Vyhláška č. 98/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o jednotnom colnom uzáverovom poriadku pre labské lode

Čiastka 39/1960
Platnosť od 09.07.1960
Účinnosť od 24.07.1960
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 7 Dohoda nadobudla účinnosť 5. mája 1960.

98

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 7. júna 1960

o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o jednotnom colnom uzáverovom poriadku pre labské lode


Dňa 18. septembra 1959 bola v Prahe dojednaná Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o jednotnom colnom uzáverovom poriadku pre labské lode.

Vláda Dohodu schválila 6. januára 1960. Schválenie Dohody vládou Československej republiky sa oznámilo nótou z 30. januára 1960 a jej schválenie vládou Nemeckej demokratickej republiky sa oznámilo nótou z 5. mája 1960.

Podľa svojho článku 7 Dohoda nadobudla účinnosť 5. mája 1960.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

medzi

vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o jednotnom colnom uzáverovom poriadku pre labské lode

Vláda Československej republiky a vláda Nemeckej demokratickej republiky v snahe podporiť medzinárodnú dopravu a uľahčiť plavbu na Labe rozhodli sa uzavrieť Dohodu o jednotnom colnom uzáverovom poriadku pre labské lode.

Za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej republiky:

Stanislava Saura,
vedúceho Ústrednej colnej správy,

vláda Nemeckej demokratickej republiky

Antona Ruha,
vedúceho Úradu pre clo a kontrolu obehu tovaru,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré boli zhľadané v úplnom poriadku a náležitej forme, dohodli sa takto:

Článok 1

Pre colné prejednávanie lodí pod colnou uzáverov na Labe, jej prítokoch a s ňou súvisiacich vodných cestách na území Zmluvných strán platí pripojený jednotný colný uzáverový poriadok pre Labské lode (ďalej len „uzáverový poriadok“), ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto Dohody.

Článok 2

Potvrdenie o spôsobilosti lodí na colnú uzáveru a osvedčenie oprávňujúce prevádzateľa plavby na prepravu tovaru pod colnou uzáverou (ďalej len „potvrdenie“ a „osvedčenie“), vydané podľa ustanovení uzáverového poriadku colnými orgánmi jednej Zmluvnej strany, sa uznajú colnými orgánmi druhej Zmluvnej strany, bez toho, že by sa tým dotklo ustanovenie § 25 uzáverového poriadku.

Článok 3

Odňatie potvrdenia alebo osvedčenie colnými orgánmi jednej Zmluvnej strany sa uzná colnými orgánmi druhej Zmluvnej strany.

Článok 4

Ústredné colné správy Zmluvných strán si navzájom oznámia, ktoré colné orgány sú oprávnené na vydávanie alebo odnímanie potvrdení a osvedčení.

Článok 5

Ústredné colné správy Zmluvných strán sa navzájom dohodnú na zmenách uzáverového poriadku, ktoré sa pri vykonávaní Dohody ukážu potrebnými.

Článok 6

Táto Dohoda je otvorená pre prístup tretích štátov, pokiaľ ich lode na základe príslušných dohôd sú oprávnené pre plavbu na Labe na území Zmluvných strán a pokiaľ s prístupom súhlasia Zmluvné strany.

Vyhlásenie o prístupe musí sa každej Zmluvnej strane oznámiť nótou.

Pre pristupujúci štát Dohoda nadobudne platnosť dňom, keď Zmluvné strany oznámia svoj súhlas s prístupom.

Článok 7

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov Zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nôt o ich schválení.

Každá zo Zmluvných strán môže Dohodu pri dodržaní šesťmesačnej lehoty písomne vypovedať, ak vypovie Dohodou jedna zo Zmluvných strán, ktoré ju podpísali, stratí Dohoda po uplynutí výpovednej lehoty platnosť.

Spísané v Prahe 18. septembra 1959 vo dvoch vyhotoveniach, každé jazyku českom a nemeckom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej republiky:

Saur v. r.

Za vládu

Nemeckej demokratickej republiky:

Ruh v. r.

