Oznámenie č. 567/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

Čiastka 236/2007
Platnosť od 06.12.2007
Účinnosť od 01.03.2012 do31.12.2012
Zrušený 375/2012 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

567

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

(1) Týmto opatrením sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy predkladaných subjektami verejnej správy.1)

(2) Informáciami z účtovníctva a údajmi potrebnými na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy sa na účely tohto opatrenia rozumejú informácie a údaje uvedené vo finančných výkazoch, ktorých usporiadanie a obsahové vymedzenie ustanovujú ich vzory uvedené v prílohách č. 1 až 7 a informácie a údaje uvedené v účtovných výkazoch, ktorými sú súvaha, výkaz ziskov a strát z ročnej účtovnej závierky konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz ziskov a strát z konsolidovanej účtovnej závierky v sústave podvojného účtovníctva, výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch v sústave jednoduchého účtovníctva; takýmito informáciami a údajmi nie sú informácie a údaje, ktoré sú utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu.1a)

§ 2

(1) Finančné výkazy a účtovné výkazy, ktorými sú súvaha a výkaz ziskov a strát, sa predkladajú Ministerstvu financií Slovenskej republiky prostredníctvom systému štátnej pokladnice2) v dvoch vyhotoveniach takto:

a) za subjekty verejnej správy, ktorými sú štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie ako súhrnné výkazy prostredníctvom príslušného správcu kapitoly štátneho rozpočtu,3)

b) za subjekty verejnej správy, ktorými sú vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie ako súhrnné výkazy prostredníctvom vyššieho územného celku,4)

c) za subjekty verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie ako súhrnné výkazy spracované daňovým úradom,5)

d) za subjekty verejnej správy, ktorými sú verejné vysoké školy ako súhrnné výkazy za verejné vysoké školy v Slovenskej republike,

e) za subjekty verejnej správy, ktorými sú zdravotné poisťovne ako súhrnné výkazy za zdravotné poisťovne v Slovenskej republike,

f) za subjekty verejnej správy, ktorými sú záujmové združenia právnických osôb,5a) neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby5b) a ďalšie právnické osoby, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli ako súhrnné výkazy prostredníctvom DataCentra,

g) za subjekty verejnej správy, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až f) ako individuálne výkazy za príslušný subjekt verejnej správy.

(2) Konsolidovaná súvaha a konsolidovaný výkaz ziskov a strát sa predkladá v jednom vyhotovení Ministerstvu financií Slovenskej republiky takto:

a) za subjekty verejnej správy, ktorými sú obce5c) ako individuálne výkazy spracované daňovým úradom,5)

b) za subjekty verejnej správy, ktorými sú vyššie územné celky5c) ako individuálne výkazy prostredníctvom DataCentra,

c) za subjekty verejnej správy, ktorými sú správcovia kapitoly štátneho rozpočtu5c) ako individuálne výkazy prostredníctvom informačného systému jednotného účtovníctva štátu.

§ 3

(1) Finančné výkazy sa predkladajú takto:

a) finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy FIN 1-04, finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy FIN 6-04, finančný výkaz o prírastku/úbytku finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov FIN 3-04, finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej správy podľa rezidentov a meny FIN 5-04 a finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií FIN 7-04 štvrťročne podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru rozpočtového roka do 30 kalendárnych dní po uplynutí príslušného obdobia a podľa stavu k 31. decembru rozpočtového roka do 35 kalendárnych dní po uplynutí rozpočtového roka,

b) finančný výkaz o členení finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov FIN 4-01 ročne podľa stavu k 31. decembru rozpočtového roka do 35 kalendárnych dní po uplynutí rozpočtového roka,

c) finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy FIN 2-04 štvrťročne podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru rozpočtového roka do 30 kalendárnych dní po uplynutí príslušného obdobia a podľa stavu k 31. decembru rozpočtového roka do 35 kalendárnych dní po uplynutí rozpočtového roka; za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky sa tento výkaz podľa stavu k 31. decembru rozpočtového roka nepredkladá.

