Vyhláška č. 277/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried

Čiastka 108/2008
Platnosť od 25.07.2008
Účinnosť od 01.08.2008 do18.02.2021
Zrušený 455/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Zákon č.75//2021 Z. z. vložil do zákona č. 455/1991 Zb. nový § 80ai, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 277/2008 Z. z.

277

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 26. júna 2008,

ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje druhy kategórií a triedy ubytovacích zariadení, ako aj klasifikačné znaky, ktoré musia spĺňať ubytovacie zariadenia pri zaraďovaní do kategórií a tried (ďalej len „kategorizácia“). Kategorizácia sa vzťahuje na ubytovacie zariadenia, ktoré prevádzkujú podnikatelia poskytujúci ubytovanie a s ním spojené služby na základe živnostenského oprávnenia1) (ďalej len „podnikateľ“).

§ 2

Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) ubytovacím zariadením budova, priestor alebo plocha, v ktorom sa verejnosti celoročne poskytuje za úhradu prechodné ubytovanie a s ním spojené služby. Ubytovacie zariadenie je aj sezónne ubytovacie zariadenie poskytujúce ubytovanie a s ním spojené služby najviac deväť mesiacov v roku,

b) kategóriou ubytovacieho zariadenia určenie druhu ubytovacieho zariadenia podľa § 3 na základe splnených kritérií kategorizácie podľa klasifikačných znakov a fakultatívnych znakov ubytovacieho zariadenia uvedených v prílohe,

c) triedou určenie minimálnych požiadaviek na vybavenie ubytovacieho zariadenia podľa jednotlivých kategórií a požiadaviek na úroveň a rozsah poskytovaných služieb spojených s ubytovaním podľa kritérií uvedených v prílohe. Triedy sa označujú hviezdičkami od najnižšej triedy (*) po najvyššiu triedu (*****).

§ 3

Kategórie a triedy ubytovacích zariadení

Ubytovacie zariadenia sa na základe klasifikačných znakov a fakultatívnych znakov zaraďujú podľa druhov do kategórií a tried takto:

  Kategória Trieda
1. hotel***************
  garni hotel******
  horský hotel******
  kongresový hotel************
  wellness hotel************
  kúpeľný hotel************
  boutique hotel*********
  apartmánový hotel******
  motel**********
2. botel******
3. penzión******
4. apartmánový dom*****
5. turistická ubytovňa***
6. chatová osada******
7. kemping**********
  minikemp*********
8. táborisko
9. ubytovanie v súkromí     
  izba******
  objekt******
  prázdninový byt******

§ 4

Charakteristika jednotlivých druhov kategórií a tried ubytovacích zariadení

(1) Hotel je ubytovacie zariadenie slúžiace na prechodné ubytovanie hostí, ktoré má viac ako desať izieb. Hosťom poskytuje okrem ubytovania, stravovania aj doplnkové služby, zábavné a spoločenské služby, služby obchodne cestujúcim a rekreačno-športové služby na aktívne trávenie voľného času.

(2) Garni hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel, ktoré poskytuje hosťom rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela, ale s rozsahom stravovania obmedzeným spravidla na podávanie raňajok.

(3) Horský hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel umiestnené v horskom teréne, nezriedka bez priameho napojenia na cestnú sieť.

(4) Kongresový hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel určené na realizovanie kongresových podujatí, a to najmä kongresov, zjazdov, konferencií alebo seminárov. Kongresový hotel je vybavený rokovacími priestormi, ktoré umožňujú variabilnosť ich použitia, a má technické podmienky na poskytovanie s tým súvisiacich služieb. Kongresový hotel z celkového minimálneho počtu bodov vo fakultatívnych znakoch spĺňa minimálny počet bodov stanovený špeciálne pre kongresové služby uvedené v ôsmej časti fakultatívnych znakov. Ako kongresový hotel možno označiť iba hotel, ktorý spĺňa požiadavky najmenej hotela triedy ***.

(5) Wellness hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel určené predovšetkým na špecifické prechodné pobyty spojené s odbornou starostlivosťou a rehabilitáciou hostí. Wellness hotel je vybavený funkčnými športovými a rekreačnými zariadeniami, ktoré sú hosťom k dispozícii. Wellness hotel ponúka racionálnu stravu. Wellness hotel hosťom poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela. Ako wellness hotel možno označiť iba hotel, ktorý spĺňa požiadavky najmenej hotela triedy ***. Wellness hotel spĺňa z celkového minimálneho počtu bodov vo fakultatívnych znakoch i minimálny počet bodov stanovený špeciálne pre wellness služby uvedené v siedmej časti fakultatívnych znakov.

(6) Kúpeľný hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel. Nachádza sa v miestach, ktoré majú štatút kúpeľného miesta.2) Hosťom poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela s ponukou liečebnej starostlivosti. V kúpeľnom hoteli je k dispozícii lekár pre hostí. Ako kúpeľný hotel možno označiť iba hotel, ktorý spĺňa požiadavky najmenej hotela triedy ***.

(7) Boutique hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel s nižším počtom izieb, ktoré sa spravidla nachádza v historických budovách, v domoch s architektonickým alebo umeleckým riešením. Zariadenie interiérov je luxusné až exkluzívne. Ako boutique hotel možno označiť iba hotel, ktorý spĺňa požiadavky najmenej hotela triedy ****.

(8) Apartmánový hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel, ktoré poskytuje ubytovanie v apartmánoch. Pozostáva najmenej z ôsmich apartmánov. Hosťom poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela.

(9) Dependance hotela je vedľajšia budova bez vlastnej recepcie organizačne súvisiaca s hotelom, ktorý zabezpečuje pre dependance celý rozsah služieb zodpovedajúci príslušnej triede a nie je vzdialený viac ako 300 m. Dependance poskytuje iba ubytovanie.

(10) Motel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel, ktoré sa spravidla buduje pri hlavných cestných trasách a diaľniciach. Hosťom zabezpečuje parkovanie motorového vozidla v areáli motela. Poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela.

(11) Botel je ubytovacie zariadenie hotelového typu umiestnené na trvalo zakotvenej lodi, ktoré má viac ako desať kajút. Kajuty môžu mať len stále lôžka.

(12) Penzión je jednoduché ubytovacie zariadenie hotelového typu najmenej s piatimi izbami a najviac so štyrmi stálymi lôžkami v izbe. Hosťom zabezpečuje podávanie raňajok, prípadne aj celodennú stravu a poskytuje základné služby.

(13) Apartmánový dom je ubytovacie zariadenie, ktoré je prevádzkované zvyčajne len v sezóne a poskytuje hosťom prechodné ubytovanie najmenej v piatich apartmánoch alebo v štúdiách.

(14) Turistická ubytovňa je jednoduché ubytovacie zariadenie s väčším počtom lôžok v izbách. Hostia majú k dispozícii spoločné hygienické zariadenia.

(15) Chatová osada je ubytovacie zariadenie na prechodné ubytovanie hostí výhradne v ubytovacích objektoch prevádzkovateľa v dvojlôžkových až štvorlôžkových izbách. Chatová osada môže byť vybudovaná ako

a) samostatný areál, ktorý spĺňa všetky náležitosti uvedené v tabuľkovej časti prílohy,

b) súčasť kempingu, pre ktorú platia rovnaké klasifikačné znaky ako pre samostatný areál chatovej osady, ale vstupné priestory s recepciou a všetky ostatné zariadenia a vybavenosť sú spoločné,

c) dependance hotelového zariadenia, ktoré poskytuje pre hostí ubytovaných v chatovej osade celý rozsah služieb zodpovedajúci príslušnej triede chatovej osady.

(16) Kemping je ubytovacie zariadenie, ktoré vo svojom areáli umožňuje hosťom ubytovať sa vo vlastných mobilných ubytovacích zariadeniach, akými sú najmä stan, obytný príves, obytný automobil, alebo v mobilných a pevných ubytovacích objektoch prevádzkovateľa, akými sú najmä mobilný dom, bungalov, chata alebo zrub. Hosťom poskytuje okrem základnej hygienickej vybavenosti aj možnosť stravovania, rekreačno-športovú, kultúrno-spoločenskú a obchodnú vybavenosť v rozsahu príslušnej triedy. Kemping je umiestnený v prírodnom prostredí s trávnatými plochami, zeleňou a rovinatým terénom pod ubytovacími zariadeniami. Areál kempingu je oplotený alebo inak prírodne ohraničený s uzamykateľnou bránou alebo rampou a príjazd k nemu je umožnený verejnosti prístupnou cestou. Do tejto kategórie patrí aj minikemp, ktorý predstavuje doplnkové zariadenie, najmä k iným kategóriám ubytovacích zariadení alebo k reštauráciám a športovým areálom. Hostia minikempu využívajú ich cestné a parkovacie plochy, vstupné priestory a pohostinskú vybavenosť. Minikemp poskytuje hosťom ubytovanie vo vlastných ubytovacích zariadeniach hostí, najviac v dvadsiatich trvale označených kempingových jednotkách s elektrickými prípojkami, z ktorých časť môžu tvoriť kempingové parcely vybavené elektrickou, kanalizačnou a vodovodnou prípojkou na umiestnenie mobilných domov. V ďalšom minikemp spĺňa požiadavky najmenej kempingu triedy **.

(17) Táborisko je jednoduché sezónne ubytovacie zariadenie na ubytovanie hostí v ich vlastných ubytovacích zariadeniach. Areál táboriska je označený a prírodne ohraničený. Za zníženej viditeľnosti je centrálne osvetlený. Prijímanie hostí je zabezpečené na vyhradenom a vyznačenom mieste najmenej s osemhodinovou službou sústredenou v čase najväčšieho príchodu a odchodu hostí. Táborisko má prístupný zdroj pitnej vody a WC osobitne pre mužov a osobitne pre ženy. V táborisku sú určené miesta pre nádoby na odpadky a je zabezpečený ich pravidelný odvoz.

(18) Ubytovanie v súkromí predstavuje ubytovanie hostí v izbách rodinných domov alebo je na tento účel poskytovaný celý objekt, najmä rodinný dom, prázdninový dom, rodinná chalupa alebo rodinná chata. Podľa toho je ubytovanie v súkromí poskytované v izbách alebo v objektoch. Do tejto kategórie ubytovania patrí aj prázdninový byt, pre ktorý platia klasifikačné znaky stanovené pre izbu a objekt takto:

a) vybavenosť podľa objektu,

b) hygienické zariadenie podľa izby,

c) vstupné priestory podľa izby,

d) výmena bielizne rovnako ako pre izbu alebo objekt.

§ 5

Charakteristika jednotlivých častí ubytovacích zariadení a požiadavky na ich vybavenosť

(1) Vstupné priestory do ubytovacieho zariadenia spravidla tvorí hotelová hala s recepciou alebo prijímacia kancelária.

