Vyhláška č. 411/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku

(v znení č. 531/2008 Z. z.)

Čiastka 150/2006
Platnosť od 24.06.2006
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

411

Vyhláška

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

zo 14. júna 2006,

ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ustanovuje:


§ 1

Paušálna suma trov konania o priestupku je

a) 16 eur,

b) 49 eur, ak sa pribral znalec z odboru psychiatrie,

c) 33 eur, ak sa pribral znalec z iného odboru ako psychiatrie.

§ 2

Na trovy konania o priestupku, ktoré bolo právoplatne skončené predo dňom účinnosti tejto vyhlášky, sa vzťahuje doterajší predpis.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 393/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2006.


Martin Pado v. r.