Oznámenie č. 372/2000 Z. z.Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky o schválení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky

Čiastka 152/2000
Platnosť od 09.11.2000

372

OZNÁMENIE

Úradu vlády Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky uznesením z 8. apríla 1997 č. 241 schválila

Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky.

Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky záväzne určujú pravidlá tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov a upravujú postup ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy pri príprave, predkladaní a prerokúvaní zákonov, ktorých návrhy podáva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“), a to až do ich podania národnej rade, a pri príprave, predkladaní a prerokúvaní nariadení vlády a ostatných vykonávacích predpisov až po ich vyhlásenie.

Podľa Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky sa postupuje od ich schválenia vládou; ich zmeny a doplnky vláda schválila uznesením zo 16. decembra 1999 č. 1118.

Do Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky možno nazrieť na Úrade vlády Slovenskej republiky - sekcii vládnej legislatívy a na legislatívnych útvaroch všetkých ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.