Nariadenie vlády č. 56/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam

Platnosť od 12.02.2021
Účinnosť od 12.02.2021

OBSAH

56

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. februára 2021

o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam

Vláda Slovenskej republiky podľa § 160 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 45/2021 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Od uloženia pokuty za porušenie povinnosti podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo k niektorej z nich alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich na zdaňovacie obdobie roku 2021 v zákonom ustanovenej lehote sa upustí, ak daňový subjekt túto povinnosť splní najneskôr do 15. marca 2021.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Igor Matovič v. r.