
310. Pelúsok 4-21-13-023
311. Bezmenný prítok Žitavy (Majerský potok) 4-21-13-025
312. Čerešňový potok 4-21-13-027
313. Drevenica 4-21-13-032
314. Jelenský potok 4-21-13-033
315. Čakýň 4-21-13-034
316. Širočina 4-21-13-038
317. Bočovka 4-21-13-039
318. Rohožnícky potok 4-21-13-041
319. Podegerský potok 4-21-13-042
320. Hosťovský potok 4-21-13-044
321. Telínsky potok 4-21-13-048
322. Melecký potok 4-21-13-051
323. Dolinský potok 4-21-13-054
324. Líška 4-21-13-056
325. Dlhý kanál 4-21-14-005
326. Cabajský potok 4-21-14-010
327. Mlynský potok 4-21-14-011
328. Tvrdošovský potok 4-21-14-016
329. Blatina 4-21-15-002
330. Vlničniansky potok 4-21-15-004
331. Šúrsky kanál 4-21-15-005
332. Limbašský potok 4-21-15-006
333. Čierna voda 4-21-15-013
334. Stoličný potok 4-21-15-016
335. Trniansky potok 4-21-15-018
336. Hrušovský potok 4-21-15-019
337. Jurkov kanál 4-21-15-019
338. Boldog - Sládkovičovo 4-21-15-022
339. Dolná Blava 4-21-16-002
340. Krupský potok 4-21-16-003
341. Trnávka 4-21-16-011
342. Parná 4-21-16-023
343. Bohatá 4-21-16-025
344. Zabitý potok 4-21-16-026
345. Zelnický potok (Orešanka) 4-21-16-028
346. Podhájsky potok 4-21-16-030
347. Gidra 4-21-16-036
348. Klátovský kanál 4-21-17-003
349. Klátovské rameno 4-21-17-004
350. Kanál Tomášov - Lehnice 4-21-17-003
351. Boheľovský kanál 4-21-17-010
352. Čillžský potok 4-21-17-010
353. Vrakúnsky kanál 4-21-17-010
354. Kanál Šuľany - Jurova 4-21-17-005
355. Kanál Vojka - Kračany 4-21-17-005
356. Kanál Gabčíkovo - Topoľníky 4-21-17-005
357. Belský kanál 4-21-17-010
358. Kanál Gabčíkovo - Ňárad 4-21-17-010
359. Chotárny kanál 4-21-17-010
360. Kanál Jurova - Veľký Meder 4-21-17-010
361. Kanál Kračany - Boheľov 4-21-17-010
362. Stará Čierna voda 4-21-17-012
363. Šárd potok 4-21-17-014
364. Derňa 4-21-17-016
365. Kráľovobrodský kanál 4-21-17-019
366. Kolárovský kanál 4-21-17-022
367. Kanál Asód - Čergov 4-21-18-002
368. Kanál Kolárovo - Kameničné 4-21-18-004
369. Čergovský kanál 4-21-18-004
370. Kanál Holiare - Lipové 4-21-18-004
371. Komárňanský kanál 4-21-18-004
372. Kanál Stará Častá 4-21-18-004
373. Čalovský Dudváh (Čalovecký kanál) 4-21-18-004
374. Stará Nitra 4-21-18-006
375. Martovský kanál 4-21-18-007
376. Stará Žitava 4-21-18-009
377. Lovčiansky potok 4-21-18-011
378. Landorský kanál 4-21-18-016
379. Hron 4-23-01-001
380. Rácov 4-23-01-020
381. Hronec 4-23-01-030
382. Volchovo 4-23-01-040
383. Ždiarsky potok 4-23-01-042
384. Petríkovo 4-23-01-044
385. Rohozná 4-23-01-065
386. Čierny Hron 4-23-01-080
387. Čierny potok 4-23-01-081
388. Kamenistý potok 4-23-01-098
389. Osrblianka 4-23-01-106
390. Bystrianka 4-23-02-002
391. Štiavnická 4-23-02-005
392. Vajskovský potok 4-23-02-020
393. Jaseniansky potok 4-23-02-029
394. Brusnianka 4-23-02-048
395. Vážna (Hiadeľský potok) 4-23-02-054
396. Hutná 4-23-02-056
397. Moštenický potok 4-23-02-063
398. Ľupčica 4-23-02-066
399. Driekyňa 4-23-02-072
400. Selčiansky potok 4-23-02-082
401. Bystrica 4-23-02-087
402. Harmanec 4-23-02-088
403. Starohorský potok 4-23-02-099