JEDNOTNÝ COLNÝ UZÁVEROVÝ PORIADOK PRE LABSKÉ LODE

§ 1

(1) Kto žiada, aby tovar podliehajúci colnému dozoru pri preprave na Labe, jej prítokoch a s ňou súvisiacich vodných cestách bol prepustený pod vodnou colnou uzáverou, musí sa preukázať týmito listinami:

a) potvrdením o spôsobilosti lode na colnú uzáveru (ďalej len „potvrdenie“ viď vzor A) a

b) osvedčením oprávňujúcim prevádzateľa plavby na prepravu tovaru pod colnou uzáverou (ďalej len „osvedčenie“, viď vzor B).

(2) Pod colnou uzáverou smú sa prepustiť len lode určené na prepravu tovaru, ktorých spôsob stavby a uzáverové zariadenia zodpovedajú ustanoveniam obsiahnutým v §§ 2 - 16 tohto uzáverového poriadku.

I. Všeobecné ustanovenia

§ 2

Lode nesmú mať tajné priestory ani vchody, ktoré by nebolo možno pri vonkajšej prehliadke ihneď spozorovať. Časti vonkajších lodných stien musia byť spolu tak spojené (zrubené, znitované, zvarené, upevnené skrutkami a pod.), aby sa nedali odstrániť bez zanechania zrejmých stôp.

§ 3

(1) Steny alebo medzisteny, ktoré oddeľujú uzáverove priestory medzi sebou a od ostatných priestorov lode musia sa vyhotoviť z plechu, ktorého jednotlivé plásty musia sa navzájom a s lodným telesom tak spojiť, aby sa nemohli od seba a od lodného telesa oddeliť bez zanechania zrejmých stôp. Takýmito plechovými stenami musia byť oddelené od uzáverových priestorov aj lodné skládky a stožiarové hniezda, v ktorých sú zapustené pohyblivé sťažne. Dvere a iné otvory, ktoré by videli z kajutových miestností priamo do uzáverových priestorov, nie sú dovolené.

(2) Na drevených lodiach môžu byť steny alebo medzisteny, uvedené v odseku 1, vyhotovené aj zo zrubených dosák, ktoré sú rovnako vysoké ako lodné teleso a sním pevne spojené. Každá doska musí byť pevne spojená s výstužnou konštrukciou medzisteny tak, aby ich vyňatie nebolo možné bez zanechania zrejmých stôp.

§ 4

(1) Skoby, oká, klince, nity, svorky, skrutky, svorníky apod. použité na vonkajšej strane lode, musia byť tak zabezpečené (zahnuté, roznitované, zaskrutkované, zvarené a pod.), aby nemohli byť zvonku odstránené bez zanechania zrejmých stôp.

(2) Kĺby sa nemajú pokiaľ možno používať. Kolíčky kĺbov musia byť zvarené s vonkajšími okrajmi kĺbového pásu. Len stredný jazýček kľbov smie byť otáčavý a musí byť tiež zvarený. Kĺbové kolíčky nesmú byť na konci len roznitované alebo zaskrutkované.

(3) Oceľové súčiastky uzáverových zariadení ako tyče, oká, skoby kĺby atď., môžu byť chránené pred zhrdzavením len priehľadným ochranným náterom.

(4) Uzáverové tyče musia byť ťahané alebo vykované z jedného kusu tyčového železa, na jednom konci zahnuté v dostatočne veľkú hlavu (oko) a na druhom konci musia mať výrez pre uzáverový klin.

§ 5

(1) Pumpy, žeriavy, vetracie rúry, potrubia, svetlíkové okná, mreže a pod. v uzáverových priestoroch, na ich stenách alebo na palube musia byť upevnené tak, aby bola zaručená bezpečnosť uzávery a aby bolo vylúčené vyňať tieto zariadenia bez zanechania zrejmých stôp.

(2) Pumpy a žeriavy, ktoré možno vyňať, musia byť oddelené od uzáverových priestorov pevnou ohradou, ktorá musí byť zariadená podľa ustanovenia § 3 tohto uzáverového poriadku.

II. Osobitné ustanovenia

A. Lode s pevnou palubou

§ 6

(1) Paluba musí byť s lodným telesom tak zrubená, sklinovaná, znitovaná, zvarená alebo inak pevne spojená, aby prístup do uzáverových priestorov nebol možný bez zanechania zrejmých stôp. Časti spojujúce palubu s lodným telesom musia byť len vo vnútri uzáverového priestoru, ich zoskrutkovanie, znitovanie, sklinovanie a pod. treba vykonať spôsobom predpísaným v § 4 tohto uzáverového poriadku. Zvarenie paluby s lodným telesom môže sa okrem toho vykonať aj zvonku.

