238

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

zo 17. apríla 2002,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o rybárstve

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 43 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve ustanovuje:


§ 1

Základné členenie vôd

(1) Podľa charakteru toku, jeho zonácie, kvality vody a druhového zastúpenia rýb sa vody členia na lososové vody a kaprové vody. Lososové vody sa ďalej členia na pstruhové vody a lipňové vody.

(2) Pstruhovými vodami sú prevažne bystriny, horské a podhorské potoky, horné úseky riek, vodné nádrže, ostatné vodné plochy a sekundárne pstruhové pásma pod vodnými nádržami, ktoré svojím charakterom a kvalitou utvárajú prostredie na dominantné zastúpenie pstruha.

(3) Lipňovými vodami sú prevažne podhorské úseky potokov, riek a sekundárne pstruhové pásma pod vodnými nádržami, ktoré svojím charakterom a kvalitou utvárajú prostredie na dominantné zastúpenie lipňa.

(4) Kaprovými vodami sú prevažne nížinné úseky riek, toky nížinnej zóny, vodné nádrže a ostatné vodné plochy, ktoré svojím charakterom a kvalitou utvárajú prostredie na dominantné zastúpenie kaprovitých druhov rýb.

§ 2

Evidencia rybárskych revírov

(1) Evidencia rybárskych revírov pozostáva z revírnych listov, ktorých vzor je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Užívateľ rybárskeho revíru vedie evidenciu a vypracúva štatistický výkaz.1)

(3) Evidenciou je

a) revírny list,

b) výkaz o zarybnení,

c) výkaz o úlovkoch,

d) evidencia veterinárnych osvedčení.

§ 3

Označovanie rybárskych revírov

Rybárske revíry sa označujú tabuľou umiestnenou samostatne najmenej vo výške 1 800 mm tak, aby bola viditeľná zo všetkých prístupových ciest a vyjadrovala hranice revíru. Vzor tabule je uvedený v prílohe č. 2.

§ 4

Zarybňovacie plány

(1) Návrh zarybňovacieho plánu vypracúva užívateľ rybárskeho revíru na obdobie troch rokov na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohách č. 3/1 až 3/3.

(2) Zarybňovací plán pre príslušný rybársky revír obsahuje minimálnu zarybňovaciu povinnosť vychádzajúcu zo základných charakteristík, úlovkov predchádzajúcich rokov a produktivity rybárskeho revíru.

(3) Zarybňovací plán pre príslušný rok spĺňa minimálnu zarybňovaciu povinnosť v predpísanom druhu a množstve.

(4) Užívateľ rybárskeho revíru vedie výkaz o zarybnení na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohách č. 4/1 až 4/3, a výkaz o úlovkoch na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohách č. 5/1 až 5/3.

§ 5

Skúšky rybárskeho hospodára

(1) Skúška rybárskeho hospodára sa vykonáva na strednej poľnohospodárskej škole s vyučovacím odborom rybárstvo alebo vo vzdelávacích ustanovizniach2) určených ministerstvom.

(2) Skúška rybárskeho hospodára pozostáva z preverenia vedomostí najmä z oblasti

a) základov biológie u nás žijúcich druhov rýb,

b) hospodárenia v rybárskom revíri,

c) základov chovu rýb, meliorácií rybníkov a intenzifikačných opatrení,

d) chorôb rýb a prevencie chorôb rýb,

e) opatrení užívateľa v mimoriadnych situáciách.3)

(3) Rybársky hospodár ustanovený okresným úradom dostane preukaz rybárskeho hospodára a rybársky lístok. Preukaz rybárskeho hospodára nahrádza povolenie na rybolov vzťahujúce sa na rybársky revír, pre ktorý bol rybársky hospodár ustanovený. Vzor preukazu rybárskeho hospodára je uvedený v prílohe č. 6. Vzor rybárskeho lístka je uvedený v prílohe č. 7.

(4) Evidencia rybárskych hospodárov obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, číslo preukazu rybárskeho hospodára, meno a adresu užívateľa, pre ktorého potreby rybársky hospodár činnosť vykonáva, a rozsah jeho pôsobnosti.

§ 6

Vydávanie povolení na rybolov

(1) Povolenie na rybolov (ďalej len „povolenie") vydáva užívateľ rybárskeho revíru.

