Nariadenie vlády č. 206/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 28.05.2021
Účinnosť od 01.06.2021

206

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 26. mája 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 6 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 285/2008 Z. z. a podľa § 6 ods. 10 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 285/2008 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 134/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 26/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa slová „Slovenský pozemkový fond – územný organizačný útvar (ďalej len „fond – regionálny odbor“)“ nahrádzajú slovami „Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“)“.

2. V § 1 ods. 4 sa vypúšťajú slová „Slovenský pozemkový“.

3. V § 3 odsek 2 znie:

(2) Ak fond nezistí okolnosti, ktoré zabraňujú vydaniu náhradného pozemku, môže po prerokovaní v rade fondu podľa osobitného predpisu4) uzavrieť zmluvu o bezodplatnom prevode vlastníctva konkrétneho pozemku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) § 35a ods. 5 písm. e) prvý bod zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.“.

4. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠3a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2021

Postup pri poskytovaní náhradných pozemkov v konaniach podľa § 34c ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. a § 8c zákona č. 503/2003 Z. z. zabezpečuje fond podľa územných celkov uvedených v prílohe.“.

5. Slová „fond – regionálny odbor“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovom „fond“ v príslušnom tvare.

6. Nariadenie vlády sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k nariadeniu vlády č. 237/2010 Z. z.

Územné celky podľa § 3a

Územný celokOkresy tvoriace územný celok
BratislavaBratislava I až V, Pezinok, Malacky, Senec
TrnavaTrnava, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Galanta
Dunajská StredaDunajská Streda
TrenčínTrenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou
Považská BystricaPovažská Bystrica, Púchov, Ilava
ŽilinaŽilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto
Dolný KubínDolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín
Liptovský MikulášLiptovský Mikuláš, Ružomberok
MartinMartin, Turčianske Teplice
NitraNitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Levice
Nové ZámkyNové Zámky, Šaľa, Komárno
Banská BystricaBanská Bystrica, Brezno
LučenecLučenec, Poltár, Veľký Krtíš
Rimavská SobotaRimavská Sobota
ZvolenZvolen, Detva, Krupina, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica
KošiceKošice I až IV, Košice-okolie
MichalovceMichalovce, Sobrance
RožňavaRožňava, Revúca
TrebišovTrebišov
PrešovPrešov, Sabinov, Bardejov, Svidník, Stropkov
HumennéHumenné, Medzilaborce, Snina, Vranov nad Topľou
PopradPoprad, Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Gelnica
“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2021.


Eduard Heger v. r.