Vyhláška č. 525/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov

Čiastka 203/2002
Platnosť od 12.09.2002 do31.05.2005
Účinnosť od 15.09.2002 do31.05.2005
Zrušený 211/2005 Z. z.

525

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 12. augusta 2002,

ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 78 ods. 3 písm. c) zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) ustanovuje:


§ 1

Vodohospodársky významnými vodnými tokmi sú

a) hraničné vodné toky,

b) vodné toky, ktoré sa využívajú ako vodárenské zdroje alebo sa môžu využívať ako vodárenské zdroje (ďalej len „vodárenský tok"),

c) vodné toky s plavebným využitím,

d) vodné toky s významným odberom vody pre priemysel a poľnohospodárstvo,

e) vodné toky využívané na iné účely,

prípadne ich vodohospodársky ucelené úseky, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Vodárenské toky sú vodné toky alebo úseky vodných tokov, ktoré sa využívajú ako vodárenské zdroje alebo sa môžu využívať ako vodárenské zdroje na odber pre pitnú vodu, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Začiatok vodárenského toku je určený prameňom vodného toku.

(3) Koniec vodárenského toku tvorí priečny profil vodného toku v mieste odberu vody alebo profil hrádze alebo hate.

(4) Ak je na tom istom vodnom toku viac odberných profilov, koniec vodárenského toku tvorí priečny profil v mieste najnižšie položeného odberu vody. Poloha týchto profilov je vyznačená riečnym kilometrom na toku.

§ 3

Povodím vodárenského toku je územie, z ktorého celý povrchový odtok prirodzene vteká do vodného toku k profilu vymedzujúcemu skončenie vodárenského toku, ako aj územie, z ktorého sa povrchové vody do povodia vodárenského toku umelo prevádzajú.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2002.


Pavel Koncoš v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 525/2002 Z. z.

