Vyhláška č. 94/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o hospodárení s teplom, pripájacích podmienkach a zmene teplonosnej látky

Čiastka 22/1987
Platnosť od 30.11.1987 do30.05.1991
Účinnosť od 01.01.1988 do30.05.1991
Zrušený 206/1991 Zb.

94

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva palív a energetiky

z 19. novembra 1987

o hospodárení s teplom, pripájacích podmienkach a zmene teplonosnej látky

Federálne ministerstvo palív a energetiky ustanovuje po dohode s Federálnym ministerstvom financií, Federálnym cenovým úradom, Ministerstvom vnútra Českej socialistickej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej socialistickej republiky podľa § 28 zákona č. 89/1987 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe tepla (ďalej len „zákon“):


PRVÁ ČASŤ

Úvodné ustanovenie

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje

a) pravidlá hospodárenia s teplom a s tým súvisiace práva a povinnosti projektantov, investorov, prevádzkovateľov zariadení pre zásobovanie teplom, odberateľov a spotrebiteľov tepla,

b) jednotné podmienky pripájania odberných tepelných zariadení na sústavy centralizovaného zásobovania teplom (ďalej len „sústavy“) a podmienky dodávok tepla občanom,

c) postup pri zmene teplonosnej látky alebo jej parametrov.

§ 2

Rozsah platnosti

Táto vyhláška sa vzťahuje na centralizované zásobovanie teplom a primerane na decentralizované zásobovanie teplom.

DRUHÁ ČASŤ

PRAVIDLÁ HOSPODÁRENIA S TEPLOM

§ 3

Zásady hospodárenia s teplom

(1) Hospodárením s teplom sa rozumie súhrn činností, ktoré v súlade so štátnou palivovo energetickou politikou, pri plnení plánovaných úloh a pri starostlivosti o zdravé životné prostredie zabezpečujú účelnú spotrebu prvotných energetických zdrojov pri výrobe tepla, minimálne straty pri rozvode tepla a účelné využívanie tepla pre vykurovanie, klimatizovanie, prípravu teplej úžitkovej vody alebo na technologické účely.

(2) Hospodárenie s teplom vyžaduje najmä

a) udržiavanie zariadenia pre výrobu, rozvod a spotrebu tepla v riadnom technickom stave a zabezpečovanie jeho včasnej rekonštrukcie a modernizácie,

b) vybavenie zariadenia pre výrobu, rozvod a spotrebu tepla nevyhnutnou regulačnou, riadiacou a meracou technikou a jej využívanie,

c) sústavné vyhodnocovanie výroby, dodávky, spotreby tepla a vykonávanie rozborov tepelných strát s cieľom ich zníženia,

d) spracúvanie racionalizačných programov zameraných predovšetkým na znižovanie tepelných strát a využívanie druhotných a netradičných foriem energie a využívajúcich výsledky vyhodnocovania a rozborov,

e) vytváranie, preverovanie, zavádzanie a dodržiavanie technických noriem spotreby tepla alebo technicko-hospodárskych ukazovateľov a ich využívanie pre riadenie prevádzky a zostavovanie plánu spotreby palív a energie,

f) zavádzanie a využívanie technológie s nízkou energetickou náročnosťou,

g) umiestňovanie zariadení pre prípravu teplej úžitkovej vody čo najbližšie k miestu spotreby,

h) dodržiavanie pravidiel pre vykurovanie a dodávku teplej úžitkovej vody a pre úpravu prostredia (klimatizovanie).

§ 4

Pravidlá vykurovania

(1) Vykurovacie obdobie sa začína 1. 9. a končí sa 31. 5. nasledujúceho roka.

(2) S vykurovaním sa začne vo vykurovacom období, ak priemerná denná teplota vonkajšieho vzduchu1) poklesne pod + 13 oC vo dvoch dňoch po sebe nasledujúcich a podľa vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie priemernej dennej teploty vonkajšieho vzduchu pre nasledujúci deň, pokiaľ sa dodávateľ tepla s odberateľom nedohodnú inak.

