Vyhláška č. 229/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko

(v znení č. 214/2015 Z. z.)

Čiastka 75/2014
Platnosť od 22.08.2014
Účinnosť od 15.09.2015

OBSAH

229

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 13. augusta 2014,

ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 53a ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 435/2013 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Záväzné stanovisko sa vydáva k uplatneniu ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), a to k posúdeniu

a) zdroja príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 16 zákona o dani z príjmov,

b) predaja a kúpy podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách podľa § 17a zákona o dani z príjmov,

c) úpravy základu dane o sumu neuhradeného záväzku alebo jeho časti po lehote splatnosti podľa § 17 ods. 27 a 32 zákona o dani z príjmov,

d) daňovej uznateľnosti výdavkov (nákladov) podľa § 19 zákona o dani z príjmov,

e) odpočtu daňovej straty podľa § 30 ods. 1 až 4 zákona o dani z príjmov,

f) správnosti uplatnenia ustanovení § 43 zákona o dani z príjmov pri dani vyberanej zrážkou.

§ 2

Záväzné stanovisko sa vydáva k uplatneniu ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“), a to k posúdeniu

a) vzniku daňovej povinnosti podľa § 19 až 21 zákona o dani z pridanej hodnoty,

b) sadzby dane za tovar podľa § 27 zákona o dani z pridanej hodnoty,

c) osoby povinnej platiť daň z pridanej hodnoty podľa § 69 ods. 12 zákona o dani z pridanej hodnoty,

d) splnenia podmienok existencie prevádzkarne podľa § 4 ods. 5 zákona o dani z pridanej hodnoty.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.


Peter Kažimír v. r.