Vyhláška č. 11/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov

Platnosť od 26.01.2017
Účinnosť od 24.11.2017

OBSAH

11

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 16. januára 2017,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013
Z. z. v znení neskorších predpisov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 45/2014 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 8/2015 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 sa písmeno f) dopĺňa piatym bodom a šiestym bodom, ktoré znejú:

5.Formamid75-12-720 μg/m3 (emisný limit), a to najviac po 28 dňoch od začiatku emisnej skúšky penových
materiálov v hračkách obsahujúcich viac ako 200 mg/kg
(medzná hodnota založená na obsahu)
6.1, 2-benzizotiazol-3(2H)-ón2634-33-55 mg/kg (limit obsahu) vo vodných materiáloch v hračkách podľa metód
stanovených v technických normách2a)“.

2. V prílohe č. 1 sa písmeno f) dopĺňa siedmym bodom až deviatym bodom, ktoré znejú:

7.Reakčná zmes: 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón
(EC č. 247-500-7) a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón
(EC č. 220-239-6) (3:1)
55965-84-91mg/kg (limit obsahu) vo vodných materiáloch v hračkách
8.5-chlór-2-metyl-izotiazol-3(2H)-ón26172-55-40,75 mg/kg (limit obsahu) vo vodných materiáloch v hračkách
9.2-metylizotiazol-3(2H)-ón2682-20-40,25 mg/kg (limit obsahu) vo vodných materiáloch v hračkách“.

3. Príloha č. 3 sa dopĺňa šiestym bodom až ôsmym bodom, ktoré znejú:

6. Smernica Komisie (EÚ) 2015/2115 z 23. novembra 2015, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty pre chemické látky používané v hračkách mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o formamid (Ú. v. EÚ L 306, 24. 11. 2015).

7. Smernica Komisie (EÚ) 2015/2116 z 23. novembra 2015, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty pre chemické látky používané v hračkách mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o benzizotiazolinón (Ú. v. EÚ L 306, 24. 11. 2015).

8. Smernica Komisie (EÚ) 2015/2117 z 23. novembra 2015, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty pre chemické látky používané v hračkách mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o chlórmetylizotiazolinón a metylizotiazolinón, a to jednotlivo a v pomere 3:1 (Ú. v. EÚ L 306, 24. 11. 2015).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 24. mája 2017 okrem druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 24. novembra 2017.


Peter Žiga v. r.