(3) Vo vykurovacom období, keď priemerná denná teplota vonkajšieho vzduchu1) vystúpi nad + 13 oC a podľa vývoja počasia nemožno očakávať pokles priemernej dennej teploty vonkajšieho vzduchu pre nasledujúci deň, vykurovanie sa preruší alebo obmedzí.

(4) Vykurovanie sa ukončí v mesiaci máji, ak priemerná denná teplota vonkajšieho vzduchu1) vystúpi nad + 13 oC vo dvoch dňoch po sebe nasledujúcich a podľa vývoja počasia nemožno očakávať pokles priemernej dennej teploty vonkajšieho vzduchu pre nasledujúci deň, pokiaľ sa dodávateľ tepla s odberateľom nedohodnú inak.

(5) Dodávateľ a odberateľ tepla sa môžu dohodnúť na vykurovaní mimo vykurovacieho obdobia, ak to vyžadujú miestne podmienky2) pri dodržaní zásad hospodárnosti pri využívaní tepla a ak to pripúšťajú technické a zásobovacie možnosti.

(6) Obytné a iné priestory3) sa musia v priebehu vykurovacieho obdobia vykurovať tak, aby sa v čase ich prevádzky zabezpečila teplota ustanovená v technickej norme.3)

(7) Časom prevádzky vykurovaných priestorov sa rozumie pri

a) bytoch čas najmenej od 6.00 hod. do 22.00 hod., keď nie je prerušené alebo obmedzené vykurovanie,

b) všetkých ostatných priestoroch čas určený vzhľadom na daný účel.

(8) Pre priestory plne klimatizované platia teploty určené a zdôvodnené v technických projektoch a technologických predpisoch.

(9) Priemerná odchýlka od určených teplôt v čase prevádzky vykurovaných priestorov nesmie byť vyššia než ± 1,5 oC.4)

(10) Pri vykurovaných budovách je potrebné znižovať alebo prerušovať dodávky tepelnej energie v čase mimo ich prevádzky, ale tak, aby sa splnili požiadavky technickej normy.5)

(11) Výnimku z určených teplôt3) vo vykurovaných priestoroch v odôvodnených prípadoch6) schvaľuje Federálne ministerstvo palív a energetiky alebo ním splnomocnené odborné energetické organizácie.7)

(12) Pre budovy, prípadne priestory v technickej norme3) neuvedené platia teploty určené prevádzkovými predpismi alebo podmienkami využívania alebo určenia daného priestoru.

§ 5

Pravidlá dodávky teplej úžitkovej vody ohrievanej ústredne a diaľkovo8)

(1) Teplá úžitková voda sa musí dodávať

a) pre byty a ubytovacie zariadenia, pokiaľ to dovoľujú technické, prevádzkové a zásobovacie podmienky, denne počas prevádzky, ak sa dodávateľ s odberateľom tepla nedohodnú inak, musí sa však dodávať najmenej tri dni v týždni, z toho aspoň jeden deň pripadajúci na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna; dva dni dodávky musia nasledovať po sebe,

b) pre ostatné zariadenia v prevádzkovom čase tak, aby boli splnené hygienické požiadavky.

(2) Prerušiť dodávky teplej úžitkovej vody je možné iba v prípadoch, keď nemožno z technických príčin9) dodávať teplo pre ohrev pitnej vody.

(3) Teplá úžitková voda musí mať na výtoku u užívateľa teplotu najmenej 45 oC a najviac 60 oC. Ustanovenia hygienických predpisov určujúcich teplotu teplej úžitkovej vody podľa účelu jej využitia tým nie sú dotknuté.

§ 6

Povinnosti prevádzkovateľov zariadení pre zásobovanie teplom

(1) Prevádzkovatelia zariadení pre zásobovanie teplom sú povinní

a) vykonávať také opatrenia, aby pri spotrebičoch pracujúcich alebo zásobovaných teplom v porovnateľných podmienkach nedochádzalo k vytváraniu rozdielnych noriem spotreby palív a tepla; pritom za základ brať najnižšiu normu spotreby,

b) vytvárať technické a ekonomické podmienky pre poskytovanie nevyužitého tepelného výkonu zdroja ďalším odberateľom,10)

c) v prevádzkových poriadkoch11) pre zdroje tepla a odovzdávacie stanice určiť pravidlá hospodárnej prevádzky a prevádzkový režim v závislosti na klimatických podmienkach,

d) zabezpečiť hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy ústredného vykurovania,3)

e) viesť prevádzkový denník odovzdávacej stanice a využívať ho pre riadenie prevádzky.

