Zákon č. 385/1990 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti v znení zákona č. 74/1990 Zb., a o niektorých opatreniach na vybavovanie priestupkov v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

(v znení č. 333/1991 Zb.)

Čiastka 65/1990
Platnosť od 27.09.1990
Účinnosť od 27.08.1991

385

ZÁKON

z 19. septembra 1990,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti v znení zákona č. 74/1990 Zb., a o niektorých opatreniach na vybavovanie priestupkov v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. II

(1) Ústredným orgánom štátnej správy v konaní o priestupkoch v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky je ten ústredný orgán štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, do ktorého pôsobnosti patrí úsek štátnej správy, na ktorom došlo k porušeniu povinností zakladajúcich priestupok.

(2) V blokovom konaní môžu ukladať a vyberať pokuty za priestupky

a) velitelia útvarov a jednotiek Pohraničnej stráže pri plnení úloh v súvislosti s ochranou štátnych hraníc,

b) príslušníci Zboru národnej bezpečnosti plniaci úlohy na úseku letiskovej kontroly a ochrany štátnych hraníc,

c) pracovníci Štátnej leteckej inšpekcie plniaci úlohy na úseku civilného letectva,

d) náčelníci okresných (mestských, obvodných) vojenských správ plniaci úlohy na úseku obrany Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(3) Orgány štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky oprávnené ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní odoberajú pokutové bloky od príslušnej okresnej (obvodnej) finančnej správy.

(4) Výnos z pokút plynie do štátneho rozpočtu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(5) Na priestupky v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a ich prejednávanie orgánmi štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov.2)


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1990.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

2) Zákon ČNR č. 200/1990 Zb. o priestupkoch.Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.