ZOZNAM VODOHOSPODÁRSKY VÝZNAMNÝCH VODNÝCH TOKOV

P. č. Názov toku Číslo hydrologického poradia1) Vodohospodársky významný vodný tok
v úseku (km) hraničný v úseku (km)
1. Biela voda 3-01-01-001 0,00 - 13,47
2. Rybí potok 3-01-01-003 0,00 - 0,59
3. Javorinka 3-01-01-007 0,00 - 2,09
4. Suchý potok 3-01-01-015 0,00 - 1,42
5. Osturniansky potok 3-01-01-016
6. Soliskový potok 3-01-01-025 0,00 - 0,26
7. Zubrovský potok 3-01-01-025 0,00 - 1,68
8. Záhorský potok 3-01-01-025 0,00 - 1,56
9. Dunajec 3-01-01-026 0,00 - 9,58
10,90 - 14,60
15,25 - 17,00
10. Starovinský potok 3-01-01-026 1,29 - 3,66
11. Faltinovský potok 3-01-01-026 0,00 - 1,16
12. Lipník 3-01-01-039
13. Ľadový potok 3-01-02-001
14. Poprad 3-01-02-002 0,00 - 26,86
33,70 - 38,35
15. Veľký Šum 3-01-02-005
16. Mlynica 3-01-02-012
17. Hromadná voda 3-01-02-032
18. Slavkovský potok 3-01-02-041
19. Štiavnik 3-01-02-042
20. Studený potok 3-01-02-053
21. Ľubica 3-01-02-073
22. Zelený potok 3-01-03-002
23. Kežmarská Biela voda 3-01-03-003
24. Holumnický potok 3-01-03-041
25. Lomnický potok 3-01-03-049
26. Jakubianka 3-01-03-075
27. Šambronka 3-01-03-094
28. Ľubotínka 3-01-03-104
29. Smrečný potok 3-01-03-115 0,00 - 5,15
30. Kurčín 3-01-03-118 0,00 - 2,07
31. Lemešná 4-11-01-006 2,00 - 2,44
32. Radějovka 4-13-02-056 0,00 - 2,00
33. Sudomerický potok 4-13-02-063 3,60 - 13,70
34. Zlatnícky potok (Skalický potok) 4-13-02-066 0,00 - 0,28
35. Morava 4-13-02-071 0,00 - 107,75
36. Chvojnica 4-13-02-077
37. Chropovský potok 4-13-02-080
38. Koválovecký potok 4-13-02-084
39. Rúbaniskový potok 4-13-02-090
40. Unínsky potok 4-13-02-094
41. Myjava 4-13-03-001
42. Teplica 4-13-03-001 25,80 - 26,00
43. Bedernícky potok 4-13-03-013
44. Brezovský potok 4-13-03-014
45. Bystrina 4-13-03-019
46. Zrubanský jarok 4-13-03-026
47. Liešťanský potok 4-13-03-035
48. Koválovský potok 4-13-03-052
49. Smolinský potok 4-13-03-081
50. Zoborský kanál 4-17-02-005
51. Rudava 4-17-02-009
52. Hrudky 4-17-02-012
53. Rudavka 4-17-02-020
54. Lakšársky potok2) 4-17-02-034 0,00 - 14,12
55. Studená voda 4-17-02-037
56. Kopčiansky kanál 4-17-02-053
57. Výtržina 4-17-02-053
58. kanál Tvrdonice - Holič 4-17-02-056
59. Brodský kanál 4-17-02-061
60. kanál Kúty - Brodské 4-17-02-063
61. Malolevársky kanál 4-17-02-064
62. Malina 4-17-02-070
63. Močiarka 4-17-02-084
64. Suchý potok 4-17-02-090
65. Stupavský potok 4-17-02-095
66. Mláka 4-17-02-102
67. Dunaj 4-20-01-001 1708,2 - 1850,2
1872,7 - 1880,2
68. Vydrica 4-20-01-004
69. prívodný kanál k VE Gabčíkovo 4-20-01-008
70. odpadný kanál od VE Gabčíkovo 4-20-01-008
71. Malý Dunaj 4-20-01-010
72. Kľúčovský kanál 4-20-01-013
73. kanál Ňárad - Vrbina 4-20-01-013
74. kanál Milinovce - Vrbina 4-20-01-013
75. kanál Vrbina - Medveďov 4-20-01-015
76. kanál Medveďov - Kľúčovec 4-20-01-015
77. Číčovský kanál 4-20-01-015
78. kanál Holiare - Kosihy 4-20-01-015
79. kanál Čičov - Holiare 4-20-01-015
80. kanál Vrbina - Holiare 4-20-01-015
81. kanál Veľký Meder - Holiare 4-20-01-015
82. Patinský kanál 4-20-02-003
83. Obidský kanál 4-20-02-013
84. Čierny Váh 4-21-01-001
85. Ipoltica 4-21-01-016
86. Biely Váh 4-21-01-028
87. Váh 4-21-01-038
88. Boca 4-21-01-039
89. Hybica 4-21-01-056
90. Belá (Tichý potok) 4-21-01-071
91. Kamenistý potok 4-21-01-073
92. Račková 4-21-01-078
93. Smrečianka 4-21-02-021
94. Demänovka 4-21-02-028
95. Priečny potok 4-21-02-028
96. Otupnianka 4-21-02-029
97. Zadná voda 4-21-02-029
