Vyhláška č. 106/2016 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení

Platnosť od 26.02.2016
Účinnosť od 01.03.2016

106

VYHLÁŠKA

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

zo 4. februára 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 2 písm. f) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2011 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa slová „prevádzku, ak bolo vydané na obdobie desiatich rokov“ nahrádzajú slovami „prevádzku jadrového zariadenia bez časového obmedzenia“.

2. V § 2 ods. 2 sa slová „vydané na dobu kratšiu ako desať rokov“ nahrádzajú slovami „časovo alebo technicky ohraničené v súlade s § 8 ods. 1 písm. d) zákona“.

3. V § 2 ods. 4 písmeno d) znie:

d) preukázanie, že požadovaná úroveň jadrovej bezpečnosti je zaistená až do ďalšieho periodického hodnotenia, vychádzajúc z celkového zhodnotenia bezpečnosti jadrového zariadenia.“.

4. V § 2 ods. 5 písmeno e) znie:

e) deterministické analýzy bezpečnosti,“.

5. V § 2 ods. 5 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) a g), ktoré znejú:

f) pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti,

g) neúmyselné vnútorné ohrozenia a neúmyselné vonkajšie ohrozenia jadrového zariadenia,“.

Doterajšie písmená f) až n) sa označujú ako písmená h) až p).

6. V § 2 ods. 5 písmeno j) znie:

j) organizácia, administratívna správa a kultúra bezpečnosti,“.

7. V § 2 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zohľadňujúc prevádzkové skúsenosti, významné výsledky výskumu a súčasný stav technológie.“.

8. V § 2 ods. 7 sa slová „písm. n)“ nahrádzajú slovami „písm. p)“.

9. V § 2 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

(8) Na základe výsledkov preskúmania v každej oblasti s uvažovaním ich možného vzájomného rozhrania držiteľ povolenia spracuje celkové zhodnotenie bezpečnosti jadrového zariadenia na obdobie do nasledujúceho periodického hodnotenia a dôveryhodne preukáže bezpečnosť jadrového zariadenia na pokračovanie v prevádzke. Toto hodnotenie má upozorniť na všetky problémy, ktoré by mohli obmedziť budúcu bezpečnú prevádzku jadrového zariadenia a vysvetliť, ako budú riešené.“.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.

10. § 2 odsek 9 znie:

(9) Držiteľ povolenia predkladá úradu správu o periodickom hodnotení do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému bolo vykonané periodické hodnotenie.“.

11. V § 2 ods. 10 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) zhrnutie výsledkov celkového zhodnotenia bezpečnosti jadrového zariadenia,“.

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

12. V § 3 ods. 5 sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.

13. V § 4 ods. 2 sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová „pričom je hodnotená bezpečnostná významnosť všetkých zistení.“.

14. § 4 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

(3) Ciele preverovania jednotlivých oblastí periodického hodnotenia ustanovujú § 5 ods. 1,
§ 6 ods. 1, § 7 ods. 1, § 8 ods. 1, § 9 ods. 1, § 9a ods. 1, § 9b ods. 1, § 10 ods. 1, § 11 ods. 1,
§ 12 ods. 1, § 13 ods. 1, § 14 ods. 1, § 15 ods. 1, § 16 ods. 1, § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1.

(4) Objekty preverovania cieľov jednotlivých oblastí ustanovujú § 5 ods. 2, § 6 ods. 2, § 7 ods. 2, § 8 ods. 2, § 9 ods. 2, § 9a ods. 2, § 9b ods. 2, § 10 ods. 2, § 11 ods. 2, § 12 ods. 2, § 13 ods. 2, § 14 ods. 2, § 15 ods. 2, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2 a § 18 ods. 3.

(5) V celkovom zhodnotení jadrovej bezpečnosti jadrového zariadenia sa zohľadňujú všetky pozitívne i negatívne zistenia a ich kumulatívny vplyv na jadrovú bezpečnosť. Identifikované sú racionálne uskutočniteľné bezpečnostné zlepšenia.“.

15. Nadpis § 9 znie: „Deterministické analýzy bezpečnosti“.

16. V § 9 odsek 1 znie:

(1) Cieľom periodického hodnotenia deterministických analýz bezpečnosti je preskúmanie rozsahu, aktuálnosti a kvality deterministických analýz bezpečnosti vzhľadom na aktuálny stav projektu a prevádzky, vybraných zariadení, použitých analytických metód, výpočtových nástrojov a dát, ako aj na stav predpovedaný ku dňu ďalšieho periodického hodnotenia. Cieľom hodnotenia deterministických analýz bezpečnosti je aj ich využitie pri overovaní projektu a hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrového zariadenia.“.

17. V § 9 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „vnútorné a vonkajšie javy,“.

18. Za § 9 sa vkladajú § 9a a 9b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠9a

Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti

(1) Cieľom periodického hodnotenia pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti je posúdiť kompletnosť, kvalitu a aktuálnosť pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti
a jeho využitie na zlepšovanie bezpečnosti jadrového zariadenia.

