Zákon č. 285/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov

Čiastka 96/1996
Platnosť od 09.10.1996
Účinnosť od 09.10.1996

285

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 12. septembra 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 267/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 24 ods. 4 sa suma „15 Kčs“ nahrádza sumou „30 Sk“.

2. V § 29 ods. 3 písm. b) sa na konci dopĺňajú slová „alebo vo vojenskom tábore nútených prác,“.

3. V § 29 ods. 3 písm. d) sa za slová „v pracovnom útvare“ vkladajú slová „alebo vo vojenskom tábore nútených prác“.


Čl. II

Žiadosť o odškodnenie podľa čl. I možno uplatniť do 31. marca 1997.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.