Vyhláška č. 104/2016 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality

Platnosť od 26.02.2016
Účinnosť od 01.03.2016

OBSAH

104

VYHLÁŠKA

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

zo 4. februára 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 6 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa slová ,,zabezpečenie kvality“ nahrádzajú slovom ,,kvalitu“.

2. V § 9 ods. 3 písm. e) sa slovo „úradu“ nahrádza slovami „alebo posudzovaniu úradom“.

3. V § 9 ods. 4 písm. d) sa slovo „úradu“ nahrádza slovami „alebo posudzovaniu úradom“.

4. V prílohe č. 1 písmeno ac) znie:

ac) kontroly dodávateľov a kontroly činností vykonávaných dodávateľmi vrátane umožnenia spoluúčasti inšpektorov úradu na týchto kontrolách,“.

5. Príloha č. 1 sa dopĺňa písmenom as), ktoré znie:

as) požiadavky na zaistenie bezpečnosti počítačových systémov a sietí a požiadavky súvisiace so zabezpečením nakladania s dokumentáciou podľa § 3 ods. 14 a 15 zákona.“.

6. V prílohe č. 4 časti II. sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

i) požiadavky na procesy a postupy posudzovania a odsúhlasovania operatívnych zmien technickej dokumentácie vybraných zariadení v etapách výstavby a uvádzania jadrových zariadení do prevádzky,“.

Doterajšie písmená i) až v) sa označujú ako písmená j) až w).

7. V prílohe č. 4 časti II. písm. w) sa slová „a) až u)“ nahrádzajú slovami „a) až v)“.

8. V prílohe č. 6 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

i) spôsob zabezpečenia verifikácie a validácie softvérových prostriedkov a výpočtových metód na analýzy bezpečnosti,“.

Doterajšie písmená i) až ag) sa označujú ako písmená j) až ah).

9. V prílohe č. 6 písmeno l) znie:

l) riešenie havárií v podmienkach rozšíreného projektu a ťažkých havárií vrátane pravidiel ich hodnotenia,“.

10. V prílohe č. 6 písm. w) štvrtý bod znie:

4. havárie v podmienkach rozšíreného projektu bez závažného poškodenia jadrového paliva,“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2016.


Marta Žiaková v. r.