(2) Povolenie obsahuje

a) evidenčné číslo a označenie povolenia,

b) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu držiteľa povolenia,

c) údaj o platnosti,

d) rybársky revír, na ktorý sa povolenie vzťahuje,

e) záznam o dochádzke k vode a úlovkoch (ďalej len „záznam"),

f) názov druhu ryby, ak ide o povolenie určené výlučne na lov hlavátky.

§ 7

Vydávanie osobitných povolení na rybolov

(1) Osobitné povolenie4) na rybolov (ďalej len „osobitné povolenie") možno vydať pre potreby diplomatických zastupiteľstiev, na vedeckovýskumné účely alebo vo verejnom záujme.

(2) Osobitné povolenie obsahuje

a) evidenčné číslo,

b) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu držiteľa osobitného povolenia,

c) údaj o platnosti,

d) označenie rybárskeho revíru, na ktoré sa osobitné povolenie vzťahuje.

(3) Prílohou osobitného povolenia sú

a) záznam,

b) rybársky poriadok.

(4) Ak je žiadateľom o vydanie osobitného povolenia vedeckovýskumná inštitúcia, povolenie obsahuje

a) evidenčné číslo,

b) názov a sídlo inštitúcie,

c) meno a priezvisko povereného zamestnanca vedeckovýskumnej inštitúcie,

d) údaj o platnosti,

e) označenie rybárskeho revíru, na ktoré sa osobitné povolenie vzťahuje,

f) názov výskumnej úlohy, na ktorej plnenie bolo osobitné povolenie vydané,

g) výnimky zo zákazov,5)

h) povinnosť držiteľa osobitného povolenia najmenej v týždňovom predstihu oznámiť užívateľovi príslušného rybárskeho revíru termín konania lovu hromadnými lovnými prostriedkami v rámci výskumnej úlohy,

i) povinnosť držiteľa osobitného povolenia do 15. januára nasledujúceho roka predložiť ministerstvu vyplnený záznam a správu o plnení príslušnej výskumnej úlohy.

(5) Po skončení výskumnej úlohy vedeckovýskumná inštitúcia predloží ministerstvu správu o splnení výskumnej úlohy.

§ 8

Čas individuálnej ochrany rýb

(1) V čase individuálnej ochrany rýb nie je dovolené ich loviť.

(2) Od 1. januára do 15. marca je chránený mieň sladkovodný (Lota lota).

(3) Od 1. januára do 15. apríla je chránený pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss).

(4) Od 1. januára do 15. mája je chránená šťuka severná (Esox lucius).

(5) Od 1. januára do 31. mája je chránený lipeň tymiánový (Thymallus thymallus).

(6) Od 1. januára do 31. októbra je chránená hlavátka podunajská (Hucho hucho). Na hraničných tokoch Poprad a Dunajec je chránená hlavátka podunajská (Hucho hucho) od 1. januára do 31. augusta.

(7) Od 15. marca do 31. mája a v čase 14 dní po zarybnení je v kaprových vodách chránený kapor rybničný (Cyprinus carpio - zdomácnená forma) s výnimkou od 1. mája do 15. mája, keď je jeho lov povolený počas rybárskych pretekov, a v odôvodnených prípadoch s výnimkou, ktorá sa môže povoliť najskôr od 15. mája.

(8) Od 15. marca do 31. mája sú v kaprových vodách chránené

a) boleň dravý (Aspius aspius),

b) jalec hlavatý (Leuciscus cephalus),

c) jalec maloústy (Leuciscus leuciscus),

d) jalec tmavý (Leuciscus idus),

e) jeseter malý (Acipenser ruthenus),

f) lieň sliznatý (Tinca tinca),

g) lopatka dúhová (Rhodeus amarus),

h) mrena severná (Barbus barbus),

i) mrena škvrnitá (Barbus peloponnesius),

j) nosáľ sťahovavý (Vimba vimba),

k) pleskáč siný (Abramis ballerus),

l) pleskáč tuponosý (Abramis sapa),

m) pleskáč vysoký (Abramis brama),

n) podustva severná (Chondrostoma nasus),

o) sumec veľký (Silurus glanis).

(9) Od 15. marca do 15. júna je chránený zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca).

(10) Od 15. marca do 15. augusta je chránený zubáč volžský (Stizostedion volgensis).

(11) Od 1. septembra do 15. apríla je chránený pstruh potočný (Salmo trutta m. fario).