(2) Účtovné výkazy sa predkladajú takto:

a) súvaha a výkaz ziskov a strát sa predkladajú za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky do 35 kalen­dárnych dní po uplynutí rozpočtového roka a za ostatné subjekty verejnej správy do 30. júna nasledujúceho rozpočtového roka,6)

b) konsolidovaná súvaha a konsolidovaný výkaz ziskov a strát sa predkladajú do 31. mája nasledujúceho rozpočtového roka,

c) výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch sa predkladajú za subjekty uvedené v § 2 ods. 1 písm. f) účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva do 30. júna nasledujúceho rozpočtového roka.

§ 4

Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát:

a) pri predkladaní finančných výkazov za prvý kalendárny štvrťrok roku 2008, 

b) pri predkladaní účtovných výkazov v roku 2009 za kalendárny rok 2008.

§ 4a

Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri predkladaní finančných výkazov za prvý kalendárny štvrťrok roku 2009.

§ 4b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010

(1) Podľa ustanovení účinných od 1. januára 2010 sa postupuje po prvýkrát pri predkladaní finančných výkazov za prvý kalendárny štvrťrok roku 2010.

(2) Konsolidovaná súvaha a konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok 2009 sa predloží do 30. júna 2010.

§ 4c

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011

Podľa ustanovení účinných od 1. januára 2011 sa postupuje po prvýkrát pri predkladaní finančných výkazov za prvý kalendárny štvrťrok roku 2011.

§ 4d

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2012

Podľa ustanovení účinných od 1. marca 2012 sa postupuje po prvýkrát pri predkladaní finančných výkazov za prvý kalendárny štvrťrok roku 2012.

§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/20414/2007-31

VZOR – Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

1.1. Príjmy
ZdrojTyp zdrojaPoložkaPodpoložkaNázovSchválený rozpočetRozpočet po zmenáchSkutočnosť k ............
abcde123
        
        
        
        
Ú h r n   
1.2. Výdavky
ProgramZdrojTyp zdrojaOddielSkupinaTriedaPodtriedaPoložkaPodpoložkaNázovSchválený rozpočetRozpočet po zmenáchSkutočnosť
k ................
abcdefghij123
             
             
             
             
Úhrn   

Časť II. Finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch subjektu verejnej správy

2.1. Príjmové operácie 
Kód účtuZdrojPoložkaPodpoložkaNázovSchválený rozpočetRozpočet po zmenáchSkutočnosť k ............
abcde123
        
        
        
        
Úhrn   
2.2. Výdavky
Kód účtuZdrojOddielSkupinaTriedaPodtriedaPoložkaPodpoložkaNázovSchválený rozpočetRozpočet po zmenáchSkutočnosť
k ................
abcdefghi123
            
            
            
            
Úhrn   

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu

K časti I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

1. Časť I. sa vypĺňa za všetky subjekty verejnej správy.

2. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie, sa táto časť výkazu vypĺňa osobitne za bežné príjmy a bežné výdavky a osobitne za kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (§ 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z.).

3. Stĺpec „a“ v časti 1.1. a stĺpce „a“ a „b“ v časti 1.2. sa vypĺňajú za subjekty verejnej správy, ktorými sú štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.

4. Stĺpec „a“ v časti 1.1. a stĺpec „b“ v časti 1.2. sa vypĺňa za subjekty verejnej správy, ktorými sú verejné vysoké školy.

5. V stĺpci „a“ v časti 1.1. a v stĺpci „b“ v časti 1.2. sa uvádza kód zdroja financovania a v stĺpci „a“ v časti 1.2. sa uvádza alfanumerický kód programu.

6. Stĺpec „b“ v časti 1.1. a stĺpec „c“ v časti 1.2. sa vypĺňa za subjekty verejnej správy, ktorými sú štátne rozpočtové organizácie. Uvádza sa typ zdroja, ktorým sa rozlišuje, či príslušné prostriedky majú charakter rozpočtových prostriedkov alebo mimorozpočtových prostriedkov. Ak ide o prostriedky Európskej únie a spolufinancovanie zaradené do príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu (§ 8 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.), majú tieto prostriedky charakter rozpočtových prostriedkov a uvádza sa písmeno „R“. Ak ide o prostriedky, o ktoré je rozpočtová organizácia oprávnená prekročiť limit výdavkov (§ 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z.), majú tieto prostriedky charakter mimorozpočtových prostriedkov a uvádza sa písmeno „M“.

7. V stĺpcoch „c“ až „e“ v časti 1.1. a v stĺpcoch „d“ až „j“ v časti 1.2. sa uvádzajú príjmy a výdavky subjektu verejnej správy triedené podľa rozpočtovej klasifikácie (§ 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.).

