Zákon č. 282/1997 Z. z.Zákon o vrátení majetku Živene – spolku slovenských žien

Čiastka 119/1997
Platnosť od 29.10.1997
Účinnosť od 29.10.1997

282

ZÁKON

z 2. októbra 1997

o vrátení majetku Živene – spolku slovenských žien

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Živene – spolku slovenských žien sa vracia budova v Martine (Hviezdoslavova ul. č. 21) súp. č. 85, pozemok parc. č. 312/2 a pozemok parc. č. 312/3, všetky v katastrálnom území Martin, uvedené na liste vlastníctva č. 3573, ktoré jej boli odňaté a ktoré sú ku dňu účinnosti tohto zákona vo vlastníctve štátu.

(2) Povinnou osobou podľa tohto zákona je štát. Oprávnenou osobou je Živena – spolok slovenských žien.

§ 2

(1) Povinná osoba vydá nehnuteľný majetok na písomnú výzvu oprávnenej osobe, ktorá preukáže svoj nárok na vydanie veci.

(2) Nehnuteľný majetok sa vydá oprávnenej osobe v stave, v akom je ku dňu účinnosti tohto zákona.

§ 3

(1) Na vydanie veci vyzve oprávnená osoba povinnú osobu písomne v lehote 60 dní odo dňa účinnosti tohto zákona.

(2) Povinná osoba uzavrie s oprávnenou osobou do 30 dní odo dňa doručenia výzvy dohodu o vydaní veci.

§ 4

Povinná osoba je povinná starať sa o nehnuteľný majetok až do jeho vydania oprávnenej osobe so starostlivosťou riadneho hospodára. Od účinnosti tohto zákona nemôže tento nehnuteľný majetok previesť do vlastníctva iných osôb. Takéto právne úkony sú neplatné.

§ 5

(1) Odovzdanie nehnuteľného majetku doterajším užívateľom, ktorý ho užíva pre školstvo, kultúru alebo na osvetovú činnosť, je možné iba so súhlasom Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. O uvoľnení sa uzavrie dohoda.

(2) Ak nedôjde k dohode, vzniká Živene – spolku slovenských žien nárok na uvoľnenie nehnuteľného majetku uvedeného v § 1, ktorý slúži na uvedený účel, po uplynutí jedného roka.

(3) Dňom prevzatia nehnuteľného majetku vstupuje oprávnená osoba do práv a povinností prenajímateľa, ktoré vyplývajú z nájomnej zmluvy uzavretej s doterajším vlastníkom. Nájomný vzťah sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o nájme a prenájme nebytových priestorov a súvisiacimi predpismi.


§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.