Vyhláška č. 169/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o medzinárodnej priamej združenej preprave tovaru železnice-voda (MŽVS)

Čiastka 73/1960
Platnosť od 30.11.1960
Účinnosť od 15.12.1960
Redakčná poznámka

Podľa článku 8 Dohoda vstúpila v platnosť 2. augusta 1960.

169

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 27. októbra 1960

o Dohode o medzinárodnej priamej združenej preprave tovaru železnice-voda (MŽVS)


Dňa 14. decembra 1959 bola v Sofii podpísaná Dohoda o medzinárodnej priamej združenej preprave tovaru železnice-voda (MŽVS) medzi vládami Bulharskej ľudovej republiky, Československej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej ľudovej republiky a Sväzu sovietskych socialistických republík.

Podľa článku 8 Dohoda vstúpila v platnosť 2. augusta 1960.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

o medzinárodnej priamej združenej preprave tovaru železnice-voda (MŽVS)

Vlády Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej ľudovej republiky, Sväzu sovietskych socialistických republík a Československej republiky

uzavreli za účelom ďalšieho upevnenia a rozvoja hospodárskej spolupráce a najúčelnejšieho využitia železničnej a riečnej dopravy (Dunaj) túto Dohodu:

Článok 1

Zriaďuje sa medzinárodná priama preprava tovaru železnice-voda po železniciach zmluvných strán a po rieke Dunaji na území týchto krajín.

Článok 2

Prepravné podmienky v medzinárodnej priamej združenej preprave tovaru železnice-voda a z nich vyplývajúce práva, povinnosti, zodpovednosť a vzájomné vzťahy medzi železnicami, dunajskými prístavmi a plavebnými podnikmi na jednej strane a odosielateľmi a príjemcami tovaru na strane druhej, ako aj tarifné otázky a vzájomné vzťahy medzi železnicami, dunajskými prístavmi a plavebnými podnikmi sa upravujú v Prepravných podmienkach a Služobných predpisoch, dohodnutých medzi ministerstvami dopravy a ministerstvami zahraničného obchodu zmluvných strán.

Článok 3

Prepravné (dovozné doplňujúce poplatky a iné výdavky) v medzinárodnej priamej združenej preprave tovaru železnice-voda sa platí podľa dodávkových podmienok, dojednaných medzi organizáciami zahraničného obchodu zmluvných strán.

Vyúčtovanie medzi železnicami, dunajskými prístavmi a plavebnými podnikmi zmluvných strán, spojené s prepravou tovaru v medzinárodnej priamej združenej preprave tovaru železnice-voda, vykonáva sa podľa platných platobných dohôd medzi zmluvnými stranami a to spôsobom uvedeným v Služobnom predpise, ktorý bol dohodnutý ministerstvami dopravy zmluvných strán.

Článok 4

Spôsob prípravy a konanie konferencií súvisiacich s vykonávaním tejto Dohody, ako aj spôsob vykonávania kontroly plnenia podmienok prepravy tovaru uvedených v Prepravných podmienkach a Služobných predpisoch v medzinárodnej priamej združenej preprave tovaru železnice-voda určí Stála komisia pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu v oblasti dopravy v dohode so sekretariátom Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

Článok 5

Dohoda je uzavretá na neobmedzenú dobu. Každá zmluvná strana sa môže kedykoľvek vzdať účasti na Dohode, ak upovedomí o tom sekretariát Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý vyrozumie zmluvné strany.

Vyrozumenie o vzdaní sa účasti nadobúda platnosť za šesť mesiacov potom, keď ho dostal sekretariát Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

Článok 6

Krajiny, ktoré sa nezúčastnia tejto Dohody, môžu k nej pristúpiť tým, že odovzdajú sekretariátu rady vzájomnej hospodárskej pomoci listinu o prístupe. Prístup nadobúda platnosť za súhlasu všetkých zmluvných strán.

Článok 7

Táto Dohoda môže byť kedykoľvek zmenená alebo doplnená za súhlasu všetkých zmluvných strán.

Návrhy na zmeny alebo doplnenia tejto Dohody oznámi zúčastnená strana alebo strany sekretariátu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Zmluvné strany majú čo možno najrýchlejšie posúdiť tieto návrhy a oznámiť svoje stanovisko sekretariátu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

Ak dôjde k rozporu, návrhy na zmeny alebo doplnenie tejto Dohody sa prejednajú na na konferencii predstaviteľov zmluvných strán.

Prijaté zmeny a doplnky k tejto Dohode nadobúdajú platnosť spôsobom určeným v článku 8 tejto Dohody.

Článok 8

Táto Dohoda bude schválená podľa zákonných predpisov každej zo zmluvných strán. Listiny o schválení Dohody sa odovzdajú do úschovy sekretariátu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý je depozitárom tejto Dohody.

Táto Dohoda nadobudne platnosť po uplynutí jedného mesiaca odo dňa, keď bola odovzdaná do úschovy posledná listina o schválení tejto Dohody, o čom sekretariát Rady vzájomnej hospodárskej pomoci upovedomí zmluvné strany.

Táto Dohoda je spísaná v ruskom jazyku v jednom vyhotovení, ktoré sa odovzdá do úschovy sekretariátu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Sekretariát Rady vzájomnej hospodárskej pomoci rozošle overené odpisy Dohody všetkým zmluvným stranám.

Tomu na dôkaz splnomocnení predstavitelia zmluvných strán podpísali túto Dohodu.

Dané v Sofii 14. decembra 1959.

Na základe splnomocnenia vlády

Bulharskej ľudovej republiky

D. Dimitrov v. r.

Na základe splnomocnenia vlády

Maďarskej ľudovej republiky

I. Kossa v. r.

Na základe splnomocnenia vlády

Nemeckej demokratickej republiky

E. Kramer v. r.

Na základe splnomocnenia vlády

Poľskej ľudovej republiky

D. Tarantowicz v. r.

Na základe splnomocnenia vlády

Rumunskej ľudovej republiky

D. Simulescu v. r.

Na základe splnomocnenia vlády

Sväzu sovietskych socialistických republík

B. Beščev v. r.

Na základe splnomocnenia vlády

Československej republiky

F. Vlasák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.