8. V stĺpci „1“ v častiach 1.1. a 1.2. sa uvádzajú údaje o príjmoch rozpočtu a výdavkoch rozpočtu subjektu verejnej správy schválené a rozpísané na základe zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok alebo na základe rozpočtu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok schváleného vládou Slovenskej republiky alebo schválené orgánom príslušného subjektu verejnej správy (§ 14 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 323/2007 Z. z.).

9. V stĺpci „2“ v častiach 1.1. a 1.2. sa uvádzajú údaje o príjmoch rozpočtu a výdavkoch rozpočtu subjektu verejnej správy upravené o vykonané rozpočtové opatrenia v štátnom rozpočte (§ 15 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 199/2007 Z. z.) alebo upravené na základe rozhodnutia orgánu príslušného subjektu verejnej správy.

10. V stĺpci „3“ v častiach 1.1. a 1.2. sa uvádzajú údaje o skutočných príjmoch rozpočtu a výdavkoch rozpočtu subjektu verejnej správy podľa stavu k termínu, ku ktorému sa finančný výkaz zostavuje.

K časti II. Finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch subjektu verejnej správy

1. Časť II. sa vypĺňa za všetky subjekty verejnej správy, s výnimkou rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom a obsahuje údaje o finančných operáciách; za subjekty verejnej správy, ktorými sú štátne rozpočtové organizácie obsahuje aj údaje o pohyboch na mimorozpočtových účtoch, z ktorých sa nerealizuje čerpanie prostredníctvom príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu (§ 13 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z.).

2. Stĺpec „a“ v častiach 2.1. a 2.2. sa vypĺňa za subjekty verejnej správy, ktorými sú štátne rozpočtové organizácie a uvádza sa kód mimorozpočtového účtu.

3. Stĺpec „b“ v častiach 2.1. a 2.2. sa vypĺňa za subjekty verejnej správy, ktorými sú štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a verejné vysoké školy. Uvádza sa kód zdroja financovania.

4. V stĺpcoch „c“ až „e“ v časti 2.1. a v stĺpcoch „c“ až „i“ v časti 2.2. sa uvádzajú príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie (§ 4 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 523/2004 Z. z.) subjektu verejnej správy triedené podľa rozpočtovej klasifikácie; za subjekty verejnej správy, ktorými sú štátne rozpočtové organizácie sa uvádzajú aj údaje o ďalších pohyboch na mimorozpočtových účtoch, z ktorých sa nerealizuje čerpanie peňažných prostriedkov prostredníctvom príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu [§ 1 ods. 3 písm. c) opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.)].

5. V stĺpci „1“ v častiach 2.1. a 2.2. sa uvádzajú údaje o rozpočtovaných príjmových operáciách a výdavkových operáciách subjektu verejnej správy.

6. V stĺpci „2“ v častiach 2.1. a 2.2. sa uvádzajú údaje o rozpočtovaných príjmových operáciách a výdavkových operáciách subjektu verejnej správy upravené v priebehu rozpočtového roka.

7. V stĺpci „3“ v častiach 2.1. a 2.2. sa uvádzajú údaje o skutočných príjmových operáciách a výdavkových operáciách subjektu verejnej správy podľa stavu k termínu, ku ktorému sa finančný výkaz zostavuje.

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/23989/2009-31

VZOR – Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

2. V stĺpci „c“ v oboch častiach výkazu sa uvádzajú čísla syntetických účtov a analytických účtov k príslušným syntetickým účtom podľa účtovej osnovy pre príslušný subjekt verejnej správy. Označenie účtu písmenom „A“ vyjadruje, že ide o analytický účet, označenie účtu písmenom „X“ vyjadruje, že ide o účet doplnený do účtového rozvrhu podľa potrieb účtovnej jednotky.

3. Za znamienkom mínus (-) sú vo výkaze uvedené čísla účtov, ktoré sa uvádzajú v stĺpci „2“. Údaje o oprávkach a opravných položkách sa vykazujú kladnou hodnotou.

4. V stĺpcoch „4“ a „6“ výkazu sa uvádzajú údaje o vykázaných konečných stavoch na príslušných účtoch subjektu verejnej správy k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho obdobia. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, sa tieto údaje zhodujú s údajmi uvedenými v riadnej individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho obdobia. Pri ostatných subjektoch verejnej správy sa údaje v stĺpci „4“ a „6“ výkazu za 1. štvrťrok bežného obdobia rovnajú údajom vo finančnom výkaze predloženom za 4. štvrťrok bezprostredne predchádzajúceho obdobia.

