Oznámenie č. 277/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice po vodohospodárskych úpravách vykonaných na hraničných riekach Ipeľ, Slaná a Roňava

Čiastka 118/1999
Platnosť od 05.11.1999
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 1. mája 1999 na základe článku 14.

277

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. apríla 1997 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice po vodohospodárskych úpravách vykonaných na hraničných riekach Ipeľ, Slaná a Roňava.

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 716 z 1. októbra 1997 a prezident ju ratifikoval 16. januára 1998.

Zmluva nadobudla platnosť 1. mája 1999 na základe článku 14.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice po vodohospodárskych úpravách vykonaných na hraničných riekach Ipeľ, Slaná a Roňava

Slovenská republika a Maďarská republika,

vedené želaním vytvoriť v duchu vzájomného porozumenia na vodohospodársky upravených úsekoch hraničných riek Ipeľ, Slaná a Roňava podmienky na zreteľný priebeh spoločnej štátnej hranice (ďalej len „štátna hranica“) a na využívanie priľahlých pozemkov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Štátna hranica sa podľa článku 3 ods. 1 Zmluvy medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave režimu na štátnych hraniciach podpísanej v Prahe 13. októbra 1956 mení tak, ako je to uvedené v článkoch 2 a 4 až 6 tejto zmluvy.

Článok 2

Štátna hranica sa mení v priestore

a) hraničnej rieky Ipeľ

na území slovenských obcí Salka, Malé Kosihy, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Ipeľské Predmostie, Veľká Ves nad Ipľom, Balog nad Ipľom, Dolinka, Kosihy nad Ipľom, Veľká Čalomija, Malá Čalomija, Koláre, Slovenské Ďarmoty, Kováčovce, Čeláre, Bušince, Muľa, Veľká nad Ipľom a Trenč a na území maďarských obcí Letkés, Ipolytölgyes, Nagybörzsöny, Vámosmikola, Peröcsény, Tésa, Ipolyvece, Patak, Dejtár, Balassagyarmat, Hugyag, Szécsény, Ludányhalászi, Nógrádszakál, Litke a Ipolytarnóc;

b) hraničnej rieky Slaná

na území slovenskej obce Lenartovce a maďarskej obce Sajópüspöki;

c) hraničnej rieky Roňava

na území slovenských obcí Slovenské Nové Mesto a Borša a maďarskej obce Sátoraljaújhely.

Článok 3

Na území obcí uvedených v článku 2 štátnu hranicu určujú tieto hraničné dokumenty:

a) Štátna hranica medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, Podrobný opis hraničnej čiary medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, hraničný úsek III, IV, V, X, XIX z roku 1994,

b) Štátna hranica medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, Zoznam súradníc, hraničný úsek III, IV, V, X, XIX z roku 1994,

c) Štátna hranica medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, Zoznam plôch, hraničný úsek III, IV, V, X, XIX z roku 1994,

d) Štátna hranica medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, Grafický prehľad plôch 1:10 000, hraničný úsek III, IV, V, X, XIX z roku 1994,

e) Štátna hranica medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, Hraničná mapa 1:2 880, hraničný úsek III, IV, V, X, XIX z roku 1994 (ďalej len „Hraničná mapa 1994“).

Článok 4

(1) Čiaru štátnej hranice na hraničnom úseku III v priestore hraničnej rieky Ipeľ

na území slovenskej obce Salka a maďarskej obce Letkés od polygónového bodu P 137 až po polygónový bod P 163x,

na území slovenskej obce Malé Kosihy a Pastovce a maďarských obcí Ipolytölgyes, Nagybörzsöny, Vámosmikola od polygónového bodu P 0209 až po polygónový bod P 0349,

na území slovenskej obce Bielovce a maďarských obcí Vámosmikola, Peröcsény od polygónového bodu P 0367 až po polygónový bod P 0403 a

na území slovenskej obce Ipeľský Sokolec a maďarských obcí Peröcsény, Tésa od polygónového bodu P 0464 až po základný hraničný znak IV.x

určujú príslušné časti hraničných dokumentov uvedených v článku 3 písm. a) až d) a Hraničná mapa 1994, listy č. 7a, 8a, 10a, 11a, 12a, 13a, 14a, 15a, 16a, 17a, 18a, 19a a 20a.

(2) Čiaru štátnej hranice na hraničnom úseku IV v priestore hraničnej rieky Ipeľ

na území slovenskej obce Ipeľský Sokolec a maďarskej obce Tésa od základného hraničného znaku IV.x po hraničný znak IV./1

určujú príslušné časti hraničných dokumentov uvedených v článku 3 písm. a) až d) a Hraničná mapa 1994, list č. 1a.