404. Jelenský potok 4-23-02-105
405. Tajovský potok 4-23-02-118
406. Malachovský potok 4-23-02-124
407. Lukavica 4-23-02-132
408. Slatina 4-23-03-001
409. Zolná 4-23-03-054
410. Hučava 4-23-03-068
411. Neresnica 4-23-03-077
412. Kalný potok 4-23-03-084
413. Jasenica 4-23-04-014
414. Ihráčsky potok 4-23-04-031
415. Kremnický potok 4-23-04-037
416. Smrečník 4-23-04-038
417. Lutilský potok 4-23-04-046
418. Teplá 4-23-04-064
419. Vydričný potok 4-23-04-067
420. Prochotský potok 4-23-04-078
421. Vyhniansky potok 4-23-04-081
422. Kľak 4-23-04-085
423. Hodrušský potok 4-23-04-098
424. Novobanský potok 4-23-04-112
425. Starohutský potok 4-23-04-115
426. Liešňanský potok 4-23-04-118
427. Chválenský potok 4-23-04-120
428. Čaradický potok 4-23-04-126
429. Svätý potok (Kozárovský potok) 4-23-04-127
430. Lipník 4-23-04-127
431. Malokozmálovský potok (Korlát) 4-23-05-001
432. Ďurský potok 4-23-05-003
433. Podlužianka 4-23-05-005
434. Sikenica 4-23-05-017
435. Bezmenný prítok Sikenice (potok Štampoch) 4-23-05-017
436. Myš 4-23-05-018
437. Jabloňovka 4-23-05-020
438. Devičiansky potok (Drženický potok) 4-23-05-026
439. Vrbovec 4-23-05-036
440. Lužianka 4-23-05-038
441. Malianka 4-23-05-039
442. Nýrica (Blatný) 4-23-05-043
443. Kvetnianka 4-23-05-045
444. Blatniansky potok 4-23-05-049
445. Perec 4-23-05-051
446. Paríž 4-23-05-061
447. Bezmenný prítok Paríža (Ceglét) 4-23-05-066
448. Svodlnský potok 4-23-05-068
449. Ipeľ 4-24-01-001 0,00 - 34,75
58,63 - 132,62
450. Banský potok 4-24-01-023
451. Suchá 4-24-01-029
452. Maštínsky potok 4-24-01-035
453. Šťavica 4-24-01-038
454. Bellna 4-24-01-048
455. Bezmenný prítok Bellny (Šiatorský potok) 4-24-01-048 0,00 - 0,20
0,60- 1,10
456. Bukovinský potok (Mižera) 4-24-01-049 3,10-3,60
457. Krivánsky potok 4-24-01-063
458. Budinský potok 4-24-01-070
459. Tuhársky potok 4-24-01-080
460. Slatinka 4-24-01-085
461. Tisovník 4-24-02-025
462. Ľuboreč 4-24-02-041
463. Stará rieka 4-24-02-047
464. Preložka Starej rieky 4-24-02-050
465. Koprovnica 4-24-02-050
466. Glabušovský potok 4-24-02-065
467. Krtíš 4-24-02-077
468. Plachtinský potok 4-24-02-082
469. Čegovský potok 4-24-02-091
470. Čebovský potok 4-24-03-002
471. Kosihovský potok 4-24-03-005
472. Seliansky potok 4-24-03-007
473. Olvár (Lomocký potok) 4-24-03-028
474. Krupinica 4-24-03-037
475. Bebrava 4-24-03-049
476. Litava 4-24-03-060
477. Vrbovok 4-24-03-069
478. Štiavnica 4-24-03-078
479. Belujský potok 4-24-03-089
480. Veperec 4-24-03-097
481. Semerovský potok 4-24-03-110
482. Búr 4-24-03-112
483. Jelšovka 4-24-03-120
484. Tisa 4-30-01-001 0,00 - 5,30
485. Latorica 4-30-02-002
486. Udoč 4-30-02-003
487. Ortov 4-30-02-004
488. Laborec 4-30-03-001
489. Vydranká 4-30-03-010
490. Daňová 4-30-03-020
491. Kryštálový potok 4-30-03-020
492. Výrava 4-30-03-042
493. Ľubiška 4-30-03-062
494. Udáva 4-30-03-064
495. Cirocha 4-30-03-087
496. Stružnica 4-30-03-094
497. Dara 4-30-03-097
498. Berezovec 4-30-03-097
499. Bystrá 4-30-03-109
500. Pčolinka 4-30-03-113
501. Barnov 4-30-03-121
