Vyhláška č. 347/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb

Čiastka 138/1997
Platnosť od 18.12.1997 do28.02.2003
Účinnosť od 01.01.1998 do28.02.2003
Zrušený 31/2003 Z. z.

347

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 27. novembra 1997,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky ustanovuje:


Určovanie názvov a označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev

§ 1

Postup pri určovaní a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

(1) Názov ulice a iného verejného priestranstva1) (ďalej len „ulica“) určuje a mení obec na podnet skupiny obyvateľov obce, poslancov obecného zastupiteľstva alebo starostu obce.

(2) Pred rozhodnutím o určení alebo o zmene názvu ulice obec prerokuje navrhovaný názov spôsobom obvyklým v mieste s obyvateľmi obce alebo jej časti, ak sa obec člení na časti. Ak väčšina obyvateľov obce alebo jej časti, ktorí sa k navrhovanému názvu vyjadrili, s ním súhlasí, obec si vyžiada od okresného úradu, v ktorého územnom obvode sa nachádza, súhlas s navrhovaným názvom.2)

(3) Okresný úrad vydá súhlas s navrhovaným názvom ulice do 30 dní od doručenia žiadosti. Pred vydaním súhlasu si vyžiada vyjadrenie názvoslovnej komisie okresného úradu o súlade navrhovaného názvu s požiadavkami uvedenými v zákone.3)

(4) V obci, ktorá sa člení na časti, nemôžu byť v rôznych častiach obce ulice s rovnakým názvom.

§ 2

Označovanie ulíc názvami

(1) Pri schvaľovaní vzoru orientačnej tabule na označenie ulíc názvami obec dbá na to, aby sa tabule vyhotovovali z trvanlivého materiálu.

(2) Orientačná tabuľa s názvom ulice sa pripevňuje spravidla na stavbu nachádzajúcu sa na ulici na mieste jej vyústenia do stredu obce, alebo ak ulica neústi do stredu obce, na mieste nachádzajúcom sa najbližšie k nemu. Z dôvodu lepšej viditeľnosti alebo orientácie v obci sa orientačná tabuľa s názvom ulice pripevňuje aj na iné stavby nachádzajúce sa na ulici.

(3) Názov ulice na orientačnej tabuli sa uvádza v štátnom jazyku.4)

§ 3

Označovanie ulíc ďalšími orientačnými údajmi

(1) Na lepšiu orientáciu obyvateľov a návštevníkov obec označuje ulice okrem názvu aj ďalšími orientačnými údajmi5) na samostatných orientačných tabuliach. Ďalšími orientačnými údajmi sú napríklad označenie smeru ulice, podchodov, umiestnenia významných inštitúcií, budov, parkov, platné zemepisné názvy lokalít, názvy sídlisk, častí obce, ako aj iné údaje, ktoré slúžia na orientáciu v obci.

(2) Orientačné tabule na označenie ulice ďalšími orientačnými údajmi sa umiestňujú spravidla na križovatke ulíc, a to tak, aby neprekážali viditeľnosti dopravných značiek. Osadzujú sa do zeme, výnimočne na iné miesta.

Číslovanie stavieb

§ 4

Súpisné čísla

(1) Obec prideľuje súpisné číslo stavbe podľa poradia, v akom bolo číslo vydané.

(2) Listina o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla stavby obsahuje

a) názov obce a identifikačné číslo základnej územnej jednotky,

b) názov časti obce, ak sa obec člení na časti,

c) názov okresu a kraja s číselnými kódmi okresu a kraja (podľa číselníkov územných jednotiek),

d) označenie katastrálneho územia názvom a identifikačným číslom základnej územnej jednotky,

e) parcelné číslo parcely zobrazujúcej pozemok, na ktorom je stavba postavená (ak sa stavba nachádza na viacerých parcelách, uvedú sa čísla všetkých parciel),

f) názov ulice,

g) meno, priezvisko a rodné číslo stavebníka, ak je fyzickou osobou, alebo názov, adresu sídla a identifikačné sídlo organizácie, ak je právnickou osobou,

h) charakter stavby,

i) dátum vydania a číslo kolaudačného rozhodnutia6) a názov orgánu, ktorý ho vydal,

j) výrok o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla,

k) dátum, meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby a úradnú pečiatku so znakom obce.7)

(3) Zmeniť alebo zrušiť súpisné číslo možno len v odôvodnených prípadoch po predchádzajúcom upovedomení vlastníka stavby.

