Nariadenie vlády č. 418/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností

Čiastka 153/2006
Platnosť od 24.06.2006
Účinnosť od 01.07.2006

OBSAH

418

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 7. júna 2006

o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností

Vláda Slovenskej republiky podľa § 103 ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

(1) Dňom 1. januára 2007 zaniká daňový nedoplatok evidovaný k 31. decembru 2006, ktorým je

a) nezaplatené penále, pokuta a zvýšenie dane prislúchajúce k dani z dedičstva, dani z darovania alebo dani z prevodu a prechodu nehnuteľností, pri ktorej daňová povinnosť vznikla do 31. decembra 2003,

b) sankčný úrok a pokuta prislúchajúce k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností, pri ktorej daňová povinnosť vznikla od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004.

(2) Daňový nedoplatok podľa odseku 1 zaniká, ak daň z dedičstva, daň z darovania alebo daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, ku ktorej tento daňový nedoplatok prislúcha, je zaplatená najneskôr 30. septembra 2006.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2006.


Mikuláš Dzurinda v. r.