Zákon č. 665/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom

Čiastka 261/2002
Platnosť od 07.12.2002
Účinnosť od 07.12.2002

OBSAH

665

ZÁKON

z 19. novembra 2002,

ktorým sa mení zákon č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom sa mení takto:

1. V § 2 ods. 1 sa slovo „rehabilitovaný" nahrádza slovom „odškodnený".

2. V § 3 ods. 2 druhá veta znie: „Príslušný orgán rozhodne o nároku a priznaný príspevok vyplatí najneskôr do 30. júna 2004.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.