98. Kvačianka 4-21-02-040
99. Paludžanka 4-21-02-050
100. Ľupčianka 4-21-02-064
101. Sliačanka 4-21-02-078
102. Štiavničanka 4-21-02-080
103. Revúca 4-21-02-084
104. Likavka 4-21-02-110
105. Ľubochnianka 4-21-02-120
106. Biela Orava 4-21-03-001
107. Nová rieka 4-21-03-002
108. Riečka 4-21-03-018
109. Mútňanka 4-21-03-022
110. Hruštínka 4-21-03-034
111. Veselianka 4-21-03-042
112. Polhoranka 4-21-03-054
113. Kriváň 4-21-03-075 0,00 - 2,41
114. Chyžník 4-21-03-095 0,00 - 1,84
115. Surdícky potok 4-21-03-095 0,00 - 0,44
116. Jelešňa 4-21-03-096 2,50 - 13,00
117. Hraničný Kriváň 4-21-03-100 1,30 - 3,35
118. Pasekový potok 4-21-03-100 0,70 - 1,28
119. Orava 4-21-04-001
120. Oravica 4-21-04-003
121. Studený potok 4-21-04-020
122. Jasenovský potok 4-21-04-054
123. Zázrivka 4-21-04-068
124. Krpeliansky kanál 4-21-05-004
125. Studence 4-21-05-008
126. Kantorský potok 4-21-05-010
127. Turiec 4-21-05-020
128. Javorovec 4-21-05-023
129. Turček 4-21-05-025
130. Jasenica 4-21-05-043
131. Teplica 4-21-05-047
132. Somolický potok 4-21-05-060
133. Vríca 4-21-05-065
134. Valčiansky potok 4-21-05-071
135. Blatnický potok 4-21-05-075
136. Beliansky potok 4-21-05-086
137. Necpalský potok 4-21-05-091
138. Pivovarský potok 4-21-05-099
139. Varínka 4-21-05-114
140. Kysuca 4-21-06-012
141. Predmieranka 4-21-06-027
142. Olešnianka 4-21-06-035
143. Čierňanka 4-21-06-045
144. Latonka 4-21-06-050 0,00 - 1,78
145. Hrčava 4-21-06-051 1,30 - 1,91
146. Gorilov potok 4-21-06-051 0,00 - 0,60
147. Stankovský potok 4-21-06-051
148. Oščadnica 4-21-06-063
149. Bystrica 4-21-06-073
150. Vychylovka 4-21-06-078
151. Klubinský potok 4-21-06-090
152. Vadičovský potok 4-21-06-102
153. Rajčanka 4-21-06-115
154. Porubský potok 4-21-06-134
155. Kuneradský potok 4-21-06-138
156. Petrovička 4-21-07-007
157. Hradnianka 4-21-07-015
158. Domanižanka 4-21-07-023
159. Hričovský kanál 4-21-07-035
160. Dlhopoľka 4-21-07-036
161. Rovnianka 4-21-07-042
162. Štiavnik 4-21-07-048
163. Papradnianka 4-21-07-056
164. Marikovský potok 4-21-07-066
165. Nosičky kanál 4-21-07-076
166. Biela voda 4-21-07-078
167. Dešnianka 4-21-07-083 0,40 - 1,01
168. Chmelinec 4-21-07-083 0,00 - 1,00
169. Rutov potok 4-21-07-083 0,00 - 1,96
170. Lysky 4-21-07-084 3,50 - 3,55
171. Hraničiak 4-21-07-084 0,00 - 0,20
172. Malý potôčik 4-21-07-084 0,00 - 0,58
173. Pružinka 4-21-08-002
174. Strážovský potok 4-21-08-005
175. Lednica 4-21-08-020
176. Zubák 4-21-08-021
177. Nebrová 4-21-08-024 0,00 - 0,09
178. Tovarský potok 4-21-08-025 16,00 - 20,09
179. Vlára 4-21-08-053
180. Krištienka 4-21-08-076 0,28 - 0,63
181. Vlárka 4-21-08-076 0,30 - 0,40
2,57 - 2,90
3,20 - 4,60
182. Súčanka 4-21-08-083
183. Nosičky kanál 4-21-08-093
184. Teplička 4-21-08-110
185. Biskupský kanál 4-21-09-002
186. Drietomica 4-21-09-004
187. Holbový potok 4-21-09-006 0,00 - 1,52
188. Žitkovský potok 4-21-09-007 2,20 - 3,79
189. Turniansky potok 4-21-09-015
190. Selecký potok 4-21-09-022
191. Bošáčka 4-21-09-026
192. Šiance 4-21-09-026 0,20 - 1,50
193. Predpolomský potok 4-21-09-027 6,83 - 7,09
194. Chocholnica 4-21-09-029
195. Kalnický potok 4-21-09-038
196. Striebornica 4-21-09-047
197. Klanečnica 4-21-09-051 16,60 - 16,71
198. Majlový potok 4-21-09-053 0,22 - 1,45
199. Hraničný potok 4-21-09-053 0,00 - 2,29
200. Kamečnica 4-21-09-055
201. Jablonka 4-21-09-060
202. Tŕstie 4-21-09-065
203. Kostolník 4-21-09-067
204. Dubová 4-21-10-004