(2) Hotelová hala nadväzuje na vchod do hotela a zabezpečuje prvý kontakt s hosťom. V hotelovej hale je umiestnená recepcia, prípadne iné priestory na poskytovanie ďalších služieb. V hotelovej hale alebo v jej blízkosti sú umiestnené osobné výťahy,3) prípadne aj nákladné výťahy slúžiace na prepravu hostí a ich batožiny.

(3) Recepcia alebo prijímacia kancelária je priestor určený na prijímanie hostí a vybavovanie agendy s hosťami. Spravidla zabezpečuje služby a poskytuje informácie pre ubytovaných hostí.

(4) Ubytovací objekt je samostatná stavebne oddelená uzamykateľná časť ubytovacieho zariadenia alebo samostatné ubytovacie zariadenie, najmä chata, zrub, bungalov alebo prázdninový dom (ďalej len „objekt“). Vo vykurovacom období4) sa objekty vykurujú.

(5) Ubytovacia časť je časť ubytovacieho zariadenia zahŕňajúca izby hostí, vstupné priestory slúžiace na prijímanie a vybavovanie hostí, najmä hotelová hala, recepcia a horizontálne a vertikálne komunikácie pre hostí.

(6) Izba alebo kajuta hosťa je uzamykateľný a vetrateľný ubytovací priestor, ktorého obytná časť je osvetlená denným svetlom a vo vykurovacom období4) sa vykuruje. Izba alebo kajuta hosťa zahŕňa obytnú plochu izby, prípadne predsieň a hygienické zariadenie.

(7) Obytná plocha izby alebo kajuty je podlahová plocha miestnosti, v ktorej sú umiestnené lôžka. Do obytnej plochy izby sa zahŕňa i plocha predsiene. Za predsieň sa považuje aj vstupný priestor, ktorý nie je od obytnej plochy oddelený samostatnými dverami.

(8) Apartmán je súbor dvoch alebo viacerých miestností na ubytovanie hostí. Jedna z týchto miestností spĺňa podmienky obývacej miestnosti. Súčasťou apartmánu je hygienické zariadenie. Apartmán v prípade apartmánového domu je vybavený kuchynkou alebo kuchynským kútom a možno ho nazvať i apartmánovým bytom.

(9) Štúdio je izba, ktorej súčasťou je kuchynský kút a hygienické zariadenie.

(10) Obývacia miestnosť je časť ubytovacieho objektu, apartmánu alebo apartmánového bytu určená na denný pobyt hosťa, čomu zodpovedá jej vybavenie. V obývacej miestnosti nie sú umiestnené stále lôžka. Vo vykurovacom období4) sa vykuruje.

(11) Vybavenosť izieb tvorí zariadenie a ďalšie doplnky slúžiace na spríjemnenie pobytu hostí, uľahčenie ich komunikácie a informovanosti.

(12) Pohostinské odbytové stredisko je samostatná organizačná časť ubytovacieho zariadenia, ktorá zabezpečuje stravovanie, občerstvenie, prípadne spoločenskú a zábavnú činnosť.

(13) Reštaurácia je pohostinské odbytové stredisko zabezpečujúce predovšetkým celodenné stravovanie hostí zahŕňajúce raňajky, obed a večeru.

(14) Hygienické zariadenie je stavebne oddelený, osvetlený priestor určený na osobnú hygienu a s tým súvisiace potreby hostí. Všetky hygienické zariadenia majú zabezpečené účinné vetranie a ľahko umývateľné dlážky a steny. Hygienickým zariadením je

a) samostatná kúpeľňa – stavebne oddelený, vetrateľný a osvetlený priestor, v ktorom je umiestnená vaňa s ručnou sprchou alebo sprchovací kút s tečúcou teplou a studenou vodou, umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou, prípadne aj bidet, nad umývadlom je umiestnené zrkadlo, pri umývadle odkladacia plocha alebo skrinka a v blízkosti zrkadla je dostupná elektrická zásuvka s označením napätia na použitie elektrických spotrebičov; samostatná kúpeľňa je vybavená vešiakmi na uteráky, osušky a na odev, predložkou pred vaňu alebo sprchu a uzatvárateľnou nádobou na odpadky,

b) kúpeľňa spoločná s WC – stavebne oddelený, vetrateľný a osvetlený priestor, v ktorom je umiestnené umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou, vaňa s ručnou sprchou alebo sprchovací kút s tečúcou teplou a studenou vodou, splachovacia záchodová misa alebo aj bidet, nad umývadlom je umiestnené zrkadlo, pri umývadle odkladacia plocha alebo skrinka a v blízkosti zrkadla je dostupná elektrická zásuvka s označením napätia na použitie elektrických spotrebičov; kúpeľňa spoločná s WC je vybavená vešiakmi na uteráky, osušky a na odev, predložkou pred vaňu alebo sprchu, uzatvárateľnou nádobou na odpadky, skrinkou alebo držiakom s toaletným papierom a kefou na čistenie záchodovej misy,

c) hygienická bunka – sprcha a umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou a WC spolu v jednom stavebne oddelenom, osvetlenom a vetrateľnom priestore; hygienická bunka je vybavená dostupnou elektrickou zásuvkou s označením napätia na použitie elektrických spotrebičov v blízkosti zrkadla, skrinkou alebo držiakom s toaletným papierom, kefou na čistenie záchodovej misy, vešiakom na uteráky a odev a predložkou pred sprchu,

d) samostatné WC – stavebne oddelený, vetrateľný a osvetlený priestor, v ktorom je splachovacia záchodová misa, uzatvárateľná nádoba na odpadky, vešiak na odev, skrinka alebo držiak s toaletným papierom a kefa na čistenie záchodovej misy,

e) spoločná umyváreň – stavebne oddelený, vetrateľný a osvetlený priestor, v ktorom je umiestnený súbor umývadiel a súbor samostatných sprchovacích kútov alebo boxov s tečúcou teplou a studenou vodou, vybavený zrkadlom, odkladacou plochou alebo poličkou, elektrickou zásuvkou s označením napätia na použitie elektrických spotrebičov; v priestore pre umývadlá a tiež v priestore pre sprchy je vybavená vešiakmi na odev a uteráky,

f) spoločné WC – splachovacie záchodové misy v oddelených uzamykateľných kabínach so spoločnou predsieňou a s umývadlami, s osvetleným a vetrateľným priestorom, so skrinkou alebo s držiakom s toaletným papierom, kefou na čistenie záchodovej misy, vešiakom na odev v kabínach a uzatvárateľnou nádobou na odpadky v kabínach pre ženy.

(15) Spoločenské priestory sú

a) salóny, v ktorých sa spravidla usporadúvajú rôzne spoločenské podujatia,

b) klubové priestory a miestnosti vyčlenené na spoločenské hry, ktoré spravidla slúžia na spoločenské vyžitie a trávenie voľného času, ako je najmä kasíno, herne, kluby, knižnica alebo čitáreň.

(16) Fakultatívne znaky predstavujú ďalšie služby poskytované ubytovaným hosťom podľa individuálneho výberu prevádzkovateľa podľa typu ubytovacieho zariadenia. Všetky triedy hotela, motela, apartmánového domu, chatovej osady a kempingu, botela s výnimkou triedy * a penziónu s výnimkou triedy * majú stanovený minimálny počet bodov na zaradenie do kategórie a triedy počas celej prevádzky ubytovacieho zariadenia. Zariadenia poskytujúce služby sa musia nachádzať v areáli ubytovacieho zariadenia alebo v jeho bezprostrednej blízkosti a musia byť prevádzkované podnikateľom, ktorý prevádzkuje ubytovacie zariadenie. Zoznam fakultatívnych znakov s počtom bodov je uvedený v IX. časti prílohy.

(17) Kempingová jednotka je vyhradený plošný útvar v kempingu na individuálne umiestnenie stanových jednotiek, ktorými sú najmä stan a prislúchajúci dopravný prostriedok, ďalej karavaningových súprav, ktorými sú najmä obytný príves a jeho ťažné vozidlo, a obytných automobilov.

(18) Kempingová parcela je vyhradený plošný útvar v kempingu na individuálne umiestnenie mobilného domu alebo inej mobilnej ubytovacej bunky, najmä maringotky s príslušenstvom, bez pevných stavebných inštalácií a s parkovacím miestom dopravného prostriedku ubytovaných hostí.

§ 6

Všeobecné požiadavky na ubytovacie zariadenia

(1) Označenie ubytovacích zariadení musí byť umiestnené na vhodnom a viditeľnom mieste podľa osobitných predpisov5) a ubytovacie zariadenie musí byť prístupné hosťom celých 24 hodín.

(2) Cenník služieb poskytovaných ubytovacím zariadením sa umiestňuje na viditeľnom a hosťom prístupnom mieste alebo sa im sprístupní iným primeraným spôsobom.6)

(3) V ubytovacom zariadení sú jednotlivé priestory označené viditeľnými nápismi.

(4) Zamestnanci, ktorí prichádzajú do kontaktu s hosťami, majú označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od hostí.

(5) Výmena posteľnej bielizne, uterákov, osušiek, utierok a predložiek za čisté sa uskutočňuje podľa kategórie a triedy ubytovacieho zariadenia v časových intervaloch uvedených v prílohe. Po skončení pobytu hosťa sa vymieňajú vždy. Ubytovacie zariadenia, ktoré realizujú tzv. zelený program alebo sa uchádzajú o ekologickú značku, postupujú pri výmene posteľnej bielizne, uterákov, osušiek, utierok a predložiek za čisté podľa zásad tohto programu vždy so súhlasom hosťa. Hosť musí byť o tomto programe a zásadách jeho uplatňovania informovaný viditeľným a zrozumiteľným spôsobom na izbe alebo v hygienickom zariadení.

(6) Pri telefóne, ktorý je v ubytovacom zariadení na mieste prístupnom hosťom, alebo pri telefóne v hosťovskej izbe musí byť viacjazyčný a zrozumiteľný návod na obsluhu, čísla kontaktov na políciu, lekársku a zdravotnú službu, hasičskú jednotku, linku tiesňového volania a čísla spojení v rámci ubytovacieho zariadenia.

(7) Ubytovacie objekty, izby a kajuty hostí, kempingové jednotky a kempingové parcely v ubytovacích zariadeniach sa označujú číslami. Najkratšia úniková cesta z ubytovacieho zariadenia musí byť vyznačená.

(8) Príležitostné lôžko možno upraviť na stále lôžko na požiadanie hosťa z nábytku slúžiaceho na denný odpočinok hosťa. Rozmer príležitostného lôžka je najmenej 80195 cm pre jednu osobu. Na požiadanie hosťa možno do izby umiestniť aj detské lôžko, ktoré sa nepočíta do počtu lôžok.