(12) Od 1. októbra do 15. apríla sú chránené

a) pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris),

b) sivoň potočný (Salvelinus fontinalis),

c) čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus).

(13) Celoročne sú chránené

a) blatniak tmavý (Umbra krameri),

b) býčko rúrkonosý (Proterorhinus marmoratus),

c) čík európsky (Misgurnus fossilis),

d) hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser),

e) hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni),

f) hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus),

g) hrúz Kesslerov (Gobio kessleri),

h) jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii - neťažná forma),

i) kapor sazan (Cyprinus carpio - divá forma),

j) karas zlatistý (Carassius carassius),

k) kolok veľký (Zingel zingel),

l) kolok vretenovitý (Zingel streber),

m) ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus),

n) plotica lesklá (Rutilus pigus),

o) plotica perleťová (Rutilus meidingeri),

p) pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica),

q) šabľa krivočiara (Pelecus cultratus).

§ 9

Druhy rýb bez času individuálnej ochrany

Celoročne je povolené loviť

a) amur biely (Ctenopharyngodon idella),

b) belica dunajská (Chalcalburnus mento),

c) belička európska (Alburnus alburnus),

d) býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus),

e) býčko hlavatý (Neogobius kessleri),

f) býčko nahotemenný (Neogobius gymnotrachelus),

g) býčko piesočný (Neogobius fluviatilis),

h) býčkovec amurský (Perccottus glenii),

i) červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus),

j) hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio),

k) hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus),

l) hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernuus),

m) hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus),

n) hrúz škvrnitý (Gobio gobio),

o) hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva),

p) karas striebristý (Carassius auratus),

q) klárius panafrický (Clarias gariepinus),

r) mečovka zelená (Xiphophorus helleri),

s) ostračka veľkoústa (Micropterus salmoides),

t) ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis),

u) ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus),

v) pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus),

w) pleskáč zelenkavý (Abramis bjoerkna),

x) plotica červenooká (Rutilus rutilus),

y) pĺž severný (Cobitis taenia),

z) sih maréna (Coregonus maraena),

za) sih peleď (Coregonus peled),

zb) slíž severný (Noemacheilus barbatulus),

zc) slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus),

zd) sumček čierny (Ameiurus melas),

ze) sumček hnedý (Ameiurus nebulosus),

zf) tilapia nílska (Oreochromis niloticus),

zg) tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix),

zh) tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis),

zi) úhor európsky (Anguilla anguilla),

zj) veslonos americký (Polyodon spathula),

zk) živorodka ostropyská (Poecilia sphenops),

zl) živorodka pestrá (Poecilia reticulata).

§ 10

Ochrana ostatných vodných organizmov

Celoročne sú chránené tieto organizmy:

a) ulitníky (Gastropoda)

1. kotúľka štíhla (Anisus vorticulus),

2. kotúľka pobrežná (Gyraulus riparius),

3. teodox dunajský (Theodoxus danubialis),

4. teodox pásavý (Theodoxus transversalis),

b) lastúrniky (Bivalvia)

1. korýtko riečne (Unio crassus),

2. škľabka ploská (Anodonta complanata),

c) obrúčkavce (Annelida)

1. dážďovka bahenná (Allobophora dubiosa),

2. klepsina barinná (Batracobdella paludosa),

3. pijavica lekárska (Hirudo medicinalis),

d) kôrovce (Crustacea)

1. nifargus tatranský (Niphargus tatrensis),

2. rak bahenný (Astacus leptodactylus),

3. rak riavový (Astacus torrentium),

4. rak riečny (Astacus astacus),

5. synurela prostredná (Synurella intermedia),

6. štítovec jarný (Lepidurus apus),

7. štítovec letný (Triops cancriformis),

8. žiabronôžka severská (Branchinecta paludosa),

9. žiabronôžka slovenská (Chirocephalus slovacicus),

e) podenky (Ephemeroptera)