§ 5

Orientačné čísla

(1) Číselný rad orientačných čísel sa začína číslom 1 spravidla od stredu obce. Pri lineárnej zástavbe majú stavby v smere od stredu obce na ľavej strane ulice nepárne čísla a na pravej strane párne čísla číselného radu orientačných čísel.

(2) Ak sú na ulici prieluky určené na zastavanie, treba vyčleniť v číselnom rade orientačné čísla pre budúce stavby.

(3) V prípade bodovej zástavby sa orientačné číslo určí tak, aby bolo čo najvýhodnejšie z orientačného hľadiska, ako aj z hľadiska jeho začlenenia do číselného radu orientačných čísel ulice.

(4) Ak je potrebné v číselnom rade orientačných čísel vytvoriť nové orientačné číslo z dôvodu prestavby alebo stavebnej úpravy,8) obec ho vytvorí tak, že k najbližšiemu nižšiemu zo susediacich orientačných čísel pridá veľké písmeno abecedy.

(5) Listina o určení orientačného čísla obsahuje okrem výroku o čísle náležitosti uvedené v § 4 ods. 3.

§ 6

Označovanie stavieb číslami

(1) Tabuľky so súpisnými číslami a tabuľky s orientačnými číslami dáva vyhotoviť obec; na náklady obce sa vyhotovujú len tabuľky so súpisnými číslami.9)

(2) Tabuľku so súpisným číslom a tabuľku s orientačným číslom preberá stavebník spravidla s listinou o čísle.

(3) Pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom zabezpečuje stavebník na vlastné náklady.9) Tabuľky sa umiestňujú spravidla vedľa seba tak, aby boli z komunikácie dobre viditeľné.

(4) Ak sa stavbe pridelilo jedno spoločné súpisné číslo, tabuľka so súpisným číslom sa pripevňuje na stavbu na mieste najbližšom k ulici označenej názvom.


Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 7

Spoločné ustanovenia

(1) Stavebník požiada o určenie súpisného a orientačného čísla bezodkladne po kolaudácii stavby. Obec vydá čísla tak, aby stavba mohla byť označená oboma číslami do jedného mesiaca od jej kolaudácie.10)

(2) Na účely týkajúce sa právnych vzťahov k stavbe sa súpisné číslo vydá stavebníkovi aj bez kolaudačného rozhodnutia.

(3) Evidencia súpisných čísel a evidencia orientačných čísel sa vedie na evidenčných listoch, prípadne na počítačových alebo iných médiách.

(4) Evidencia čísel obsahuje údaje uvedené v listine. Vzor listiny je uvedený v prílohe. Evidencia čísel vedená na evidenčných listoch obsahuje osobitný list pre každý vchod do budovy označený orientačným číslom, a to aj vtedy, ak vchody vyúsťujú do rôznych ulíc. Listiny sa ukladajú podľa názvov ulíc usporiadaných v abecednom poradí a súčasne podľa aritmetického poradia orientačných čísel.

(5) Orientačná tabuľa s názvom ulice, tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú na stavbe po dohode s jej vlastníkom tak, aby boli dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad nehnuteľnosti.

§ 8

Prechodné ustanovenia

(1) Evidenčné čísla stavieb, ktoré neboli zrušené ku dňu účinnosti tejto vyhlášky, nahradia obce súpisnými číslami do 31. decembra 1998.

(2) Súpisné a orientačné čísla vydané pred účinnosťou tejto vyhlášky zostávajú v platnosti.

§ 9

Záverečné ustanovenie

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


Gustáv Krajči v. r.


Príloha k vyhláške č. 347/1997 Z. z.

Vzor - Listina o určení (zmene, zrušení) súpisného (orientačného) čísla

Poznámky pod čiarou

1) § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.§ 18 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve.

2) § 11 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z.

3) § 11 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z.

4) § 3 ods. 3 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.

5) § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z.

6) § 76 až 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

7) § 1 a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

8) § 1 ods. 3 písm. b) a c) vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku.

9) § 14 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z.

10) § 14 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z.