(2) Prevádzkovatelia vnútorného zariadenia sú povinní

a) skontrolovať a podľa potreby nastaviť vnútorné zariadenie tak, aby sa vo vykurovaných priestoroch zabezpečili teploty podľa § 4 ods. 6 tejto vyhlášky,

b) kontrolovať dodržiavanie určených teplôt vo vykurovaných priestoroch; zabezpečiť pri vnútornom zariadení, ktoré nie je dosiaľ vybavené automatickým riadením teploty vykurovacej vody, podľa § 9 tejto vyhlášky, náhradný spôsob regulácie,

c) zabezpečovať účinné oddelenie priestorov rozdielne vykurovaných, prípadne chladených a zabezpečiť spôsob ich prevádzky tak, aby sa čo najviac obmedzilo prenikanie vzduchu z teplejších priestorov do chladnejších priestorov,

d) odstraňovať netesnosť okien a dverí tesnením alebo ich výmenou pri dodržaní hygienických požiadaviek na výmenu vnútorného vzduchu,12) vonkajšie dvere vybaviť samozatváracím mechanizmom, prípadne urobiť dodatočnú izoláciu obvodových plášťov budov,5)

e) dbať na riadnu prevádzku zariadení pre reguláciu a meranie tepla a teplej úžitkovej vody.

§ 7

Povinnosti prevádzkovateľov bytov a nebytových priestorov13)

Prevádzkovatelia bytov a nebytových priestorov sú povinní vyžadovať od užívateľov opatrenia zamedzujúce nehospodárne využívanie tepla a teplej úžitkovej vody, najmä

a) upravovať teplotu vo vykurovaných priestoroch podľa § 4 ods. 6 tejto vyhlášky používaním regulačných armatúr,

b) v priestoroch prechodne nepoužívaných obmedziť vykurovanie,

c) neznižovať dodávaný tepelný výkon vykurovacích telies ich natieraním nevhodnými farbami alebo ich zakrývaním, pokiaľ nie je bezpečnostnými a zdravotníckymi predpismi ustanovené inak,

d) odoberať teplú úžitkovú vodu len v množstve nevyhnutne potrebnom na daný účel a udržiavať všetky výtokové armatúry v tesnom stave.

§ 8

Meranie tepla

(1) Prevádzkovateľ ústredného zdroja tepla je povinný merať celkovú dodávku tepla zo zdroja pre odberateľov do tepelnej siete. Prevádzkovateľ ústredného zdroja tepla s menovitým tepelným výkonom 25 MW a vyšším je povinný merať dodávku tepla pre odberateľov na jednotlivých vývodoch tepelnej siete.

Pre miestny zdroj tepla určí spôsob merania dodávky tepla jeho investor alebo prevádzkovateľ na základe technicko-ekonomického posúdenia.

(2) Prevádzkovateľ primárnej časti rozvodu tepla je povinný merať dodávku tepla na primárnej strane odovzdávacej stanice.

(3) Prevádzkovateľ odovzdávacej stanice je povinný inštalovať meradlá, ktoré umožnia určenie spotreby tepla pre vykurovanie a pre prípravu teplej úžitkovej vody.

(4) Prevádzkovateľ rozvodu tepla je povinný merať dodávky tepla pre vykurovanie samostatne na vstupoch do každého odberného, prípadne vnútorného zariadenia.

(5) Ak je teplo z odovzdávacej stanice dodávané priamo jedinému spotrebiteľovi, meria sa spotreba tepla iba na primárnej strane odovzdávacej stanice.

(6) Ustanovenie odsekov 1 až 5 sa netýka zdrojov tepla a rozvodov tepla, ktoré slúžia iba na vlastné výrobné účely, pri ktorých spôsob merania tepla určí ich investor alebo prevádzkovateľ na základe technicko-ekonomického posúdenia.

