Zákon č. 219/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov

Platnosť od 17.07.2019
Účinnosť od 01.09.2019

219

ZÁKON

z 19. júna 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona č. 277/2009 Z. z., zákona č. 396/2011 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2

Vymedzenie niektorých pojmov

(1) Obranná štandardizácia je proces spracúvania, prijímania a implementácie obranných postupov, projektov a terminológie Severoatlantickej aliancie (ďalej len „aliancia“) potrebných na dosiahnutie a udržanie alianciou požadovanej úrovne interoperability a na jej zvyšovanie, a proces spracúvania, schvaľovania a vydávania slovenských obranných štandardov; obranná štandardizácia zahŕňa aj odporúčania aliancie na využitie postupov pri vykonávaní medzinárodnej spolupráce.

(2) Štandardizačný dokument aliancie je štandardizačná dohoda, štandardizačné odporúčanie, spojenecký štandard a podporný štandardizačný dokument.

(3) Štandardizačná dohoda je štandardizačný dokument aliancie, ktorým sa členské štáty aliancie dohodli úplne alebo čiastočne, s výhradou alebo bez výhrady implementovať v ňom uvedený spojenecký štandard na splnenie požiadaviek interoperability.

(4) Štandardizačné odporúčanie je pre členské štáty aliancie nezáväzný štandardizačný dokument aliancie, ktorý uvádza spojenecký štandard alebo súbor spojeneckých štandardov týkajúci sa špecifickej spojeneckej činnosti nevyžadujúcej interoperabilitu; štandardizačné odporúčanie obsahuje odporúčania na využitie postupov pri vykonávaní medzinárodnej spolupráce výhradne v materiálovej oblasti a nevyžaduje implementáciu.

(5) Spojenecký štandard je štandardizačný dokument aliancie spracovaný alebo vybraný alianciou v rámci procesu obrannej štandardizácie; spojenecký štandard sa člení na

a) obranný štandard vytvorený alianciou,

b) externý štandard, ktorým je alianciou prevzatý alebo upravený civilný štandard, národný obranný štandard alebo medzinárodný obranný štandard.

(6) Podporný štandardizačný dokument je štandardizačný dokument aliancie, ktorý prispieva k správnej interpretácii a implementácii spojeneckého štandardu poskytnutím doplňujúcich informácií. Podporným štandardizačným dokumentom je najmä implementačná príručka, používateľská príručka a katalóg národných údajov.

(7) Slovenský obranný štandard je dokument spracovaný alebo prevzatý v procese obrannej štandardizácie v Slovenskej republike, ktorý ustanovuje požiadavky na produkty alebo na postupy v operačnej, materiálovej a administratívnej oblasti slúžiace na účely zabezpečenia obrany.

(8) Na účely tohto zákona

a) interoperabilita je schopnosť ozbrojených síl členských štátov aliancie a partnerských krajín1) spolupracovať účinne, výkonne a súdržne na dosiahnutie taktických, operačných a strategických cieľov aliancie,

b) prijatie štandardizačnej dohody je pristúpenie Slovenskej republiky k štandardizačnej dohode, ktorým sa určuje rozsah a spôsob jej implementácie,

c) schválenie štandardizačného odporúčania je súhlas členských štátov aliancie s nadobudnutím jeho platnosti v rámci aliancie, ktorý prejavia neuplatnením námietky počas tichej procedúry vyhlásenej alianciou,

d) implementácia je plnenie záväzkov, ktoré sú špecifikované v štandardizačnej dohode v rozsahu a spôsobom určenými pri jej prijatí,

e) kodifikačný systém Slovenskej republiky je jednotný systém určený na kodifikáciu, ktorý vychádza z kodifikačného systému aliancie,

f) kodifikácia je proces získavania, spracúvania a aktualizácie údajov o produkte, o výrobcovi produktu alebo o poskytovateľovi produktu (ďalej len „výrobca produktu“) a o dodávateľovi produktu, ktorého výsledkom je súbor kodifikačných údajov zosúladených s kodifikačným systémom aliancie,

g) skladové číslo NATO je trinásťmiestny číselný kód pridelený produktu v procese kodifikácie,

h) návrh kodifikačných údajov je súbor údajov potrebných na pridelenie skladového čísla NATO alebo na aktualizáciu kodifikačných údajov,

i) kód výrobcu produktu alebo kód dodávateľa produktu je päťmiestny alfanumerický kód na identifikáciu výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z.) v znení dodatkového protokolu (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 325/1997 Z. z.) a ďalšieho dodatkového protokolu (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 370/2001 Z. z.).“.

2. V § 3 ods. 3 písmená b) a c) znejú:

b) s príslušnými orgánmi aliancie, príslušnými orgánmi a inštitúciami Európskej únie, príslušnými orgánmi členských štátov aliancie a s príslušnými orgánmi iných štátov,

c) s akreditačným orgánom, ktorý poskytuje akreditačnú službu podľa osobitného predpisu,1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 9 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2013 Z. z.“.

3. V § 5 písmeno g) znie:

g) poskytuje používateľovi produktu (ďalej len „používateľ“), dodávateľovi produktu a agentúre pre kodifikáciu na ich žiadosť údaje z kodifikačného systému Slovenskej republiky,“.

4. V § 9 ods. 5 písm. d) sa vypúšťa odkaz 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

5. V § 11 ods. 2 písm. a) sa za slovo „predloží“ vkladá slovo „vlastnú“.

6. V § 11 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo požiada o prístup do elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov,“.