(9) Poschodové lôžka možno použiť len v ubytovacích zariadeniach uvedených v prílohe. Horné lôžko má zábranu (zábradlie) a pod matracom nepriepustnú podložku. Prístup k hornému lôžku sa zabezpečí rebríkom.

(10) Okná ubytovacích objektov, izieb a kajút hostí majú byť zatemniteľné.

(11) Vnútorná vybavenosť ubytovacích zariadení musí byť udržiavaná, nepoškodená a funkčná. Posteľná bielizeň, deky, uteráky, osušky, predložky, obrusy a prestierania musia byť čisté a nepoškodené.

(12) Miestnosti, ktoré hostia používajú individuálne, najmä izba hosťa, obývacia miestnosť alebo hygienické zariadenie majú aspoň jedno elektrické svietidlo ovládané pri vstupe do miestnosti. Všetky miestnosti sa vo vykurovacom období4) vykurujú.

(13) Všetky hygienické zariadenia majú účinné vetranie a ľahko umývateľné dlážky a steny.

(14) Ku každému ubytovaciemu zariadeniu musí byť umožnený príjazd motorovým vozidlom s výnimkou ubytovacích zariadení nachádzajúcich sa v historických častiach miest alebo v neprístupných horských a lesných terénoch.

(15) Na ubytovanie v súkromí sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1, 5 a 8 až 14.

§ 7

Spoločné ustanovenia

(1) Ubytovacie zariadenia sa zaraďujú do kategórií a tried podľa toho, ako spĺňajú kritériá kategorizácie a klasifikačné znaky uvedené v prílohe vyhlášky.

(2) Požiadavky na vybavenie, druh, rozsah a úroveň poskytovaných služieb pre jednotlivé kategórie a triedy ubytovacích zariadení, ktoré sa ustanovujú touto vyhláškou, treba považovať za minimálne.

(3) Ubytovacie zariadenie zaraďuje do príslušnej kategórie a triedy podnikateľ1) na základe toho, ako ubytovacie zariadenie svojím charakterom, rozsahom a úrovňou poskytovaných služieb zodpovedá príslušnej kategórii a triede.

(4) Ubytovacie zariadenie sa zaraďuje do tej kategórie a triedy, ktorej zodpovedá najväčší počet stavebne oddelených jednotiek, rozsah a úroveň poskytovaných služieb a ostatná vybavenosť ubytovacieho zariadenia.

(5) Kategória ubytovacieho zariadenia môže byť doplnená prívlastkom, ktorý bližšie charakterizuje ubytovacie zariadenie v závislosti od charakteru prevádzky, špecializácie, tradície, druhu hostí, historického vzťahu k miestu a podobne.


§ 8

Prechodné ustanovenie

Označenie a zaradenie ubytovacích zariadení vykonané pred účinnosťou tejto vyhlášky uvedú podnikatelia1) do súladu s jej ustanoveniami do 1. februára 2009.

§ 9

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.

§ 10

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2008.


Ľubomír Jahnátek v. r.


Príloha k vyhláške č. 277/2008 Z. z.

I. KLASIFIKAČNÉ ZNAKY HOTELOV

 H o t e l y
***************
1. Vstupné priestory- hotelová hala
- recepcia s nepretržitou službou
- informácie
- hotelová hala
- recepcia s nepretržitou službou
- informácie
- hotelová hala
- recepcia s nepretržitou službou
- informácie
- recepcia s dennou prevádzkou minimálne 16 hodín, zodpovedná osoba dosiahnuteľná nonstop
- informácie
- recepcia s dennou prevádzkou minimálne 16 hodín, zodpovedná osoba dosiahnuteľná nonstop
- informácie
2. Pohostinské odbytové strediská- 1 reštaurácia
- 1 odbytové stredisko s dennou prevádzkou
- 1 reštaurácia
- 1 odbytové stredisko s dennou prevádzkou
- 1 reštaurácia
- v garni hoteli len miestnosť na podávanie raňajok
- 1 reštaurácia
- v garni hoteli len miestnosť na podávanie raňajok
- 1 reštaurácia
- v garni hoteli len miestnosť na podávanie raňajok
3. Ubytovacie priestory
Vybavenosť izieb- 1 až 2 stále lôžka
- písací stôl
- stolová lampa
- trezor
- telefón umožňujúci priame spojenie z izby do medzimestskej a medzinárodnej siete
- klimatizácia
- minibar
- skriňa na šaty
- v skrini 8 ks vešiakov
- odkladací priestor na kufor
- 1 až 2 stále lôžka
- písací stôl
- stolová lampa
- trezor
- telefón umožňujúci priame spojenie z izby do medzimestskej a medzinárodnej siete
- minibar
- skriňa na šaty
- v skrini 6 ks vešiakov
- odkladací priestor na kufor
- 1 až 2 stále lôžka
- písací stôl alebo písacia doska
- stolová lampa
- centrálny trezor v recepcii
- telefón so spojením mimo hotela cez centrálu
- skriňa na šaty
- v skrini 5 ks vešiakov
- odkladací priestor na kufor
- 1 až 2 stále lôžka
- stolík alebo písacia doska
- zrkadlo, ak nie je predsieň
- centrálny trezor v recepcii
- telefón so spojením mimo hotela cez centrálu
- skriňa na šaty
- v skrini 4 ks vešiakov
- odkladací priestor na kufor
- 1 až 2 stále lôžka
- stolík alebo písacia doska
- zrkadlo
- hosťom prístupný telefón v objekte
- skriňa na šaty
- v skrini 4 ks vešiakov
- kôš na odpadky
na každé lôžko:
- nočný stolík s nočnou lampou
- pohár na vodu
- čalúnená stolička alebo čalúnené kreslo
- poduška a obliečka
- prikrývka a obliečka
- plachta
na každé lôžko:
- nočný stolík s nočnou lampou
- pohár na vodu
- čalúnená stolička alebo čalúnené kreslo
- poduška a obliečka
- prikrývka a obliečka
- plachta
na každé lôžko:
- nočný stolík alebo polička s nočnou lampou
- pohár na vodu
- čalúnená stolička alebo čalúnené kreslo
- poduška a obliečka
- prikrývka a obliečka
- plachta
na každé lôžko:
- nočný stolík alebo polička s nočnou lampou
- pohár na vodu
- stolička
- poduška a obliečka
- prikrývka a obliečka
- plachta
na každé lôžko:
- nočný stolík alebo polička s nočnou lampou
- pohár na vodu
- stolička
- poduška a obliečka
- prikrývka a obliečka
- plachta
Predsieňáno
- vešiaková stena
- zrkadlo
- kôš na odpadky, buď v izbe, alebo v predsieni
- prostriedok na čistenie obuvi
áno
- vešiaková stena
- zrkadlo
- kôš na odpadky, buď v izbe, alebo v predsieni
- prostriedok na čistenie obuvi
áno
- vešiaková stena
- zrkadlo
- kôš na odpadky, buď v izbe, alebo v predsieni
- prostriedok na čistenie obuvi
ak nie je predsieň:
zvuková izolácia
vstupných dverí
- v prípade predsiene vešiaková stena
- zrkadlo
- kôš na odpadky, buď v izbe, alebo v predsieni

4. Hygienické zariadenia všetky izby a apartmány majú vlastné hygienické zariadenie (samostatná kúpeľňa a samostatné WC alebo kúpeľňa s WC)všetky izby a apartmány majú vlastné hygienické zariadenie (samostatná kúpeľňa a samostatné WC alebo kúpeľňa s WC)všetky izby a apartmány majú vlastné hygienické zariadenie (samostatná kúpeľňa a samostatné WC alebo kúpeľňa s WC)minimálne 50 % izieb má vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa s WC alebo hygienická bunka):
- v každej izbe bez vlastného hygienického zariadenia umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou
- hygienické zariadenia na každom podlaží ako v triede *
hygienické zariadenie na každom ubytovacom podlaží spoločné
- v každej izbe umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou
- na každom podlaží
• na 10 lôžok bez vlastného hygienického zariadenia:
1 kúpeľňa
• na 10 izieb bez vlastného WC:
1 samostatné WC s umývadlom pre ženy
1 samostatné WC s umývadlom pre mužov
Vybavenosť hygienických zariadení *)- zrkadlo nad umývadlom
- osvetlenie nad umývadlom
- elektrický sušič vlasov - vatové tampóny
- vrecko na bielizeň
- vrecko na hygienické vložky
- hygienické papierové
vreckovky skladané v škatuli
- uzatvárateľná nádoba na odpadky
- predložka pred vaňu alebo sprchu
- WC papier
- kefa na čistenie záchodovej misy
- zrkadlo nad umývadlom
- osvetlenie nad umývadlom
- elektrický sušič vlasov - vatové tampóny
- vrecko na bielizeň
- vrecko na hygienické vložky
- hygienické papierové
vreckovky skladané v škatuli - uzatvárateľná nádoba na odpadky
- predložka pred vaňu alebo sprchu
- WC papier
- kefa na čistenie záchodovej misy
- zrkadlo nad umývadlom
- osvetlenie nad umývadlom
- elektrický sušič vlasov vo wellness hoteli
- vatové tampóny - vrecko na hygienické vložky
- uzatvárateľná nádoba na odpadky
- predložka pred vaňu alebo sprchu
- WC papier
- kefa na čistenie záchodovej misy
- zrkadlo nad umývadlom
- osvetlenie nad umývadlom
- vrecko na hygienické vložky
- uzatvárateľná nádoba na odpadky
- WC papier
- kefa na čistenie záchodovej misy
- zrkadlo nad umývadlom
- osvetlenie nad umývadlom - vrecko na hygienické vložky
- uzatvárateľná nádoba na odpadky
- WC papier
- kefa na čistenie záchodovej misy

na každé lôžko:
- 2 uteráky
- 1 osuška
- kúpacia čiapka
- froté plášť
- jednorazové papuče
na každé lôžko:
- 2 uteráky
- 1 osuška
- kúpacia čiapka vo wellness hoteli
- froté plášť vo wellness hoteli
na každé lôžko:
- 2 uteráky
- 1 osuška
- kúpacia čiapka vo wellness hoteli
- froté plášť vo wellness hoteli
na každé lôžko:
- 2 uteráky
na každé lôžko:
- 2 uteráky

- pohár na čistenie zubov v hygienickom balení
- toaletné mydlo alebo telový šampón
- vlasový šampón
- pohár na čistenie zubov v hygienickom balení
- toaletné mydlo alebo telový šampón
- vlasový šampón
- pohár na čistenie zubov
- toaletné mydlo alebo telový šampón
- vlasový šampón
- pohár na čistenie zubov
- toaletné mydlo alebo telový šampón
- pohár na čistenie zubov
- toaletné mydlo alebo telový šampón
5. Výmena bielizne- uteráky, osušky a predložky každý deň
- posteľná bielizeň každý deň
- uteráky, osušky a predložky každý deň
- posteľná bielizeň každé dva dni
- uteráky, osušky a predložky každé dva dni
- posteľná bielizeň každé tri dni
- uteráky každé tri dni
- posteľná bielizeň každé štyri dni
- uteráky každé tri dni
- posteľná bielizeň raz za týždeň
6. Spoločenské priestory- salóny
- klubové priestory
- salóny
- klubové priestory
- salóny

7. Fakultatívne znaky **) z toho wellness hotel kongresový hotel390 bodov
120 bodov
90 bodov
210 bodov
110 bodov
80 bodov
100 bodov
80 bodov
70 bodov
70 bodov
-
-
50 bodov
-
-

*) Telový šampón a vlasový šampón môžu byť i v obaloch s väčším obsahom, ktoré sú inštalované priamo v kúpeľni, a to pri vani alebo v sprche, a aj pri umývadle.

