Nariadenie vlády č. 192/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach oslobodenia novovzniknutých daňových subjektov od dane z príjmov právnických osôb

Čiastka 71/1998
Platnosť od 23.06.1998
Účinnosť od 01.07.1998

192

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júna 1998

o podmienkach oslobodenia novovzniknutých daňových subjektov od dane z príjmov právnických osôb

Vláda Slovenskej republiky podľa § 91 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov nariaďuje:


§ 1

(1) Daňový subjekt, ktorý vznikol v roku 1998 a ktorého predmetom podnikania je v prevažnej miere výroba tovaru, sa oslobodzuje od dane z príjmov právnických osôb1) (ďalej len „daň“) s výnimkou príjmov, ktoré podliehajú osobitnej sadzbe dane2), a to počnúc prvým zdaňovacím obdobím, v ktorom vykázal základ dane a daň z príjmov právnických osôb, za podmienok, ak

a) je akciovou spoločnosťou, ktorej jediným zakladateľom je zahraničná osoba, ktorá pri vzniku tejto akciovej spoločnosti splatila celé jej základné imanie,

b) ním vydané akcie znejú na meno a ich prevoditeľnosť je obmedzená súhlasom príslušného orgánu tohto daňového subjektu,

c) počas oslobodenia od dane nevydá dlhopisy,

d) od jeho vzniku do uplynutia zdaňovacieho obdobia predchádzajúceho zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré prvý raz vykáže daň, použije peňažné prostriedky plynúce zo zdrojov v zahraničí s výnimkou úverov a pôžičiek v celkovej výške najmenej 300 000 000 Sk na zvýšenie základného imania,

e) od jeho vzniku do uplynutia zdaňovacieho obdobia predchádzajúceho zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré prvý raz vykáže daň, investuje peňažné prostriedky plynúce zo zdrojov v zahraničí alebo zo zdrojov v tuzemsku najmenej vo výške 1 000 000 000 Sk na nákup hmotného investičného majetku,3) ktorý zabezpečuje výrobu tovaru na území Slovenskej republiky,

f) počas oslobodenia od dane investuje peňažné prostriedky plynúce zo zdrojov v zahraničí alebo zo zdrojov v tuzemsku priemerne ročne vo výške 300 000 000 Sk na nákup hmotného investičného majetku,3) ktorý zabezpečuje výrobu tovaru na území Slovenskej republiky,

g) hmotný investičný majetok obstaraný spôsobom podľa písmen e) a f) zaradí do prevádzky najneskôr v roku nasledujúcom po roku obstarania; na odpisovanie hmotného investičného majetku sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu;4) takto odpisovaný hmotný investičný majetok sa po dobu jeho odpisovania4) neprevedie na inú osobu,

h) počas plynutia oslobodenia od dane zvýši výrobu tovaru priemerne ročne o 5 % oproti predchádzajúcemu zdaňovaciemu obdobiu a vyvezie najmenej 90 % vlastnej ročnej výroby tovaru do zahraničia,

i) počas plynutia oslobodenia od dane po schválení ročnej účtovnej závierky celý vytvorený zisk po zdanení a po prídeloch do povinne tvorených fondov použije na ďalší rozvoj výroby tovaru; rovnako použije aj vyčíslenú oslobodenú daň na ďalší rozvoj výroby tovaru,

j) počas plynutia oslobodenia od dane každoročne zabezpečí bankovú záruku na daň najmenej vo výške oslobodenej dane za príslušné zdaňovacie obdobie,

k) počas plynutia oslobodenia od dane neuplatní odpočet straty podľa osobitného predpisu.5)

(2) Na účely tohto nariadenia sa ročným priemerom uvedeným v odseku 1 písm. f) rozumie podiel súčtu investovaných prostriedkov od začiatku plynutia oslobodenia od dane a počtu rokov, ktoré uplynuli od začiatku oslobodenia od dane.

(3) Na účely tohto nariadenia sa priemerným ročným zvýšením výroby tovaru uvedeným v odseku 1 písm. h) rozumie podiel súčtu zvýšenia výroby tovaru od začiatku plynutia oslobodenia od dane a počtu rokov, ktoré uplynuli od začiatku oslobodenia od dane.

(4) Daňový subjekt, ktorý splní podmienky uvedené v odseku 1, sa oslobodzuje od dane na obdobie desiatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období; toto obdobie začne plynúť počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom daňový subjekt vykázal daň podľa osobitného predpisu.6)

§ 2

Ak daňový subjekt nesplní niektorú z podmienok uvedených v § 1 ods. 1, nemôže byť oslobodený od dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom ju nesplnil; v ďalších zdaňovacích obdobiach oslobodenie daňového subjektu od dane zaniká.

§ 3

Daňový subjekt oslobodený od dane podáva každoročne, počnúc obdobím svojho vzniku až do zániku oslobodenia od dane, miestne príslušnému daňovému úradu7) daňové priznanie v lehotách a spôsobom uvedeným v osobitnom predpise,8) v ktorom uvedie právny dôvod oslobodenia od dane. Na daňový subjekt oslobodený od dane podľa tohto nariadenia sa vzťahujú ustanovenia o daňovej kontrole podľa osobitného predpisu.9)

§ 4

Sporné prípady, ktoré vzniknú pri uplatňovaní podmienok, ako aj spôsobu uplatňovania tohto nariadenia, rieši Ministerstvo financií Slovenskej republiky.


§ 5

Toto nariadenie sa prvý raz použije v roku 1998.

§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 1998.


Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 17 ods.1 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov.

2) § 36 zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

3) § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

4) § 26, § 28 až 33 zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

5) § 34 zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

6) § 40k ods. 1 zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

7) § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

8) § 38 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

9) § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.