1. podenka (Ametropus fragilis),

2. podenka pálková (Arthroplea congener),

3. podenka krehká (Baetis gracilis),

4. podenka (Behingia ulmeri),

5. podenka (Brachycercus herisella),

6. podenka (Ecdyonurus insignis),

7. podenka (Ephemera glaucops),

8. podenka (Ephemera lineata),

9. podenka nížinná (Ephoron virgo),

10. podenka (Heptagenia coerulans),

11. podenka (Choroterpes picteti),

12. podenka (Isonychia ignota),

13. podenka (Metreletus balcanicus),

14. podenka (Oligonerurisca borysthenica),

15. podenka (Oligoneuriella polonica),

16. podenka (Palingenia fuliginosa),

17. podenka veľká (Palingenia longicauda),

18. podenka (Raptobaetops tennulus),

f) vážky (Odonata)

1. šidlo belasé (Aeschna coerulea),

2. šidlo (Aeschna isosceles),

3. šidlo (Aeschna subarctica elisabethae),

4. šidlo obrovské (Anax imperator),

5. šidlo tmavé (Anax parthenope),

6. šidlo lúčne (Brachytron pratense),

7. šidielko (Coenagrion hastulatum),

8. šidielko (Coenagrion scitulum),

9. šidielko (Coenagrin mercuriale),

10. pásikavce rodu Cordulegaster,

11. vážka (Epitheca bimaculata),

12. klinovka (Gomphus simillimus),

13. vážka (Ladona (Libellula) fulva),

14. vážky rodu Leucorrhinia,

15. klinovka čiernonohá (Onychogomphosus forcipatus),

16. klinovka hadia (Ophiocompus cecilia),

17. vážka modrá (Orthetrum coerulescens),

18. ligotavky rodu Somatochlora,

19. klinovka žltonohá (Styluruis flavipes),

20. šidlovka hnedá (Sympecma fusca),

21. vážka pásavá (Sympetrum pedemontanum),

g) pošvatky (Plecoptera)

1. pošvatka (Amphinemura borealis),

2. pošvatka (Brachyptera braueri),

3. pošvatka (Brachyptera moniliformis),

4. pošvatka (Capnopsis schilleri),

5. pošvatka (Isogenus rubecula),

6. pošvatka tmavá (Isoperla obscura),

7. pošvatka (Isoperla serricornis),

8. pošvatka (Marathamea vitripennis),

9. pošvatka (Perla bipunctata),

10. pošvatka (Rhabdiopteryx navicula),

11. pošvatka dvojbodková (Taeniopteryx schoenemundi),

12. pošvatka (Xanthoperla apicalis),

h) potočníky (Trichoptera)

1. potočník alpínsky (Acrophylax vernalis),

2. potočník (Agrypnia obsoleta),

3. potočník (Agrypnia varia),

4. potočník (Allogamus starmachi),

5. potočník (Apatania carpathica),

6. potočník (Beraeamyia hrabei),

7. potočník (Ceraclea riparia),

8. potočník (Grammotaulius nitidus),

9. potočník (Chaetopteryx subradiata),

10. potočník (Chimarra marginata),

11. potočník (Limnephilus algosus),

12. potočník (Oecetis notata),

13. potočník (Oecetis tripunctata),

14. potočník (Polycentropus excisus),

15. potočník (Polycentropus schmidti),

16. potočník (Setodes viridis),

i) chrobáky (Coleoptera)

1. potápnik široký (Dytiscus latissimus),

2. vodomil (Hydrophilus aterrimus),

3. vodomil čierny (Hydrophilus piceus),

j) kruhoústnice (Cyclostomata)

1. mihuľa potiská (Eudontomyzon danfordi),

2. mihuľa potočná (Lampetra planeri),

3. mihuľa ukrajinská (Eudontomyzon mariae),

4. mihuľa Vladykovova (Eudontomyzon vladykovi),

k) obojživelníky (Amphibia)

1. kunka červenobruchá (Bombina bombina),

2. kunka žltobruchá (Bombina variegata),

3. ropucha bradavičnatá (Bufo bufo),

4. ropucha zelená (Bufo viridis),

5. rosnička zelená (Hyla arborea),

6. hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus),

7. skokan ostropyský (Rana arvalis),

8. skokan štíhly (Rana dalmatina),

9. skokan zelený (Rana kl. esculenta),

10. skokan krátkonohý (Rana lessonae),

11. skokan rapotavý (Rana ridibunda),

12. skokan hnedý (Rana temporaria),

13. salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra),

14. mlok horský (Triturus alpestris),

15. mlok hrebenatý (Triturus cristatus),

16. mlok dunajský (Triturus dobrogicus),

17. mlok karpatský (Triturus montandoni),

18. mlok bodkovaný (Triturus vulgaris).

