Vyhláška č. 63/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku

Platnosť od 24.03.2017
Účinnosť od 01.05.2017

63

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 8. marca 2017,

ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z výrobku s obsahom tabaku, ktorý sa nespotrebúva počas procesu horenia, okrem žuvacieho tabaku a šnupavého tabaku (ďalej len „bezdymový tabakový výrobok“) je uvedený v prílohe.

§ 2

Vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania podľa § 1 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce 1. mája 2017.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2017.


Peter Kažimír v. r.


Príloha k vyhláške č. 63/2017 Z. z.