205. Drahovský kanál 4-21-10-007
206. Horný Dudváh 4-21-10-009
207. Holeška 4-21-10-012
208. Chtelnička 4-21-10-025
209. Lopašovský potok 4-21-10-027
210. Horná Blava 4-21-10-033
211. Dubovský potok 4-21-10-037
212. Jarčie 4-21-10-046
213. Babský potok 4-21-10-049
214. kanál Zájarčie 4-21-10-056
215. Komočský kanál 4-21-10-058
216. Nitra 4-21-11-001
217. Solka 4-21-11-008
218. Tužina 4-21-11-010
219. Chvojnica 4-21-11-017
220. Porubský potok 4-21-11-027
221. Handlovka 4-21-11-036
222. Lehotský potok 4-21-11-061
223. Osliansky potok 4-21-11-076
224. Drahožica 4-21-11-080
225. Nitrica 4-21-11-084
226. Jasenina 4-21-11-087
227. Vyčoma 4-21-11-118
228. Bebrava 4-21-11-129
229. Machnáč 4-21-11-135
230. Svinica 4-21-11-145
231. Radiša 4-21-11-163
232. Haláčovka 4-21-11-173
233. Livina 4-21-11-175
234. Hydina 4-21-11-183
235. Bedziansky potok 4-21-12-002
236. Chotina 4-21-12-006
237. Železnica 4-21-12-008
238. Slivnica 4-21-12-010
239. Dršňa 4-21-12-013
240. Bojnianka 4-21-12-018
241. Zľavský potok 4-21-12-023
242. Radošinka 4-21-12-032
243. Cerový potok 4-21-12-034
244. Hlavinka 4-21-12-035
245. Lipovnícky potok 4-21-12-036
246. Blesovský potok 4-21-12-036
247. Perkovský potok 4-21-12-049
248. Kadaň 4-21-12-060
249. Malá Nitra 4-21-12-064
250. Žitava 4-21-13-001
251. Hostiansky potok 4-21-13-008
252. Leveš 4-21-13-013
253. Stránka 4-21-13-022
254. Pelúsok 4-21-13-023
255. Čerešňový potok 4-21-13-027
256. Drevenica 4-21-13-032
257. Jelenský potok 4-21-13-033
258. Širočina 4-21-13-038
259. Bočovka 4-21-13-039
260. Podegerský potok 4-21-13-042
261. Hosťovský potok 4-21-13-044
262. Telinský potok 4-21-13-048
263. Liska 4-21-13-056
264. Dlhý kanál 4-21-14-005
265. Cabajský potok 4-21-14-010
266. Tvrdošovský potok 4-21-14-016
267. Blatina 4-21-15-002
268. Viničniansky kanál 4-21-15-004
269. Šúrsky kanál 4-21-15-005
270. Limbašský potok 4-21-15-006
271. Čierna voda 4-21-15-013
272. Stoličný potok 4-21-15-016
273. Trniansky potok 4-21-15-018
274. Hruškový potok 4-21-15-019
275. Jurkov kanál 4-21-15-019
276. Boldog - Sládkovičovo 4-21-15-022
277. Dolná Blava 4-21-16-002
278. Krupský potok 4-21-16-003
279. Trnávka 4-21-16-011
280. Parná 4-21-16-023
281. Podhájsky potok 4-21-16-030
282. Gidra 4-21-16-036
283. Klatovský kanál 4-21-17-003
284. Klatovské rameno 4-21-17-004
285. kanál Šuľany - Jurová 4-21-17-005
286. kanál Vojka - Kračany 4-21-17-005
287. kanál Gabčíkovo - Topoľníky 4-21-17-005
288. Čiližský potok 4-21-17-010
289. Belský kanál 4-21-17-010
290. kanál Gabčíkovo - Ňárad 4-21-17-010
291. Chotárny kanál 4-21-17-010
292. kanál Jurova - Veľký Meder 4-21-17-010
293. kanál Kračany - Boheľov 4-21-17-010
294. Stará Čierna voda 4-21-17-012
295. Šárd 4-21-17-014
296. Derňa 4-21-17-016
297. Kráľovobrodský kanál 4-21-17-019
298. Kolárovský kanál 4-21-17-022
299. kanál Asód - Čergov 4-21-18-002
300. kanál Kolárovo - Kameničné 4-21-18-004
301. kanál Holiare - Lipové 4-21-18-004
302. Komárňanský kanál 4-21-18-004
303. Stará Nitra 4-21-18-006
304. Martovský kanál 4-21-18-007
305. Stará Žitava 4-21-18-009
306. Lovčiansky potok 4-21-18-011
307. Lándorský kanál 4-21-18-016
308. Hron 4-23-01-001
309. Rohozná 4-23-01-065
310. Čierny Hron 4-23-01-080
311. Čierny potok 4-23-01-081
312. Kamenistý potok 4-23-01-098
313. Osrblianka 4-23-01-106
314. Bystrianka 4-23-02-002
315. Štiavnická 4-23-02-005
316. Vajskovský potok 4-23-02-020
317. Jaseniansky potok 4-23-02-029