§ 11

Denný čas lovu rýb

Denný čas lovu rýb v jednotlivých mesiacoch v rybárskych revíroch je na

a) pstruhové vody

1. apríl a september od 06.00 do 19.00 h,

2. máj a august od 05.00 do 21.00 h,

3. jún a júl od 04.00 do 22.00 h,

b) lipňové vody

1. jún, júl a august od 04.00 do 22.00 h,

2. september a október od 05.00 do 21.00 h,

3. november a december od 07.00 do 17.00 h,

c) kaprové vody

1. január, február, november a december od 07.00 do 17.00 h,

2. marec a apríl od 05.00 do 21.00 h,

3. máj a jún od 04.00 do 24.00 h,

4. júl a august od 00.00 do 24.00 h,

5. september a október od 05.00 do 22.00 h,

6. november a december od 07.00 do 19.00 h na hraničných vodách.

§ 12

Lovná miera rýb

(1) Povolené je privlastňovať si ryby, ktoré dosahujú najmenšiu lovnú mieru:

a) amur biely (Ctenopharyngodon idella) 60 cm
b) boleň dravý (Aspius ospius) 40 cm
c) hlavátka podunajská (Hucho hucho) 70 cm
d) jalec hlavatý (Leuciscus cephalus) 25 cm
e) jalec maloústy (Leuciscus leuciscus) 15 cm
f) jalec tmavý (Leuciscus idus) 20 cm
g) jeseter malý (Acipenser ruihenus) 45 cm
h) kapor rybničný (Cyprinus carpio - zdomácnená forma) 35 cm
i) lien sliznatý (Tinca tinca) 25 cm
j) lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) 27 cm
k) mien sladkovodný (Lata lata) 35 cm
l) mrena severná (Borbus barbus) 40 cm
m) mrena škvrnitá (Barbus peloponnesius) 25 cm
n) nosáľ sťahovavý (Vimba vimba) 25 cm
o) pleskáč siný (Abromis ballerus) 20 cm
p) pleskáč tuponosý (Abromis sapa) 20 cm
q) pleskáč vysoký (Abramis brama) 30 cm
r) podustva severná (Chondrostoma nasus) 30 cm
s) pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) 23 cm
t) pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris) 45 cm
u) pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) 23 cm
v) sih marená (Coregonus maraena) 25 cm
w) sih peleď (Coregonus peled) 25 cm
x) sivoň potočný (Salvalinus fontinalis) 23 cm
y) sumec veľký (Silurus glanis) 60 cm
z) šťuka severná (Esox lucius) 50 cm
za) tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix) 45 cm
zb) tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis) 45 cm
zc) úhor európsky (Anguilla anguilla) 45 cm
zd) zubáč velkoústy (Stizostedion lucioperca) 45 cm
že) zubáč volžský (Stizostedion volgensis) 30 cm.

(2) Povolené je privlastňovať si ryby, ktoré nemajú ustanovenú lovnú mieru:

a) belica dunajská (Chalcalburnus mento),

b) belička európska (Alburnus alburnus),

c) býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus),

d) býčko hlavatý (Neogobius kessleri),

e) býčko nahotemenný (Neogobius gymnotrachelus),

f) býčko piesočný (Neogobius fluviatilis),

g) býčkovec amurský (Perccottus glenii),

h) čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus),

i) červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus),

j) hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio),

k) hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus),

l) hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernuus),

m) hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus),

n) hrúz škvrnitý (Gobio gobio),

o) hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva),

p) karas striebristý (Carassius auratus),

q) klárius panafrický (Clarias gariepinus),

r) lopatka dúhová (Rhodeus amarus),

s) mečovka zelená (Xiphophorus helleri),

t) ostračka veľkoústa (Micropterus salmoides),

u) ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis),

v) ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus),

w) pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus),

x) pleskáč zelenkavý (Abramis bjoerkna),

y) plotica červenooká (Rutilus rutilus),

z) pĺž severný (Cobitis taenia),

za) slíž severný (Noemacheilus barbatulus),

zb) slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus),

zc) sumček čierny (Ameiurus melas),

zd) sumček hnedý (Ameiurus nebulosus),

ze) tilapia nílska (Oreochromis niloticus),

zf) veslonos americký (Polyodon spathula),

zg) živorodka ostropyská (Poecilia sphenops),

zh) živorodka pestrá (Poecilia reticulata).