5. V stĺpcoch „1“, „2“ a „5“ výkazu sa uvádzajú údaje o vykázaných stavoch na príslušných účtoch subjektu verejnej správy k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a k 31. decembru rozpočtového roka. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, sa uvedú údaje k 31. marcu, 30. júnu a 30. septembru; údaje k 31. decembru rozpočtového roka sa predložia vo forme účtovného výkazu súvaha z ročnej účtovnej závierky. V stĺci „3“ sa vykazuje rozdiel medzi stĺpcami „1“ a „2“.

6. Údaje v sumárnych riadkoch sa určia ako výsledok algoritmu uvedeného v konkrétnom riadku.

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu

1. V stĺpci „b“ v oboch častiach výkazu sa uvádzajú názvy syntetických účtov podľa účtovej osnovy pre príslušný subjekt verejnej správy, napríklad opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/016786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov. V tých riadkoch výkazu, v ktorých sa uvádzajú hodnoty viacerých syntetických účtov sa používa označenie ,,ostatné“ alebo ,,iné“ (napríklad iný dlhodobý nehmotný majetok).

Použité skratky

IČO – identifikačné číslo organizácie, vyplňuje sa podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky

PSČ – poštové smerovacie číslo

Č. r. – číslo riadku výkazu

Príloha č. 3  k opatreniu č. MF/20414/2007-31

VZOR - Finančný výkaz o prírastku/úbytku finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu

1. Výkaz sa vypĺňa za všetky subjekty verejnej správy s výnimkou rozpočtových organizácií, obcí s počtom obyvateľov do 3 000 vrátane, subjektov verejnej správy uvedených v § 2 ods. 1 písm. f) a príspevkových organizácií, ktoré nepatria do sektora verejnej správy (§ 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.).

2. V riadku 01 sa uvádza stav vybraných aktív v netto hodnote k prvému dňu kalendárneho štvrťroka v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10.

3. V riadkoch 02 až 12 sa uvádza zvýšenie stavu vybraných aktív v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10 spolu a v členení podľa jednotlivých sektorov [Nariadenie Rady (ES) č. 2223/1996 z 25. júna 1996 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 10/zv. 2)].

4. V riadkoch 13 až 23 sa uvádza zníženie stavu vybraných aktív v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10 spolu a v členení podľa jednotlivých sektorov.

5. V riadku 24 sa uvádza v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10 tvorba opravnej položky ako zníženie ocenenia (-) a zrušenie opravnej položky ako zvýšenie ocenenia (+), kurzové rozdiely ziskové (+), kurzové rozdiely stratové (-) a zmena hodnoty cenných papierov vyplývajúca z ich precenenia.

6. V riadku 25 sa uvádza v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10 zvýšenie alebo zníženie stavu vybraných aktív z dôvodu organizačných zmien, živelných pohrôm, zmeny v metóde účtovania alebo z dôvodu jednostranného odpisu obstarania finančného majetku (napríklad cenných papierov, dlhopisov), pretože dlžník zanikol.

7. V riadku 26 sa uvádza stav vybraných aktív v netto hodnote k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10.

8. V stĺpci 10 sa uvádza suma poskytnutých preddavkov, časového rozlíšenia aktív a ostatných pohľadávok neuvedených v stĺpcoch 1, 6 a 8.

9. V riadku 27 sa uvádza stav vybraných pasív k prvému dňu kalendárneho štvrťroka v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 21 až 28.

10. V riadkoch 28 až 38 sa uvádza zvýšenie stavu vybraných pasív v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 21 až 28 spolu a v členení podľa jednotlivých sektorov.

11. V riadkoch 39 až 49 sa uvádza zníženie stavu vybraných pasív v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 21 až 28 spolu a v členení podľa jednotlivých sektorov.

12. V riadku 50 sa uvádzajú kurzové rozdiely ziskové (+) a kurzové rozdiely stratové (-) v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 21 až 28.

13. V riadku 51 sa uvádza v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 21 až 28 zvýšenie alebo zníženie stavu vybraných pasív z dôvodu organizačných zmien, živelných pohrôm, zmeny v metóde účtovania alebo z dôvodu jednostranného odpisu obstarania finančného majetku (napríklad cenných papierov, dlhopisov), pretože majiteľ (držiteľ) zanikol.