318. Ľupčica 4-23-02-066
319. Driekyňa 4-23-02-072
320. Selčiansky potok 4-23-02-082
321. Bystrica 4-23-02-087
322. Harmanec 4-23-02-088
323. Starohorský potok 4-23-02-099
324. Jelenský potok 4-23-02-105
325. Slatina 4-23-03-001
326. Zolná 4-23-03-054
327. Hučava 4-23-03-068
328. Neresnica 4-23-03-077
329. Kalný potok 4-23-03-084
330. Jasenica 4-23-04-014
331. Kremnický potok 4-23-04-037
332. Smrečník 4-23-04-038
333. Lutilský potok 4-23-04-046
334. Teplá 4-23-04-064
335. Vydričný potok 4-23-04-067
336. Prochotský potok 4-23-04-078
337. Vyhniansky potok 4-23-04-081
338. Kľak 4-23-04-085
339. Hodrušský potok 4-23-04-098
340. Novobanský potok 4-23-04-112
341. Starohutiansky potok 4-23-04-115
342. Čaradický potok 4-23-04-126
343. Ďurkovský potok 4-23-05-003
344. Podlužianka 4-23-05-005
345. Sikenica 4-23-05-017
346. Štampoch 4-23-05-017
347. Myš 4-23-05-018
348. Jabloňovka 4-23-05-020
349. Devičiansky potok 4-23-05-026
350. Vrbovec 4-23-05-036
351. Lužianka 4-23-05-038
352. Kvetnianka 4-23-05-045
353. Perec + kanál I a II 4-23-05-051
354. Paríž 4-23-05-061
355. Ipeľ 4-24-01-001 0,00 - 35,552
59,547 - 147,053
356. Suchá 4-24-01-029
357. Maštinský potok 4-24-01-035
358. Šťavica 4-24-01-038
359. Belina 4-24-01-048
360. Šiatorský potok 4-24-01-048 0,00 - 0,20
0,60 - 1,10
361. Bukovinský potok 4-24-01-049 3,10 - 3,60
362. Krivánsky potok 4-24-01-063
363. Budinský potok 4-24-01-070
364. Tuhársky potok 4-24-01-080
365. Slatinka 4-24-01-085
366. Tisovník 4-24-02-025
367. Ľuboreč 4-24-02-041
368. Stará rieka 4-24-02-047
369. preložka Starej rieky 4-24-02-050
370. Koprovnica 4-24-02-050
371. Glabušovský potok 4-24-02-065
372. Krtíš 4-24-02-077
373. Plachtinský potok 4-24-02-082
374. Čegovský potok 4-24-02-091
375. Čebovský potok 4-24-03-002
376. Kosihovský potok 4-24-03-005
377. Krupinica 4-24-03-037
378. Bebrava 4-24-03-049
379. Litava 4-24-03-060
380. Vrbovok 4-24-03-069
381. Štiavnica 4-24-03-078
382. Belujský potok 4-24-03-089
383. Veperec 4-24-03-097
384. Semerovský potok 4-24-03-110
385. Búr 4-24-03-112
386. Tisa 4-30-01-001 0,00 - 5,00
387. Stará Tisa 4-30-01-001 0,00 - 2,00
388. Dobrosemiansky potok 4-30-01-001 5,45 - 7,00
389. Dobrosemiansky potok východný 4-30-11-004 0,12 - 2,10
390. Latorica 4-30-02-002
391. Udoč 4-30-02-003
392. Laborec 4-30-03-001
393. Vydranka 4-30-03-010
394. Daňová 4-30-03-020
395. Kryštálový potok 4-30-03-020
396. Výrava 4-30-03-042
397. Udáva 4-30-03-064
398. Cirocha 4-30-03-087
399. Stružnica 4-30-03-094
400. Dara 4-30-03-097
401. Brezovec 4-30-03-097
402. Pčolinka 4-30-03-113
403. Barnov potok 4-30-03-121
404. Čierny potok 4-30-03-121
405. Hybkaňa 4-30-03-121
406. Kamenica 4-30-03-130
407. Suchý potok 4-30-03-135
408. Duša 4-30-04-019
409. Šíravský kanál 4-30-04-034
410. Sliepkovský kanál 4-30-04-037
411. Ulička 4-30-05-005
412. Zbojský potok 4-30-05-012
413. Ráztoka 4-30-05-013
414. Bystriansky potok 4-30-05-014
415. Ublianka 4-30-05-020
416. Brusný potok 4-30-05-043
417. Uh 4-30-06-001
418. kanál Velké Revište - Bežovce 4-30-06-002
419. Okna 4-30-06-003
420. Žiarovnica 4-30-06-010
421. Syrový potok 4-30-06-021
422. Breznický potok 4-30-06-024
423. Kruhovský potok 4-30-06-024
424. Čierna voda 4-30-06-033
425. Moľviansky kanál 4-30-07-007
426. Ondava 4-30-08-001
427. Rusinec 4-30-08-013
428. Ladomirka 4-30-08-017
429. Zimný potok 4-30-08-037
430. Chotčianka 4-30-08-038
431. Vojtovec 4-30-08-058
