Zákon č. 165/1990 Zb.Zákon o udeľovaní amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 29/1990
Platnosť od 10.05.1990
Účinnosť od 10.05.1990

OBSAH

165

ZÁKON

zo 7. mája 1990

o udeľovaní amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Amnestiu vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, udeľuje vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(2) Amnestiu udeľuje vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky uznesením, ktoré vyhlasuje v Zbierke zákonov.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.