(2) Z paluby nesmie byť žiadny iný prístup do uzáverových priestorov než nakladacími otvormi. Paluba musí s bočnými stenami tvoriť súvislý celok, ktorý je pevne spojený klincami, nitmi, skrutkami, zvármi a pod. s vnútornými zebrami a medzistenami.

§ 7

(1) Otvory vedúce do uzáverových priestorov musia byť pevne zasadené rámové obruby a môžu byť uzatvárané vekami alebo dverami. Ak sú veká a dvere z kovu, musia byť vyhotovené z jedného kusu silného plechu, prípadne z viac kusov spojených nitovaním alebo zvarením a pod. Ak sú vyhotovené z dreva, dosky musia byť zvnútra tak spojené, že jednotlivé dosky nemožno odstrániť bez zanechania zrejmých stôp.

(2) Lode, ktorými sa prepravuje tovar, ktorý potrebuje stále vetranie, môžu mať otvory uzavreté namiesto vekami a dverami mrežou z drôteného pletiva alebo z dierkovaného plechu zasadeného do dreveného alebo železného rámu. Drôty pletiva musia byť aspoň 2 mm hrubé a nesmú byť od seba vzdialené viac než 25 mm. Priemer otvorov plechu nesmie byť väčší než 25 mm. Drôtené pletivo alebo dierkovaný plech musia byť s rámom tak spojené, aby ich nebolo možné sňať bez zanechania zrejmých stôp.

§ 8

(1) Zariadenie slúžiace na uzavretie otvorov musí byť upravené tak, aby otvorové veká alebo dvere nebolo možné prehnúť, zdvihnúť alebo vysunúť bez zanechania zrejmých stôp.

(2) Otvorové rámy, ako i otvorové veká a dvere musia byť vybavené okami alebo petlicami a okami, ktorými sa prestrčia alebo pretiahnu oceľové uzáverové tyče alebo oceľové laná.

(3) Na uzavretie niekoľko vedľa seba ležiacich otvorových viek musia sa použiť najmenej dve dostatočne silné oceľové tyče spojené s otvorovým rámom podľa odseku 2.

§ 9

(1) Na tankových lodiach jednotlivé nádrže smú byť medzi sebou spojené. Otvory vedúce do nádrží (nakladacie otvory, prielazy atď.) sa uzatvárajú oceľovými vekami a musia byť podľa § 8 tohto uzáverového poriadku zariadené pre bezpečné uzavretie. Nádržové potrubia musia byť zariadené tak, aby ich určenie a spojenie sa dalo ľahko rozoznať. Kohútiky, ventily, záklopky, príruby atď. musia byť upravené tak, aby sa mohli priložiť colné uzávery.

(2) Všetky potrubia i so spojovacími kusmi, ventilmi a prírubami musia byť z tvrdého kovu alebo rovnako hodnotných plastických látok.

B. Lode s rozoberateľným alebo posuvným krytom

a) Lode so zariadením na protikrokvu

§ 10

(1) Krycie dosky rozoberateľného krytu musia byť rovnako dlhé ako dosky bočného krytu a musia byť na vnútornej strane vybavené lištou, zamedzujúcou posúvanie dosák po krokvách. Každá doska musí presahovať spodnú dosku aspoň o 2 cm a krycia doska na hrebenici obe spodné dosky rovnakou mierou. Ak je rozoberateľný kryt vybavený postrannými doskami (bočný kryt), musia byť tieto dosky spojené s nosníkmi krytu tak, aby nemohli byť zvonku uvoľnené bez zanechania zrejmých stôp.

(2) Dosky krytu, ktoré dosahujú k voľnému priestoru a priliehajú k niektorému jeho vchodu, musia byť na vonkajšej strane vybavené riadne upevnenými uholníkmi, ktoré sa zakryjú protikrokvou, aby bolo znemožnené vysunutie dosák.

