Nariadenie vlády č. 246/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaniská

Platnosť od 10.09.2020
Účinnosť od 15.09.2020
Redakčná poznámka

Dňom účinnosti nariadenia vlády strácajú platnosť: 1. úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 6915/1983-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Kamenínske slanisko“, 2. všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Nitre č. 2/2001 o vyhlás...

246

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 26. augusta 2020,

ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaniská

Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 1 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Vyhlasuje sa chránený areál Kamenínske slaniská (ďalej len „chránený areál“). Súčasťou chráneného areálu je územie európskeho významu SKUEV0066 Kamenínske slaniská podľa osobitného predpisu.1)

(2) Chránený areál sa nachádza v okrese Nové Zámky v katastrálnom území Kamenín a v katastrálnom území Kamenný Most. Celková výmera chráneného areálu je 119,4971 ha.

(3) Hranica chráneného areálu je vymedzená v prílohe č. 1. Hranica chráneného areálu vymedzená geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačuje v katastri nehnuteľností. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica chráneného areálu, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Nové Zámky.

(4) Ciele starostlivosti o chránený areál, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia upravuje program starostlivosti o chránený areál podľa § 54 ods. 5 zákona.

§ 2

Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany chráneného areálu, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3

Na území chráneného areálu platí štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona.


§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2020.2)


Igor Matovič v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 246/2020 Z. z.

VYMEDZENIE HRANICE CHRÁNENÉHO AREÁLU

Územie chráneného areálu je vymedzené podľa katastrálnych máp vygenerovaných z VGI súborov so stavom katastra nehnuteľností k 1. júlu 2020, z ktorých bola hranica chráneného areálu prenesená do digitálnej Základnej mapy Slovenskej republiky (SVM50) v mierke 1 : 50 000.

Popis hranice chráneného areálu

Navrhovaný chránený areál sa nachádza v katastrálnom území Kamenín a Kamenný most. Pozostáva zo štyroch oddelených častí.

Hranica centrálnej časti sa tiahne severojužným smerom v priestore medzi obcami Kamenín a Kamenný Most. Začína pri zástavbe rodinných domov v južnej časti obce pri päte železničného násypu. Odtiaľ pokračuje 140 m východne, kde sa následne láme na juh a pokračuje 120 m po ochranný násyp. Tam sa hranica stáča na juhovýchod a po 490 m sa vracia juhozápadne k bezmennému melioračnému kanálu, pozdĺž ktorého následne pokračuje z ľavej strany toku 380 m juhovýchodne. Odtiaľ sa hranica stáča južným smerom kopírujúc rozhranie lúčnych porastov a polí po severný cíp pristávacej dráhy letiska Kamenný Most. Hranica ďalej pokračuje juhovýchodne po protipovodňovú hrádzu potoka Paríž pri prístupovej ceste k letiskovým budovám. Tu hranica súbežne s protipovodňovou hrádzou potoka Paríž pokračuje po jej päte po železničný most. Pozdĺžne so železničným násypom sa po jeho päte tiahne 145 m severne, odtiaľ sa vracia 70 m juhovýchodne a následne sa stáča severovýchodne. Po 800 m sa stáča na sever a okrajom lúk pokračuje po trigonometrický bod 113,3. Hranica ďalej obchádza polia po železničný násyp a pozdĺž neho pokračuje severne do východiskového bodu. Vo vnútri tohto územia sa nachádzajú tri plochy nepravidelného tvaru, ktoré nie sú súčasťou územia. Ide o dve samostatné polia s rozlohami 8,2 ha a 8,9 ha medzi pristávacou dráhou letiska a štátnou cestou, ktoré prevažne kopírujú vrstevnicu 114 m. Treťou plochou je zastavaná plocha v juhovýchodnej časti územia s budovami letiska.

