Oznámenie č. 48/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o dočasnom užívaní časti štátneho územia Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku rybovodu na hraničnom vodnom toku Ipeľ na území obcí Ipolytölgyes a Malé Kosihy

Čiastka 25/2009
Platnosť od 26.02.2009
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 23. decembra 2008.

48

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót zo 4. februára 2008 a 23. decembra 2008 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o dočasnom užívaní časti štátneho územia Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku rybovodu na hraničnom vodnom toku Ipeľ na území obcí Ipolytölgyes a Malé Kosihy.

Dohoda nadobudla platnosť 23. decembra 2008.

K oznámeniu č. 48/2009 Z. z.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti vyjadruje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Maďarskej republiky a má česť potvrdiť príjem nóty č. 2339/Adm/KÜM/2008 zo 4. februára 2008 v znení:

„Ministerstvo zahraničných vecí Maďarskej republiky prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky a má česť oznámiť, že na území maďarského Ipolytölgyes a slovenských Malých Kosíh, medzi hraničnými znakmi s číslami III.12/14 MO a III.12/17 S, na hraničnom vodnom toku Ipeľ, ako aj v jeho bezprostrednej blízkosti, na slovenskom štátnom území a na maďarskom štátnom území, v záujme výstavby a prevádzky rybovodu je vláda Maďarskej republiky pripravená uzatvoriť s vládou Slovenskej republiky dohodu v tomto znení:

DOHODA

medzi vládou Maďarskej republiky a vládou Slovenskej republiky o dočasnom užívaní časti štátneho územia Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku rybovodu na hraničnom vodnom toku Ipeľ na území obcí Ipolytölgyes a Malé Kosihy

Vláda Maďarskej republiky a vláda Slovenskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

v duchu Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Maďarskou republikou a Slovenskou republikou podpísanej 19. marca 1995 v Paríži,

v záujme ochrany životného prostredia a prírody v priestore hraničného vodného toku Ipeľ a jeho povodia uskutočňovanej v duchu smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva,

vychádzajúc z Programu susedskej spolupráce Maďarskej republiky, Slovenskej republiky a Ukrajiny na roky 2004 – 2006 (INTERREG III/A),

s cieľom výstavby a prevádzky rybovodu v priestore hate pri maďarskej obci Ipolytölgyes a slovenskej obci Malé Kosihy,

vychádzajúc zo stavu prípravy návrhu na zmenu spoločnej štátnej hranice a výmenu oddelených častí štátnych území v súvislosti s vodohospodárskymi opatreniami vykonanými na hraničnom vodnom toku Ipeľ,

v súlade s ustanoveniami článkov 14 a 19 Zmluvy medzi Maďarskou ľudovou republikou a Československou republikou o úprave režimu na štátnej hranici podpísanej 13. októbra 1956 v Prahe (ďalej len „zmluva o štátnej hranici“),

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Zmluvné strany berú na vedomie, že v priestore maďarskej obce Ipolytölgyes a slovenskej obce Malé Kosihy, medzi hraničnými znakmi III.12/14MO a III.12/17 S, na hraničnom vodnom toku Ipeľ a v jeho bezprostrednej blízkosti, na maďarskom štátnom území a slovenskom štátnom území bude vybudovaný rybovod, ktorého investorom je maďarská Správa ochrany životného prostredia a vodného hospodárstva stredného Podunajska (ďalej len „maďarský investor“).

(2) Vláda Slovenskej republiky súhlasí s užívaním dotknutej časti slovenského štátneho územia vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., s výmerou 42 472 m2 pre výstavbu a prevádzku obtokového kanála a ďalších príslušných objektov realizovaných ako súčasť rybovodu. Ide o pozemky v katastrálnom území Malé Kosihy, parcelné čísla 1893/1, 1902/1, 1936, 1937 a 1938.

Článok 2

(1) Maďarská strana sa zaväzuje zabezpečiť vodoprávne a iné doteraz neuskutočnené konania potrebné na realizáciu investície v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán.

(2) Slovenská strana sa zaväzuje zabezpečiť vodoprávne konania a iné konania potrebné na realizáciu investície v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi.

(3) Maďarská strana sa zaväzuje, že maďarský investor bude slovenské štátne územie uvedené v článku 1 tejto dohody užívať len na účely výstavby a prevádzky dokončenej stavby podľa tejto dohody.