(3) Rovnakým spôsobom musia byť zabezpečené krycie dosky dosahujúce k ochodzí, konce týchto protikrokví musia byť zabezpečené podľa ustanovenia § 11 odseku 3 a 4 tohto uzáverového poriadku.

(4) Ak je krycia doska na hrebenici upevnená kĺbovým pásom, musí mať drážku, do ktorej presne zapadne pás tvoriaci uzáveru.

§ 11

(1) Miesto styku rozoberateľných krytov musí byť zakryté protikrokvou, ktorá spodnou hranou prilieha presne na krycie dosky ležiace na krokvách krytu.

(2) Rovnaká protikrokva musí byť umiestnená uprostred krytu, aby sa zabránilo posunutiu dosák.

(3) Predné a zadné dvojice protikrokví ležiacich na medzistenách, ktoré delia uzáverové priestory od ostatných priestorov, musia byť na vonkajšej strane upravené tak, aby konce krycích dosák ležiacich naspodku i konce krycích dosák na hrebenici boli zakryté.

(4) Upevnenie tohto zakrytia musí zodpovedať ustanoveniu § 4 tohto uzáverového poriadku.

§ 12

(1) Protikrokve musia byť upravené tak, aby ostatné uzáverové časti s nimi súvisiace nemohli byť posunuté.

(2) Protikrokva musí mať na dolnom konci hák, ktorý sa zasunie do oka pripevneného k lodnému boku, horná časť protikrokve pás posúvateľný v drážke. Tento pás, ako aj protikrokva musia byť vybavené dvoma výrezmi, ktorými pri priložení protikrokve prechádzajú dva háky pevne zasadené do krytových krokví a siahajúce tesne nad pásy. Koniec pásu presahujúci protikrokvu musí byť vybavený petlicou alebo okom, ktoré zasahujú do pasu protiľahlej protikrokve. Na oká sa priložia buď jednotlivé colné uzávery alebo sa priložia colné uzávery na uzáverovú tyč pretiahnutú viacerými okami.

b) Lode so zariadením na bočnice a hrebenicu

§ 13

(1) Lode so zariadením na bočnice a hrebenicu musia mať pozdĺž uzáverových priestorov na oboch stranách ochodze a otvory k ich uzáverovým priestorom musia byť ohraničené bočnicami a koncovými štítovými ohradami. Ochodze, bočnice a koncové ohrady musia byť spojené medzi sebou a s lodným telesom do pevného celku. Postranné nadstavce odňatelných bočníc musia byť spojené s lodným telesom tak, aby ich nebolo možné zvonku uvoľniť. Hrebenice musia byť na oboch koncoch pevne spojené s lodným telesom tak, aby po priložení colnej uzávery nemohli byť zvonku odstránené, príklop na hrebenicu musí byť k nej pripevnený tak, aby bez zanechania zrejmých stôp nemohol byť odstránený. Drážka pod týmto príklopom musí zodpovedať hrúbke drevených dosák (odsek 2).

(2) Na zakrytie uzáverových priestorov sa musia použiť drevené dosky, ktoré po zasunutí do drážky hrebenice a uložení na bočnicu tvoria úplne tesný a pevný kryt, ak sú tieto dosky zložené z niekoľko častí, tieto časti musia byť spojené na vnútornej strane aspoň dvoma zvlakmi alebo dvoma oceľovými pásmi tak, aby vyňatie alebo posunutie jednotlivých častí nebolo možné. Jednotlivé drevené dosky musia byť vybavené vhodným zariadením (napr. na dolnom konci výstupkom narážajúcim na vnútornú stenu bočného nadstavca), aby po priložení colnej uzávery ich nebolo možné posunúť alebo vyňať.

(3) Pre priloženie colnej uzávery musí byť na každej doske, podľa toho ako je široká, pripevnená jedna alebo viac petlíc o šírke najmenej 60 mm a na vonkajšej strane bočnice uzáverové oká o šírke najmenej 75 mm. Spojenie petlíc s drevenými doskami a, ak sú petlice zložené z viacerých častí, spojenie týchto častí medzi sebou, nesmie byť na kĺby. Uzáverové zariadenia musia byť upravené tak, aby po prestrčení uzáverových tyčí uzáverovými okami nebolo možné jednotlivé dosky zdvihnúť bez zanechania zrejmých stôp.