7. V § 11 ods. 5 sa vypúšťajú slová „písm. a) až c)“.

8. V § 11 ods. 6 sa vypúšťajú slová „písm. a) až c) raz za dva roky“.

9. V § 12 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Používateľ, ktorý uzatvára zmluvu s dodávateľom produktu, je povinný v zmluve uplatniť kodifikačnú doložku, ktorou sa dodávateľovi produktu ukladajú povinnosti uvedené v § 13 ods. 1. Kodifikačnú doložku používateľ uplatňuje aj na náhradné diely a príslušenstvo produktu, ktoré sú predmetom zmluvy s dodávateľom produktu.

(2) Používateľ je oprávnený spracúvať v kodifikačnom informačnom systéme návrh kodifikačných údajov, ktorý predkladá úradu. Na overenie správnosti návrhu kodifikačných údajov, ktoré spracoval a predložil používateľ, sa vzťahuje § 11 ods. 4 primerane.“.

10. V § 12 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.

11. § 13 vrátane nadpisu znie:

㤠13

Povinnosti dodávateľa produktu

(1) Dodávateľ produktu je povinný

a) predložiť úradu návrh kodifikačných údajov; ak návrh spracovala agentúra pre kodifikáciu, predloží úradu aj názov a identifikačné údaje agentúry pre kodifikáciu,

b) sprístupniť úradu a používateľovi dokumentáciu o produkte,

c) oznámiť úradu zmeny vykonané v dokumentácii o produkte pri dodávke kodifikovaného produktu,

d) oznámiť úradu svoje identifikačné údaje a údaje o produkte.

(2) Ak návrh kodifikačných údajov spracoval dodávateľ produktu prostredníctvom elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov, na overovanie správnosti návrhu kodifikačných údajov sa vzťahuje § 11 ods. 4 primerane.“.

12. V § 14 ods. 2 písm. d) sa slovo „používateľom“ nahrádza slovami „dodávateľom produktu“.

13. § 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Úrad prideľuje agentúre pre kodifikáciu a dodávateľovi produktu na základe ich žiadosti prístup do elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov, ktorý je súčasťou kodifikačného informačného systému.“.

14. V § 15 odseky 5 a 7 znejú:

(5) Úrad na základe žiadosti podľa odseku 2 posúdi riziká produktu, riziká výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu a

a) žiadosti vyhovie v plnom rozsahu alebo jej vyhovie čiastočne a rozhodne o vykonaní štátneho overovania kvality alebo

b) žiadosť zamietne, najmä ak sa identifikované riziká nepotvrdili alebo pravdepodobnosť ich vzniku je nízka, zmluva výrobcu produktu s odberateľom alebo zmluva dodávateľa produktu s odberateľom neobsahuje jednoznačnú konkretizáciu požiadaviek na kvalitu alebo ak žiadosť neobsahuje prílohy podľa odseku 3; dôvody zamietnutia žiadosti úrad uvedie v rozhodnutí.

(7) Úrad na základe stanoviska príslušného dožiadaného orgánu iného štátu podľa odseku 6

a) žiadosti vyhovie v plnom rozsahu alebo jej vyhovie čiastočne a rozhodne o vykonaní štátneho overovania kvality príslušným orgánom iného štátu alebo úradom alebo

b) žiadosť zamietne, najmä ak príslušný dožiadaný orgán iného štátu žiadosť úradu o vykonanie štátneho overovania kvality zamietol alebo ak zmluva výrobcu produktu s odberateľom alebo zmluva dodávateľa produktu s odberateľom neobsahuje jednoznačnú konkretizáciu požiadaviek na kvalitu; dôvody zamietnutia žiadosti úrad uvedie v rozhodnutí.“.

15. § 20 vrátane nadpisu znie:

㤠20

Autorizácia

(1) Úrad môže na účely tohto zákona rozhodnúť o autorizácii právnickej osoby na vykonávanie dozoru nad kvalitou a o autorizácii právnickej osoby na vykonávanie auditu kvality.

(2) Právnická osoba podľa odseku 1 je povinná spĺňať tieto podmienky autorizácie:

a) mať sídlo na území Slovenskej republiky,

b) zabezpečiť nestrannosť vykonávania dozoru nad kvalitou a auditu kvality tak, že členovia jej riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za ich vykonávanie sa nesmú podieľať na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislé posúdenie zhody,

c) disponovať zamestnancami s technickými znalosťami a skúsenosťami potrebnými na vykonávanie dozoru nad kvalitou a auditu kvality v oblasti, pre ktorú je autorizovaná,

d) mať technické prostriedky a prístrojové vybavenie potrebné na splnenie technických činností a administratívnych činností spojených s výkonom dozoru nad kvalitou a auditu kvality a mať prístup ku všetkým potrebným zariadeniam alebo k potrebnému vybaveniu,

e) mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré zodpovedá rozsahu činnosti dozoru nad kvalitou a auditu kvality, pre ktoré je autorizovaná.

(3) Právnická osoba, ktorej sa podľa odseku 1 udelila autorizácia (ďalej len „autorizovaná osoba“), je povinná vykonávať dozor nad kvalitou a audit kvality podľa tohto zákona v rozsahu udelenej autorizácie.

(4) Úrad je oprávnený kontrolovať, či autorizovaná osoba spĺňa podmienky autorizácie, dodržiava ustanovenia tohto zákona a podmienky uvedené v rozhodnutí o autorizácii.

(5) Ak autorizovaná osoba nespĺňa podmienky autorizácie alebo nedodržiava ustanovenia tohto zákona a podmienky uvedené v rozhodnutí o autorizácii, úrad rozhodnutím autorizáciu zruší.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.