Zákon č. 13/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch

Čiastka 5/1996
Platnosť od 18.01.1996 do30.06.2006
Účinnosť od 18.01.1996 do30.06.2006
Zrušený 224/2006 Z. z.

OBSAH

13

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 14. decembra 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Ak o vydanie občianskeho preukazu žiada členka rehoľnej spoločnosti, predloží k žiadosti doklady uvedené v odseku 3. Fotografie musia zobrazovať jej skutočnú podobu tváre v trojštvrťovom profile, v rehoľnom rúchu a s prikrývkou hlavy, ktorá tvorí súčasť jej odevu.“.

2. V § 6 sa doterajší odsek 4 označuje ako odsek 5.

3. § 7 ods. 2 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) pri prijatí do rehoľnej spoločnosti.“.

4. § 7 ods. 5 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) ako členka rehoľnej spoločnosti požiada o výmenu fotografie podľa § 6 ods. 4.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.