Oznámenie č. 146/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní dokladu, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie

Čiastka 53/2009
Platnosť od 18.04.2009 do31.12.2011
Účinnosť do 31.12.2011
Zrušený 404/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2009.

146

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 80b ods. 2 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výnos č. 07478/2009 – OL z 8. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní dokladu, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.

Výnos ustanovuje postup pri vydávaní dokladu, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2009.

Výnos je uverejnený v čiastke 18, rok 2009 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.