(3) Lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča narovnanej chvostovej plutvy.

(4) S prihliadnutím na základnú charakteristiku rybárskeho revíru možno užívateľom rybárskeho revíru lovnú mieru rýb zvýšiť podľa miestnych podmienok. Lovné miery rýb nesmú byť upravené pod najmenšiu lovnú mieru ustanovenú v odseku 1.

(5) Úpravu lovných mier rýb podľa odseku 1 môže vykonať užívateľ na obdobie troch rokov, a to aj opakovane, pričom ju predloží ministerstvu najneskôr v termíne predkladania zarybňovacieho plánu.

(6) Miestne úpravy lovných mier rýb užívateľ zverejňuje v rybárskom poriadku.

§ 13

Dochádzka k vode, množstvo úlovkov a ich evidencia

(1) Do záznamu sa zapisuje čitateľne bez možnosti vymazania vždy pred začatím lovu dátum a číslo revíru, v ktorom sa lov bude vykonávať.

(2) V pstruhových vodách si loviaci môže v jednom dni privlastniť najviac štyri kusy lososovitých druhov rýb vrátane lipňa alebo štyri kusy podustvy, mreny severnej alebo ich kombináciu. Privlastnením si štyroch kusov týchto rýb sa denný lov končí. Množstvo ostatných druhov rýb, ktoré si možno počas lovu privlastniť, je najviac 5 kg.

(3) V lipňových vodách si loviaci môže v jednom dni privlastniť najviac štyri kusy lipňa vrátane ostatných lososovitých druhov rýb alebo štyri kusy podustvy, mreny severnej alebo ich kombináciu. Privlastnením si štyroch kusov uvedených druhov rýb sa denný lov končí. Množstvo ostatných druhov rýb, ktoré si možno počas lovu privlastniť, je najviac 5 kg.

(4) V kaprových vodách si loviaci môže privlastniť v jednom dni lovu najviac dva kusy kapra alebo zubáča veľkoústeho, šťuky, sumca, lieňa, prípadne kombináciu uvedených druhov alebo štyri kusy lososovitých druhov rýb vrátane lipňa, podustvy, mreny severnej, zubáča volžského alebo ich kombináciu. Privlastnením si povoleného množstva uvedených druhov rýb sa denný lov končí. Množstvo ostatných druhov rýb, ktoré si možno počas lovu privlastniť, je najviac 5 kg.

(5) Ulovené a privlastnené ryby zapisuje loviaci do záznamu, do ktorého uvedie druh ryby, jej dĺžku a približnú hmotnosť. Privlastnené ryby uvedené v odsekoch 2 až 4 zapisuje loviaci do záznamu okamžite po ich ulovení. Ostatné druhy rýb loviaci zapisuje po skončení alebo prerušení lovu. Ak loviaci nemal alebo si neprivlastnil úlovok, vyznačí túto skutočnosť v zázname.

(6) Deti do 10 rokov môžu loviť ryby s platným povolením len na plávanú, a to v kaprových vodách s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaka výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom platného povolenia. V úlovku môžu byť ryby, ktoré nemajú ustanovenú individuálnu ochranu, alebo dva kusy podustvy, mreny severnej, prípadne kombinácia uvedených druhov alebo jeden kus kapra, lieňa, šťuky, zubáča veľkoústeho alebo sumca. Privlastnením si povoleného množstva uvedených druhov rýb sa denný lov končí. Pri ponechaní si akéhokoľvek druhu ryby s hmotnosťou nad 3 kg sa denný lov končí, pričom predtým ulovené ryby si loviace dieťa môže ponechať.

(7) Deti od 10 do 15 rokov môžu loviť ryby s platným povolením v kaprových vodách a lososových vodách s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaka výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom platného povolenia. V jednom dni lovu si loviaci môže privlastniť najviac 3 kg rýb. V tomto úlovku môžu byť ryby, ktoré nemajú ustanovenú individuálnu ochranu, alebo dva kusy lososovitých rýb vrátane lipňa, podustvy, mreny severnej, prípadne kombinácia uvedených druhov alebo jeden kus kapra, lieňa, šťuky, zubáča veľkoústeho alebo sumca. Privlastnením si povoleného množstva uvedených druhov rýb sa denný lov končí. Pri ponechaní si akéhokoľvek druhu ryby s hmotnosťou nad 3 kg sa denný lov končí, pričom predtým ulovené ryby si loviace dieťa môže ponechať.