14. V riadku 52 sa uvádza stav vybraných pasív k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 21 až 28.

15. Stĺpec 21 sa vypĺňa len za Slovenskú konsolidačnú, a. s. a zdravotné poisťovne.

16. V stĺpci 28 sa uvádza suma prijatých preddavkov, časového rozlíšenia pasív a ostatných záväzkov neuvedených v stĺpcoch 21, 22, 24 a 26.

17. V stĺpcoch 7, 9, 23, 25 a 27 sa uvádzajú cenné papiere, bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci, ktorých pôvodná doba splatnosti je viac ako jeden rok.

18. Výkaz sa predkladá aj v prípade vykazovania nulových hodnôt.

Príloha č. 4  k opatreniu č. MF/20414/2007-31

VZOR - Finančný výkaz o členení finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu

1. Výkaz sa vypĺňa za všetky subjekty verejnej správy s výnimkou rozpočtových organizácií, obcí s počtom obyvateľov do 3 000 vrátane, subjektov verejnej správy uvedených v § 2 ods. 1 písm. f) a príspevkových organizácií, ktoré nepatria do sektora verejnej správy (§ 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.).

2. V riadkoch 01 až 11 sa uvádza stav vybraných aktív v netto hodnote k 1. januáru rozpočtového roka v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10 spolu a v členení podľa jednotlivých sektorov [Nariadenie Rady (ES) č. 2223/1996 z 25. júna 1996 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 10/zv. 2)].

3. V riadku 12 sa uvádza zvýšenie stavu vybraných aktív v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10 v priebehu rozpočtového roka.

4. V riadku 13 sa uvádza zníženie stavu vybraných aktív v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10 v priebehu rozpočtového roka.

5. V riadku 14 sa uvádza v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10 tvorba opravnej položky ako zníženie ocenenia (-), zrušenie opravnej položky ako zvýšenie ocenenia (+), kurzové rozdiely ziskové (+), kurzové rozdiely stratové (-) a zmena hodnoty cenných papierov vyplývajúca z ich precenenia.

6. V riadku 15 sa uvádza v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10 zvýšenie/zníženie stavu vybraných aktív z dôvodu organizačných zmien, živelných pohrôm, zmeny v metóde účtovania alebo z dôvodu jednostranného odpisu obstarania finančného majetku (napríklad cenných papierov, dlhopisov), pretože dlžník zanikol.

7. V riadkoch 16 až 26 sa uvádza stav vybraných aktív v netto hodnote k 31. decembru rozpočtového roka v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 10 spolu a v členení podľa jednotlivých sektorov.

8. V stĺpci 10 sa uvádza suma poskytnutých preddavkov, časového rozlíšenia aktív a ostatných pohľadávok neuvedených v stĺpcoch 1, 6 a 8.

9. V riadkoch 27 až 37 sa uvádza stav vybraných pasív k 1. januáru rozpočtového roka v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 21 až 28 spolu a v členení podľa jednotlivých sektorov.

10. V riadku 38 sa uvádza zvýšenie stavu vybraných pasív v priebehu rozpočtového roka v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 21 až 28.

11. V riadku 39 sa uvádza zníženie stavu vybraných pasív v priebehu rozpočtového roka v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 21 až 28.

12. V riadku 40 sa uvádzajú kurzové rozdiely ziskové (+) a kurzové rozdiely stratové (-) v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 21 až 28.

13. V riadku 41 sa uvádza v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 21 až 28 zvýšenie alebo zníženie stavu vybraných pasív z dôvodu organizačných zmien, živelných pohrôm, zmeny v metóde účtovania alebo z dôvodu jednostranného odpisu obstarania finančného majetku (napríklad cenných papierov, dlhopisov), pretože majiteľ (držiteľ) zanikol.

14. V riadkoch 42 až 52 sa uvádza stav vybraných pasív k 31. decembru rozpočtového roka v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 21 až 28 spolu a v členení podľa jednotlivých sektorov.

15. Stĺpec 21 sa vypĺňa len za Slovenskú konsolidačnú, a. s. a zdravotné poisťovne.

16. V stĺpci 28 sa uvádza suma prijatých preddavkov, časového rozlíšenia pasív a ostatných záväzkov neuvedených v stĺpcoch 21, 22, 24 a 26.