**) Fakultatívne znaky sú uvedené v IX. časti tejto prílohy.

II. KLASIFIKAČNÉ ZNAKY BOTELOV

B o t e l y
******
1. Vstupné priestory- recepcia s nepretržitou službou
- informácie
- recepcia s dennou prevádzkou minimálne 16 hodín, zodpovedná osoba dosiahnuteľná nonstop
- informácie
- recepcia s dennou prevádzkou minimálne 16 hodín, zodpovedná osoba dosiahnuteľná nonstop
- informácie
2. Pohostinské odbytové strediská- reštaurácia- reštaurácia- reštaurácia
3. Ubytovacie priestory
Vybavenosť kajút- 1 až 2 stále lôžka
- stolík
- telefón umožňujúci spojenie mimo botela
- skriňa na šaty
- v skrini 5 ks vešiakov
- odkladací priestor na kufor
- zrkadlo
- kôš na odpadky
- 1 až 2 stále lôžka
- stolík
- telefón umožňujúci spojenie mimo botela
- skriňa na šaty
- v skrini 4 ks vešiakov
- odkladací priestor na kufor
- zrkadlo
- kôš na odpadky
- 1 až 2 stále lôžka
- stolík
- hosťom prístupný telefón v objekte botela
- skriňa na šaty
- v skrini 4 ks vešiakov

- zrkadlo
- kôš na odpadky
na každé lôžko:
- nočný stolík alebo polička s nočnou lampou
- pohár na vodu
- čalúnená stolička
- poduška a obliečka
- prikrývka a obliečka
- plachta
na každé lôžko:
- nočný stolík alebo polička s nočnou lampou
- pohár na vodu
- stolička
- poduška a obliečka
- prikrývka a obliečka
- plachta
na každé lôžko:
- nočný stolík alebo polička s nočnou lampou
- pohár na vodu
- stolička
- poduška a obliečka
- prikrývka a obliečka
- plachta
4. Hygienické zariadenia
Vybavenosť hygienických zariadení *)- 100 % kajút má vlastnú hygienickú bunku- 30 % kajút má vlastnú hygienickú bunku
- v každej kajute bez vlastného hygienického zariadenia umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou
- na každých 10 lôžok bez vlastnej hygienickej bunky 1 sprchovacia kabína
- na každých 10 kajút bez vlastného WC 1 samostatné WC s umývadlom pre ženy, 1 samostatné WC s umývadlom pre mužov
- hygienické zariadenia spoločné
- v každej kajute umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou
- na každých 10 lôžok 1 sprchovacia kabína
- na každých 10 kajút 1 samostatné WC s umývadlom pre ženy, 1 samostatné WC s umývadlom pre mužov
- zrkadlo
- osvetlenie nad umývadlom
- vatové tampóny
- vrecko na hygienické vložky
- WC papier
- predložka pred sprchu
- uzatvárateľná nádoba na odpadky
- kefa na čistenie záchodovej misy
- zrkadlo
- osvetlenie nad umývadlom
- vrecko na hygienické vložky
- WC papier

- uzatvárateľná nádoba na odpadky
- kefa na čistenie záchodovej misy
- zrkadlo
- osvetlenie nad umývadlom
- vrecko na hygienické vložky
- WC papier

- uzatvárateľná nádoba na odpadky
- kefa na čistenie záchodovej misy
na každé lôžko:
- 2 uteráky
- 1 osuška
- pohár na čistenie zubov
- toaletné mydlo alebo telový šampón
- vlasový šampón
na každé lôžko:
- 2 uteráky
- pohár na čistenie zubov
- toaletné mydlo alebo telový šampón
na každé lôžko:
- 2 uteráky
- pohár na čistenie zubov
- toaletné mydlo alebo telový šampón
5. Výmena bielizne- uteráky, osušky a predložky každé dva dni
- posteľná bielizeň každé tri dni
- uteráky každé tri dni
- posteľná bielizeň každé štyri dni
- uteráky každé tri dni
- posteľná bielizeň raz za týždeň
6. Fakultatívne znaky**)35 bodov25 bodov

*) Telový šampón a vlasový šampón môžu byť i v obaloch s väčším obsahom, ktoré sú inštalované priamo v kúpelni, a to pri vani alebo v sprche a aj pri umývadle.

**) Fakultatívne znaky sú uvedené v IX. časti tejto prílohy.

III. KLASIFIKAČNÉ ZNAKY PENZIÓNOV

P e n z i ó n y
******
1. Vstupné priestory - predsieň
- recepcia s nepretržitou službou
- informácie
- predsieň
- recepcia s dennou prevádzkou minimálne 16 hodín, zodpovedná osoba dosiahnuteľná nonstop
- informácie
- predsieň
- recepcia s dennou prevádzkou minimálne 16 hodín, zodpovedná osoba dosiahnuteľná nonstop
- informácie
2. Pohostinské odbytové strediská - 1 reštaurácia- 1 stredisko s dennou prevádzkou- miestnosť na podávanie raňajok
3. Ubytovacie priestory
Vybavenosť izieb- max. 2 stále lôžka
- stôl
- centrálny trezor na recepcii
- telefón so spojením mimo penziónu cez centrálu
- skriňa na šaty
- v skrini 5 ks vešiakov
- odkladací priestor na kufor
- max. 3 stále lôžka
- stôl
- hosťom prístupný telefón v objekte
- skriňa na šaty
- v skrini 4 ks vešiakov
- zrkadlo, ak nie je predsieň
- max. 4 stále lôžka
- stôl
- hosťom prístupný telefón v objekte
- skriňa na šaty
- v skrini 4 ks vešiakov
- zrkadlo
- kôš na odpadky
Vybavenosť iziebna každé lôžko:
- nočný stolík alebo polička s nočnou lampou
- pohár na vodu
- stolička
- poduška a obliečka
- prikrývka a obliečka
- plachta
na každé lôžko:
- nočný stolík alebo polička s nočnou lampou
- pohár na vodu
- stolička
- poduška a obliečka
- prikrývka a obliečka
- plachta
na každé lôžko:
- nočný stolík alebo polička s nočnou lampou
- pohár na vodu
- stolička
- poduška a obliečka
- prikrývka a obliečka
- plachta
Predsieňáno
- vešiaková stena
- zrkadlo
- kôš na odpadky, buď v izbe alebo
v predsieni
- ak nie je predsieň: zvuková izolácia vstupných dvier
- v prípade predsiene vešiaková stena a zrkadlo
- kôš na odpadky, buď v izbe alebo
v predsieni
na každé lôžko:
- nočný stolík alebo polička s nočnou lampou
- pohár na vodu
- stolička
- poduška a obliečka
- prikrývka a obliečka
- plachta
4. Hygienické zariadenia- všetky izby majú vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa s WC alebo hygienická bunka)- min. 30 % izieb má vlastnú hygienickú bunku
- v každej izbe bez vlastnej hygienickej bunky umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou
- na každom poschodí, kde nemajú izby vlastné hygienické zariadenie, musí byť na 10 lôžok
- 1 kúpeľňa
- 1 WC s umývadlom s tečúcou teplou a studenou vodou
- hygienické zariadenia spoločné
- v každej izbe umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou
- na každom poschodí musí byť na 10 lôžok
- 1 kúpeľňa
- 1 WC s umývadlom s tečúcou teplou a studenou vodou
Vybavenosť hygienických zariadení *)- zrkadlo nad umývadlom
- osvetlenie nad umývadlom
- vrecko na hygienické vložky
- uzatvárateľná nádoba na odpadky
- predložka pred vaňu alebo sprchu
- WC papier
- kefa na čistenie záchodovej misy
- zrkadlo nad umývadlom
- osvetlenie nad umývadlom
- vrecko na hygienické vložky
- uzatvárateľná nádoba na odpadky
- WC papier
- kefa na čistenie záchodovej misy
- zrkadlo nad umývadlom
- osvetlenie nad umývadlom
- vrecko na hygienické vložky
- uzatvárateľná nádoba na odpadky
- WC papier
- kefa na čistenie záchodovej misy
na každé lôžko:
- uterák
- osuška
- pohár na čistenie zubov
- toaletné mydlo alebo telový šampón
na každé lôžko:
- uterák
- pohár na čistenie zubov
- toaletné mydlo alebo telový šampón
na každé lôžko:
- uterák
- pohár na čistenie zubov
- toaletné mydlo alebo telový šampón
5. Výmena bielizne- uteráky, osušky a predložky každé dva dni
- posteľná bielizeň každé tri dni
- uteráky každé tri dni
- posteľná bielizeň každé štyri dni
- uteráky každé tri dni
- posteľná bielizeň raz za týždeň
6. Fakultatívne znaky **)50 bodov30 bodov

IV. KLASIFIKAČNÉ ZNAKY APARTMÁNOVÝCH DOMOV

A p a r t m á n o v é d o m y
*****
1. Vstupné priestory - recepcia s dennou službou minimálne 16 hodín, zodpovedná osoba dosiahnuteľná nonstop
- informácie
- recepcia s dennou službou minimálne 16 hodín, zodpovedná osoba dosiahnuteľná nonstop
- informácie
2. Ubytovacie priestory
Vybavenosť apartmánov
- v spálni maximálne 3 stále lôžka
- stôl
- centrálny trezor na recepcii
- hosťom prístupný telefón v objekte
- skriňa na šaty
- v skrini 6 ks vešiakov
- odkladací priestor na kufor
- v spálni maximálne 4 stále lôžka
- stôl
- hosťom prístupný telefón v objekte
- skriňa na šaty
- v skrini 4 ks vešiakov
- zrkadlo, ak nie je predsieň
na každé lôžko:
- nočný stolík alebo polička s nočnou lampou
- stolička
- poduška a obliečka
- prikrývka a obliečka
- plachta
na každé lôžko:
- nočný stolík alebo polička s nočnou lampou
- stolička
- poduška a obliečka
- prikrývka a obliečka
- plachta
Predsieňáno
- vešiaková stena
- zrkadlo
- ak nie je predsieň: zvuková izolácia vstupných dvier
- v prípade predsiene: vešiaková stena a zrkadlo
3. Hygienické zariadenia- všetky apartmány majú vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa s WC alebo hygienická bunka) - všetky apartmány majú vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa s WC alebo hygienická bunka)
Vybavenosť hygienických zariadení*) - zrkadlo nad umývadlom
- osvetlenie nad umývadlom
- vrecko na hygienické vložky
- uzatvárateľná nádoba na odpadky
- predložka pre vaňu alebo sprchu
- WC papier
- kefa na čistenie záchodovej misy
na každé lôžko:
- uterák
- pohár na čistenie zubov
- toaletné mydlo alebo telový šampón
- zrkadlo nad umývadlom
- osvetlenie nad umývadlom
- vrecko na hygienické vložky
- uzatvárateľná nádoba na odpadky