432. Oľka 4-30-08-072
433. Sitnička 4-30-08-081
434. Ondavka 4-30-08-102
435. Kazimírsky potok 4-30-08-104
436. Topia 4-30-09-001
437. Beskyd 4-30-09-016 0,00 - 0,12
438. Slatvinec 4-30-09-024
439. Šibská voda 4-30-09-044
440. Kamenec 4-30-09-054
441. Bardejovský potok 4-30-09-063
442. Kúpeľný potok 4-30-09-063
443. Radomka 4-30-09-111
444. Lysá 4-30-09-130
445. Hlboký potok 4-30-09-132
446. Hermanovský potok 4-30-09-143
447. Lomnica 4-30-09-166
448. Hranský kanál 4-30-10-003
449. Trnávka 4-30-10-004
450. Chlmec 4-30-10-015
451. Číža 4-30-10-018
452. Bodrog 4-30-11-001 0,00 - 1,10
453. Leleský kanál 4-30-11-002
454. Somotorský kanál 4-30-11-004
455. Roňava 4-30-11-010 0,00 - 0,73
2,30 - 19,00
456. Izra 4-30-11-019
457. Byšta 4-30-11-020 0,06 - 2,52
458. Malá Krčava 4-30-11-033 0,00 - 15,42
459. Veľká Krčava 4-30-11-033 0,00 - 6,20
460. Slaná 4-31-01-001 0,00 - 0,61
461. Dobšinský potok 4-31-01-008
462. Vlčia 4-31-01-012
463. Súľovský potok 4-31-01-023
464. Rožňavský potok 4-31-01-032
465. Čremošná 4-31-01-042
466. Lepkavý potok 4-31-01-047
467. Štítnik 4-31-01-060
468. Židlovský potok 4-31-01-063
469. Muráň 4-31-02-007
470. Hlavište 4-31-02-034
471. Turice 4-31-02-051
472. Východný Turiec 4-31-02-064
473. Rašický potok 4-31-02-081
474. Rimava 4-31-03-001
475. Klenovská Rimava 4-31-03-016
476. Rimavica 4-31-03-033
477. Kokavka 4-31-03-038
478. Ľukva 4-31-03-068
479. Gortva 4-31-03-076 29,75 - 31,60
480. Mačací potok 4-31-03-095
481. Belínsky potok 4-31-03-103
482. Pohanský potok 4-31-03-108
483. Blh 4-31-03-111
484. Hnojník 4-31-03-133
485. Cerové 4-31-03-136
486. Teška 4-31-03-139
487. Hornád 4-32-01-001 0,00 - 10,45
488. Bystrá 4-32-01-004
489. Veľká Biela voda 4-32-01-024
490. Holubnica 4-32-01-036
491. Čierny potok 4-32-01-041
492. Levočský potok 4-32-01-046
493. Peklisko 4-32-01-046
494. Pekliansky potok 4-32-01-047
495. Smrdiace mláky 4-32-01-047
496. Rudniansky potok 4-32-01-062
497. Zimná 4-32-01-062
498. Žehrica 4-32-01-081
499. Slovinský potok 4-32-01-098
500. Poráčsky potok 4-32-01-101
501. Hnilec 4-32-02-001
502. Stará voda 4-32-02-027
503. Bystrý potok 4-32-02-033
504. Smolník 4-32-02-044
505. Veľký Hutný potok 4-32-02-055
506. Hrelíkov potok 4-32-02-057
507. Perlový potok 4-32-02-062
508. Žakarovský potok 4-32-02-064
509. Kojšovský potok 4-32-02-065
510. Svinka 4-32-03-018
511. Malá Svinka 4-32-03-038
512. Črmeľ 4-32-03-065
513. Myslavský potok 4-32-03-070
514. Torysa 4-32-04-001
515. Rovinný potok 4-32-04-004
516. Oľšavica 4-32-04-006
517. Škapová 4-32-04-008
518. Slavkovský potok 4-32-04-018
519. Ľutinka 4-32-04-048
520. Veľký potok 4-32-04-070
521. Sekčov 4-32-04-079
522. Pastevník 4-32-04-081
523. Fričkovský potok 4-32-04-085
524. Hrabovec 4-32-04-091
525. Ternianka 4-32-04-103
526. Šebastovík 4-32-04-116
527. Šebastovka 4-32-04-116
528. Delňa 4-32-04-125
529. Malá Delňa 4-32-04-126
530. Sigordský potok 4-32-04-127
531. Oľšava 4-32-05-002
532. Trstianka 4-32-05-019
533. Svinický potok 4-32-05-022
534. Medvědí potok 4-32-05-022
535. Sartoš 4-32-05-044 0,00 - 0,25
536. Belžiansky potok 4-32-05-045
537. Sokoliansky potok 4-32-05-048
538. Bodva 4-33-01-001
539. Porča 4-33-01-004
540. Piverský potok 4-33-01-006
541. Zlatná 4-33-01-008
542. Zábava 4-33-01-017
543. Hájny potok 4-33-01-017
544. Ida 4-33-01-027
545. Čečejovský potok 4-33-01-043
546. Turňa 4-33-01-072
547. Orlí potok 4-33-01-088 0,00 - 0,26