17. V stĺpcoch 7, 9, 23, 25 a 27 sa uvádzajú cenné papiere, bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci, ktorých pôvodná doba splatnosti je viac ako jeden rok.

18. Výkaz sa predkladá aj v prípade vykazovania nulových hodnôt.

Príloha č. 5 k opatreniu č. MF/23989/2009-31

VZOR – Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej správy podľa rezidentov a meny

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu

1. Výkaz sa vypĺňa za všetky subjekty verejnej správy vrátane Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity, s výnimkou rozpočtových organizácií, obcí s počtom obyvateľov do 3 000 vrátane, subjektov verejnej správy uvedených v § 2 ods. 1 písm. f), príspevkových organizácií, ktoré nepatria do sektora verejnej správy (§ 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.) a s výnimkou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ústavu pamäti národa, Slovenského národného strediska pre ľudské práva, RTVS, s. r. o. a Úradu pre dohľad nad výkonom auditu.

2. V riadku 01 sa uvádza výška dlhu subjektu verejnej správy na konci kalendárneho štvrťroka v menovitej hodnote dlhu, ktorou je nesplatená hodnota zo zmluvne dohodnutej istiny. Ak je dlh v cudzej mene, prepočíta sa na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným v posledný pracovný deň kalendárneho štvrťroka.

3. V riadkoch 02 až 06 sa uvádza výška dlhu subjektu verejnej správy voči tuzemským veriteľom podľa jednotlivých mien prepočítaná na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným v posledný pracovný deň kalendárneho štvrťroka.

4. V riadkoch 07 až 11 sa uvádza výška dlhu subjektu verejnej správy voči zahraničným veriteľom podľa jednotlivých mien prepočítaná na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným v posledný pracovný deň kalendárneho štvrťroka.

5. V stĺpci 1 sa uvádza výška bankových úverov poskytnutých priamo subjektu verejnej správy.

6. V stĺpci 3 sa uvádza výška ostatných dlhodobých záväzkov súvisiacich s dodávkou investícií.

7. V stĺpci 4 sa uvádza výška návratných finančných výpomocí, úverov od zahraničných vlád (opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42 (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení opatrenia z 28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421 (oznámenie č. 178/2006 Z. z.)) a ostatných nebankových pôžičiek s výnimkou investičných dodávateľských úverov a finančného prenájmu.

8. Údaje v stĺpcoch 1 až 5 sa uvádzajú bez záväzkov z úrokov.

9. Výkaz sa predkladá aj v prípade vykazovania nulových hodnôt.

Použité skratky

IČO – identifikačné číslo organizácie, vyplňuje sa podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky

PSČ – poštové smerovacie číslo

č. r. – číslo riadku výkazu

EUR – euro

USD – americký dolár

JPY – japonský jen

Príloha č. 6 k opatreniu č. MF/24301/2010-31

VZOR Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy

Symbol
dlhového
nástroja1)
Kód menyPrvý rok
čerpania
Rok splatnostiRočný úrokDátum
výplaty úroku
Nesplatená
menovitá
hodnota
k 31. decembru
z toho:
zahraniční
veritelia
ab123456
        
        
        
        
Úhrn  

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu

1. Výkaz sa vypĺňa za všetky subjekty verejnej správy.

2. V stĺpci „a“ sa uvádzajú nasledovné symboly pre jednotlivé druhy dlhových nástrojov

Druh dlhového nástrojaSymbol
Emitované dlhopisyED
Zmenky
Bankové úveryBU
Investičné dodávateľské úveryIDU
Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývaniaSFRB
Návratné finančné výpomoci prijaté od subjektov verejnej správyNFV
Úvery od zahraničných vládUZV
Finančný prenájomFP
Ostatné nebankové pôžičkyOST 

3. V stĺpci „a“ sa uvedú symboly tých druhov dlhových nástrojov, pri ktorých hodnota v stĺpci 5 nie je nula.

4. V stĺpci „b“ sa uvádza kód meny podľa kurzového lístka Národnej banky Slovenska, v ktorej bol dlhový nástroj pôvodne prijatý. Ak pôvodnou menou dlhového nástroja bola slovenská koruna, uvedie sa kód SKK.