§ 14

(1) Ak sa použijú na zakrytie uzáverových priestorov namiesto dosák alebo ich častí kovové tabuľové kryty, treba aby colná uzávera bol zabezpečená podľa ustanovenia § 13 tohto uzáverového poriadku.

(2) Uzáverové zariadenia tabuľových kovových krytov pozostávajú z dvoch petlíc, ktoré zapadajú do ok upevnených na bočniciach. Okami sa preťahujú uzáverové tyče. Horné konce tabulí sú uložené v odnímateľnej hrebenici, ktorá je vo vnútri zabezpečená. Hrany dosák sú zahnuté a uložené v profilovej tyči na bočniciach a na hrebenici.

§ 15

Ak sa použije na zakrytie uzáverových priestorov vlnitý plech, musí byť zakrytie vykonané v priečnom smere. Jednotlivé diely musia byť vyhotovené z jedného kusu a musia sa tak prekrývať, aby bol zaručená bezpečnosť uzáverov. Uzáverové zariadenia musia byť vykonané rovnakým spôsobom, ako je ustanovené v § 14 tohto uzáverového poriadku.

c) Lode s posuvným krytom

§ 16

(1) Materiál posuvného krytu musí zaručovať bezpečné zakrytie uzáverových priestorov.

(2) Posuvný kryt je umiestený na bočnici, po ktorej sa pozdĺžne posunuje. Posuvné časti krytu musia byť vybavené pevnými pätkami, ktoré znemožňujú ich zdvihnutie. Tieto časti sa musia po uzavretí priestoru dostatočne prekrývať.

(3) Posuvné časti krytu každého uzáverového priestoru musia byť na stranách, kde sa dotýkajú medzistien, vybavené uzáverovými okami. Tieto oká musia po uzavretí priestoru priliehať k okám upevneným na bočnici.

(4) Vetracie otvory v posuvných krytoch musia byť upravené spôsobom uvedeným v § 7 odsek 2 tohto uzáverového poriadku.

III. Potvrdenie o spôsobilosti lode na colnú uzáveru

§ 17

(1) O vydanie potvrdenia treba žiadať colné orgány štátu, v ktorom je loď registrovaná. Prevádzateľ plavby, ktorý podáva návrh na vydanie potvrdenia, musí pristaviť prázdnu loď colným orgánom oprávneným na základe článku 4 Dohody na vydávanie potvrdení a predložiť tieto listiny v dvoch vyhotoveniach:

a) výkres lode a uzáverového zariadenia v priečnom a pozdĺžnom reze, ako i v pohľade na palubu, pri tankových lodiach výkres lodí, z ktorého musí byť zjavný rozvod potrubia a uzáverové zariadenia,

b) opis obsahujúci bližšie údaje o uzáverových priestoroch, ich otvoroch a dverách, o spôsobe stavby lodí, kajút a iných priestorov a o uzáverovom zariadení.

(2) Kompetentné colné orgány na základe predložený listín vykonajú prehliadku lode a preskúšajú uzáverové zariadenia v prítomnosti splnomocneného zástupcu prevádzateľa plavby. Zistia, či sa stavba lode zhoduje s výkresom a opisom, či vyhovuje predpisom tohto uzáverového poriadku a či umožňuje priloženie colnej uzávery. Pritom môže byť na náklad prevádzateľa plavby pribratý odborník v stavbe lodí. Ak sa nezistili závady, colný orgán vyhotoví potvrdenie podľa vzoru A a pripojí k nemu jedno vyhotovenie výkresu a odpisu. Vodca lode je povinný uvedené listiny uschovávať v nepremokavej schránke na palube lode a predložiť ich colným orgánom, orgánom plavebnej správy alebo bezpečnosti na nahliadnutie, kedykoľvek o to požiadajú. Druhopisy listín zostanú v úschove colného orgánu, ktorý potvrdenie vydal.

§ 18

(1) Potvrdenie platí na dobu 5 rokov, pred uplynutím tejto lehoty musí byť loď pristavená kompetentnému colnému orgánu na novú prehliadku. Ak sa pri prehliadke nezistia závady, colné orgány potvrdenie overia. Overené potvrdenie platí na dobu ďalších päť rokov.

