Nariadenie vlády č. 450/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani

Čiastka 183/2005
Platnosť od 12.10.2005
Účinnosť od 01.11.2005

OBSAH

450

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. septembra 2005

o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani

Vláda Slovenskej republiky podľa § 103 ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje podmienky zániku daňového nedoplatku evidovaného k 31. októbru 2005 a zodpovedajúceho nezaplateným penále, pokute a zvýšeniu dane, ktoré boli vyrubené alebo uložené do 31. decembra 2003, ako aj sankčnému úroku a pokute, ktoré boli vyrubené alebo uložené od 1. januára 2004 a ktoré prislúchajú k dani z príjmov zo závislej činnosti zaplatenej do 31. decembra 2004.

§ 2

Daňový nedoplatok zodpovedajúci nezaplateným penále, pokute a zvýšeniu dane, ako aj sankčnému úroku a pokute podľa § 1 zaniká dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády, ak daňový nedoplatok vzniknutý nezaplatením dane z príjmov zo závislej činnosti bol evidovaný k

a) 31. decembru 2002 voči štátnemu zdravotníckemu zariadeniu, ku ktorému zriaďovateľská funkcia prešla podľa osobitného predpisu1) na obec alebo na vyšší územný celok,

b) 30. júnu 2002, 31. decembru 2002 a 30. septembru 2003 voči štátnemu zdravotníckemu zariadeniu, ktoré bolo transformované na neziskovú organizáciu podľa osobitného predpisu,2)

c) 31. decembru 2003 voči štátnemu zdravotníckemu zariadeniu.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

1) Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.