(8) Mládež vo veku od 15 do 18 rokov môže loviť ryby s platným povolením ako dospelá osoba.

(9) Pri love musia loviaci medzi sebou udržiavať vzdialenosť najmenej tri metre, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením treba dodržiavať medzi jednotlivými loviacimi vzdialenosť najmenej dvadsať metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Miesta na lov sa nesmú žiadnym spôsobom vyhradzovať.

(10) Ak sa loviaci rozhodne privlastnenú rybu neprechovávať v živom stave, dbá o to, aby ju bez týrania usmrtil.

(11) Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky po skončení lovu nesmie vhodiť do vody ani nechať na mieste.

(12) Ryby ulovené v čase individuálnej ochrany alebo ryby, ktoré nedosahujú predpísanú lovnú mieru, loviaci musí s náležitou opatrnosťou ihneď pustiť späť do vody, a to i vtedy, ak sú akokoľvek poranené; to isté platí aj o ostatných vodných organizmoch. Ak nemožno ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poškodenia, loviaci prestrihne náväzec a rybu pustí späť do vody i s háčikom.

(13) Súčasťou základnej výbavy loviaceho je mierka potrebná na zistenie ich dĺžky, uvoľňovač háčikov a podberák.

(14) Držiteľ povolenia odovzdáva záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi revíru, ktorý ho vydal. Ak držiteľ do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

§ 14

Opatrenia na záchranu rýb

Užívateľ rybárskeho revíru v čase povodní, extrémneho sucha, mimoriadneho zhoršenia alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vody vykonáva

a) opatrenia smerujúce k navráteniu rýb späť do pôvodného toku,

b) odlov ohrozených rýb a ich prepravu do inej vhodnej lokality alebo vykonáva iné vhodné opatrenia smerujúce k záchrane rýb,

c) opatrenia vyplývajúce z rozhodnutia príslušnej havarijnej komisie, ktorú určuje príslušný orgán štátnej vodnej správy,

d) pri hromadnom úhyne rýb opatrenia smerujúce k likvidácii uhynutých rýb v asanačnom zariadení.

§ 15

Rybárska stráž

(1) Odborná skúška rybárskej stráže sa vykonáva na strednej poľnohospodárskej škole s vyučovacím odborom rybárstvo alebo vo vzdelávacích ustanovizniach2) určených ministerstvom.

(2) Školenie a skúšky rybárskej stráže zabezpečuje a náklady uhrádza užívateľ rybárskeho revíru. Obsahom školenia a skúšok rybárskej stráže sú predpisy z oblasti rybárstva, trestného práva a správneho práva. Skúška sa vykonáva formou písomného testu a ústneho pohovoru.

(3) O úspešnom vykonaní skúšky vydá príslušná vzdelávacia ustanovizeň osvedčenie o odbornej spôsobilosti rybárskej stráže.

(4) Služobný odznak rybárskej stráže (ďalej len „odznak") je vyrobený z bieleho kovu v tvare elipsy. Uprostred elipsy je štátny znak, ktorého výška je 5 cm a šírka 3,7 cm. V hornej časti obvodového pásu je nápis „Rybárska stráž" a v dolnej časti identifikačné číslo. Rybárska stráž nosí pri výkone svojej činnosti odznak viditeľne na hrudi. Vzor odznaku je uvedený v prílohe č. 8.

(5) Preukaz rybárskej stráže obsahuje fotografiu držiteľa, evidenčné číslo preukazu, číslo odznaku, názov a potvrdenie príslušného okresného úradu, ktorý preukaz vydal, meno a priezvisko držiteľa a rozsah pôsobnosti. Vzor preukazu rybárskej stráže je uvedený v prílohe č. 9.

(6) Evidencia rybárskej stráže obsahuje meno a priezvisko člena rybárskej stráže, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, číslo odznaku a preukazu, meno a adresu užívateľa, pre ktorého potreby rybárska stráž činnosť vykonáva, a rozsah jej pôsobnosti.

§ 16

Spôsob lovu rýb

(1) Lov na plávanú je spôsob lovu rýb, pri ktorom sa používa plavák ako signalizačné zariadenie záberu rýb. Nástraha sa nachádza v hĺbke vymedzenej plavákom.