1) Číslo hydrologického poradia je určené podľa vodohospodárskej mapy v mierke 1 : 50 000, 2. vydanie.
2) Lakšársky potok je vodohospodársky významný vodný tok v dĺžke rkm 0,000 - 14,126.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 525/2002 Z. z.

ZOZNAM VODÁRENSKÝCH TOKOV

P. č. Názov toku Číslo hydrologického poradia1) Vodárenský tok v úseku
od km do km
1. Javorinka 3-01-01-007 10,60 18,90
2. Lipník 3-01-01-039 1,85 14,80
3. Poprad 3-01-02-002 139,90 142,50
Ľadový potok 3-01-02-001 0,00 2,10
4. Veľký Šum 3-01-02-005 4,20 7,40
5. Mlynica 3-01-02-012 17,20 20,50
6. Hromadná voda 3-01-02-032 2,00 3,50
7. Slavkovský potok 3-01-02-041 11,80 16,30
8. Štiavnik 3-01-02-042 4,50 8,00
9. Studený potok 3-01-02-053 9,25 17,40
10. Kežmarská Biela voda 3-01-03-003 6,60 19,10
Zelený potok 3-01-03-002 0,00 3,00
11. Lomnický potok 3-01-03-049 3,50 7,20
12. Jakubianka 3-01-03-075 10,00 21,10
13. Ipoltica 4-21-01-016 0,00 16,50
14. Kamenistý potok 4-21-01-073 0,00 7,50
15. Demänovka 4-21-02-028 4,10 18,40
Priečny potok 4-21-02-028 0,00 3,60
Otupnianka 4-21-02-029 0,00 3,70
Zadná voda 4-21-02-029 0,00 6,60
16. Ľubochnianka 4-21-02-120 5,60 23,80
17. Nová rieka 4-21-03-002 0,00 4,80
18. Riečka 4-21-03-018 0,00 2,80
19. Mútňanka 4-21-03-022 12,70 22,40
20. Polhoranka 4-21-03-054 15,60 26,50
21. Studený potok 4-21-04-020 14,00 26,70
22. Turiec 4-21-05-020 69,40 77,40
23. Pivovarský potok 4-21-05-099 3,85 7,90
24. Kysuca 4-21-06-012 30,80 65,60
25. Stankovský potok 4-21-06-051 1,80 3,10
26. Oščadnica 4-21-06-063 7,20 13,80
27. Bystrica 4-21-06-073 20,80 31,30
28. Klubinský potok 4-21-06-090 0,00 9,00
29. Petrovička 4-21-07-007 8,00 16,90
30. Štiavnik 4-21-07-048 9,50 18,30
31. Papradnianka 4-21-07-056 11,30 20,50
32. Tužina 4-21-11-010 7,25 15,00
33. Nitrica 4-21-11-084 33,70 50,10
34. Čierny Hron 4-23-01-080 11,85 25,70
Čierny potok 4-23-01-081 1,35 4,30
35. Kamenistý potok 4-23-01-098 1,00 25,70
36. Osrblianka 4-23-01-106 6,50 15,80
37. Vajskovský potok 4-23-02-020 2,70 16,70
38. Jaseniansky potok 4-23-02-029 5,60 17,30
39. Slatina 4-23-03-001 48,00 53,20
40. Hučava 4-23-03-068 15,00 28,50
41. Smrečník 4-23-04-038 0,00 4,70
42. Vydričný potok 4-23-04-067 1,65 5,70
43. Prochotský potok 4-23-04-078 12,50 14,30
44. Vyhniansky potok 4-23-04-081 12,70 13,90
45. Starohutiansky potok 4-23-04-115 5,80 8,80
46. Ipeľ 4-24-01-001 193,8 212,333
47. Daňová 4-30-03-020 2,70 5,90
Kryštálový potok 4-30-03-020 0,00 1,60
48. Udava 4-30-03-064 11,70 38,30
49. Cirocha 4-30-03-087 37,25 50,00
50. Barnov potok 4-30-03-121 7,30 9,40
51. Čierny potok 4-30-03-121 0,90 2,90