- WC papier
- kefa na čistenie záchodovej misy
na každé lôžko:
- uterák
- pohár na čistenie zubov
- toaletné mydlo alebo telový šampón
4. Kuchynka alebo kuchynský kútik
Vybavenosť- dvojplatnička alebo sporák
- mikrovlnka
- elektrická rýchlovarná kanvica
- drez na umývanie riadu s tečúcou teplou a studenou vodou
- prostriedky na umývanie riadu
- 1 utierka na riad
- skrinka na riad
- súprava kuchynského riadu, nože, kuchynské pomôcky na prípravu jedla
- riad na stolovanie – 1 súprava na 1 osobu (hlboký tanier, plytký tanier, dezertný tanier, hrnček)
- príbory – 1 súprava na 1 osobu (polievková lyžica, nôž, vidlička, kávová lyžička)
- 1 pohár na vodu na 1 osobu
- chladnička
- uzatvárateľná nádoba na odpadky
- dvojplatnička alebo sporák
- mikrovlnka
- elektrická rýchlovarná kanvica
- drez na umývanie riadu s tečúcou teplou a studenou vodou
- prostriedky na umývanie riadu
- 1 utierka na riad
- skrinka na riad
- súprava kuchynského riadu, nože, kuchynské pomôcky na prípravu jedla
- riad na stolovanie – 1 súprava na 1 osobu (hlboký tanier, plytký tanier, dezertný tanier, hrnček)
- príbory – 1 súprava na 1 osobu (polievková lyžica, nôž, vidlička, kávová lyžička)
- 1 pohár na vodu na 1 osobu
- chladnička
- uzatvárateľná nádoba na odpadky
Ostatná vybavenosť- metlička na podlahu
- lopatka na smeti
- vedro na vodu
- handra na podlahu
- metlička na podlahu
- lopatka na smeti
- vedro na vodu
- handra na podlahu
5. Výmena bielizne- uteráky, utierky, posteľná bielizeň a predložky raz za týždeň- uteráky, utierky, posteľná bielizeň raz za týždeň
6. Fakultatívne znaky **)50 bodov30 bodov

V. KLASIFIKAČNÉ ZNAKY TURISTICKÝCH UBYTOVNÍ

T u r i s t i c k é u b y t o v n e
***
1. Vstupné priestory- prijímacia kancelária s dennou službou minimálne 16 hodín, zodpovedná osoba dosiahnuteľná nonstop
- informačný panel so všetkými základnými informáciami o ubytovni
- hosťom prístupný telefón v objekte
- prijímacia kancelária s dennou službou minimálne 16 hodín, zodpovedná osoba dosiahnuteľná nonstop
- informačný panel so všetkými základnými informáciami o ubytovni
- hosťom prístupný telefón v objekte
2. Ubytovacie priestory
Vybavenosť izieb- v izbe max. 6 lôžok, môžu byť i poschodové lôžka
- stôl
- 4 stoličky
- priestor (nika) na uloženie odevov
- stojanový vešiak, resp. vešiaková stena
- uzatvárateľná nádoba na odpadky
- zrkadlo
na každé lôžko:
- pohár na vodu
- poduška a obliečka
- prikrývka a obliečka
- plachta
- uterák
- vešiak
- v izbe max. 10 lôžok, môžu byť i poschodové lôžka
- stôl
- 4 stoličky
- priestor (nika) na uloženie odevov
- stojanový vešiak, resp. vešiaková stena
- uzatvárateľná nádoba na odpadky
- zrkadlo
na každé lôžko:
- pohár na vodu
- poduška a obliečka
- prikrývka a obliečka
- plachta
- uterák
- vešiak
3. Hygienické zariadenia
Umyvárne- spoločné
- na každých 20 stálych lôžok 4 umývadlá s tečúcou teplou a studenou vodou, so zrkadlom a s poličkou, z toho: 2 pre ženy
2 pre mužov
- pri každom umývadle elektrická zásuvka s označením napätia
- vo vykurovacom období vykurované
- spoločné
- na každých 20 stálych lôžok 2 umývadlá s tečúcou vodou, so zrkadlom a s poličkou, z toho: 1 pre ženy
1 pre mužov
- pri každom umývadle elektrická zásuvka s označením napätia
- vo vykurovacom období vykurované
Sprchy- na každých 20 stálych lôžok 2 sprchy s tečúcou teplou a studenou vodou,
z toho: 1 pre ženy
1 pre mužov
- na každých 20 stálych lôžok 2 sprchy s tečúcou vodou, teplá voda k dispozícii 2 hodiny večer,
z toho: 1 pre ženy
1 pre mužov
WC - na každých 20 stálych lôžok 2 WC,
z toho: 1 pre ženy
1 pre mužov
- na každých 20 stálych lôžok 2 WC,
z toho: 1 pre ženy
1 pre mužov
Vybavenosť hygienických zariadení- WC papier
- uzatvárateľná nádoba na odpadky
- kefa na čistenie záchodovej misy
- WC papier
- uzatvárateľná nádoba na odpadky
- kefa na čistenie záchodovej misy
4. Výmena bielizne- uteráky a posteľná bielizeň raz za týždeň- uteráky a posteľná bielizeň raz za týždeň
5. Služby- spoločenská miestnosť
- poskytovanie základných turistických informácií (napr. hosťom prístupná mapa, cestovné poriadky)
- príjem a distribúcia pošty hostí
- poskytovanie základných turistických informácií (napr. hosťom prístupná mapa, cestovné poriadky)
- príjem a distribúcia pošty hostí

VI. KLASIFIKAČNÉ ZNAKY CHATOVÝCH OSÁD

C h a t o v é o s a d y
******
1. Vstupné priestory- prijímacia kancelária s nepretržitou prevádzkou *)
- informačný panel so všetkými základnými informáciami o chatovej osade vrátane orientačného plánu
- v areáli chatovej osady hosťom prístupný telefón
- prijímacia kancelária s dennou prevádzkou minimálne 16 hodín, zodpovedná osoba dosiahnuteľná nonstop *)
- informačný panel so všetkými základnými informáciami o chatovej osade vrátane orientačného plánu
- v areáli chatovej osady hosťom prístupný telefón
- prijímacia kancelária s dennou prevádzkou minimálne 16 hodín, zodpovedná osoba dosiahnuteľná nonstop *)
- informačný panel so všetkými základnými informáciami o chatovej osade vrátane orientačného plánu
- hosťom prístupný telefón
2. Pohostinské služby- v areáli chatovej osady zabezpečené celodenné občerstvenie a predaj základných potravín
- v areáli chatovej osady alebo v dochádzkovej vzdialenosti do 500 m zabezpečené celodenné stravovanie ubytovaných hostí
- v areáli chatovej osady alebo v dochádzkovej vzdialenosti do 500 m zabezpečené celodenné stravovanie ubytovaných hostí, občerstvenie a predaj základných potravín
- na každých 80 stálych lôžok v ubytovacích objektoch bez vlastnej kuchyne k dispozícii samoobslužná kuchyňa vybavená
• 2 drezmi s výlevkami na umývanie riadu s tečúcou teplou a studenou vodou
• 3 dvojplatničkovými varičmi
• 3 miestami pri pracovnom stole
- miestnosť na konzumáciu pripravených jedál
- v areáli chatovej osady alebo v dochádzkovej vzdialenosti do 500 m zabezpečené celodenné stravovanie ubytovaných hostí, občerstvenie a predaj základných potravín
- na každých 100 stálych lôžok v ubytovacích objektoch bez vlastnej kuchyne k dispozícii samoobslužná kuchyňa vybavená
• 2 drezmi s výlevkami na umývanie riadu s tečúcou teplou a studenou vodou
• 3 dvojplatničkovými varičmi
• 3 miestami pri pracovnom stole
- miestnosť na konzumáciu pripravených jedál
3. Ubytovacie objekty
(chaty, bungalovy, zruby, chatky atď.)
- každý objekt má predsieň, kuchynku, obývaciu miestnosť, najmenej 1 spálňu a hygienické zariadenie- každý objekt má predsieň, hygienický kút a obývaciu spálňu- každý objekt má predsieň alebo krytú terasu a obývaciu spálňu
Lôžková kapacita- 1 spálňa má max. 3 stále lôžka - obývacia spálňa má max. 4 stále lôžka, môžu byť i poschodové lôžka- obývacia spálňa má max. 4 stále lôžka, môžu byť i poschodové lôžka
Vybavenosť ubytovacích objektov- 1 nočný stolík alebo polička s nočnou lampou na každé stále lôžko
- stôl
- 1 stolička na každé stále lôžko
- skriňa s bielizníkom
- v skrini 5 ks vešiakov
- priestor na uloženie batožiny
- zrkadlo
- kôš na odpadky

na každé lôžko:
- prikrývka a obliečka
- poduška a obliečka
- plachta
- stôl
- 1 stolička na každé stále lôžko
- skriňa s bielizníkom
- v skrini 4 ks vešiakov
- priestor na uloženie batožiny
- zrkadlo
- uzatvárateľná nádoba na odpadky

na každé lôžko:
- prikrývka a obliečka
- poduška a obliečka
- plachta
- pohár na vodu
- stôl
- 1 stolička na každé stále lôžko
- skriňa alebo nika
- v skrini 4 ks vešiakov
- vešiak na vrchný odev, ak nie je predsieň
- zrkadlo
- uzatvárateľná nádoba na odpadky

