Zákon č. 367/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 102/2014 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 90/2013
Platnosť od 15.11.2013
Účinnosť od 13.06.2014

367

ZÁKON

z 29. októbra 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 646/2005 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 78/2012 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z. a zákona č. 142/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

f) informuje verejnosť o prijatých opatreniach na mieste alebo ochranných opatreniach, ak ide o organizovanie alebo uskutočňovanie predajných akcií podľa osobitného predpisu;10aa) súčasťou informácie je vždy uvedenie presného označenia organizátora predajnej akcie alebo predávajúceho, ktorému boli opatrenia uložené, a upozornenie na protiprávne konanie, za ktoré boli opatrenia uložené,“.

Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená g) až j).

Poznámka pod čiarou k odkazu 10aa znie:

10aa) § 7a až 7c zákona č. 108/2000 Z. z. v znení zákona č. 367/2013 Z. z.“.

2. V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) zakáže uskutočnenie predajnej akcie10aa) alebo jej pokračovanie, ak je dôvodná obava, že sú ohrozené alebo porušované práva spotrebiteľa.“.

3. V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) zakáže organizovanie predajných akcií, ak zistí, že sú porušované práva spotrebiteľa alebo organizátorovi predajnej akcie alebo predávajúcemu bola už skôr uložená sankcia za porušovanie povinností podľa osobitného predpisu.10aa)“.

4. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:

㤠8a

Porušenie opatrenia na mieste podľa § 6, ochranného opatrenia podľa § 8 alebo predbežného opatrenia podľa osobitného predpisu18c) sa považuje za osobitne závažné porušenie povinnosti podľa osobitného predpisu.19)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18c a 19 znejú:

18c) Zákon č. 250/2007 Z. z.

19) § 58 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.