Vyhláška č. 8/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 45/2014 Z. z.

Čiastka 3/2015
Platnosť od 31.01.2015
Účinnosť od 21.12.2015
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem prvého bodu písm. f), ktoré nadobúda účinnosť 21. decembra 2015.

OBSAH

8

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 12. januára 2015,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 45/2014 Z. z.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. a v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 45/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. Príloha č. 1 sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

e) Látky klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu a ich povolené použitie v súlade s prílohou č. 2 ods. 3 písm. d), e) a f) zákona:

Látka

Klasifikácia

Povolené použitie

Nikel

CMR 2

V hračkách a častiach hračiek
vyrobených z nehrdzavejúcej ocele.

V častiach hračiek, ktoré majú
viesť elektrický prúd.

f) Osobitné medzné hodnoty pre chemické látky použité v hračkách, ktoré sú určené na hranie pre deti vo veku do 36 mesiacov alebo v iných hračkách, ktoré sú určené na vkladanie do úst:

Látkač. CASLimitná hodnota
Tris(2-chlóretyl)fosfát TCEP115-96-85 mg/kg (limit obsahu)*
Tris[2-chlór-1-(chlórmetyl) etyl]-fosfát
TDCP
13674-84-55 mg/kg (limit obsahu)*
Tris(2-chlór-1-metyletyl)-fosfát
TCPP
13674-87-85 mg/kg (limit obsahu)*
Bisfenol A80-05-70,1 mg/l (migračný limit) podľa metód stanovených v technických normách2a)

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) STN EN 71-10 Bezpečnosť hračiek.
Časť 10: Organické chemické zlúčeniny. Príprava vzoriek a extrakcia (94 3094)
STN EN 71-11 Bezpečnosť hračiek. Časť 11: Organické chemické zlúčeniny.
Metódy analýzy (94 3094).“.

2. Príloha č. 3 sa dopĺňa bodmi 3 až 5, ktoré znejú:

3. Smernica Komisie 2014/79/EÚ z 20. júna 2014, ktorou sa mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o TCEP, TDCP a TCPP (Ú. v. EÚ L 182, 21. 6. 2014).

4. Smernica Komisie 2014/81/EÚ z 23. júna 2014, ktorou sa mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o bisfenol A (Ú. v. EÚ L 183, 24. 6. 2014).

5. Smernica Komisie 2014/84/EÚ z 30. júna 2014, ktorou sa mení doplnok A k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o nikel (Ú. v. EÚ L 192, 1. 7. 2014).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem prvého bodu písm. f), ktoré nadobúda účinnosť 21. decembra 2015.


Pavol Pavlis v. r.