502. Čierny potok 4-30-03-121
503. Hybkaňa 4-30-03-121
504. Kamenica 4-30-03-130
505. Suchý potok 4-30-03-135
506. Ptava 4-30-04-002
507. Duša 4-30-04-019
508. Jovsiansky potok 4-30-04-026
509. Šíravský kanál 4-30-04-034
510. Sliepkovský kanál 4-30-04-037
511. Ulička 4-30-05-005
512. Zbojský potok 4-30-05-012
513. Ráztoka 4-30-05-013
514. Bystriansky potok 4-30-05-014
515. Ublianka 4-30-05-020
516. Brusný potok 4-30-05-043
517. Uh 4-30-06-001
518. Kanál Veľké Revište - Bežovce 4-30-06-002
519. Okna 4-30-06-003
520. Žiarnovica 4-30-06-010
521. Syrový potok 4-30-06-021
522. Breznický potok 4-30-06-024
523. Kruhový potok 4-30-06-024
524. Orechovský potok 4-30-06-026
525. Čierna voda 4-30-06-033
526. Bezmenný prítok Duše (Pozdišovský potok) 4-30-07-002
527. Moľviansky kanál 4-30-07-007
528. Ondava 4-30-08-001
529. Rusinec 4-30-08-013
530. Ladomirka 4-30-08-017
531. Zimný potok 4-30-08-037
532. Chotčianka 4-30-08-038
533. Vojtovec 4-30-08-058
534. Oľka 4-30-08-072
535. Sitnička 4-30-08-081
536. Mutelka 4-30-08-097
537. Tovarniansky potok 4-30-08-101
538. Ondavka 4-30-08-102
539. Kazimírsky potok 4-30-08-104
540. Bátovec 4-30-08-110
541. Bezmenný prítok Tople (Uhlisko) 4-30-09-001
542. Topia 4-30-09-001
543. Večný potok 4-30-09-010
544. Beskyd 4-30-09-016 0,00-0,13
545. Slatvinec 4-30-09-024
546. Sveržovka 4-30-09-035
547. Šibská voda 4-30-09-044
548. Tisovec 4-30-09-046
549. Kamenec 4-30-09-054
550. Bardejovský potok 4-30-09-063
551. Kúpeľný potok 4-30-09-063
552. Bezmenný prítok Tople (Dubine) 4-30-09-070
553. Koprivnička 4-30-09-095
554. Radomka 4-30-09-111
555. Hrabinky 4-30-09-126
556. Lysá 4-30-09-130
557. Hlboký potok 4-30-09-132
558. Hermanovský potok 4-30-09-143
559. Lomnica 4-30-09-166
560. Hranský kanál 4-30-10-003
561. Trnávka 4-30-10-004
562. Drienovec (Drahňan) 4-30-10-014
563. Chlmec 4-30-10-015
564. Číža 4-30-10-018
565. Žipovský potok 4-30-10-021
566. Hrčeľský potok 4-30-10-024
567. Bodrog 4-30-11-001 0,00- 1,10
568. Leleský kanál 4-30-11-002
569. Somotorský kanál 4-30-11-004 20,50 - 20,80
570. Pribenický odpad 4-30-10-004 0,70 - 0,80
571. Roňava 4-30-11-010 0,00 - 2,50
3,30 - 14,20
572. Izra 4-30-11-019 0,10-0,50
573. Byšta 4-30-11-020 0,10- 1,60
574. Malá Krčava 4-30-11-033 0,00-31,40
575. Slaná 4-31-01-001 0,00-0,61
576. Dobšinský potok 4-31-01-008
577. Vlčia 4-31-01-012
578. Vlachovský potok 4-31-01-017
579. Súľovský potok 4-31-01-023
580. Rožňavský potok 4-31-01-032
581. Čremošná 4-31-01-042
582. Lepkavý potok 4-31-01-047
583. Bezmenný prítok Slanej (Slavecký potok) 4-31-01-058
584. Bezmenný prítok Slanej (Gombasek) 4-31-01-069
585. Bezmenný prítok Slanej (Vidovský potok) 4-31-01-069
586. Štítnik 4-31-01-060
587. Lehotský potok 4-31-01-061
588. Židlovský potok 4-31-01-063
589. Muráň 4-31-02-007
590. Zdychava 4-31-02-017
591. Chyžniansky potok 4-31-02-025
592. Hlavište 4-31-02-034
593. Turice 4-31-02-051
594. Východný Turice 4-31-02-064
595. Priehybina 4-31-02-072
596. Rašický potok 4-31-02-081
597. Kaloša 4-31-02-087