Západná časť územia začína pri ochrannom násype medzi železnicou a štátnou cestou, 200 m juhozápadne od kríženia bezmenného toku so štátnou cestou, pri pridruženom bode 115,9. Odtiaľ sa hranica tiahne južne pozdĺž päty železničného násypu kopírujúc lúčne porasty, obchádza polia a vracia sa späť k päte železničného násypu. Pozdĺž neho sa tiahne južne 150 m a následne sa láme juhozápadne ku štátnej ceste. Po päte cestného násypu sa vracia severne do východiskového bodu.

Tretia časť územia je nepravidelného lichobežníkovitého tvaru a zahŕňa lúčku juhozápadne od druhej časti za križovaním štátnej cesty a železnice. Plocha je vymedzená zo severovýchodnej strany železnicou, z juhovýchodnej strany poľom a z juhozápadnej strany štátnou cestou.

Štvrtá časť územia zahŕňa lúčne porasty okolo bývalej budovy trafostanice v blízkosti rieky Hron. Hranica územia tu začína pri päte protipovodňovej hrádze rieky Hron, obchádza budovu, pokračuje pozdĺž okraja polí po západný cíp územia ležiaceho 300 m juhozápadne od budovy a vracia sa severne po okrajoch polí k východiskovému bodu. Do územia nepatrí plocha obdĺžnikovitého tvaru bývalej budovy trafostanice.

Zoznam parciel chráneného areálu

Okres Nové Zámky

Katastrálne územie Kamenný Most:
4408/8, 4408/9 – časť, 4437/30, 4437/33, 4437/29 – časť, 4437/32, 4437/35, 4437/36, 5449, 5172 – časť, 4409 – časť, 5158 – časť, 5182 – časť, 5185, 3380, 4437/25 – časť, 4437/28 – časť, 4437/31 – časť, 5047/1 – časť, 4694, 4945, 5173 – časť, 4416, 4585/2, 5012/2 – časť (podľa registra C katastra nehnuteľností so stavom k 1. júlu 2020).

Katastrálne územie Kamenín:
5171/1, 5172, 5171/2, 5170, 4799/10 – časť, 4799/9 – časť, 5078/5, 5550, 5078/2, 5078/3, 5192/1 – časť, 5078/4, 5078/1, 5078/6, 5078/7, 5078/8 – časť (podľa registra C katastra nehnuteľností so stavom k 1. júlu 2020).


Technickým podkladom na zápis priebehu hranice chráneného areálu do katastra nehnuteľností je zjednodušený operát geometrického plánu.

Mapu chráneného areálu možno nájsť v Komplexnom informačnom a monitorovacom systéme na webovom sídle:
http://www.biomonitoring.sk/InternalGeoportal/ProtectedSites/DetailSiteMap/99.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 246/2020 Z. z.

PREDMET OCHRANY CHRÁNENÉHO AREÁLU

Biotopy európskeho významu: Sl1 Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340*), Sl3 Panónske slané stepi a slaniská (1530*) a Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510).

Poznámky:

Podľa § 2 ods. 2 písm. t) zákona je prioritný biotop biotop európskeho významu, ktorého ochrana má zvláštny význam vzhľadom na podiel jeho prirodzeného výskytu v Európe.
Prioritné biotopy sú označené symbolom *.

Biotopy európskeho významu sú označené v súlade s prílohou č. 1 časť B k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Poznámky pod čiarou

1) Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 450/2004 Z. z.).

2) Dňom účinnosti nariadenia vlády strácajú platnosť:
1. úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 6915/1983-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Kamenínske slanisko“,
2. všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Nitre č. 2/2001 o vyhlásení prírodnej rezervácie Čistiny,
3. piaty bod časti B prílohy č. 2 k vyhláške Krajského úradu životného prostredia v Nitre č. 1/2004, ktorou sa určuje stupeň ochrany niektorých chránených areálov, prírodných rezervácií, národných prírodných rezervácií a prírodných pamiatok,
4. siedmy bod časti A prílohy č. 2 k vyhláške Krajského úradu životného prostredia v Nitre č. 1/2004, ktorou sa určuje stupeň ochrany niektorých chránených areálov, prírodných rezervácií, národných prírodných rezervácií a prírodných pamiatok.