(7) Prevádzkovatelia obytných alebo iných budov, ktoré sú v užívaní viacerých spotrebiteľov teplej úžitkovej vody, sú povinní zabezpečiť meranie jej odberu u jednotlivých spotrebiteľov.

(8) Prevádzkovatelia obytných alebo iných budov, ktoré sú v užívaní viacerých spotrebiteľov tepla, sú povinní inštalovať merače tepla14) pre vykurovanie u jednotlivých spotrebiteľov, pokiaľ dôjde k dohode všetkých spotrebiteľov tepla s prevádzkovateľom týchto budov.

(9) Organizácie, ktoré podľa predchádzajúcich odsekov sú povinné merať vyrobené, dodané alebo spotrebované teplo, sú povinné využívať získané údaje pre vyhodnocovanie noriem spotreby tepla, prípadne ukazovateľov mernej spotreby tepla, ďalej pre bilancovanie, účtovanie tepla a na zlepšenie hospodárenia s teplom a teplou úžitkovou vodou.

§ 9

Regulácia tepla

(1) Prevádzkovatelia zdrojov tepla, odovzdávacích staníc a vnútorného zariadenia sú povinní regulovať výrobu, dodávku a spotrebu tepla tak, aby sa dosiahla hospodárna spotreba tepla.

(2) Prevádzkovatelia zdrojov tepla s priamou dodávkou tepla pre vykurovanie15) a prevádzkovatelia odovzdávacích staníc sú povinní vybaviť tieto zariadenia automatickou reguláciu parametrov teplonosnej látky v závislosti na klimatických podmienkach alebo na vnútornej teplote vzduchu referenčných miestností.16)

(3) Investori výstavby alebo rekonštrukcií a modernizácií obytných alebo iných budov sú povinní vybaviť časti budov, ktoré sa výrazne odlišujú vonkajšími klimatickými podmienkami, samostatnou automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky.

(4) Investori alebo prevádzkovatelia budov a priestorov, ktoré nebudú alebo nie sú trvale využívané, musia ich vybaviť zariadením pre automatickú reguláciu dodávky tepla s cieľom obmedziť alebo prerušiť vykurovanie v čase mimo ich využívania. V prípade, že sú v týchto budovách niektoré priestory trvale využívané, je potrebné vykurovať ich oddelene.

(5) Prevádzkovatelia budov sú povinní v priestoroch a miestnostiach17) vybaviť jednotlivé spotrebiče určené pre vykurovanie individuálnym automatickým regulačným zariadením,18) ktoré udržiava teplotu v určenom rozmedzí, pokiaľ to dovolia technické podmienky.

§ 10

Spoločné ustanovenia pre reguláciu a meranie tepla

(1) Investori, projektanti a prevádzkovatelia zariadení pre zásobovanie teplom sú povinní pri ich navrhovaní, výstavbe a rekonštrukciách zabezpečiť, aby tieto zariadenia boli vybavené regulačným a meracím zariadením.

(2) Prevádzkovatelia zariadení pre zásobovanie teplom zodpovedajú za riadnu prevádzku a údržbu regulačných a meracích zariadení, a pokiaľ ide o meracie zariadenia, aj za ich overovanie.19)

(3) Zariadenia pre zásobovanie teplom zriadené a uvedené do prevádzky pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky musí prevádzkovateľ vybaviť regulačným a meracím zariadením postupne do 31. decembra 1995.

(4) Investori alebo budúci prevádzkovatelia stavieb zariadení pre zásobovanie teplom obytných alebo iných budov pripravovaných na začatie výstavby alebo rozostavaných ku dňu účinnosti tejto vyhlášky sú povinní bez meškania zabezpečiť doplnenie prípravnej a projektovej dokumentácie o zariadenia pre reguláciu a meranie tepla a doplniť rozostavané stavby o tieto zariadenia najneskôr do troch rokov od uvedenia stavby do prevádzky.