(2) Ak nenavrhne prevádzateľ plavby po uplynutí platnosti potvrdenia jeho predĺženie, je povinných vrátiť ho colnému orgánu, ktorý ho vydal. Ak prevádzateľ plavby nesplní túto povinnosť, každý colný orgán je oprávnený toto potvrdenie mu odobrať.

§ 19

(1) Ak sa použijú na zakrytie uzáverových priestorov alebo uzáverových zariadení lode musia byť ohlásené kompetentnému colnému orgánu, a to skôr, než sa podá návrh na ďalšie prepustenie pod colnou uzáverou. K hláseniu je potrebné pripojiť výkres a opis stavebnej zmeny, každé vo dvoch vyhotoveniach a listiny uvedené v § 17 odsek 1 tohto uzáverového poriadku. Zároveň musí byť loď, ak je to potrebné prázdna, pristavená na prehliadku.

(2) Ak sa nezistia pri prehliadke uzáverových zariadení závady, colný orgán na potvrdení overí znova, že loď je spôsobilá na colnú uzáveru a k potvrdeniu pripojí jedno vyhotovenie výkresu a opisu uvedeného v odseku 1. Druhé vyhotovenia sa zašlú colnému orgánu, ktorý vydal potvrdenie.

(3) Ak sa pri preskúmaní uzáverových zariadení zistia závady a ak ich prevádzateľ plavby neodstráni v určenej lehote, colný orgán zadrží listiny označené v odseku 1 a zašle ich s udaním závad colnému orgánu, ktorý potvrdenie vydal.

§ 20

(1) Skôr než colné orgány priložia colné uzávery na uzáverové priestory, musia sa presvedčiť o riadnom stave uzáverových zariadení.

(2) Colné orgány sú oprávnené po vyložení uzáverových priestorov preskúšať spôsobilosť lode na colnú uzáveru. Ak sa zistia závady, colný orgán zadrží listiny uvedené v § 1 a postupuje podľa ustanovenia § 19 odsek 3 tohto uzáverového poriadku.

IV. Oprávnenia prevádzateľa plavby na prepravu tovaru pod colnou uzáverou

§ 21

Prevádzateľ plavby musí mať pre každú loď, na ktorej sa má prepravovať tovar pod colnou uzáverou, osvedčenie. Osvedčenie vyhotovuje kompetentný colný orgán podľa vzoru B a musí sa uschovať spolu s listinami uvedenými v § 17 tohto uzáverového poriadku.

§ 22

(1) Prevádzateľ plavby, ktorému bolo vydané osvedčenie, je povinný:

a) dbať na to, aby colná uzávera nebola poškodená a aby nedošlo k opatreniu, ktoré by umožňovalo prístup k tovaru bez porušenia colnej uzávery,

b) hlásiť každú zmenu uzáverových zariadení lode spôsobom ustanoveným v § 19 tohto uzáverového poriadku kompetentným colným orgánom skôr, než podá návrh na prepustenie pod colnou uzáverou,

c) hlásiť v priebehu 14 dní každú loď, ktorá už nepláva z jeho príkazu, kompetentnému colnému orgánu a vrátiť mu osvedčenie,

d) nezamestnávať na tejto lodi osoby, ktoré sa dopustili deliktu colnej alebo devízovej povahy.

(2) Ústredné colné správy môžu povoliť výnimky k bodu d).

§ 23

(1) Pri porušení ustanovenia § 22 tohto uzáverového poriadku colné orgány môžu uložiť na základe vnútroštátnych predpisov colnú náhradu, prípadne peňažnú pokutu. Okrem toho môže sa odňať osvedčenie.

(2) Zákonné ustanovenia Zmluvných strán o stíhaní a trestaní deliktov colnej alebo devízovej povahy zostávajú nedotknuté.

§ 24

Preklady listín uvedených v §§ 1, 17 a 19 tohto uzáverového poriadku musia byť úradne overené.

V. Prechodné ustanovenia

§ 25

Lode, ktoré sa uznali za spôsobilé na colnú uzáveru podľa doterajších predpisov, sa prepustia pod colnou uzáverov za doterajších podmienok do 31. decembra 1960.

Vzor A a Vzor B

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.