Nájdených 208
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
161/2019 Z. z. Vyhláška o meradlách a metrologickej kontrole 01.08.2019
188/2018 Z. z. Vyhláška o spotrebiteľskom balení 01.07.2018
173/2018 Z. z. Vyhláška o zákonných meracích jednotkách 01.07.2018
157/2018 Z. z. Zákon o metrológii 07.06.2018
77/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu 23.01.2016
1/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu 19.07.2016
145/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní meradiel na trhu 20.04.2016
126/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu 20.04.2016
419/2013 Z. z. Vyhláška o spotrebiteľskom balení 01.01.2014
119/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 94/2013 Z. z. 01.06.2013
140/2009 Z. z. Nariadenie o typovom schvaľovaní motorových vozidiel 29.04.2009
120/2009 Z. z. Nariadenie o analytických a toxikologicko-farmakologických normách 01.05.2009
478/2008 Z. z. Vyhláška o požiarnom uzáveri 01.01.2009
436/2008 Z. z. Nariadenie o technických požiadavkách posudzovania zhody na strojové zariadenia 29.12.2009
245/2005 Z. z. Vyhláška o certifikácii hnojív 15.06.2005
2/2005 Z. z. Zákon o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí 01.02.2005
572/2004 Z. z. Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami 01.11.2004
517/2004 Z. z. Podrobnosti o špecifických činnostiach ústredných orgánov štátnej správy 01.10.2004
448/2004 Z. z. Nariadenie o označovaní krištáľového skla a metódy skúšania jeho zloženia 01.08.2004
11/2004 Z. z. Zákon o obrannej štandardizácii, kodifikácii, štátnom overovaní kvality výrobkov 01.05.2004