(2) Lov na položenú je spôsob lovu rýb, ktorý pomocou záťaže umožňuje nahodenie nástrahy na miesto lovu a jej udržanie na dne alebo v jeho blízkosti.

(3) Lov na plávanú a položenú sa nemôže vykonávať, ak loviaci nie je na lovnom mieste prítomný.

(4) Lov prívlačou je spôsob lovu rýb len na jednu udicu, pri ktorom loviaci po nahodení nástrahy ju priťahuje prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieľom vyprovokovať ryby k záberu. Lov rýb s použitím umelých mušiek ako nástrahy s pomocou bubliny alebo drievka sa považuje za lov prívlačou.

(5) Muškárenie je spôsob lovu, pri ktorom sa loví pomocou muškárskeho náradia - muškárskeho prúta, muškárskej šnúry a muškárskeho navijaka, s použitím umelých mušiek ako nástrahy. Prípadné zaťaženie mušiek musí byť súčasťou mušky. Lov rýb muškárskym náradím strímrom sa považuje za muškárenie.

(6) Pri love z rybárskeho člna možno použiť spôsoby lovu rýb podľa odsekov 1, 2, 4 a 5.

(7) Lovom rýb v noci pomocou svetla je osvetlenie vodnej hladiny s cieľom sústrediť a loviť ryby. Osvetlenie miesta lovu6) sa nepovažuje za lov rýb pomocou svetla.

(8) Použitie sonaru pri love rýb je možné len pred začatím vlastného lovu.

(9) Pri vysadzovaní rýb do kaprových vôd pri jesennom zarybňovaní násadou dosahujúcou najmenšiu lovnú mieru vysádzané druhy rýb nemožno loviť 14 dní odo dňa ich vysadenia.


§ 17

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2002.


Pavel Koncoš v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 238/2002 Z. z.

Vzor 01 - Revírny list

Príloha č. 2 k vyhláške č. 238/2002 Z. z.

Vzor 02 - Označenie rybárskeho revíru

Príloha č. 3/1 k vyhláške č. 238/2002 Z. z.

Vzor 03/1 - Zarybňovací plán revíru - kaprové vody

Príloha č. 3/2 k vyhláške č. 238/2002 Z. z.

Vzor 03/2 - Zarybňovací plán revíru - pstruhové vody

Príloha č. 3/3 k vyhláške č. 238/2002 Z. z.

Vzor 03/3 - Zarybňovací plán revíru - lipňové vody

Príloha č. 4/1 k vyhláške č. 238/2002 Z. z.

Vzor 04/1 - Výkaz o zarybnení - kaprové vody

Príloha č. 4/2 k vyhláške č. 238/2002 Z. z.

Vzor 04/2 - Výkaz o zarybnení - pstruhové vody

Príloha č. 4/3 k vyhláške č. 238/2002 Z. z.

Vzor 04/3 - Výkaz o zarybnení - lipňové vody

Príloha č. 5/1 k vyhláške č. 238/2002 Z. z.

Vzor 05/1 - Výkaz o úlovkoch - kaprové vody

Príloha č. 5/2 k vyhláške č. 238/2002 Z. z.

Vzor 05/2 - Výkaz o úlovkoch - pstruhové vody

Príloha č. 5/3 k vyhláške č. 238/2002 Z. z.

Vzor 05/3 - Výkaz o úlovkoch - lipňové vody

Príloha č. 6 k vyhláške č. 238/2002 Z. z.

Vzor 06 - Preukaz rybárskeho hospodára

Príloha č. 7 k vyhláške č. 238/2002 Z. z.

Vzor 07 - Rybársky lístok

Príloha č. 8 k vyhláške č. 238/2002 Z. z.

Vzor 08 - Služobný odznak rybárskej stráže

Príloha č. 9 k vyhláške č. 238/2002 Z. z.

Vzor 09 - Preukaz rybárskej stráže

Poznámky pod čiarou

1) § 18 ods. 3 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.

2) § 4 ods. 1 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.

3) § 20 ods. 1 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve.

4) § 10 ods. 6 zákona č. 139/2002 Z. z.

5) § 12 a § 13 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 139/2002 Z. z.

6) § 16 písm. f) zákona č. 139/2002 Z. z.