598. Rimava 4-31-03-001
599. Klenovská Rimava 4-31-03-016
600. Rimavica 4-31-03-033
601. Kokavka 4-31-03-038
602. Ľukva 4-31-03-068
603. Gortva 4-31-03-076
604. Mačací potok 4-31-03-095
605. Belínsky potok 4-31-03-103 29,75 - 31,60
606. Pohanský potok 4-31-03-108
607. Blh 4-31-03-111
608. Hnojník 4-31-03-133
609. Radnovský potok 4-31-03-135
610. Teška 4-31-03-139
611. Hornád 4-32-01-001 0,00 - 14,40
612. Bystrá 4-32-01-004
613. Tepličný potok 4-32-01-021
614. Veľká Biela voda 4-32-01-024
615. Bezmenný prítok Lesnice (Dubnica) 4-32-01-030
616. Holubnica 4-32-01-036
617. Čierny potok 4-32-01-041
618. Levočský potok 4-32-01-046
619. Peklisko 4-32-01-046
620. Pekliansky potok 4-32-01-047
621. Smrdiace mláky 4-32-01-047
622. Rudniansky potok 4-32-01-062
623. Zimná 4-32-01-062
624. Hrušov 4-32-01-071
625. Klčovský potok 4-32-01-078
626. Žehrica 4-32-01-081
627. Margecianka 4-32-01-083
628. Lučanský potok 4-32-01-087
629. Svätojánsky potok 4-32-01-094
630. Slovinský potok 4-32-01-098
631. Poráčsky potok 4-32-01-101
632. Hnilec 4-32-02-001
633. Železný potok 4-32-02-019
634. Tichá voda 4-32-02-023
635. Stará voda 4-32-02-027
636. Bystrý potok 4-32-02-033
637. Smolník 4-32-02-044
638. Veľký Hutný potok 4-32-02-055
639. Hrelíkov potok 4-32-02-057
640. Perlový potok 4-32-02-062
641. Žakarovský potok 4-32-02-064
642. Kojšovský potok 4-32-02-065
643. Opátka 4-32-03-006
644. Sopotnica 4-32-03-014
645. Svinka 4-32-03-018
646. Malá Svinka 4-32-03-038
647. Paldzínsky potok 4-32-03-058
648. Uhrinče 4-32-03-060
649. Hrubša 4-32-03-062
650. Črmeľ 4-32-03-065
651. Myslavský potok 4-32-03-070
652. Torysa 4-32-04-001
653. Rovinný potok 4-32-04-004
654. Oľšavica 4-32-04-006
655. Škapová 4-32-04-008
656. Slavkovský potok 4-32-04-018
657. Ľutinka 4-32-04-048
658. Jakuboviansky potok 4-32-04-064
659. Veľký potok 4-32-04-070
660. Rameno Torysy (Veľký Šariš) 4-32-04-073
661. Sekčov 4-32-04-079
662. Pastevník 4-32-04-081
663. Fričkovský potok 4-32-04-085
664. Hrabovec 4-32-04-091
665. Ternianka 4-32-04-103
666. Šebastovík 4-32-04-116
667. Šebastovka 4-32-04-116
668. Delňa 4-32-04-125
669. Malá Delňa 4-32-04-126
670. Sigordský potok 4-32-04-127
671. Balka 4-32-04-136
672. Olšava 4-32-05-002
673. Trstianka 4-32-05-019
674. Svlnický potok 4-32-05-022
675. Medvedí potok 4-32-05-022
676. Sartoš 4-32-05-044
677. Belžiansky potok 4-32-05-045
678. Sokoliansky potok 4-32-05-048
679. Bodva 4-33-01-001
680. Porča 4-33-01-004
681. Piverský potok 4-33-01-006
682. Zlatná 4-33-01-008
683. Šugovský potok 4-33-01-013
684. Zábava 4-33-01-017
685. Hájny potok 4-33-01-017
686. Ida 4-33-01-027
687. Čečejovský potok 4-33-01-043
688. Janícky potok 4-33-01-062
689. Turňa 4-33-01-072
690. Vápenný potok 4-33-01-075
691. Hrušovský potok 4-33-01-075

1) Číslo hydrologického poradia je určené podlá vodohospodárskej mapy v mierke 1: 50 000, 2. vydanie. 2) Lakšársky potok je vodohospodársky významný tok v dĺžke rkm 0,000 - 14,126.”.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2001.


Pavel Koncoš v.r.