na každé lôžko:
- prikrývka a obliečka
- poduška a obliečka
- plachta
- pohár na vodu
Predsieň- vešiaková stena
- polička na topánky
- vešiaková stena - vešiaková stena, ak je predsieň
Kuchynka- dvojplatnička
- drez na umývanie riadu s tečúcou teplou a studenou vodou
- 1 utierka na riad
- prostriedky na umývanie riadu
- skrinka na riad
- súprava kuchynského riadu, nože
- riad na stolovanie – 1 súprava na 1 osobu (hlboký tanier, plytký tanier, dezertný tanier, hrnček)
- 1 pohár na vodu na 1 osobu
- príbory – 1 súprava na 1 osobu (polievková lyžica, nôž, vidlička, kávová lyžička)
- chladnička
Ostatná vybavenosť - metlička na podlahu
- lopatka na smeti
- vedro na vodu
- handra na podlahu
- metlička na podlahu
- lopatka na smeti
- vedro na vodu
- handra na podlahu
- metlička na podlahu
- lopatka na smeti
- vedro na vodu
- handra na podlahu
4. Hygienické zariadenia- hygienické zariadenie (hygienická bunka) je súčasťou ubytovacieho objektu- spoločné
- každý ubytovací objekt má oddelený priestor na umývadlo s tečúcou vodou (hygienický kút)
- min. 25 % ubytovacích objektov má zabezpečenú aj trvale teplú vodu
- spoločné
- na 100 stálych lôžok bez hygienického zariadenia 8 umývadiel s tečúcou vodou v spoločných objektoch hygienických zariadení, z toho
4 pre ženy
4 pre mužov
Sprchy- v rámci každého ubytovacieho objektu- na 100 stálych lôžok 6 spŕch s tečúcou teplou a studenou vodou v kabínach,
z toho 3 pre ženy
a 3 pre mužov
- na 100 stálych lôžok 4 sprchy s tečúcou teplou a studenou vodou v kabínach, z toho 2 pre ženy a 2 pre mužov
- teplá voda k dispozícii 4 hodiny večer
WC- v rámci každého ubytovacieho objektu- na 100 stálych lôžok
6 WC pre ženy
3 WC a 3 pisoáre pre mužov;
dochádzková vzdialenosť do 80 m
- na 100 stálych lôžok
4 WC pre ženy
2 WC a 2 pisoáre pre mužov;
dochádzková vzdialenosť do 100 m
Vybavenosť hygienických
zariadení **)
- vrecko na hygienické vložky
- WC papier
- uzatvárateľná nádoba na odpadky
- kefa na čistenie záchodovej misy
na každé lôžko:
- uterák
- toaletné mydlo alebo telový šampón
na každé lôžko:
- uterák
na každé lôžko:
- uterák
Spoločné umyvárne- zrkadlá nad umývadlami
- poličky na odkladanie hygienických potrieb
- elektrické zásuvky s označením napätia
- uzatvárateľná nádoba na odpadky
- zrkadlá nad umývadlami
- poličky na odkladanie hygienických potrieb
- elektrické zásuvky s označením napätia
- uzatvárateľná nádoba na odpadky
Spoločné WC v každej WC kabínke:
- WC papier
- uzatvárateľná nádoba na odpadky
- kefa na čistenie záchodovej misy
sušič na ruky
v každej WC kabínke:
- WC papier
- uzatvárateľná nádoba na odpadky
- kefa na čistenie záchodovej misy
sušič na ruky
5. Výmena bielizne- uteráky každé tri dni - posteľná bielizeň raz za týždeň- uteráky a posteľná bielizeň raz za týždeň - uteráky a posteľná bielizeň raz za týždeň
6. Doplnkové služby- poskytovanie informácií
- spoločenská miestnosť
- poskytovanie informácií
- spoločenská miestnosť
- poskytovanie informácií
7. Komunikácie- parkovací priestor pred prijímacou kanceláriou pre registrujúcich sa návštevníkov
- vnútorné komunikácie a prístupové komunikácie majú spevnený povrch
- ak slúžia aj motoristom, sú bezprašné
- vstupný priestor, hlavné prístupové cesty a pešie komunikácie vo vnútri chatovej osady sú za zníženej viditeľnosti osvetlené
- parkovací priestor pred prijímacou kanceláriou pre registrujúcich sa návštevníkov
- vnútorné komunikácie a prístupové komunikácie majú spevnený povrch
- ak slúžia aj motoristom, sú bezprašné
- vstupný priestor, hlavné prístupové cesty a pešie komunikácie vo vnútri chatovej osady sú za zníženej viditeľnosti osvetlené
- parkovací priestor pred prijímacou kanceláriou pre registrujúcich sa návštevníkov
- vnútorné komunikácie a prístupové komunikácie majú spevnený povrch
- ak slúžia aj motoristom, sú bezprašné
- vstupný priestor, hlavné prístupové cesty a pešie komunikácie vo vnútri chatovej sú za zníženej viditeľnosti osvetlené
8. Zber odpadkov- kryté nádoby (smetníky, kontajnery) alebo hrubostenné igelitové vrecia na stojanoch
- vyprázdňujú sa alebo odvážajú podľa potreby, minimálne jedenkrát za týždeň
- objem nádob 2 litre denne na 1 hosťa
- kryté nádoby (smetníky, kontajnery) alebo hrubostenné igelitové vrecia na stojanoch
- vyprázdňujú sa alebo odvážajú podľa potreby, minimálne jedenkrát za týždeň
- objem nádob 2 litre denne na 1 hosťa
- kryté nádoby (smetníky, kontajnery) alebo hrubostenné igelitové vrecia na stojanoch
- vyprázdňujú sa alebo odvážajú podľa potreby, minimálne jedenkrát za týždeň
- objem nádob 2 litre denne na 1 hosťa
9. Fakultatívne
znaky ***)
60 bodov40 bodov30 bodov

VII. KLASIFIKAČNÉ ZNAKY KEMPINGOV

K e m p i n g y
**********
1. Vstupné priestory- parkovací priestor pred prijímacou kanceláriou pre registrujúcich sa hostí
- prijímacia kancelária s nepretržitou službou
- nočné stráženie areálu kempingu
- informačný panel so všetkými základnými informáciami
- orientačný plán kempingu
- lekárnička prvej pomoci
- v areáli kempingu hosťom prístupný telefón
- parkovací priestor pred prijímacou kanceláriou pre registrujúcich sa hostí
- prijímacia kancelária s nepretržitou službou
- nočné stráženie areálu kempingu
- informačný panel so všetkými základnými informáciami
- orientačný plán kempingu
- lekárnička prvej pomoci
- v areáli kempingu hosťom prístupný telefón
- parkovací priestor pred prijímacou kanceláriou pre registrujúcich sa hostí
- prijímacia kancelária s dennou službou min. 16 hodín, zodpovedná osoba dosiahnuteľná nonstop
- informačný panel so všetkými základnými informáciami
- orientačný plán kempingu
- lekárnička prvej pomoci
- v areáli kempingu hosťom prístupný telefón
- prijímacia kancelária s dennou službou min. 16 hodín, zodpovedná osoba dosiahnuteľná nonstop
- informačný panel so všetkými základnými informáciami
- orientačný plán kempingu
- lekárnička prvej pomoci
- hosťom prístupný telefón
2. Plošné štandardy
Trvalo označené kempingové jednotky- min. 100 m2 pre 50 % jednotiek, pre ostatné jednotky min. 60 m2- min. 80 m2 pre 30 % jednotiek, pre ostatné jednotky min. 60 m2- min. 60 m2- min. 40 m2
Trvalo označené kempingové parcely- min. 120 m2
3. Pohostinské služby- občerstvenie v areáli kempingu
- v areáli kempingu je pre ubytovaných hostí zabezpečené celodenné stravovanie v pohostinských odbytových strediskách

- samoobslužná kuchyňa:
na 100 hostí sú k dispozícii
• 2 drezy s výlevkami na umývanie riadu s tečúcou teplou a studenou vodou
• 2 dvojplatničkové variče
• 2 miesta pri pracovnom stole

- na konzumáciu pripravených pokrmov vyhradený krytý priestor s rozlohou min. 10 m2
- vyhradený priestor pre kryté ohnisko s miestami na sedenie
- občerstvenie v areáli kempingu
- v areáli kempingu je pre ubytovaných hostí zabezpečené celodenné stravovanie v pohostinských odbytových strediskách

- samoobslužná kuchyňa:
na 100 hostí sú k dispozícii
• 2 drezy s výlevkami na umývanie riadu s tečúcou teplou a studenou vodou
• 2 dvojplatničkové variče
• 2 miesta pri pracovnom stole

- na konzumáciu pripravených pokrmov vyhradený krytý priestor s rozlohou min. 10 m2
- vyhradený priestor pre kryté ohnisko s miestami na sedenie
- v dochádzkovej vzdialenosti do 500 m zabezpečené občerstvenie
- v areáli kempingu alebo v dochádzkovej vzdialenosti do 500 m zabezpečené celodenné stravovanie ubytovaných hostí

- samoobslužná kuchyňa:
na 100 hostí sú k dispozícii
• 2 drezy s výlevkami na umývanie riadu s tečúcou teplou a studenou vodou
• 2 dvojplatničkové variče
• 2 miesta pri pracovnom stole

- na konzumáciu pripravených pokrmov vyhradený krytý priestor s rozlohou min. 10 m2
- vyhradený priestor pre ohnisko s miestami na sedenie
- v dochádzkovej vzdialenosti do 500 m zabezpečené občerstvenie

- samoobslužná kuchyňa:
na 100 hostí sú k dispozícii
• 2 drezy s výlevkami na umývanie riadu s tečúcou teplou a studenou vodou
• 2 dvojplatničkové variče
• 2 miesta pri pracovnom stole

- na konzumáciu pripravených pokrmov vyhradený priestor
4. Ubytovacie zariadenia- ubytovanie vo vlastných zariadeniach hostí, minimálne:
• v prenosných stanoch
• v obytných automobiloch
• v obytných prívesoch
• v mobilných domoch

- všetky kempingové jednotky a kempingové parcely s elektrickou prípojkou
- všetky kempingové parcely s prípojkou vody a tekutého odpadu
- vytýčená osobitná plocha na umiestnenie stanov
- ubytovanie v ubytovacích objektoch prevádzkovateľa; v prípade chatovej osady musí byť táto osada zaradená do triedy ***)
- ubytovanie vo vlastných zariadeniach hostí, minimálne:
• v prenosných stanoch
• v obytných automobiloch
• v obytných prívesoch

- min. 50 % kempingových jednotiek s elektrickou prípojkou
- vytýčená osobitná plocha na umiestnenie stanov
- ubytovanie v ubytovacích objektoch prevádzkovateľa; v prípade chatovej osady musí byť táto osada zaradená do triedy **)
- ubytovanie vo vlastných zariadeniach hostí, minimálne:
• v prenosných stanoch
• v obytných automobiloch
• v obytných prívesoch