52. Hybkaňa 4-30-03-121 0,10 3,30
53. Kamenica 4-30-03-130 7,70 18,60
54. Suchý potok 4-30-03-135 0,90 5,50
55. Zbojský potok 4-30-05-012 14,50 21,40
56. Ráztoka 4-30-05-013 0,00 4,00
57. Bystriansky potok 4-30-05-014 0,00 4,30
58. Brusný potok 4-30-05-043 1,20 4,50
59. Žiarovnica 4-30-06-010 11,20 15,60
60. Syrový potok 4-30-06-021 3,10 9,10
61. Ondava 4-30-08-001 51,20 142,10
Rusinec 4-30-08-013 0,00 4,40
Ladomirka 4-30-08-017 0,00 19,40
Zimný potok 4-30-08-037 0,00 3,50
Chotčianka 4-30-08-038 0,00 25,20
Kazimírsky potok 4-30-08-104 0,00 8,70
62. Topľa 4-30-09-001 62,90 131,30
63. Lysá 4-30-09-130 0,00 1,10
64. Hermanovský potok 4-30-09-143 6,20 10,80
65. Slaná 4-31-01-001 84,30 91,40
66. Súľovský potok 4-31-01-023 4,60 13,10
67. Rožňavský potok 4-31-01-032 5,20 13,30
68. Lepkavý potok 4-31-01-047 1,80 4,10
69. Židlovský potok 4-31-01-063 3,30 5,10
70. Klenovská Rimava 4-31-03-016 7,25 21,20
71. Kokavka 4-31-03-038 1,30 13,60
72. Hornád 4-32-01-001 136,70 168,90
Bystrá 4-32-01-004 0,00 15,50
Veľká Biela voda 4-32-01-024 0,00 13,20
73. Holubnica 4-32-01-036 10,40 12,00
74. Čierny potok 4-32-01-041 0,75 2,30
75. Peklisko 4-32-01-046 0,50 5,10
76. Smrdiace mláky 4-32-01-047 0,80 2,80
77. Zimná 4-32-01-062 2,20 4,60
78. Slovinský potok 4-32-01-098 8,85 16,00
79. Poráčsky potok 4-32-01-101 6,00 11,40
80. Stará voda 4-32-02-027 0,00 11,90
81. Bystrý potok 4-32-02-033 7,65 10,20
82. Smolník 4-32-02-044 13,00 19,70
83. Veľký Hutný potok 4-32-02-055 2,60 4,90
84. Hrelíkov potok 4-32-02-057 3,30 5,30
85. Perlový potok 4-32-02-062 5,20 11,70
86. Žakarovský potok 4-32-02-064 4,50 5,20
87. Kojšovský potok 4-32-02-065 7,70 16,20
88. Myslavský potok 4-32-03-070 15,50 19,50
89. Torysa 4-32-04-001 109,20 123,60
Rovinný potok 4-32-04-004 0,00 4,10
Oľšavica 4-32-04-006 0,00 4,90
Škapová 4-32-04-008 0,00 7,10
90. Ľutinka 4-32-04-048 8,40 17,50
91. Veľký potok 4-32-04-070 0,00 13,90
92. Pastevník 4-32-04-081 4,70 8,60
93. Fričkovský potok 4-32-04-085 5,00 8,50
94. Hrabovec 4-32-04-091 10,30 13,80
95. Šebastovka 4-32-04-116 9,50 13,20
Šebastovík 4-32-04-116 0,70 4,20
96. Sigordský potok 4-32-04-127 0,45 2,60
97. Svinický potok 4-32-05-022 13,70 16,40
Medvedí potok 4-32-05-022 0,00 0,30
98. Bodva 4-33-01-001 39,00 47,00
Porča 4-33-01-004 0,00 4,70
99. Piverský potok 4-33-01-006 1,00 4,30
100. Zlatná 4-33-01-008 2,90 8,80
101. Zábava 4-33-01-017 5,90 7,70
Hájny potok 4-33-01-017 0,00 1,90
102. Ida 4-33-01-027 37,50 51,50

1) Číslo hydrologického poradia je určené podľa vodohospodárskej mapy v mierke 1 : 50 000, 2. vydanie.