5. V stĺpci „1“ sa uvádza rok emisie alebo prvý rok čerpania dlhových nástrojov v tvare RRRR. Rok uvedený v tomto stĺpci sa zhoduje s rokom, v ktorom sa tieto dlhové nástroje vykážu ako záväzky na strane pasív v súvahe.

6. V stĺpci „2“ sa uvádza rok, v ktorom bude podľa emisných podmienok alebo zmluvy dlhový nástroj splatený v tvare RRRR.

7. V stĺpci „3“ sa uvádza ročná suma úroku v mene euro. Ak je ročný úrok v cudzej mene, prepočíta sa na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným v posledný pracovný deň kalendárneho roka.

8. V stĺpci „4“ sa uvádza dohodnutý deň a mesiac výplaty úroku v tvare DDMM. Ak sa úrok platí dohodnutými viacerými platbami v priebehu roka, uvedie sa dátum poslednej platby.

9. V stĺpci „5“ sa uvedie nesplatená výška dlhových nástrojov k 31. decembru vykazovaného roka v menovitej hodnote. Údaje sa uvádzajú bez záväzkov z úrokov. Ak je dlhový nástroj v cudzej mene, prepočíta sa na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným v posledný pracovný deň kalendárneho roka.

10. V stĺpci „6“ sa uvádza nesplatená výška dlhových nástrojov k 31. decembru vykazovaného roka voči zahraničným veriteľom v menovitej hodnote. Údaje sa uvádzajú bez záväzkov z úrokov. Ak je dlhový nástroj v cudzej mene, prepočíta sa na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným v posledný pracovný deň kalendárneho roka.

11. Výkaz sa predkladá aj ak sa vykazujú nulové hodnoty. V tomto prípade sa vyplní len riadok „Úhrn“, pričom v stĺpcoch „5“ a „6“ sa uvedie nula. Symboly dlhového nástroja v stĺpci „a“ sa neuvádzajú.

Príloha č. 7 k opatreniu č. MF/23989/2009-31

VZOR – Finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej správy

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu

K časti I.

1. Výkaz sa vypĺňa za všetky subjekty verejnej správy podľa § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. s výnimkou subjektov verejnej správy uvedených v § 2 ods. 1 písm. f), ktoré účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva.

2. V riadku 01 sa uvádza stav vybraných pohľadávok a záväzkov vrátane pohľadávok/záväzkov z úrokov v netto hodnote k prvému dňu kalendárneho štvrťroka na syntetických účtoch uvedených v bodoch 11 až 15 vysvetliviek v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 5.

3. V riadkoch 02 a 03 sa uvádzajú stavy konkrétnych pohľadávok a záväzkov vrátane pohľadávok/záväzkov z úrokov v netto hodnote k prvému dňu kalendárneho štvrťroka podľa analytickej evidencie k jednotlivým syntetickým účtom uvedeným v bodoch 11 až 15 vysvetliviek v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 5.

4. V riadkoch 04 až 12 sa uvádza zvýšenie stavu vybraných pohľadávok a záväzkov spolu a v členení podľa jednotlivých druhov v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 5.

5. V riadkoch 13 až 21 sa uvádza zníženie stavu vybraných pohľadávok a záväzkov spolu a v členení podľa jednotlivých druhov v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 5.

6. V riadkoch 07 a 16 sa uvádzajú pohľadávky voči zodpovedným osobám na náhradu škody alebo manka, záväzky súvisiace so zodpovednosťou za spôsobenú škodu, pohľadávky voči poisťovni vyplývajúce z poistných udalostí a záväzky voči poisťovni vyplývajúce z poistných zmlúv.

7. V riadku 22 sa uvádza tvorba opravnej položky ako zníženie ocenenia (-) a zrušenie opravnej položky ako zvýšenie ocenenia (+), kurzové rozdiely ziskové (+), kurzové rozdiely stratové (-) a zmena hodnoty vyplývajúca z precenenia v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 5.

8. V riadku 23 sa uvádza zvýšenie alebo zníženie stavu pohľadávok a záväzkov z dôvodu zmien v metóde účtovania, jednostranného odpisu, pretože dlžník/veriteľ zanikol, alebo v dôsledku inej zmeny v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 5.

9. V riadku 24 sa uvádza stav vybraných pohľadávok a záväzkov vrátane pohľadávok/záväzkov z úrokov v netto hodnote k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka na syntetických účtoch uvedených v bodoch 11 až 15 vysvetliviek v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 5.

