Vyhláška č. 587/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah žiadosti o absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora, zriadenie a činnosť skúšobnej komisie, rozsah skúšky, priebeh skúšky, spôsob vyhodnotenia skúšky a vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Čiastka 197/2009
Platnosť od 30.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010 do30.11.2014
Zrušený 321/2014 Z. z.

587

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 10. decembra 2009,

ktorou sa ustanovuje obsah žiadosti o absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora, zriadenie a činnosť skúšobnej komisie, rozsah skúšky, priebeh skúšky, spôsob vyhodnotenia skúšky a vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 12 zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Zriadenie a činnosť skúšobnej komisie

(1) Skúšku odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora (ďalej len „skúška“) podľa § 9 ods. 6 zákona vykonáva a osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydáva Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „agentúra“).

(2) Skúšobnú komisiu na vykonanie skúšky zriadi agentúra. Skúšobná komisia má najmenej päť členov a je zložená z predsedu, podpredsedu a ostatných členov.

(3) Členmi skúšobnej komisie sú zamestnanci agentúry, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a zástupcovia profesijných zväzov a združení z oblasti energetiky a ochrany životného prostredia. Činnosť skúšobnej komisie riadi predseda, ktorý je zamestnancom agentúry a ktorého vymenúva a odvoláva štatutárny zástupca agentúry.

(4) Podpredsedu a ostatných členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva štatutárny zástupca agentúry na základe návrhu predsedu skúšobnej komisie.

(5) Predseda skúšobnej komisie

a) navrhuje podpredsedu a ostatných členov skúšobnej komisie,

b) zvoláva skúšobnú komisiu,

c) riadi priebeh skúšky,

d) zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o priebehu skúšky,

e) podpisuje osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

(6) Pri činnostiach podľa odseku 5 písm. b) až e) môže predsedu skúšobnej komisie zastúpiť podpredseda skúšobnej komisie.

(7) Skúšobná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov skúšobnej komisie.

(8) Členstvo v skúšobnej komisii je čestné.

§ 2

Rozsah skúšky

Rozsah skúšky je zameraný na preukázanie znalostí

a) právnych predpisov upravujúcich energetické audity1) a

b) odborných vedomostí z oblasti energetickej efektívnosti.

§ 3

Priebeh skúšky a spôsob vyhodnotenia skúšky

(1) Termíny konania skúšok a okruhy skúšobných otázok na overenie odbornej spôsobilosti určuje a zverejňuje na internetovej stránke a v informačných materiáloch agentúra najmenej 60 dní pred termínom konania skúšky.

(2) Uchádzač o vykonanie skúšky (ďalej len „uchádzač“) doručí agentúre písomnú žiadosť o absolvovanie skúšky a vzorovú správu z energetického auditu v rozsahu podľa osobitného predpisu2) najmenej 30 dní pred termínom konania skúšky.

(3) Vzor žiadosti o absolvovanie skúšky je uvedený v prílohe č. 1.

(4) Agentúra pozve písomne uchádzača na skúšku tak, aby mal najmenej 15 dní na prípravu.

(5) Skúška pozostáva z písomného testu a ústnej časti, ktoré sa vykonajú spravidla v jeden deň.

(6) Skúška sa vykonáva v štátnom jazyku.3) Skúšku je možné vykonať aj v inom jazyku za účasti tlmočníka. Náklady na tlmočenie hradí uchádzač.

(7) Rozsah písomného testu je 50 otázok. Písomný test trvá najviac 90 minút. Písomný test vyhodnocuje a výsledok hodnotenia zapíše do zápisnice o priebehu skúšky člen skúšobnej komisie, ktorého určí predseda skúšobnej komisie. Uchádzač je hodnotený výsledkom

a) „vyhovel“, ak v písomnom teste dosiahne najmenej 80 % správnych odpovedí,

b) „nevyhovel“, ak v písomnom teste dosiahne menej ako 80 % správnych odpovedí.

(8) Po vyhodnotení písomného testu predseda skúšobnej komisie oznámi uchádzačovi výsledok ústne.

(9) Ak bol uchádzač hodnotený podľa odseku 7 písm. a), vykoná ústnu časť skúšky, ktorá pozostáva z troch vyžrebovaných otázok a diskusie k vzorovej správe z energetického auditu doručenej podľa odseku 2. Ústna časť skúšky trvá najviac 45 minút a koná sa za účasti nadpolovičnej väčšiny členov skúšobnej komisie. Každý prítomný člen skúšobnej komisie vyhodnotí uchádzača výsledkom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Uchádzač úspešne absolvoval skúšku, ak bol väčšinou prítomných členov skúšobnej komisie hodnotený výsledkom „vyhovel“. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu skúšobnej komisie. Predseda skúšobnej komisie zapíše výsledok hodnotenia do zápisnice o priebehu skúšky a oznámi ho uchádzačovi.

(10) Uchádzač, ktorý úspešne absolvoval skúšku, dostane osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 15 dní odo dňa absolvovania skúšky.

(11) Ak uchádzač v skúške nevyhovel, môže požiadať o absolvovanie opravnej skúšky v termíne do 12 mesiacov odo dňa neúspešného absolvovania skúšky.

(12) Pri opravnej skúške sa postupuje podľa odsekov 4 až 10.

(13) Ak sa opravná skúška vykoná v lehote uvedenej v odseku 11 a uchádzač v čase neúspešného absolvovania skúšky bol hodnotený v písomnom teste podľa odseku 7 písm. a), pri opravnej skúške písomný test nemusí vykonať.

(14) Ak uchádzač v opravnej skúške nevyhovel, môže opätovne požiadať o absolvovanie skúšky podľa odseku 2.

§ 4

Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti

(1) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na tlačive s logom agentúry a názvom agentúry. Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Agentúra vedie evidenciu vydaných osvedčení o odbornej spôsobilosti. Rovnopisy osvedčení o odbornej spôsobilosti a zápisnice o priebehu skúšok uschováva agentúra najmenej desať rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

(3) Pri strate, znehodnotení alebo odcudzení osvedčenia o odbornej spôsobilosti agentúra na požiadanie oprávneného držiteľa vydá duplikát osvedčenia o odbornej spôsobilosti.


§ 5

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Ľubomír Jahnátek v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 587/2009 Z. z.

Vzor žiadosti o absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 587/2009 Z. z.

Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Vzor 02

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 429/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie.

2) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 429/2009 Z. z.

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.