Nariadenie vlády č. 44/1987 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave podmienok poskytovania pôžičiek so štátnym príspevkom mladým manželom

Čiastka 10/1987
Platnosť od 15.06.1987
Účinnosť od 01.07.1987

44

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

zo 7. mája 1987

o úprave podmienok poskytovania pôžičiek so štátnym príspevkom mladým manželom

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 7 zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 14/1973 Zb. o poskytovaní pôžičiek so štátnym príspevkom mladým manželom:


§ 1

Pôžičky so štátnym príspevkom mladým manželom (ďalej len „pôžičky“) možno poskytovať do sumy 50 000 Kčs; úhrn pôžičiek na obstaranie bytu a na zariadenie bytu nesmie túto sumu prevyšovať.1)

§ 2

Doba splatnosti pôžičiek je najviac pätnásť rokov. Štátna sporiteľňa, ktorá poskytla pôžičky (pôžičku), môže na žiadosť manželov (občana) pri narodení každého dieťaťa, ku ktorému došlo po uzavretí zmluvy o pôžičke, povoliť odklad splácania až na čas jedného roka, a to aj keď sa tým predĺži pätnásťročná doba splatnosti.2)

§ 3

Súčet priemerných čistých mesačných príjmov z pracovného pomeru alebo pomeru obdobného tomuto pomeru, z inej zárobkovej činnosti pravidelne vykonávanej, z pracovnej činnosti v jednotnom roľníckom družstve, peňažných dávok nemocenského poistenia nahrádzajúcich mzdu, invalidných a čiastočne invalidných dôchodkov a študentských štipendií oboch manželov nesmie prekročiť v kalendárnom roku predchádzajúcom uzavretie zmluvy o pôžičke 6000 Kčs.3)

§ 4

Manželia alebo občan, ktorí uzavreli zmluvu o pôžičke pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a spĺňajú podmienky poskytnutia pôžičiek podľa § 2 zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 14/1973 Zb., upravené § 3 tohto nariadenia, môžu uzavrieť ďalšiu zmluvu o pôžičke; úhrn všetkých poskytnutých pôžičiek nesmie pritom presiahnuť sumu 50 000 Kčs.1) Doba splatnosti pri tejto novoposkytnutej pôžičke je najviac pätnásť rokov.2)


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1987.


Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 1 zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 14/1973 Zb.

2) § 3 ods. 3 zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 14/1973 Zb.

3) § 2 ods. 1 písm. d) zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 14/1973 Zb.