TRETIA ČASŤ

JEDNOTNÉ PRIPÁJACIE PODMIENKY

§ 11

Jednotné pripájacie podmienky určujú pravidlá a postup prevádzkovateľov zariadení pre verejný rozvod tepla, prípadne ústredných zdrojov tepla (ďalej len „dodávateľ tepla“) a organizácií alebo občanov, ktorí na zabezpečenie dodávok tepla pre plnenie svojich úloh alebo na svoje účely (ďalej len „odberateľ“) hodlajú pripojiť svoje odberné tepelné zariadenia na sústavy. Jednotné pripájacie podmienky platia primerane aj pre pripojenie vnútorného zariadenia na miestny zdroj tepla.

§ 12

Žiadosť o pripojenie

(1) Odberateľ, ktorý má záujem o zriadenie tepelej prípojky a o pripojenie odberného tepelného zariadenia na zariadenie pre verejný rozvod tepla alebo ústredný zdroj tepla, predloží dodávateľovi tepla písomnú žiadosť,20) kde budú uvedené údaje určené dodávateľom tepla.

(2) Dodávateľ tepla sa k žiadosti o pripojenie vyjadrí do dvoch mesiacov po doručení žiadosti.

§ 13

Pripájanie na novobudované zdroje a rozvody tepla

(1) V prípade, že o pripojenie sa žiada v období pred schválením projektovej úlohy stavby21) zariadenia pre výrobu a rozvod tepla, ktorá podmieňuje pripojenie, dá budúci dodávateľ tepla odberateľovi predbežný prísľub a zahrnie požadovaný odber do výhľadovej bilancie tepla. Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi tepla bez meškania každú zmenu zásadných údajov žiadosti alebo po dvoch rokoch potvrdiť platnosť údajov.

(2) Najneskôr do dvoch mesiacov po schválení projektovej úlohy stavby21) zariadenia pre výrobu a rozvod tepla nahradí budúci dodávateľ tepla predbežný prísľub záväzným prísľubom a určí podmienky pripojenia.

(3) Záväzný prísľub stráca platnosť, ak nedôjde k začatiu odberu tepla v termíne v ňom uvedenom.

(4) Poskytnutie záväzného prísľubu podľa odseku 2 môže budúci dodávateľ tepla nahradiť uzavretím hospodárskej zmluvy o príprave dodávok alebo zmluvou o združení prostriedkov a činností22) pre investičnú výstavbu zariadení pre výrobu a rozvod tepla.

§ 14

Podmienky pripojenia

(1) Dodávateľ tepla je povinný podľa predpokladaného rozsahu odberu a účelu využitia tepla určiť najmä miesto pripojenia, rozsah spolupráce s odberateľom pri realizácii stavby tepelnej prípojky a odberného tepelného zariadenia a technické podmienky.

(2) V prípade, že odberateľom zriaďovaná tepelná prípojka sa stane súčasťou primárnej tepelnej siete, je dodávateľ tepla oprávnený určiť v podmienkach pripojenia ďalšie nevyhnutné podmienky pre jej vybudovanie a prevzatie.

(3) Dodávateľ nie je oprávnený pripojiť odberateľa, ak jeho zariadenie, prípadne objekty, v ktorých je odberné zariadenie umiestnené, nezodpovedajú technickým normám.3)

Plnenie podmienok pripojenia

§ 15

Plnenie podmienok pripojenia určených dodávateľom tepla (§ 14) preukáže odberateľ predložením úvodného (jednostupňového) projektu stavby zahŕňajúcej tepelnú prípojku a odberné tepelné zariadenie.

§ 16

Odberateľ je povinný pri výstavbe tepelnej prípojky odberného tepelného zariadenia

a) písomne oznámiť dodávateľovi tepla termín začatia stavby,

b) v priebehu stavby dohodnúť s dodávateľom tepla všetky prípadné odchýlky od predloženej projektovej dokumentácie,

c) prizvať dodávateľa tepla na preverovanie vybraných etáp stavby určených v podmienkach pripojenia na kolaudáciu a odovzdať mu časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby dotknuté prerokovanými zmenami podľa písmena b).

§ 17

Predpoklady začatia dodávky tepla medzi socialistickými organizáciami

(1) Najneskôr tri mesiace pred začatím odberu tepla predloží odberateľ dodávateľovi tepla riadne vyplnenú prihlášku na odber tepla23) s oznámením o splnení podmienok pripojenia a termínu dokončenia stavby.