(3) Čiaru štátnej hranice na hraničnom úseku V v priestore hraničnej rieky Ipeľ

na území slovenských obcí Ipeľské Predmostie, Veľká Ves nad Ipľom, Balog nad Ipľom, Dolinka, Kosihy nad Ipľom, Veľká Čalomija, Malá Čalomija, Koláre, Slovenské Ďarmoty a maďarských obcí Ipolyvece, Patak, Dejtár, Balassagyarmat od polygónového bodu P 0258 až po polygónový bod P 0582,

na území slovenskej obce Kováčovce a maďarských obcí Hugyag, Szécsény od polygónového bodu P 0947 až po hraničný znak V.41/2x,

na území slovenských obcí Čeláre, Bušince a maďarskej obce Ludányhalászi od polygónového bodu P 1197 až po hraničný znak V.47,

na území slovenských obcí Muľa a Trenč a maďarskej obce Nógrádszakál od hraničného znaku V.52/1 až po hraničný znak V.55a,

na území slovenských obcí Veľká nad Ipľom a Trenč a maďarských obcí Nógrádszakál, Litke, Ipolytarnóc od polygónového bodu P 01461 až po základný hraničný znak VI.x

určujú príslušné časti hraničných dokumentov uvedených v článku 3 písm. a) až d) a Hraničná mapa 1994, listy č. 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, 14a, 15a, 16a, 22a, 23a, 24a, 26a, 27a, 28a, 30a, 31a, 32a, 33a, 34a a 35a.

Článok 5

Čiaru štátnej hranice na hraničnom úseku X v priestore hraničnej rieky Slaná

na území slovenskej obce Lenartovce a maďarskej obce Sajópüspöki od hraničného znaku X.3/12 až po hraničný znak X.4/2

určujú príslušné časti hraničných dokumentov uvedených v článku 3 písm. a) až d) a Hraničná mapa 1994, list č. 2a.

Článok 6

Čiaru štátnej hranice na hraničnom úseku XIX v priestore hraničnej rieky Roňava

na území slovenskej obce Slovenské Nové Mesto a maďarskej obce Sátoraljaújhely od hraničného znaku XIX.3 až po hraničný znak XIX.8/1A a

na území slovenskej obce Borša a maďarskej obce Sátoraljaújhely od hraničného znaku XIX.14/1 až po hraničný znak XIX.17x

určujú príslušné časti hraničných dokumentov uvedených v článku 3 písm. a) až d) a Hraničná mapa 1994, listy č. 3a, 4a a 5a.

Článok 7

(1) Hraničné dokumenty uvedené v článku 3 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

(2) Hraničné dokumenty uvedené v článku 3 nahrádzajú hraničné dokumenty dotknuté zmenami priebehu štátnej hranice, ktoré sú uvedené v článku I Záverečného protokolu tvoriaceho neoddeliteľnú súčasť Zmluvy medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave režimu na štátnych hraniciach podpísanej v Prahe 13. októbra 1956.

Článok 8

(1) Časti štátneho územia Slovenskej republiky v priestore vodohospodárskych úprav hraničných riek Ipeľ, Slaná a Roňava s celkovou výmerou 2 094 393 m2, znázornené v hraničnom dokumente uvedenom v článku 3 písm. d), pripadajú Maďarskej republike.

(2) Nehnuteľnosti nachádzajúce sa na štátnom území Slovenskej republiky uvedenom v odseku 1 prechádzajú do vlastníctva Maďarskej republiky.

(3) Časti štátneho územia Maďarskej republiky v priestore vodohospodárskych úprav hraničných riek Ipeľ, Slaná a Roňava s celkovou výmerou 2 094 393 m2, znázornené v hraničnom dokumente uvedenom v článku 3 písm. d), pripadajú Slovenskej republike.

(4) Nehnuteľnosti nachádzajúce sa na štátnom území Maďarskej republiky uvedenom v odseku 3 prechádzajú do vlastníctva Slovenskej republiky.

Článok 9

(1) Slovenská republika a Maďarská republika (ďalej len „zmluvné strany“) potvrdzujú, že vlastníkom nehnuteľností uvedených v článku 8 ods. 2 a 4 poskytli náhradu podľa právnych predpisov zmluvnej strany, na ktorej štátnom území sa nehnuteľnosti nachádzali predo dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

(2) Zmluvné strany si navzájom potvrdzujú, že tretie osoby nemajú k nehnuteľnostiam uvedeným v článku 8 ods. 2 a 4 žiadne práva.

Článok 10

Zmluvné strany hradia na svojom území všetky náklady súvisiace so zmenou štátnej hranice v dôsledku vodohospodárskych úprav vykonaných na hraničných riekach Ipeľ, Slaná a Roňava.

Článok 11

Plochy štátnych území oddelené vodohospodárskymi úpravami hraničných riek a uvedené v článkoch 2 a 4 až 6 tejto zmluvy si zmluvné strany navzájom vyrovnali.

Článok 12

Táto zmluva sa uzaviera na neurčitý čas a nemožno ju vypovedať.

Článok 13

Zmluvné strany si najneskôr v deň výmeny ratifikačných listín písomne oznámia diplomatickou cestou splnenie všetkých podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Článok 14

Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobúda platnosť prvý deň štvrtého mesiaca nasledujúceho po výmene ratifikačných listín.

Dané v Bratislave 21. apríla 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom a maďarskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Gustáv Krajčí v. r.

Za Maďarskú republiku:

Kuncze Gábor v. r.