Zákon č. 137/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok

Platnosť od 27.05.2019
Účinnosť od 01.06.2019

OBSAH

137

ZÁKON

z 10. mája 2019,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok sa dopĺňa takto:

V § 75 sa za slovo „dedičstve“ vkladajú slová „a proti právoplatnému uzneseniu v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2019.


Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.