(2) Dodávateľ tepla je oprávnený preveriť splnenie podmienok pripojenia a určiť lehoty pre odstránenie nedostatkov.

(3) Ak odberateľ nedodrží podmienky pripojenia ustanovené v § 14, je dodávateľ tepla oprávnený odmietnuť pripojenie tepelnej prípojky a odberného tepelného zariadenia.

§ 18

Osobitné ustanovenia pre pripojenie a dodávky tepla občanom a iným než socialistickým organizáciám

(1) Ustanovenia § 12, § 13 ods. 1, 2, § 14, 15 a § 16 písm. a), b) platia pre pripájanie odberného tepelného zariadenia občanov.

(2) Okrem ustanovení uvedených v odseku 1 platia pre pripájanie odberných tepelných zariadení iných než socialistických organizácií ustanovenia § 13 ods. 3, 4 a § 16 písm. c).

(3) Najneskôr tri mesiace pred začatím odberu tepla predloží odberateľ riadne vyplnenú prihlášku na odber tepla dodávateľovi tepla, ktorý s ním dohodne podmienky dodávky tepla.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZMENA TEPLONOSNEJ LÁTKY ALEBO JEJ PARAMETROV

§ 19

Obsah a účel zmeny teplonosnej látky alebo jej parametrov

(1) Zmenou teplonosnej látky alebo jej parametrov (ďalej len „zmena teplonosnej látky“) sa rozumie zmena druhu teplonosnej látky alebo podstatná zmena jej parametrov v rozvode tepla, spočívajúca najmä

a) v prechode z pary ako teplonosnej látky na horúcu alebo teplú vodu,

b) v prechode z horúcej vody ako teplonosnej látky na teplú vodu alebo naopak,

c) v zjednotení parametrov teplonosnej látky pri spojení dvoch alebo viacerých sústav.

(2) Podkladom pre prípravu zmeny teplonosnej látky je schválená rozvojová teplofikačná štúdia24) alebo, ak nie je spracovaná, kladné stanovisko odbornej energetickej organizácie7) k zámeru zmeny.

§ 20

Príprava a postup pri zmene teplonosnej látky

(1) Dodávateľ tepla, ktorý hodlá uskutočniť zmenu teplonosnej látky, je povinný oznámiť všetkým dotknutým odberateľom technické údaje a časový plán realizácie teplonosnej látky do 30 dní po schválení prípravnej dokumentácie stavieb21) potrebnej na vykonanie zmeny.

(2) Odberateľ je povinný na základe oznámenia podľa odseku 1 spracovať časový a vecný plán úprav odberného tepelného zariadenia vyvolaných zmenou teplonosnej látky tak, aby bol v súlade s časovým plánom dodávateľa tepla.

(3) Ak zo závažných dôvodov nemožno časový plán úprav odberného tepelného zariadenia uviesť do súladu s časovým plánom zmeny teplonosnej látky, je odberateľ povinný dohodnúť s dodávateľom tepla, prípadne aj s ostatnými dotknutými odberateľmi súlad plánov.

(4) Ak sa v čase realizácie zmeny teplonosnej látky a úprav odberného tepelného zariadenia nemôže prerušiť zásobovanie teplom, je dodávateľ povinný v spolupráci s odberateľom tepla zabezpečiť náhradnú dodávku tepla v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie plánovaných úloh, prípadne pre vykurovanie objektov.

(5) Pri úpravách odberného tepelného zariadenia v súvislosti so zmenou teplonosnej látky, sú odberatelia povinní realizovať súčasne všetky doteraz nevykonané technické opatrenia na zlepšenie hospodárenia s teplom uvedené v druhej časti.

(6) Pred pripojením odberného tepelného zariadenia po úpravách vyvolaných zmenou teplonosnej látky je odberateľ povinný predložiť dodávateľovi tepla novú prihlášku na odber tepla.23)


PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 21

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa § 15 a 16 vyhlášky Ministerstva miestneho hospodárstva č. 197/1957 Ú. v. (Ú. l.) o odplate za ústredné (diaľkové vykurovanie a za dodávku teplej vody.

§ 22

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1988.