10. V riadkoch 25 a 26 sa uvádzajú stavy konkrétnych pohľadávok a záväzkov vrátane pohľadávok/záväzkov z úrokov v netto hodnote k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka podľa analytickej evidencie k jednotlivým syntetickým účtom uvedeným v bodoch 11 až 15 vysvetliviek v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 5.

11. V stĺpci 1 sa uvádzajú ostatné pohľadávky účtované na syntetickom účte 315 a za subjekty verejnej správy, ktorými sú zdravotné poisťovne, účtované na účtoch účtovej skupiny 32 v štruktúre uvedenej v riadkoch 5 až 12 a 14 až 21.

12. V stĺpci 2 sa uvádzajú iné pohľadávky účtované na syntetickom účte 378 v štruktúre uvedenej v riadkoch 5 až 12 a 14 až 21.

13. V stĺpci 3 sa uvádzajú ostatné záväzky účtované na syntetickom účte 325 a za subjekty verejnej správy, ktorými sú zdravotné poisťovne, účtované na účtoch účtovej skupiny 36 v štruktúre uvedenej v riadkoch 5 až 12 a 14 až 21.

14. V stĺpci 4 sa uvádzajú iné záväzky účtované na syntetickom účte 379 v štruktúre uvedenej v riadkoch 5 až 12 a 14 až 21.

15. V stĺpci 5 sa uvádzajú ostatné dlhodobé záväzky účtované na syntetickom účte 479 a za subjekt verejnej správy, ktorým je Sociálna poisťovňa, účtované na syntetickom účte 959 v štruktúre uvedenej v riadkoch 5 až 12 a 14 až 21.

16. Výkaz sa predkladá aj v prípade vykazovania nulových hodnôt.

II. Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií

Prehľad o stave bankových účtov a záväzkovStav k .......
bežného obdobia
Stav k 31. decembru
bezprostredne
predchádzajúceho
obdobia
a12
1.Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
2. toho: účty peňažných fondov obcí a vyšších
územných celkov
3. z toho: zákonný rezervný fond
4.Záväzky celkom
5. z toho: záväzky neuhradené 60 a viac dní
po lehote splatnosti
6.Dlhodobé bankové úvery
7. z toho: dlhodobé bankové úvery, ktorých
zostatková doba splatnosti je kratšia
ako jeden rok

K časti II.

1. Výkaz sa vypĺňa za subjekty verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie.

2. V riadku 1 sa uvádza stav peňažných prostriedkov, o ktorých sa účtuje na syntetickom účte 221 vrátane kladného alebo záporného zostatku účtu 261.

3. V riadkoch 2 a 3 sa uvádzajú údaje o stave peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov (§ 15 zákona č. 583/2004 Z. z.).

4. V riadku 4 sa uvádza stav záväzkov účtovaných na účtoch účtových skupín 23, 24, 27, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 46 a 47 a na účte 221 – Bankové účty, na ktorých sa vykazuje pasívny zostatok, napríklad kontokorentný účet. Rezervy a časové rozlíšenie na strane pasív a zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v účtovej skupine 35 sa neuvádzajú.

5. V riadku 5 sa uvádzajú záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti (§ 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.).

6. V riadku 6 sa uvádzajú dlhodobé bankové úvery účtované na analytických účtoch k syntetickému účtu 461, ktorých dohodnutá doba splatnosti pri ich vzniku je dlhšia ako jeden rok.

7. V riadku 7 sa uvádzajú dlhodobé bankové úvery účtované na analytických účtoch k syntetickému účtu 461, ktorých zostatková doba splatnosti je kratšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa výkaz zostavuje.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 199/2007 Z. z.

1a) § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 2 ods. 2 písm. h) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) § 9 ods. 4 písm. k) zákona č. 523/2004 Z. z.

4) § 12 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) § 4 ods. 3 písm. k) zákona č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.

5a) § 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení neskorších prepisov.

5b) Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších prepisov.

5c) § 22a ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 198/2007 Z. z.
§ 10 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe (oznámenie č. 626/2008 Z. z.).

6) § 29 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z.

7) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

1) Uvedú sa samostatne v každom riadku: emitované dlhopisy, zmenky, prijaté bankové úvery, investičné dodávateľské úvery, úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania, návratné finančné výpomoci, úvery od zahraničných vlád, finančný prenájom a ostatné nebankové pôžičky.