- min. 20 % kempingových jednotiek s elektrickou prípojkou
- ubytovanie v ubytovacích objektoch prevádzkovateľa; v prípade chatovej osady musí byť táto osada zaradená do triedy *)
- ubytovanie vo vlastných zariadeniach hostí, minimálne:
• v prenosných stanoch
6. Hygienické zariadenia
(spoločné)
Umyvárne
- na 100 hostí *)
• 8 umývadiel so zrkadlom a s poličkou v samostatných kabínach, z toho
4 pre ženy
4 pre mužov
v stavebne oddelených umyvárňach
- tečúca teplá a studená voda nepretržite k dispozícii
- pri každom umývadle elektrická zásuvka s označením napätia
- na 100 hostí *)
• 8 umývadiel so zrkadlom a s poličkou v samostatných kabínach, z toho
4 pre ženy
4 pre mužov
v stavebne oddelených umyvárňach
- tečúca teplá a studená voda nepretržite k dispozícii
- pri každom umývadle elektrická zásuvka s označením napätia
- na 100 hostí *)
• 8 umývadiel so zrkadlom a s poličkou, z toho
4 pre ženy
4 pre mužov
v stavebne oddelených umyvárňach
- tečúca voda nepretržite k dispozícii
- pri každom umývadle elektrická zásuvka s označením napätia
- na 100 hostí *)
• 8 umývadiel so zrkadlom a s poličkou, z toho
4 pre ženy
4 pre mužov
v stavebne oddelených umyvárňach
- tečúca voda nepretržite k dispozícii
- pri každom umývadle elektrická zásuvka s označením napätia
Sprchy- na 100 hostí *)
• 4 sprchy s tečúcou teplou a studenou vodou v samostatných kabínach, z toho
2 pre ženy
2 pre mužov
v stavebne oddelených sprchách
- na 100 hostí *)
• 4 sprchy s tečúcou teplou a studenou vodou v samostatných kabínach, z toho
2 pre ženy
2 pre mužov
v stavebne oddelených
sprchách
- na 100 hostí *)
• 8 umývadiel so zrkadlom a s poličkou, z toho
4 pre ženy
4 pre mužov
v stavebne oddelených umyvárňach
- na 100 hostí *)
• 8 umývadiel so zrkadlom a s poličkou, z toho
4 pre ženy
4 pre mužov
v stavebne oddelených umyvárňach
WC- na 100 hostí *)
5 WC pre ženy
3 WC a 4 pisoáre pre mužov
stavebne oddelené
- na 100 hostí *)
4 WC pre ženy
3 WC a 2 pisoáre pre mužov
stavebne oddelené
4 WC pre ženy
3 WC a 2 pisoáre pre mužov
stavebne oddelené
- na 100 hostí *)
4 WC pre ženy
3 WC a 2 pisoáre pre mužov
stavebne oddelené
Vybavenosť WC- uzatvárateľná nádoba na odpadky
- WC papier
- kefa na čistenie záchodovej misy
- uzatvárateľná nádoba na odpadky
- WC papier
- kefa na čistenie záchodovej misy
- uzatvárateľná nádoba na odpadky
- WC papier
- kefa na čistenie záchodovej misy
- uzatvárateľná nádoba na odpadky
- WC papier
- kefa na čistenie záchodovej misy
Dochádzková dostupnosť
hygienických zariadení
- do 80 m od ubytovacieho zariadenia
- vzdialenosť spoločných hygienických zariadení od ubytovacích objektov musí byť min. 10 m

- miesto – výlevka s tečúcou vodou na vyprázdnenie chemického WC
- miesto na vypúšťanie odpadovej vody z obytných automobilov
- odberné miesta pitnej vody rovnomerne rozmiestnené v areáli
- servisný box pre obytné automobily
- do 80 m od ubytovacieho zariadenia
- vzdialenosť spoločných hygienických zariadení od ubytovacích objektov musí byť min. 10 m

- miesto – výlevka s tečúcou vodou na vyprázdnenie chemického WC
- miesto na vypúšťanie odpadovej vody z obytných automobilov
- odberné miesta pitnej vody rovnomerne rozmiestnené v areáli
- do 100 m od ubytovacieho zariadenia
- vzdialenosť spoločných hygienických zariadení od ubytovacích objektov musí byť min. 10 m

- odberné miesta pitnej vody rovnomerne rozmiestnené v areáli
- do 100 m od ubytovacieho zariadenia
- vzdialenosť spoločných hygienických zariadení od ubytovacích objektov musí byť min. 10 m

- odberné miesto pitnej vody
6. Doplnkové služby- poskytovanie informácií
- spoločenská miestnosť
- poskytovanie informácií
- spoločenská miestnosť
- poskytovanie informácií- poskytovanie informácií
7. Komunikácie- vnútorné komunikácie a prístupové komunikácie majú spevnený povrch
- ak slúžia motoristom, sú bezprašné
- vstupný priestor, hlavné prístupové cesty a pešie komunikácie vo vnútri kempingu sú za zníženej viditeľnosti osvetlené
- vnútorné komunikácie a prístupové komunikácie majú spevnený povrch
- ak slúžia motoristom, sú bezprašné
- vstupný priestor, hlavné prístupové cesty a pešie komunikácie vo vnútri kempingu sú za zníženej viditeľnosti osvetlené
- vnútorné komunikácie a prístupové komunikácie majú spevnený povrch
- ak slúžia motoristom, sú bezprašné
- vstupný priestor, hlavné prístupové cesty a pešie komunikácie vo vnútri kempingu sú za zníženej viditeľnosti osvetlené
- vnútorné komunikácie a prístupové komunikácie majú spevnený povrch
- ak slúžia motoristom, sú bezprašné
- vstupný priestor, hlavné prístupové cesty a pešie komunikácie vo vnútri kempingu sú za zníženej viditeľnosti osvetlené
8. Zber odpadkov- kryté nádoby (smetníky, kontajnery) alebo hrubostenné igelitové vrecia na stojanoch
- vyprázdňujú sa alebo odvážajú podľa potreby, minimálne jedenkrát týždenne
- objem nádob 2 litre denne na 1 hosťa
- kryté nádoby (smetníky, kontajnery) alebo hrubostenné igelitové vrecia na stojanoch
- vyprázdňujú sa alebo odvážajú podľa potreby, minimálne jedenkrát týždenne
- objem nádob 2 litre denne na 1 hosťa
- kryté nádoby (smetníky, kontajnery) alebo hrubostenné igelitové vrecia na stojanoch
- vyprázdňujú sa alebo odvážajú podľa potreby, minimálne jedenkrát týždenne
- objem nádob 2 litre denne na 1 hosťa
- kryté nádoby (smetníky, kontajnery) alebo hrubostenné igelitové vrecia na stojanoch
- vyprázdňujú sa alebo odvážajú podľa potreby, minimálne jedenkrát týždenne
- objem nádob 2 litre denne na 1 hosťa
9. Fakultatívne znaky **)60 bodov40 bodov30 bodov20 bodov

VIII. KLASIFIKAČNÉ ZNAKY UBYTOVANIA V SÚKROMÍ

I z b a
******
1. Vstupné priestory- vchod do izby je z domovej chodby, neobývanej haly alebo predsiene
- prístup do izby je dostatočne osvetlený
- ubytovaným hosťom je umožnený prístup po celých 24 hodín
- vchod do izby je z domovej chodby alebo haly (predsiene)
- prístup do izby je dostatočne osvetlený
- ubytovaným hosťom je umožnený prístup po celých 24 hodín
- prístup do izby je dostatočne osvetlený
- ubytovaným hosťom je umožnený prístup po celých 24 hodín
2. Ubytovacie priestory
- izba
- izba je
• nepriechodná
• uzamykateľná
- izba je
• nepriechodná
• uzamykateľná
- izba je
• nepriechodná
• uzamykateľná
Vybavenosť izby- max. 2 stále lôžka
- stôl alebo stolík
- osvetlenie izby
- skriňa na šaty
- v skrini 4 ks vešiakov
- zrkadlo
- uzatvárateľná nádoba na odpadky na každé lôžko:
- nočný stolík alebo polička s nočnou lampou
- pohár na vodu
- čalúnená stolička alebo čalúnené kreslo
- uterák
- poduška a obliečka
- prikrývka a obliečka
- plachta
- max. 3 stále lôžka
- stôl alebo stolík
- osvetlenie izby
- skriňa na šaty
- v skrini 3 ks vešiakov
- zrkadlo
- uzatvárateľná nádoba na odpadky na každé lôžko:
- nočný stolík alebo polička s nočnou lampou
- pohár na vodu
- stolička
- uterák
- poduška a obliečka
- prikrývka a obliečka
- plachta
- max. 4 stále lôžka
- stôl alebo stolík
- osvetlenie izby
- skriňa na šaty
- v skrini 3 ks vešiakov
- zrkadlo
- uzatvárateľná nádoba na odpadky na každé lôžko:
- nočný stolík alebo polička
s nočnou lampou
- pohár na vodu
- stolička
- uterák
- poduška a obliečka
- prikrývka a obliečka
- plachta
3. Hygienické zariadenie- k dispozícii kúpeľňa s tečúcou teplou a studenou vodou alebo sprchovací kút
- k dispozícii WC so splachovacím zariadením, toaletným papierom a možnosťou umytia rúk
- k dispozícii kúpeľňa s tečúcou teplou a studenou vodou alebo sprchovací kút
- k dispozícii WC so splachovacím zariadením, toaletným papierom a možnosťou umytia rúk
- k dispozícii umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou, pri ňom odkladacia plocha alebo skrinka na toaletné potreby, vešiaky na odev a uterák
- k dispozícii WC so splachovacím zariadením, toaletným papierom a možnosťou umytia rúk
4. Výmena bielizne- uteráky a posteľná bielizeň raz za týždeň- uteráky a posteľná bielizeň raz za týždeň- uteráky a posteľná bielizeň raz za týždeň
O b j e k t
******
1. Priestor objektu- pri objekte je uzatvárateľná nádoba na odpadky alebo hrubostenné igelitové vrece na stojane, ktoré treba týždenne vyprázdňovať
- v objekte je okrem minimálne jednej stavebne oddelenej spálne aj obývacia miestnosť, kuchyňa, predsieň, kúpeľňa a WC
- pri objekte je uzatvárateľná nádoba na odpadky alebo hrubostenné igelitové vrece na stojane, ktoré treba týždenne vyprázdňovať
- v objekte je okrem stavebne oddelených priestorov na spanie aj obývacia miestnosť, k dispozícii je tepelný zdroj na prípravu jedál, umývadlo s tečúcou vodou a WC
- pri objekte je uzatvárateľná nádoba na odpadky alebo hrubostenné igelitové vrece na stojane, ktoré treba týždenne vyprázdňovať
- v objekte je spravidla jedna miestnosť, ktorá zároveň plní aj funkciu obývacej miestnosti
2. Vybavenosť objektov- max. 3 stále lôžka (spálňa)
- stôl
- konferenčný stolík
- kreslá
- šatníková skriňa
- v skrini 4 ks vešiakov
- hlavné osvetlenie
- zrkadlo
- kôš na odpadky

na každé lôžko:
- nočný stolík alebo polička s nočnou lampou
- čalúnená stolička
- uterák
- prikrývka a obliečka
- poduška a obliečka
- plachta
- max. 4 stále lôžka (spálňové priestory)
- stôl