Minister:

Ing. Ehrenberger v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Priemer dennej teploty vonkajšieho vzduchu je štvrtina súčtu vonkajších teplôt meraných v tieni s vylúčením vplyvu prípadného sálania okolitých stien o 7.00, 14.00 a o 21.00 hod., pričom teplota meraná o 21.00 hod. sa počíta dvakrát alebo je priemerom teploty registrovanej v čase od 7.00 hod. do 21.00 hod.

2) Klimatické podmienky, tepelno-technické vlastnosti vykurovaných budov.

3) ČSN 06 0210 Výpočet tepelných strát budov pri ústrednom vykurovaní - tabuľka 3. ČSN 25 8005 Názvoslovie v odbore merania teplôt. Pre byty platí priemerná teplota 20 oC meraná guľovým výsledným teplomerom. Pre orientačné zistenie tejto teploty možno použiť bežný ortuťový teplomer, ktorého nameraná hodnota sa koriguje na výslednú teplotu pri konvekčnom spôsobe vykurovania miestnosti (bežné ústredné vykurovanie s vykurovacím telesom) odpočítaním a) 1 K (1 oC) v miestnostiach s 1 vonkajšou stenou, b) 1,5 K (1,5 oC) v miestnostiach s 2 vonkajšími stenami (podstrešné, rohové), c) 2 K (2 oC) v miestnostiach s 3 a viacerými vonkajšími stenami alebo nadmerným zasklením. Teplota vo vykurovanom priestore sa meria v čase prevádzky vo výške 1,1 m nad stredom dlážkovej plochy bez vplyvu oslnenia. Priemerná teplota je jedna štvrtina súčtu teplôt meraných o 8.00, 12.00, 16.00 a 21.00 hod., alebo je priemerom teploty registrovanej po celý čas prevádzky.

4) ČSN 06 0310 Ústredné vykurovanie. Projektovanie a montáž.

5) ČSN 73 0540 Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Názvoslovie. Požiadavky a kritériá.

6) Napr. byty a pracoviská telesne postihnutých občanov.

7) České energetické závody, koncern, Praha alebo Slovenské energetické podniky, koncern, Bratislava.

8) ČSN 06 0320 Ohrievanie úžitkovej vody. Navrhovanie a projektovanie.

9) § 11 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 139/1983 Zb. o základných podmienkach dodávky tepla.

10) Za nevyužitý tepelný výkon sa nepovažuje predpísaná výkonová rezerva ani výkon potrebný na krytie plánovaného zvýšenia spotreby tepla prevádzkovateľa zdroja.

11) Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce č. 24/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach. ČSN 07 0710 Prevádzka, obsluha a údržba parných a horúcovodných kotlov.

12) Podľa ČSN 38 6441 je zakázané montovať tesnenie v miestnostiach s inštalovanými otvorenými plynovými spotrebičmi alebo spotrebičmi bez odťahu spalín. Smernice Ministerstva zdravotníctva ČSR č. 46/1987o hygienických požiadavkách na pracovné prostredie.

13) Zákon č. 111/1950 Zb. o hospodárení s niektorými miestnosťami.

14) Pripúšťajú sa tiež pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov.

15) Netýka sa nízkotlakových kotlov na pevné palivá.

16) Rozumejú sa tým také miestnosti, v ktorých je priebeh vnútornej teploty charakteristický pre celú vykurovanú stavbu alebo jej časť.

17) Netýka sa referenčných miestností alebo miestností so zónovou reguláciou.

18) Termostatické regulačné ventily vykurovacích telies alebo iná automatická regulácia teploty.

19) Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 61/1963 Zb. o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania v znení vyhlášky č. 102/1967 Zb. a vyhlášky č. 59/1979 Zb.

20) Predpísané tlačivá.

21) § 13 vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 5/1987 Zb. o dokumentácií stavieb.

22) § 163 a 360a Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov; úplné znenie vyhlásené pod č. 45/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1987 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií v znení vyhlášky č. 15/1984 Zb. a vyhlášky č. 22/1986 Zb.

23) § 5 vyhlášky č. 139/1983 Zb.

24) Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 93/1987 Zb. o rozvojových teplofikačných štúdiách, prevádzke, údržbe a ochrane zariadení pre zásobovanie teplom.