Vyhláška č. 351/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o školských strediskách záujmovej činnosti

(v znení č. 28/2005 Z. z., 389/2007 Z. z.)

Čiastka 92/1994
Platnosť od 23.12.1994 do31.08.2008
Účinnosť od 01.09.2007 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

351

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky

z 1. decembra 1994

o školských strediskách záujmovej činnosti

Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach a § 6 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o zriaďovaní a zrušovaní školských stredísk záujmovej činnosti1) (ďalej len „stredisko“), o ich činnosti a prevádzke.

§ 2

(1) Stredisko zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí a mládeže v ich voľnom čase formou spontánnych aktivít, súťaží a individuálneho prístupu v priebehu celého kalendárneho roka.

(2) Priamou výchovnou prácou sa rozumie

a) pravidelná činnosť v záujmových útvaroch a kluboch záujmovej činnosti,

b) príležitostná činnosť uskutočňovaná jednorazovými alebo pravidelne sa opakujúcimi podujatiami, súťažami, odbornými sústredeniami alebo exkurziami,

c) individuálny prístup, najmä vo vzťahu k zdravotne postihnutým a talentovaným deťom a mládeži,

d) spontánna činnosť formou priebežnej ponuky podľa záujmu detí a mládeže,

e) prázdninová činnosť formou stálych, putovných, víkendových táborov alebo krátkodobých podujatí pre deti a mládež spravidla s neustálenými záujmami,

f) pedagogický dozor a organizačná práca pri podujatiach strediska nariadené riaditeľom; tieto aktivity sa využívajú spravidla na doplnenie stanovenej miery výchovnej práce,

g) aktívna účasť žiakov na plnení úloh školy,

h) vypracovanie a predkladanie projektov neformálnymi skupinami žiakov,

i) vzájomná spolupráca so školami, s inými školskými zariadeniami a mimovládnymi organizáciami,

j) medzinárodné výmeny a mobilita mládeže.

§ 3

Obec, samosprávny kraj, krajský školský úrad, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba3) (ďalej len „zriaďovateľ") môžu zriaďovať stredisko ako právnickú osobu alebo ho môžu zriadiť aj ako súčasť základnej školy a strednej školy4) na požiadanie jej riaditeľa.

§ 4

(1) Stredisko sa člení na záujmové útvary a kluby záujmovej činnosti.

(2) Pre zdravotne postihnuté deti a mládež sa môžu zriaďovať v stredisku špeciálne záujmové útvary a kluby záujmovej činnosti.

(3) Štruktúra, zameranie a počet záujmových útvarov a klubov záujmovej činnosti sa určuje najmä podľa záujmu, želaní a návrhov detí a mládeže s prihliadnutím na finančné a materiálno-technické možnosti.

§ 5

(1) Stredisko zriadené ako právnická osoba riadi riaditeľ strediska, ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovateľ. Stredisko zriadené ako súčasť školy riadi riaditeľ školy.

(2) Riaditeľ strediska a riaditeľ školy (ďalej len „riaditeľ “) zodpovedá za koncepciu, činnosť a hospodárenie strediska.

(3) Riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa vydáva štatút strediska, pracovný a organizačný poriadok a rámcový plán činnosti strediska.

§ 6

(1) Zamestnancami strediska sú

a) vedúci vychovávateľ,

b) vychovávatelia,

c) externí zamestnanci.

(2) Kvalifikačné požiadavky na vychovávateľov určuje osobitný predpis.5)

(3) Od externých vedúcich záujmových útvarov a vedúcich klubov záujmovej činnosti sa vyžaduje odborná spôsobilosť na záujmovú oblasť, ktorú riadia.

(4) Pracovný čas v stredisku je vo voľnom čase detí a mládeže, spravidla v popoludňajších a večerných hodinách, v dňoch pracovného pokoja a cez školské prázdniny.

(5) Rozsah výchovnej starostlivosti vychovávateľov v stredisku ustanovuje osobitný predpis.6) Rozsah a obsah priamej výchovnej práce vychovávateľov určuje § 2 ods. 2.

§ 7

(1) Spôsob a právnu formu hospodárenia strediska určuje zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.7)

(2) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v stredisku, ktorého zriaďovateľom je krajský školský úrad, samosprávny kraj alebo obec, určená podľa osobitného predpisu,8) môže byť na jedno dieťa najmenej 50 Sk a najviac 7,5 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu;9) tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

(3) Pri určovaní výšky príspevku sa prihliada na náročnosť a druh záujmovej činnosti.

(4) Výška mesačného príspevku uvedeného v odseku 2 môže byť 0 Sk až 50 Sk na jedno dieťa, ak rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, predloží riaditeľovi strediska rozhodnutie o pomoci v hmotnej núdzi10) podľa osobitného predpisu.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1995.


Ľubomír Harach v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.

3) § 19 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4) § 45 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).

5) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov.

6) § 2 ods. 3 písm. j) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.

7) § 2 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.

8) § 5 ods. 6 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.

9) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10) § 25 ods. 4 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.