(4) Maďarská strana sa zaväzuje, že v prípade platobnej neschopnosti maďarského investora nahradí poškodeným subjektom škody spôsobené v súvislosti s výstavbou a prevádzkou rybovodu.

Článok 3

Zmluvné strany sa dohodli, že dokončené objekty rybovodu budú do nadobudnutia platnosti zmluvy podľa článku 4 ods. 2 tejto dohody spoločne prevádzkovať a užívať prostredníctvom príslušných vodohospodárskych orgánov a organizácií podľa manipulačného poriadku rybovodu.

Článok 4

(1) Zmluvné strany sa v súlade s článkom 3 ods. 1 druhou vetou a článkom 3 ods. 5 zmluvy o štátnej hranici dohodli, že v priestore, ktorého sa výstavba dotýka, sa štátna hranica nemení. Priebeh štátnej hranice zostáva bez zmien v súlade s platnými hraničnými dokumentmi podľa stavu ku dňu začatia výstavby, a to až do nadobudnutia platnosti pripravovaných zmien štátnej hranice a do uskutočnenia súvisiacej výmeny oddelených častí štátnych území podľa odseku 2.

(2) Zmluvné strany zobrali na vedomie, že v dôsledku zmien koryta hraničného vodného toku Ipeľ v súvislosti s vykonanými vodohospodárskymi úpravami nastane na úseku štátnej hranice uvedenom v článku 1 tejto dohody zmena štátnej hranice, ktorej prípravou boli poverené príslušné štátne orgány, a bude riešená osobitnou medzinárodnou zmluvou.

Článok 5

(1) Pracovníci maďarského investora a príslušných vodohospodárskych orgánov Maďarskej republiky pre výstavbu a prevádzku rybovodu môžu prekračovať štátnu hranicu v priestore stavby podľa článku 1 tejto dohody a do tohto priestoru prepravovať stavebný materiál a stavebnú techniku.

(2) Pracovníci podľa odseku 1 pri prekračovaní štátnej hranice a pri zdržiavaní sa na území Slovenskej republiky musia mať pri sebe doklad totožnosti.

Článok 6

Sporné otázky spojené s výkladom a vykonávaním tejto dohody budú riešiť zmluvné strany prostredníctvom priamych rokovaní ministra životného prostredia a vodného hospodárstva Maďarskej republiky a ministra životného prostredia Slovenskej republiky. Ak nedospejú k dohode, sporné otázky predložia na rozhodnutie svojim vládam.

Článok 7

Táto dohoda môže byť menená a doplňovaná len písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán.

Článok 8

Táto dohoda sa uzatvára na určitý čas do nadobudnutia platnosti osobitnej zmluvy medzi Maďarskou republikou a Slovenskou republikou upravujúcou zmenu priebehu predmetného úseku štátnej hranice a výmenu území v priestore podľa článku 1 tejto dohody, najdlhšie však na päť (5) rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Ministerstvo zahraničných vecí Maďarskej republiky má česť navrhnúť, aby v prípade súhlasu vlády Slovenskej republiky s uvedeným návrhom táto nóta a odpovedná nóta tvorili Dohodu medzi vládou Maďarskej republiky a vládou Slovenskej republiky o dočasnom užívaní časti štátneho územia Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku rybovodu na hraničnom vodnom toku Ipeľ na území obcí Ipolytölgyes a Malé Kosihy uzavretú formou výmeny nót, ktorá nadobudne platnosť dňom prijatia odpovednej nóty.

Ministerstvo zahraničných vecí Maďarskej republiky využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o svojej hlbokej úcte.“.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti má česť oznámiť, že vláda Slovenskej republiky súhlasí s návrhom Ministerstva zahraničných vecí Maďarskej republiky, ktorý sa týka uzavretia Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o dočasnom užívaní časti štátneho územia Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku rybovodu na hraničnom vodnom toku Ipeľ na území obcí Malé Kosihy a Ipolytölgyes formou výmeny nót.

V súlade s tým tvorí nóta Ministerstva zahraničných vecí Maďarskej republiky a táto nóta Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o dočasnom užívaní časti štátneho územia Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku rybovodu na hraničnom vodnom toku Ipeľ na území obcí Malé Kosihy a Ipolytölgyes, ktorá nadobudne platnosť dňom prijatia odpovednej nóty.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Maďarskej republiky o svojej hlbokej úcte.

V Budapešti 23. decembra 2008

Ministerstvo zahraničných vecí

Maďarskej republiky