- šatníková skriňa
- v skrini 3 ks vešiakov
- hlavné osvetlenie
- zrkadlo
- kôš na odpadky

na každé lôžko:
- nočný stolík alebo polička s nočnou lampou
- stolička
- uterák
- prikrývka a obliečka
- poduška a obliečka
- plachta
- max. 4 stále lôžka, môžu byť i poschodové lôžka
- stôl

- šatníková skriňa
- v skrini 3 ks vešiakov
- hlavné osvetlenie
- zrkadlo
- kôš na odpadky

na každé lôžko:
- nočný stolík alebo polička s nočnou lampou
- pohár na vodu
- stolička
- uterák
- prikrývka a obliečka
- poduška a obliečka
- plachta
Ostatná vybavenosť - tepelný zdroj na prípravu jedál
- drez s výlevkou na umývanie riadu s tečúcou teplou a studenou vodou
- prostriedky na umývanie riadu
- skrinka na riad
- súprava kuchynského riadu, nože a ďalšie kuchynské potreby na prípravu jedál a nápojov
- stolový porcelánový riad, počet súprav zhodný s počtom ubytovaných osôb, súprava pre 1 osobu: hlboký tanier, plytký tanier, dezertný tanier, hrnček
- 1 pohár na vodu na 1 osobu
- príbory, počet súprav zhodný s počtom ubytovaných hostí, súprava pre 1 osobu: polievková lyžica, nôž, vidlička, kávová lyžička
- 1 utierka na riad
- chladnička
- metlička na podlahu
- lopatka na smeti
- handra na podlahu
- vedro na vodu
- uzatvárateľná nádoba na odpadky
- vešiaková stena v predsieni
- polička na topánky v predsieni
- tepelný zdroj na prípravu jedál
- drez s výlevkou na umývanie riadu s tečúcou vodou
- prostriedky na umývanie riadu
- skrinka na riad
- súprava kuchynského riadu, nože a ďalšie kuchynské potreby na prípravu jedál a nápojov
- stolový porcelánový riad, počet súprav zhodný s počtom ubytovaných osôb, súprava pre 1 osobu: hlboký tanier, plytký tanier, dezertný tanier, hrnček
- 1 pohár na vodu na 1 osobu
- príbory, počet súprav zhodný s počtom ubytovaných hostí, súprava pre 1 osobu: polievková lyžica, nôž, vidlička, kávová lyžička

- 1 utierka na riad

- metlička na podlahu
- lopatka na smeti
- handra na podlahu
- vedro na vodu
- uzatvárateľná nádoba na odpadky
- metlička na podlahu
- lopatka na smeti
- handra na podlahu
- vedro na vodu
- nádoba na pitnú vodu s min. objemom 10 l (ak nie je v objekte pitná voda)
3. Hygienické
zariadenia
- kúpeľňa s tečúcou teplou a studenou vodou, odkladacia plocha alebo skrinka na toaletné potreby
- WC so splachovacím zariadením a s toaletným papierom
- umývadlo s tečúcou vodou, odkladacia plocha alebo skrinka na toaletné potreby
- WC so splachovacím zariadením a s toaletným papierom
- ak nie je v objekte pitná voda a WC, hostia musia mať k dispozícii zdravotne neškodný a dostatočne výdatný zdroj pitnej vody v dochádzkovej vzdialenosti do 100 m od objektu a WC v dochádzkovej vzdialenosti do 50 m od objektu
4. Výmena bielizne- uteráky, utierky a posteľná bielizeň raz za týždeň- uteráky, utierky a posteľná bielizeň raz za týždeň- uteráky a posteľná bielizeň raz za týždeň

IX. ZOZNAM FAKULTATÍVNYCH ZNAKOV A ICH HODNOTA

1. Zariadenia pre športové aktivity
akvapark30 bodov
lyžiarsky vlek30 bodov
golfové ihrisko (18 jamiek)30 bodov
golfové ihrisko (menej ako 18 jamiek)20 bodov
jazdecká hala s koňom20 bodov
rybník alebo iná vodná plocha na vodné športy15 bodov
golfový trenažér10 bodov
tenisová hala10 bodov
kolkáreň5 bodov
bowling5 bodov
klzisko5 bodov
jazdecká lúka5 bodov
tenisový kurt5 bodov
squash5 bodov
minigolf5 bodov
petanque5 bodov
stolný tenis5 bodov
požičovňa športových potrieb5 bodov
servis športových potrieb5 bodov
úschovňa športových potrieb5 bodov
učiteľ športu5 bodov
každé ďalšie športovisko5 bodov
2. Zariadenia pre spoločensko-zábavné služby
kasíno20 bodov
nočný klub, disko10 bodov
biliard10 bodov
knižnica5 bodov
živá hudba v odbytovom stredisku5 bodov
miestnosť na čítanie a písanie3 body
spoločná TV miestnosť3 body
letná terasa s obsluhou3 body
reprodukovaná hudba v odbytovom stredisku3 body
bezplatná ponuka novín a časopisov3 body
každá ďalšia spoločensko-zábavná služba3 body
3. Vybavenosť izieb
pripojenie na internet10 bodov
klimatizácia na izbe (okrem hotela triedy *****)10 bodov
satelitný (káblový) príjem TV na izbách5 bodov
minibar (okrem hotelov triedy ***** a ****)5 bodov
DVD prehrávač na izbe5 bodov
pristaviteľné detské postieľky5 bodov
nefajčiarske izby5 bodov
fax na izbe4 body
televízor a príjem rozhlasových staníc na izbe4 body
PAY TV/videotéka na izbe4 body
deka na izbe3 body
4. Služby pre deti
detské ihrisko10 bodov
opatera detí5 bodov
herňa pre deti5 bodov
detské menu5 bodov
pult na prebaľovanie detí3 body
každá ďalšia služba pre deti3 body
5. Všeobecný opis budovy a jej zariadenia
bezbariérové izby (nad rámec vyhlášky č. 532/2002 Z. z.)10 bodov
bezbariérový prístup (nad rámec vyhlášky č. 532/2002 Z. z.)10 bodov
klimatizácia v rokovacích miestnostiach5 bodov
klimatizácia v ostatných miestnostiach5 bodov
parkovacie miesta pre telesne postihnutých (nad rámec vyhlášky č. 532/2002 Z. z.)5 bodov
parkovisko strážené 24 hodín5 bodov
garáže5 bodov
výťah (nad rámec vyhlášky č. 532/2002 Z. z.)5 bodov
uzamykateľné parkovisko4 body
parkovisko nestrážené3 body
spoločná šatňa s dozorom3 body
stroj na čistenie topánok3 body
6. Dodatočné služby
vybavenie kempingových jednotiek prípojkou vody20 bodov
vybavenie kempingových jednotiek a parciel prípojkou TV signálu alebo internetu alebo plynu20 bodov
zmenáreň10 bodov
kemping strážený 24 hodín10 bodov
servisný box pre obytné automobily s výnimkou kempingu****10 bodov
animátor5 bodov
hotelový minibus5 bodov
predaj vstupeniek, zabezpečenie leteniek a cestovných lístkov5 bodov
bezpečnostná služba v objekte5 bodov
úschovňa batožiny5 bodov
samoobslužná práčovňa alebo samoobslužná sušiareň5 bodov
kozmetické služby na objednávku3 body
kadernícke služby na objednávku3 body
manikúra na objednávku3 body
pedikúra na objednávku3 body
sprostredkovanie služieb požičovne automobilov3 body
nákupné možnosti v objekte3 body
možnosť platenia kreditnými kartami3 body
práčovňa/čistiareň3 body
bezplatné požičiavanie žehličky a žehliacej dosky3 body
predaj základných hygienických potrieb a spomienkových predmetov3 body
predaj základných potravín3 body
cestovná kancelária v objekte3 body
bezplatné požičiavanie sušiča vlasov (okrem hotelov triedy *****; **** a wellness hotelov triedy ***)3 body
požičiavanie redukcií elektrických prípojok3 body
trezor s výnimkou tých ubytovacích zariadení, kde je to povinné3 body
7. Wellness služby
krytý bazén30 bodov
kúpalisko s vyhrievanou vodou alebo termálne kúpalisko25 bodov
whirpool15 bodov
parný kúpeľ10 bodov
sauna10 bodov
vodoliečba10 bodov
lekár v objekte10 bodov
ponuka liečebnej starostlivosti10 bodov
ponuka diétnej kuchyne alebo inej kuchyne zameranej na zdravú výživu5 bodov
solárium5 bodov
masáž5 bodov
relaxačná technika, resp. relaxačná terapia5 bodov
posilňovňa s minimálne štyrmi prístrojmi5 bodov
športový terapeut5 bodov
pohybová gymnastika5 bodov
kozmetika v objekte5 bodov
kaderníctvo v objekte5 bodov
manikúra v objekte5 bodov
pedikúra v objekte5 bodov
ponuka tradičných jedál charakteristických pre daný región3 body
priestory na ochladenie3 body
priestory na odpočinok3 body
každá ďalšia wellness služba3 body
8. Kongresové služby
miestnosti na konferencie a semináre s rozlohou
- nad 500 m2 20 bodov
- od 251 m2 do 500 m215 bodov
- od 101 m2 do 250 m210 bodov
- do 100 m25 bodov
dataprojektor5 bodov
počítačová miestnosť, PC k dispozícii5 bodov
tlmočnícke zariadenie, slúchadlá5 bodov
videokamera5 bodov
služba On-line, napríklad internet5 bodov
pracovné miestnosti pre menšie skupiny5 bodov
rečnícky pult s mikrofónom3 body
mikrofóny v pléne pre diskusiu3 body
premietacie plátno3 body
pripínacia tabuľa3 body
magnetická alebo písacia tabuľa3 body
flipchart3 body
dia projektor3 body
premietačka3 body
monitor3 body
veľkoplošný televízor3 body
DVD prehrávač3 body
nahrávacie možnosti3 body
kopírovací prístroj3 body
spätný projektor3 body
každá ďalšia kongresová služba3 body

Poznámky pod čiarou

1) § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

2) § 35 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

4) § 16 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.

§ 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

5) § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.

§ 15 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

6) § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

*) Zriadenie prijímacej kancelárie nie je povinné, ak je chatová osada súčasťou iného ubytovacieho zariadenia. Tieto služby zabezpečuje recepcia alebo prijímacia kancelária tohto ubytovacieho zariadenia.

**) Telový šampón môže byť i v obaloch s väčším obsahom, ktoré sú inštalované priamo v hygienickej bunke.

***) Fakultatívne znaky sú uvedené v IX. časti tejto prílohy.

*) V kempingoch s ubytovacou kapacitou 50 hostí a menej sa kapacita hygienických zariadení môže znížiť o 50 %.

**) Fakultatívne znaky sú uvedené v IX. časti tejto prílohy.