(2) Držiteľ povolenia periodickým hodnotením preskúma

a) účel a obsah pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti,

b) použité vstupné údaje, podmienky a predpoklady analýz a ich odôvodnenie, iniciačné udalosti a ich kategorizáciu,

c) stav a validáciu použitých analytických metód a výpočtových programov,

d) výsledky pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti vzhľadom na pravdepodobnostné bezpečnostné ciele a či je riziko dostatočne nízke a dobre vyvážené pre všetky iniciačné udalosti a prevádzkové stavy,

e) možnosti zvýšenia bezpečnosti jadrového zariadenia vyplývajúce z výsledkov pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti,

f) súlad stratégií na riadenie havárií s pravdepodobnostnými modelmi a ich výsledkami.

§ 9b

Neúmyselné vnútorné ohrozenia a neúmyselné vonkajšie ohrozenia jadrového zariadenia

(1) Cieľom periodického hodnotenia vnútorných ohrození a vonkajších ohrození jadrového zariadenia je posúdenie primeranosti ochrany jadrového zariadenia pred možnými vplyvmi vnútorných ohrození a vonkajších ohrození na jadrové zariadenie vzhľadom na aktuálny stav projektu a prevádzky, aktuálny stav vybraných zariadení a ďalších zariadení dôležitých pre bezpečnosť, charakteristiky územia jadrového zariadenia, analytické metódy, bezpečnostné štandardy a dosiahnutú úroveň poznania, ako aj vzhľadom na stav predpokladaný ku dňu ďalšieho periodického hodnotenia.

(2) Držiteľ povolenia periodickým hodnotením preskúma

a) zoznam uvažovaných vnútorných ohrození a vonkajších ohrození jadrového zariadenia a ich pravdepodobných kombinácií, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť jadrového zariadenia, a to najmä v prípade vnútorných ohrození – vnútorný požiar a výbuchy, vnútorné záplavy, švihy potrubí, vnútorné letiace predmety, pád bremena, únik pary, horúcich alebo studených plynov, vibrácie, zrútenie konštrukcií, strata alebo zníženie výkonu vzduchotechnických zariadení; v prípade vonkajších ohrození – vonkajší požiar, záplava, extrémne meteorologické podmienky vrátane výskytu tornáda, elektromagnetická interferencia, ľudská činnosť a priemyselné aktivity vrátane výbuchov v blízkosti jadrového zariadenia, zemetrasenie, blesky, biologické vplyvy, náraz lietadla,

b) stanovenie charakteristík pravdepodobných vnútorných ohrození a vonkajších ohrození jadrového zariadenia vrátane analytických metód, modelov, predpokladov, kritérií a dát použitých na ich stanovenie,

c) stratégiu a programy dlhodobého monitorovania územia a okolia jadrového zariadenia
i využitie získaných výsledkov pri prevencii, zmierňovaní a predpovedaní vplyvu prírodných javov na jadrové zariadenie,

d) analýzy odozvy jadrového zariadenia na vnútorné ohrozenia a vonkajšie ohrozenia jadrového zariadenia vrátane posúdenia vzájomného vplyvu viacerých jadrových zariadení nachádzajúcich sa na tom istom území,

e) plnenie určených bezpečnostných funkcií, vhodnosť požadovaných zásahov obsluhy jadrového zariadenia na predchádzanie rozvoja alebo zmierňovanie následkov pôsobenia vnútorných ohrození a vonkajších ohrození jadrového zariadenia, dostupnosť vybraných zariadení a ďalších zariadení dôležitých pre bezpečnosť vrátane prevádzkovej dozorne, núdzovej dozorne a havarijného riadiaceho strediska.“.

19. V § 10 ods. 2 písm. c) sa slovo „štruktúr“ nahrádza slovom „konštrukcií“.

20. V § 11 ods. 1 sa za slovo „Cieľom“ vkladá slovo „periodického“.

21. Nadpis § 12 znie: „Organizácia, administratívna správa a kultúra bezpečnosti“.

22. V § 12 ods. 2 písm. l) sa slová „revíziu systému“ nahrádzajú slovom „systém“.

23. V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

m) úroveň kultúry bezpečnosti.“.

24. V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) použité metódy a validáciu postupov na riešenie núdzového stavu6a) a návodov na riadenie ťažkých havárií.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) Príloha č. 4 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť.“.

25. V § 15 ods. 1 sa vypúšťa slovo „oblasti“.

26. V § 15 ods. 2 písm. a) štvrtom bode sa za slovo „ciele“ vkladajú tieto slová: „a programy“.

27. V § 15 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

28. V § 16 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a aktualizáciu vnútorných havarijných plánov“.

29. V § 16 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) dostatočnosť prostriedkov a zariadení na zdolávanie nehôd a havárií.“.

30. V § 18 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Výsledky periodického hodnotenia prevádzky jadrového zariadenia po dosiahnutí projektom uvažovanej životnosti preukazujúce jeho bezpečné prevádzkovanie slúžia pre odôvodnenie dlhodobej prevádzky jadrového zariadenia. Dlhodobá prevádzka jadrového zariadenia je prevádzka za hranicami pôvodne určeného časového rámca určeného v povolení na prevádzku jadrového zariadenia, resp. projektu, ktorý bol stanovený na základe bezpečnostného hodnotenia s uvážením limitujúcich procesov a vlastností systémov, konštrukcií a komponentov.“.

31. V § 19 uvádzacej vete sa slová „ods. 9 písm. d)“ nahrádzajú slovami „ods. 10 písm. e)“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2016.


Marta Žiaková v. r.