Vyhláška č. 101/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z.

Čiastka 32/2015
Platnosť od 26.05.2015
Účinnosť od 01.07.2015
Redakčná poznámka

Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek

OBSAH

101

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 11. mája 2015,

ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. a v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 45/2014 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 8/2015 Z. z. sa mení takto:

„V prílohe č. 1 písmeno f) znie:

f) Osobitné medzné hodnoty pre chemické látky použité v hračkách, ktoré sú určené na hranie pre deti vo veku do 36 mesiacov alebo v iných hračkách, ktoré sú určené na vkladanie do úst:

Látkač. CASLimitná hodnota
1.Tris(2-chlóretyl)fosfát TCEP115-96-85 mg/kg (limit obsahu)*
2.Tris[2-chlór-1-(chlórmetyl) etyl]-fosfát
TDCP
13674-87-85 mg/kg (limit obsahu)*
3.Tris(2-chlór-1-metyletyl)-fosfát
TCPP
13674-84-55 mg/kg (limit obsahu)*
4.Bisfenol A80-05-70,1 mg/l (migračný limit) podľa metód
stanovených v technických normách2a)

“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) STN EN 71-10 Bezpečnosť hračiek.
Časť 10: Organické chemické zlúčeniny. Príprava vzoriek a extrakcia (94 3094)
STN EN 71-11 Bezpečnosť hračiek. Časť 11: Organické chemické zlúčeniny.
Metódy analýzy (94 3094).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2015 ­okrem prvého bodu písm. f), ktoré nadobúda účinnosť 21. decembra 2015.


Peter Kažimír v. r.